АЛФАХИМ ЕООД

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

-----------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

5-СУЛФОСАЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА ДИХИДРАТ

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

5-СУЛФОСАЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА ДИХИДРАТ

1.2. Употреба на веществото

Химикал за синтези.

2. Състав на препарата

2.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Наименование Съдържание Класификация Символ за опасностEC № R-фразиCAS № S-фрази 1.

5-Сулфосалицилова к-на дихидрат (C7H6O6S.2H2O) > 99 % Xn; R22 Xn202?555?6 Xi; 36/38 R: 22-36/385965?83?3 S: (2-)26

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

Информационен лист за безопасност: 5-СУЛФОСАЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА ДИХИДРАТ

3. Описание на опасностите

Вреден при поглъщане. Дразни очите и кожата. Образува взривоопасни смеси с въздуха при силно нагряване.

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

Пострадалият да се изведе на свеж въздух.

4.2. При контакт с кожата

Да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода и сапун.

4.3. При контакт с очите

При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Да се потърси лекарска помощ (офталмолог).

4.4. При поглъщане

Поглъщането може да причини дразнене в устата, гърлото, хранопровода и стомашно-чревния тракт. Възможно е гадене, повръщане и диария. Пострадалият да пие обилно количество вода (няколко литра). Да се потърси лекарска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Избират се според материалите, разположени в близост до пожара. Вода, CO2, пяна, прах и други средства подходящи за гасене на пожар от клас А.

Информационен лист за безопасност: 5-СУЛФОСАЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА ДИХИДРАТ

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Възпламеним. Парите са по-тежки от въздуха. Образува експлозивни смеси с въздуха при силно нагряване. Възможно е образуването на вредни възпламеними газове или пари по време на пожар.

Опасни продукти от горенето: серни оксиди (SOx).

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Специални устойчиви на високи температури облекло, ръкавици, ботуши (EN 469, CE) и задължително изолиращ дихателен апарат, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

5.4. Допълнителна информация

Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня, да навлезе в повърх-ностно течащи или подпочвени води. Абсорбирайте отделените пари с вода.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Не вдишвайте праха и предотвратете образуването и. Предотвратете прекия контакт с веществото. Осигурете проветряване със свеж въздух в затворени помещения.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Не позволявайте попадане на веществото в повърхностно течащи, подпочвени води и канализации.

6.3. Средства за почистване

Съберете в сухо състояние без да вдигате прах и изчистете добре засегнатите зони.

Информационен лист за безопасност: 5-СУЛФОСАЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА ДИХИДРАТ

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

Няма допълнителни изисквания. Да се работи грижливо и внимателно без да се вдига прах.

7.2. Съхранение

Съхранявайте в добре затворена опаковка на сухо място без достъп на светлина. Да се пази от топлина. Препоръчителна температура за съхранение: от +15оС до +25оС.

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

Няма информация.

8.2. Контрол на експозиция

Препоръчва се система за локална или обща вентилация с изсмукване, за да се поддържа излагането на персонала на въздействие под допустимите граници на пренасяно от въздуха въздействие.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

Задължителна при отделяне на прах. Да се използва маска с филтър P2 /бял/ (отговарящ на DIN 3181) срещу твърди и течни частици на вредни вещества.

8.2.1.2. Защита на ръцете

При пряк контакт с веществото:

материал: нитрил гума

дебелина: 0,11 мм

време за разяждане: мин. 480 минути

При непряк контакт с веществото:

материал: нитрил гума

дебелина: 0,11 мм

време за разяждане: мин. 480 минути

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на директивата на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

Информационен лист за безопасност: 5-СУЛФОСАЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА ДИХИДРАТ

8.2.1.3. Защита на очите

Използвайте химични защитни очила.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Носете подходящо работно облекло. Сменяйте го след работа с продукта.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Кристали с бял до сив цвят и леко остра миризма.

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

Молекулно тегло: 254,22 g/mol

pH на воден разтвор (200 g/l, 20oC): < 0,5

Температура на топене: 105-109оС

Температура на кипене: не е известна

Температура на възпламеняване: ~ 150oC

Температура на самозапалване: не е известна

Експлозивни граници:

долна не е известна

горна не е известна

Плътност (20оС): 0,8 g/cm3

Насипна плътност: ~ 310 kg/m3

Разтворимост във вода (20оС): свободно разтворим

Термично разлагане: ~ 200oC

log Pow: -0,91 (за безводно вещество)

10. Стабилност и реактивоспособност

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Силно нагряване.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Силни алкални вещества, силни окислители.

Информационен лист за безопасност: 5-СУЛФОСАЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА ДИХИДРАТ

10.3. Опасни продукти при разпадане

Серни оксиди (SOx).

10.4. Допълнителна информация

Светлочувствителен. Образува взривоопасни смеси с въздуха при силно нагряване.

11. Токсикологична информация

Остра токсичност: LD50 (орално плъх): 1850 mg/kg (за безводно вещество) (RTECS)

Подостра до хронична

токсичност: няма информация.

Допълнителна токси-

кологична информация:

При вдишване: дразнене на лигавиците, кашлица, задух.

При контакт с кожата: силно дразнене.

При контакт с очите: силно дразнене.

При поглъщане: дразнене на лигавиците в устата, гърлото, хранопровода и стомашно-чревния тракт. Гадене, повръщане, диария.

Други вредни ефекти не са изключени.С веществото трябва да се работи ­­грижливо и внимателно.

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Няма количествени данни за токсичното въздействие на продукта.

12.2. Подвижност

Няма информация.

12.3. Устойчивост и разградимост

Няма информация.

12.4. Потенциал за биоакумулиране

log Pow: -0,91 (изчислено за безводно вещество);

Не се очаква биоакумулиране (log Pow < 1).

Информационен лист за безопасност: 5-СУЛФОСАЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА ДИХИДРАТ

12.5. Допълнителна информация

Не позволявайте попадане на веществото в повърхностно течащи, подпочвени води и канализации.

13. Третиране на отпадъците

Продукт: Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.

Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

Опаковка: Замърсените опаковки да се третират както самия продукт според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 15.01.02 – Пластмасови опаковки.

14. Информация за транспортиране

Наземен транспорт: ADR, RID

UN 2585 АРИЛСУЛФОНОВА КИСЕЛИНА, ТВЪРДА (5-СУЛФОСАЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА ДИХИДРАТ), с под 5 % свободна сярна киселина; клас: 8, опак. група: III; класиф. код: C4

Речен транспорт: ADN, ADNR: не е тестван

Морски транспорт: IMDG-Code

UN 2585 АРИЛСУЛФОНОВА КИСЕЛИНА, ТВЪРДА (5-СУЛФОСАЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА ДИХИДРАТ), с под 5 % свободна сярна киселина; клас: 8, опак. група: III; класиф. код: C4

Ems F-A S-B

Информационен лист за безопасност: 5-СУЛФОСАЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА ДИХИДРАТ

Въздушен транспорт: CAO, PAX

UN 2585 АРИЛСУЛФОНОВА КИСЕЛИНА, ТВЪРДА (5-СУЛФОСАЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА ДИХИДРАТ), с под 5 % свободна сярна киселина; клас: 8, опак. група: III; класиф. код: C4

15. Информация , съгласно действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:

Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и

препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./

Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на

химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

ЕТИКЕТ

Символи за опасност: Xn – Вреден

Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на

опасното химично вещество (R-фрази):

R: 22-36/38 Вреден при поглъщане. Дразни очите и кожата.

Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване

на опасното химично вещество (S-фрази):

S (1/2-)26 Да се пази от достъп на деца. При контакт с очите незабавно да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

16. Друга информация

Обща актуализация съгласно българското законодателство и директивите на ЕС.

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.