АЛФАХИМ ЕООД

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com


1.    ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

Име на продукта: АМОНИЕВ БИКАРБОНАТ

2.    СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

Химическо наименование: Амониев хидроген карбонат
Синоними: Амониев бикарбонат, Амониев карбонат
Химическа формула: (NН4)НСО3
Молекулна маса: 79,06 g/mol
EC №: 213-911-5
Маркировка съгласно Xn: Вреден
директивите на ЕС: R 22

3.    ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

Вреден при поглъщане.

4.    МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

След вдишване: Чист въздух.
След контакт с кожата: Отмиване с обилно количество вода. Свалете замърсените дрехи.
След контакт с очите: Изплакнете с обилно количество вода като държите клепачите широко отворени.
След поглъщане: Дайте на пострадалия да пие обилно количество вода. Повикайте лекар

5.    ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Подходящи средства за гасене: В зависимост от материалите съхранявани в близост.
Особени рискове: Не е запалителен. В случай на пожар е възможно да освободи опасни газове (азотни окиси).
Специално защитно оборудване: Не стойте в опасната зона без подходящо химически защитно облекло и независима дихателна апаратура.
Друга информация: Не позволявайте използваната за борба с огъня вода да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

6.    МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО РАЗПИЛЯВАНЕ

Мерки касаещи хора: Избягвайте образуването на прах Не вдишвайте прахта.
Мерки за опазване на околната среда: Не позволявайте да попадне в канализацията.
Методи за почистване: Съберете сух. Препратете за унищожаване. Почистете засегнатите площи.

7.    ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Използване: Няма специални изисквания.
Съхранение: Плътно затворена опаковка на сухо място.
Температура за съхранение: от +2°С до 25°С.

8.    КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

Лична защитна екипировка: Специфично за работното място защитно работно облекло трябва да бъде избрано в зависимост от концентрацията и количеството на разглежданото опасно вещество. Устойчивостта на защитното облекло към химикалите трябва да бъде установена от съответния доставчик.
Респираторна защита: Необходима когато се образува прах.
Защита на очите: Необходима.
Защита на ръцете: Необходима.

9.    ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Физическо състояние: Твърдо.
Цвят: Бял.
Мирис: Амонячен.
рН стойност: (50 g/l H2O) 8 @ 20°С.
Точка топене: 106°С.
Плътност: 1,568 g/сm3 @ 20°С.
Разтворимост във вода: 220 g/l @20°С.

10.    СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

Условия, които трябва да се избягват: Силно нагряване.
Материали които трябва да се избягват: Нитрити, нитрати.
Опасни продукти от разпадане: В случай на пожар: Виж секция 5.
Друга информация: Несъвместим с киселини и алкални вещества.

11.    ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Остра токсичност: LD50 (орално плъх) 1576 mg/kg.
Допълнителна токсикологична информация, следващото се отнася за амониевите соли като цяло:
След поглъщане: Локални раздразнителни симптоми, гадене, повръщане, диария.
Физиологични ефекти след поглъщане на голямо количество: Понижаване на кръвното налягане, колапс, сърдечна недостатъчност, спазми, дихателна парализа.

12.    ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Екотоксични ефекти Биологични ефекти: Токсичност при риби LC50 150 mg/l /96h
Допълнителна екологична информация: Не допускайте да попадне в надземно течащите, подпочвените води и почвата.

13.    РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Унищожаване на продукта: Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.
Унищожаване на опаковките: Унищожаването се извършва в съгласие с официалните правила. Замърсените опаковки се третират като самия продукт. Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки могат да се използват като домакински или да се рециклират.

14.    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Не е обект на транспортна регулация

15.    РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Етикет с ЕО-име: АМОНИЕВ ХИДРОГЕН КАРБОНАТ
Маркировка съгласно директивите на ЕС Xn: Вреден
ЕО фрази относно опасността: R22 Вреден при поглъщане.
ЕO фрази за безопасност: -.

16.    ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията в този документ трябва за бъде достъпна за всички, на които може да се наложи да работят с продукта.