АЛФАХИМ ЕООД                                                                                                                                          
тел./факс: 967 34 32; 0888703598
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.alphachim.com

------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ФОРМАЛИН (37 % воден разтвор на формалдехид)

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

ФОРМАЛИН (37 % воден разтвор на формалдехид) (formaline; formaldehyde)

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2114360874-41-0000

1.2. Употреба на веществото

При производството на синтетични смоли, многовалентни алкохоли, изолационни материали, дезинфектанти и др.

2. Описание на опасностите

Токсичен продукт. Рискът зависи от нивото и продължителността на излагане на действието. Вреден ако се вдиша или абсорбира чрез кожата. Причинява дразнене на кожата, очите и дихателните пътища. Силен сенсибилизатор. Може да причини слепота или да бъде фатален, ако се погълне. Не може да се направи неотровен. Усещането на формалдехида по мирис и дразнене на очите става по-нечувствително с времето. Потенциален канцерогенен ефект. Във всички случаи на контакт, потърсете незабавно медицинска помощ. Запалима течност и пара. Представлява непосредствена опасност от експлозия и пожар, когато концентрациите във въздуха са в граници: 7 об.% - 73 об.%. Силно летлива течност, лесно отделя газова фаза. Използвайте лични предпазни средства при работа. Не яжте, не пийте и не пушете при работа с продукта.

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Наименование                      Съдържание    Класификация        Символ за опасностEC №                                                                                                R-фразиCAS №                                                                                              S
фрази          EC-индекс №                                                           
1.
Формалдехид (HCHO)          37 % ± 0,5 %      Канц. кат.3; R40     T200-001-8                                                         T; R23/24/25          R:
23/24/25-34-40-4350-00-0                                                             C; R34                    S: (1/2-)26-36/37/39-605?001?00
5                                                    R43                              -45-51
2.
Метилов алкохол (CH3OH)     < 10,0 %         F; R11                     F; T200?659?6                                                         T; R23/24/25-         R: 11-23/24/25-67-56-1                                                              -39/23/24/25                -39/23/24/25603?001?00?X                                                                                   S: (1/2-)7-16-36/37-45

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

Други наименования:разтвор на метанал (methanal),разтвор на  метилалдехид (methylaldehyde).

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

Пострадалият да се изведе на свеж въздух. Ако не диша, да се направи изкуствено дишане. Ако дишането е затруднено, дайте кислород. Да се потърси лекарска помощ.

4.2. При контакт с кожата

В случай на контакт незабавно промийте кожата с обилно количество вода в продължение на най-малко 15 минути, като свалите замърсените дрехи и обувки. Потърсете незабавно медицинска помощ.

4.3. При контакт с очите

Парите дразнят очите. При попадане на веществото в очите, да се изплакнат обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Задължително е да се потърси незабавно лекарска помощ (офталмолог).

4.4. При поглъщане

Да не се предизвиква повръщане. Ако пострадалият е в съзнание, разредете или дезактивирайте погълнатия формалдехид като дадете мляко, активен въглен или вода. Всеки един органичен материал ще дезактивира формалдехида. Дръжте пострадалият на топло и в състояние на покой. Потърсете незабавно медицинска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Избират се според материалите разположени в близост до пожара. Основни средства за гасене на пожар са праховите пожарогасители. Да се избират средства за гасене от клас A (пяна, ABC-прах, BC-прах, CO2). Да не се използва D-прах. Може да се използва пръскане с водна струя, за да се поддържат охладени контейнерите, но без да се вкарва вода вътре в тях.

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Парите на формалдехида са възпламеними. Силно летлива течност, лесно отделя газова фаза. Парите са по-тежки от въздуха и при нагряване се образуват запалими смеси. Над точката на възпламеняване (60oC) смесите от пара и въздух са избухливи в граници от 7 до 73 об.%. Контейнерите могат да експлодират, ако са засегнати от пожар.

Опасни продукти от горенето: въглероден диоксид, въглероден оксид и формалдехид.

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Специални устойчиви на високи температури облекло, ръкавици, ботуши (EN 469, CE) и задължително изолиращ дихателен апарат, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

5.4. Допълнителна информация

Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня да навлезе в повърх-ностно течащи или подпочвени води. Абсорбирайте отделените пари с вода.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Изведете незабавно персонала, незает с отстраняване на аварията от района. Елиминирайте всички възможни източници на запалване и осигурете максимална вентилация, устойчива на експлозия. Затворете източника на изтичане, ако е възможно. Изолирайте всеки съд, от който има изтичане. В зависимост от големината на изпускане, оперативно да се прецени необходимостта от ширината на оповестяване.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Съберете течността в подходящ контейнер или абсорбирайте с инертен материал (напр. сух пясък, пръст) и поставете в контейнер за химически отпадъци.

6.3. Средства за почистване

Не използвайте горими материали, като например дървени трици. Не изливайте в канализацията. Ако изтеклият или разлят материал не се е запалил, използвайте вода, за да разпръснете парите.Замърсената площ може да се третира с разтвор на натриев хидросулфит.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

Използвайте инструменти и съоръжения, които не образуват искри. Носете специална защитна екипировка за влизане при поддържане или където излагането може да надвиши установените нива на излагане. Вземете душ, свалете горното облекло, сменете си дрехите с чисти в края на деня. Не яжте, не пийте и не пушете на работното място.

7.2. Съхранение

Съхранявайте в плътно затворен контейнер при температури от +10oC до +25oC. Предпазвайте от физическо повреждане. Съхранявайте на хладно, сухо и добре проветрено място, далече от район, където има опасност от възникване на пожар. Предпочита се самостоятелен склад или склад, отделен със стена. Отделете от несъвместими материали. Контейнерите трябва да бъдат свързани и заземени за извеждане на статичното електричество и избягване на искри.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

Съгласно Наредба № 13/30.12.2003 г. за пределно допустимите концентрации на вредните вещества във въздуха на работната среда, граничната стойност на формалдехид във въздуха е на работната среда е:
         8 часа – 1 mg / m3
         15 минути – 2 mg / m3

8.2. Контрол на експозиция

Да се осигури херметичност на цялата инсталация, в която се използва формалина – връзки, апарати, тръбопроводи; да се използват подходящи КИП, сигнализации и блокировки; да се отстраняват своевременно пропуските; да не се допуска работа при неизправни машини, съоръжения, ел. мрежа. Да се спазват условията на транспорт, съхранение и работа с продукта. Да се отчитат специфичните условия на употреба при клиента.

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Препоръчва се система за локално или общо вентилиране със засмукване, за да се поддържа излагането на персонала на въздействие под допустимите граници. Предпочита се локална вентилация със засмукване, тъй като тя може да контролира емисиите на замърсителя при самия източник, като се предотвратява разнасянето му из целия район на работа.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

-         филтруващ противогаз с патрон за формалдехид;
-         в районите на изпускане на големи количества газ или в случаите, когато концентрацията не е известна, трябва да се използва изолиращ дихателен апарат – шлангов или кислородоизолиращ тип, напр. ПШ-1, ПШ-2, ДРЕГЕР и др.

8.2.1.2. Защита на ръцете

Пример:
При пряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрилна гума
                   дебелина:                      0,40 мм
                   време за разяждане:    мин. 480 минути
При непряк контакт с веществото:
                   материал:                     хлоропренов каучук
                   дебелина:                      0,65 мм
                   време за разяждане:    мин. 480 минути
Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на директивата на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

8.2.1.3. Защита на очите

Лицев шлем или защитни очила в комбинация с дихателна маска. В района на работа поддържайте фонтан за измиване на очите и съоръжения за бързо оросяване.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Гумени ръкавици, гумирано или друг вид одобрено предпазно облекло е задължително при манипулирането с формалин. При отваряне на контейнерите да се носи лицев шлем или защитни очила в комбинация с дихателна маска с цел предпазване от изпръскване. В райони с изпускане на големи количества или когато концентрациите на формалдехид във въздуха не са известни, да се използва пълен изолиращ костюм, напр. Дрегер, задължително с изолиращ противогаз.

ВНИМАНИЕ: За метанола: ако границата на излагане на въздействие бъде надвишена, да се носи самостоятелен дихателен апарат с маска за цялото лице.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Безцветна течност с остър мирис.

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

pH (31 % воден разтвор):              2,8 (20oC)
Температура на топене:                 15oC
Температура на кипене:                 96oC
Температура на възпламеняване:  60oC
Температура на самозапалване:    ~ 300oC
Експлозивни граници:
         долна                                               7 % (V)
         горна                                               73 % (V)
Относителна плътност на парите:  1,04
Специфична плътност:                   1,08 g/cm3 (20oC)
Разтворимост във вода:                           неограничено разтворим
log Pow:                                           0,00

10. Стабилност и реактивоспособност

Стабилен при нормални условия на употреба и съхранение.

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Топлина, пламък, източници на запалване и несъвместими вещества.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Несъвместим с окислители и алкални вещества.
Реагира експлозивно с азотен оксид при около 180oC.Реагира бурно с перхлорна киселина, смеси от перхлорна киселина и анилин и нитрометан.

10.3. Опасни продукти при разпадане

Въглероден диоксид, въглероден оксид, формалдехид.

Опасна полимеризация: при продължителен престой, при много ниска температура може да се образува триоксиметилен. При ниски температури може да се осъществи полимеризация, при която се образува пара-формалдехид (твърдо бяло вещество).

10.4. Допълнителна информация

Стабилизира се с метанол.
Хигроскопичен, възпламеним, редуциращ и с тенденция към полимеризация.
Несъвместим с някои метали и сплави.

11. Токсикологична информация

Формалина е токсичен продукт.

Остра токсичност:       LC50 (вдишване плъх): 0,578 mg/l /4 часа (формалдехид) (IUCLID);
                                      LD50 (дермално заек): 270 mg/kg (формалдехид) (IUCLID);
                                      LD50 (орално плъх): 100 mg/kg (формалдехид) (RTECS).
Специфични симптоми
при животински
експерименти:                   Очна дразнимост (заек): тежки изгаряния (RTECS);
                                            Кожна дразнимост (заек): тежки изгаряния (RTECS);
Тест за риск от
инхалиране (IRT):        смъртност в рамките на 2 минути в тестове с животни. При инхалиране на една, в зависимост от летливостта, високо обогатена смес пари-въздух настъпва сериозно увреждане.
Сенсибилизация:          положителен тест (OECD 406);
Канцерогенност:          наблюдава се;
Мутагенност:                няма информация                           
Не се наблюдават нарушения в репродуктивните функции при животински експерименти.

Допълнителна токси-
кологична информация:
При вдишване на парите:     Може да причини раздразнено гърло, кашлица и задух. Причинява дразнене и сенсибили-зиране на дихателния път. Може да бъде фатален при високи концентрации.
При контакт с кожата:          Токсичен. Може да причини дразнене на                                                      кожата със зачервяване и възможни изгаряния.                                            Може да възникне абсорбиране чрез кожата със                                           симптоми подобни на тези при поглъщане.                                                  Формалдехидът е силен дразнител на кожата и
                                              сенсибилизатор. Контактът причинява обез-                                                цветяване и побеляване, пареща
болка                                                           (смъдене), напукване и лющене на кожата.
При контакт с очите:            Парите причиняват дразнене на очите,                                                          съпроводено със зачервяване, болка и                                                           замъглено зрение. По-високи концентрации                                                  или изпръскване може да причинят необратимо                                         увреждане на очите.
При поглъщане:                    Може да причини силна коремна болка, силно повръщане, главоболие и диария. По-големи дози може да доведат до намаляване на телесната температура, болка в храно-смилателния тракт, плитко дишане, слаб и неравномерен пулс, безсъзнание и смърт.
Хронично излагане на въздействие:         Често или продължително излагане на въздействието на формалдехид може да причини свръхчувствителност, водеща до контактен дерматит. Повтарящ се или продължителен контакт на кожата с формалдехида може да причини алергична реакция у някои хора. От метаноловата съставка може да възникне увреждане на зрението или увеличение на черния дроб. Има съмнения, че формалдехида е карциноген.
Влошаване на съществували
в миналото състояния:          Лица със съществували преди кожни смущения или очни проблеми, или с увреден черен дроб могат да бъдат податливи на въздействието на веществото. Лица излагани преди на въздействие може да имат алергична реакция при бъдещо излагане към веществото.
С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно, както е правилно да се работи с химикали.

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Токсичен за водни организми, протоплазматен токсин. Разяжда дори в разредено състояние. Има дезинфектантен ефект. Токсичен ефект върху риба и планктон. Застрашава запасите с питейна вода, ако проникне в големи количества в почви или води.

P. promelas LC50:                   24 mg/l /96 часа (за формалдехид);
Danio rerio LC50:          41 mg/l /96 часа (за формалдехид) (IUCLID);
Daphnia magna EC50:   ~ 2 mg/l /48 часа (за формалдехид) (IUCLID);
Photobacterium phosphoreum EC50: 8,5 mg/l /30 мин. (за формалдехид);
Sc. quadricauda IC5:     2,5 mg/l /8 дни (за формалдехид) (IUCLID);
M. aeruginosa EC5:       0,39 mg/l /8 дни (за формалдехид) (IUCLID);
*Данните са от информационен лист на Merck.

12.2. Подвижност

Няма информация.

12.3. Устойчивост и разградимост

Формалин: когато се изпусне в почвата се очаква да се просмуче от подпочвената вода; Когато се изпусне във водата – лесно ще се разпадне биологически.
Метанол: когато се изпусне във водата се очаква лесно да се разпадне биологически. Когато се изпусне в почвата се очаква този материал да се просмуче в подпочвената вода.
Биоразградимост:        97,4 % / 5 дни (за формалдехид) /IUCLID/
                                      Лесно биоразградим

12.4. Потенциал за биоакумулиране

Не се очаква значителна биоакумулация на този материал
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (log Pow) = 0,00;
Не се очаква биоакумулиране (log Pow < 1);
Да не се допуска проникване в канализация, повърхностно течащи или подпочвени води.

13. Третиране на отпадъците

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.
Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци. Този, който създава отпадъци носи отговорност за установяване на тяхната токсичност и физичните свойства, а също и за определяне на подходящата квалификация на отпадъците и методите за изхвърляне/депониране в съответствие с приложимите наредби.
Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират както самия продукт според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Изхвърля-нето/депонирането трябва да бъде в съответствие с регионалните, националните и местните закони и наредби. Местните наредби е възможно да бъдат по-строги от регионалните и националните изисквания и трябва да се спазват

14. Информация за транспортиране

Наземен транспорт: ADR, RID
UN 2209  ФОРМАЛДЕХИД, РАЗТВОР (с не по-малко от 25 % формалдехид); клас: 8;  опак. група: III; класиф. код: C9; идент. № 80.
Морски транспорт: IMDG-Code
UN 2209  ФОРМАЛДЕХИД, РАЗТВОР (с не по-малко от 25 % формалдехид); клас: 8;  опак. група: III.
Ems  F-A  S-B
Въздушен транспорт: CAO, PAX
UN 2209  ФОРМАЛДЕХИД, РАЗТВОР (с не по-малко от 25 % формалдехид); клас: 8;  опак. група: III.

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

ЕТИКЕТ

Символи за опасност:      T – Токсичен
Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на
опасното химично вещество (R-фрази):
R: 23/24/25-34-40-43    Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане. Предизвиква изгаряния. Недостатъчни данни за канцерогенно действие. Възможна е чувствителност при контакт с кожата.
Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване
на опасното химично вещество (S-фрази):
S:(1/2-)26-36/37/39-45-51        Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. При контакт с очите, незабавно да се изплакнат обилно с вода и да се потърси лекарска помощ. Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже етикета, ако е възможно. Да се използва само на проветриви места.

16. Друга информация

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.