АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                    

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

------------------------------------------------------------------------------

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

СОЛНА КИСЕЛИНА, 34 %

 

 

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

 

1.1. Наименование на веществото

 

СОЛНА КИСЕЛИНА, 34 %

 

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2114566674-37-0000

 

1.2. Употреба на веществото

 

Реактив за анализи; химическо производство; фармацевтично производство и анализи; получаване на метални хлориди, амониев хлорид, въглеродна киселина и др.; обработка на кожи; калайдисване и спояване на метали.

 

 

2. Описание на опасностите

 

Силна киселина с остър мирис. Предизвиква изгаряния.

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      СОЛНА КИСЕЛИНА, 34 %

3. Състав на препарата

 

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

 

Наименование                      Съдържание    Класификация        Символ за опасностEC №                                                                                                R-фразиCAS №                                                                                              S-фрази          EC-индекс №                                                           

1.

Солна киселина (HCl)            > 34 %                  C; R34           C231-595-7                                                                  Xi; R37          R: 34-37­­7647-01-0                                                                                         S: (1/2-)26-45017?002?00?X

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

4. Мерки за оказване на първа помощ

 

4.1. При вдишване

 

При вдишване пострадалият да се изведе на свеж въздух. Ако дишането спре, да се направи изкуствено дишане. Препоръчително е да се потърси медицинска помощ, ако пострадалият се почувства зле.

 

4.2. При контакт с кожата

 

Разяждаща! Може да причини зачервяване, болка и сериозни изгаряния на кожата. При контакт с кожата незабавно да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода и да се намаже с поли-етиленгликол 400. Препоръчително е да се потърси медицинска помощ.

 

4.3. При контакт с очите

 

Изпаренията може да причинят увреждане на очите. Контактът може да причини сериозни изгаряния и трайно увреждане. При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Задължително е да се потърси незабавно лекарска помощ (офталмолог).

 

4.4. При поглъщане

 

Разяждаща! Поглъщането може да причини болка и изгаряния на устата, гърлото, хранопровода и стомашно-чревния тракт. Пострадалият да пие обилно количество вода (няколко литра). Не предизвиквайте повръщане (риск от перфорация!). Не се опитвайте да неутрализирате. Не давайте нищо в устата на човек, който е в безсъзнание. Незабавно потърсете лекарска помощ.

Информационен лист за безопасност:      СОЛНА КИСЕЛИНА, 34 %

 

5. Мерки при гасене на пожар

 

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

 

Избират се според материалите разположени в близост до пожара. Основни средства за гасене на пожар са праховите пожарогасители. Може да се използва пръскане с водна струя, за да се поддържат охладени контейнерите, но в никакъв случай да не се вкарва вода вътре в тях.

 

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

 

Невъзпламенимо. Бурният огън може да освободи вредни пари.

Опасни продукти от горенето: хлороводород (HCl).

 

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

 

Специални устойчиви на високи температури облекло, ръкавици, ботуши (EN 469, CE) и задължително изолиращ дихателен апарат, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

 

5.4. Допълнителна информация

 

Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня да навлезе в повърх-ностно течащи или подпочвени води. Абсорбирайте отделените пари с вода.

6. Мерки при аварийно изпускане

 

6.1. Лични предпазни мерки

 

Не вдишвайте парите и предотвратете образуването им. Предотвратете прекия контакт с веществото. Вентилирайте районите с изтичане или замърсяване. Носете подходяща лична защитна екипировка, както е посочено в т. 8. Изолирайте опасния район. Не допускайте влизане на ненужен персонал.

 

6.2. Мерки за опазване на околната среда

 

Не допускайте попадане на веществото в канализации.

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      СОЛНА КИСЕЛИНА, 34 %

 

6.3. Средства за почистване

 

Неутрализирайте с алкален материал (калцинирана сода – Na2CO3), след което абсорбирайте с инертен материал (вермикулит, сух пясък, пръст) и поставете в контейнер за химически отпадъци. Не използвайте горими материали, като например дървени трици.

 

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

 

7.1. Работа с веществото

 

Когато разреждате, киселината трябва винаги да се добавя бавно към водата на малки количества. Никога не използвайте гореща вода и никога не добавяйте вода в киселината. Прибавянето на вода към киселината може да причини неконтролирано кипене и пръскане.

 

7.2. Съхранение

 

Съхранявайте в хладен, сух и проветрив склад с устойчиви на киселина подове и добро оттичане. Пазете от физическа повреда. Пазете от пряка слънчева светлина и далече от топлина, вода, и несъвместими материали. Да се съхранява при температура от +2оС до 25оС. Да не се съхранява в метални съдове. Не измивайте контейнера и не го използвайте за други цели. Контейнерите от този материал могат да са опасни, когато са изпразнени, тъй като те запазват остатъци от продукта (изпарения, течност). Съблюдавайте всички изброени предупреждения и предпазни мерки за този продукт.

 

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

 

8.1. Граници на експозиция

 

ПДК съгласно Наредба № 13 (обн. ДВ, бр.8/2004 г.): 7 mg/m3 (хлороводород)

 

8.2. Контрол на експозиция

 

Препоръчва се система за локална или обща вентилация с изсмукване, за да се поддържа излагането на персонала на въздействие под допустимите граници на пренасяно от въздуха въздействие. По принцип се предпочита локална вентилация с изсмукване, тъй като тя може да контролира емисиите на замърсителя при самия източник, като се предотвратява разнасянето му из целия район на работа.

 

Информационен лист за безопасност:      СОЛНА КИСЕЛИНА, 34 %

 

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

 

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства.

 

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

 

Да се носи маска с филтър Е-(P2) (отговарящ на DIN 3181).

 

8.2.1.2. Защита на ръцете

 

При пряк контакт с веществото:

                   материал:                     нитрил гума

дебелина:                      0,11 мм

                   време за разяждане:    мин. 120 минути

При непряк контакт с веществото:

                   материал:                     естествен латекс

                   дебелина:                      0,6 мм

                   време за разяждане:    мин. 120 минути

        

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на директивата на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

 

8.2.1.3. Защита на очите

 

Използвайте химични защитни очила и/или шлем за цялото лице, когато е възможно пръскане. В района на работа поддържайте фонтан за измиване на очите и система за бързо оросяване.

 

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

 

Носете непропускащо защитно облекло, включително ботуши, ръкавици, лабораторно палто, престилка или комбинезон, според нуждата, за да се предотврати контакт с кожата.

 

9. Физични и химични свойства

 

9.1. Обща информация

 

Безцветна до жълтеникава течност. Задушаващ, остър мирис.

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      СОЛНА КИСЕЛИНА, 34 %

 

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

 

pH (20oC):                                       < 1,0 (силна киселина)

Температура на топене:                 не е известна

Температура на втвърдяване:                 -30оС

Температура на кипене:                 ~ 50oC

Температура на възпламеняване:  няма

Температура на самозапалване:    няма

Експлозивни граници:

         долна                                               няма

         горна                                               няма

Вискозитет (динамичен):                2,3 mPa*s (15oC)

Парно налягане (20оС):                           190 hPa

Плътност (20оС):                            ~ 1,19 g/cm3

Разтворимост във вода:                           разтворим

 

10. Стабилност и реактивоспособност

 

10.1. Условия, които трябва да се избягват

 

Топлина и нагряване.

 

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

 

Екзотермична реакция при контакт с: амини, калиев перманганат, соли на оксихалогенни киселини, оксиди на преходните метали, водородни съединения на преходните метали, алдехиди, винилметил етер.

 

Риск от възпламеняване или образуване на възпламеними газове или пари при контакт с: карбиди, литиев силицид, флуор.

 

Образуване на газ при контакт с: алуминий, хидриди, формалдехид, метали (отделя се водород), силни алкали, сулфиди.

 

Риск от експлозия при контакт с: алкални метали, концентрирана сярна киселина.

 

10.3. Опасни продукти при разпадане

 

хлороводород.

 

 

Информационен лист за безопасност:      СОЛНА КИСЕЛИНА, 34 %

 

10.4. Допълнителна информация

 

Неподходящи материали за работа с продукта: метали и метални сплави. При контакт с метали се отделя водород (риск от експлозия!)

11. Токсикологична информация

 

Остра токсичност:             LC50 (вдишване плъх): 3124 ppm /1 час (за хлороводород)

Допълнителна токси-

кологична информация:

При вдишване на парите:     дразнене на лигавиците, кашлица, задух.

При контакт с кожата:          изгаряния.

При контакт с очите:            изгаряния. Риск от ослепяване!

При поглъщане:                    изгаряния в устата, гърлото, хранопровода и домашно-чревния тракт. Риск от перфорация в хранопровода и домашно-чревния тракт.

След латентен период:          сърдечно-съдови проблеми.

С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

12. Информация за околната среда

 

12.1. Екотоксичност

 

Не са известни количествени данни за екотоксичността на този продукт. Токсичен за риба и планктон. Образува корозионни смеси с водата, дори в разредено състояние. Вредно действие върху развитието на растенията.

 

12.2. Подвижност

 

Няма информация.

 

12.3. Устойчивост и разградимост

 

Силно разтворим във вода продукт. Понижава качеството на водата. Уведомете потребителите на вода надолу по течението на засегнатия водоем.

 

12.4. Потенциал за биоакумулиране

 

log Pow: -2,3 (за безводно вещество) /OECD107).

Не се очаква биоакумулация (log Pow < 1).

 

 

Информационен лист за безопасност:      СОЛНА КИСЕЛИНА, 34 %

 

12.5. Други нежелателни ефекти

 

Да не се допуска проникване във водите, отпадъчните води или почвата.

 

13. Третиране на отпадъците

 

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 06.01.02 – Отпадъчни кисели разтвори (солна киселина). Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.

Химическите остатъци обикновенно се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

 

Опаковка:                            Замърсените опаковки да се третират както самия продукт според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 15.01.02 – Пластмасови опаковки.

 

14. Информация за транспортиране

 

Наземен транспорт: ADR, RID

UN 1789  СОЛНА КИСЕЛИНА, 8, II

 

Речен транспорт: ADN, ADNR: не е тестван

 

Морски транспорт: IMDG-Code

UN 1789  СОЛНА КИСЕЛИНА, 8, II

Ems  F-A  S-B

 

Въздушен транспорт: CAO, PAX

UN 1789  СОЛНА КИСЕЛИНА, 8, II

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      СОЛНА КИСЕЛИНА, 34 %

 

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

 

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:

- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и

препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./

- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на

химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

 

ЕТИКЕТ

 

Символи за опасност:      C – Корозивно действащ

                                     

                                     

 

Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на

опасното химично вещество (R-фрази):

 

R: 34-37                        Предизвиква изгаряния. Дразни дихателните пътища.

 

Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване

на опасното химично вещество (S-фрази):

 

S (1/2-)26-45                 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. При контакт с очите незабавно да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже етикета, ако е възможно.

 

16. Друга информация

 

 

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.