Многоетажен Tablet & Capsule Sampler

Пробовземач за вземане на проба на таблетки и капсули от контейнери. Това е полезно за вземане на проби от контейнер. Обща дължина 800 мм.