Еднократна ViscoThief

Пробовземач ViscoThief е за еднократна употреба за вземане на проби, която е предназначена за използване с вискозни материали (като кремове, масла, мед и др.) Visco Thief са стерилни и нестерилни. Всяко вземане на проби се опакова поотделно.