АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                    

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

------------------------------------------------------------------------------

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

 

НИКЕЛОВ(II) СУЛФАТ ХЕКСАХИДРАТ

 

 

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

 

1.1. Наименование на веществото

 

НИКЕЛОВ(II) СУЛФАТ ХЕКСАХИДРАТ

 

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2117255860-42-0000

 

1.2. Употреба на веществото

 

Реактив за анализи; химическо производство; електролиза; галваника.

 

 

2. Описание на опасностите

 

Вреден при поглъщане. Недостатъчни данни за канцерогенно действие. Възможна е чувствителност при вдишване и при контакт с кожата. Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

 

 

 

Информационен лист за безопасност: НИКЕЛОВ(II) СУЛФАТ ХЕКСАХИДРАТ

 

3. Състав на препарата

 

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

 

 

Наименование                      Съдържание        Класификация    Символ за опасностEC №                                                                                                 R-фразиCAS №                                                                                              S-фрази         EC-индекс №            

1.

Никелов(II) сулфат                                               Канц. кат. 3; R40хексахидрат (NiSO4.6H2O)       > 98 %                Xn; R22            Xn; N232-104-9                                                                  R42/43               R: 22-40-42/43-50/537786?81?4                                                                  N ; R50-53        S: (2-)22-36/37-60-61028-009-00-5

 

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

 

4. Мерки за оказване на първа помощ

 

4.1. При вдишване

 

Прахът предизвиква прилив на кръв в лигавиците на гърлото и бронхите, кръвотечение от носа и налепи по езика и венците. Пострадалият да се изведе на свеж въздух. Да се потърси лекарска помощ.

 

4.2. При контакт с кожата

 

При контакт с кожата предизвиква екземи. Да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода и сапун. Да се потърси лекарска помощ.

 

4.3. При контакт с очите

 

При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Да се потърси лекарска помощ (офталмолог).

 

4.4. При поглъщане

 

Пострадалият да пие обилно количество вода (няколко литра). Да се потърси лекарска помощ.

 

 

Информационен лист за безопасност: НИКЕЛОВ(II) СУЛФАТ ХЕКСАХИДРАТ

5. Мерки при гасене на пожар

 

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

 

Избират се според материалите, разположени в близост до пожара. Да се избира средство за гасене за пожар от клас A (пяна, ABC прах).

 

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

 

Невъзпламеним. По време на пожар могат да се отделят вредни газове и пари. При пожар се отделят серни оксиди (SO, SOx).

 

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

 

Дейности по гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

 

5.4. Допълнителна информация

 

Абсорбирайте отделените пари с вода. Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

 

6.1. Лични предпазни мерки

 

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте. Предотвратете прекия контакт с веществото. Осигурете свеж въздух в затворени помещения.

 

6.2. Мерки за опазване на околната среда

 

Не позволявайте попадане на веществото в канализацията.

 

6.3. Средства за почистване

 

Съберете в сухо състояние без да вдигате прах и почистете добре засегнатите места.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

 

7.1. Работа с веществото

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте.

Информационен лист за безопасност: НИКЕЛОВ(II) СУЛФАТ ХЕКСАХИДРАТ

 

7.2. Съхранение

 

Да се съхранява на сухо място в плътно затворена опаковка. Няма строго определен температурен интервал за съхранение.

 

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

 

8.1. Граници на експозиция

 

Не са известни. Канцерогенен (кат. 3). Опасност от чувствителност в дихателните пътища и при контакт с кожата.

 

8.2. Контрол на експозиция

 

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

 

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства.

 

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

 

Необходима. Да се използва филтър P3 /бял/  (отговарящ на DIN 3181) срещу твърди и течни частици на токсични и силно токсични вещества.

 

8.2.1.2. Защита на ръцете

 

При пряк контакт с веществото:

                   материал:                     нитрил гума

дебелина:                      0,11 мм

                   време за проникване:  мин. 480 минути

При непряк контакт с веществото:

                   материал:                     нитрил гума

                   дебелина:                      0,11 мм

                   време за проникване:  мин. 480 минути

        

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на изискванията на директива на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

 

8.2.1.3. Защита на очите

 

Използвайте защитни очила.

 

 

 

Информационен лист за безопасност: НИКЕЛОВ(II) СУЛФАТ ХЕКСАХИДРАТ

 

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

 

Сменяйте работното облекло и си измийте ръцете и лицето след работа с продукта.

9. Физични и химични свойства

 

9.1. Обща информация

 

Зелени кристали без мирис.

 

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

 

Молекулно тегло:                          262,86 g/mol

pH (воден разтвор, 100 g/l):          4,3-4,7 (20oC)

Температура на топене:                 няма

Температура на кипене:                 няма

Температура на възпламеняване:  няма

Температура на самозапалване:    няма

Експлозивни граници:

         долна                                               няма

         горна                                               няма

Плътност (20оС):                             2,07 g/cm3

Насипна плътност:                          ~ 1000 kg/m3

Разтворимост във вода (20oC):      650 g/l

Разтворимост във вода (100oC):    3407 g/l

Термично разлагане:                     ~103оС (отделяне на кристализац. вода)

                                                        ~800oC (безводен)

                                                       

10. Стабилност и реактивоспособност

 

Стабилен при обикновенни условия на използване и съхранение.

 

10.1. Условия, които трябва да се избягват

 

Силно затопляне.

 

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

 

Строги реакции при контакт със силни окислители.

 

 

 

Информационен лист за безопасност: НИКЕЛОВ(II) СУЛФАТ ХЕКСАХИДРАТ

 

10.3. Опасни продукти при разпадане

 

В случай на пожар виж т. 5.

 

10.4. Допълнителна информация

 

При нагряване се отделя кристализационната вода.

11. Токсикологична информация

 

Остра токсичност:             LD50 (орално плъх): 264 mg/kg (RTECS)

 

Подостра до хронична

токсичност:                        

 

Канцерогенен (кат. 3);

Мутагенност:                         mammal cell test позитивен (in vitro);

Бактериална мутагенност:    salmonella typhimurium негативен (in vitro).

                                     

Допълнителна токси-

кологична информация:

При вдишване:                      дразнене на лигавиците в гърлото и бронхите, дразнене в дихателния тракт.  Възможно е кръвотечение от носа и налепи по езика и венците.

При контакт с кожата:          дразнене, екземи („никелова краста”).

При контакт с очите:             леко дразнене.

При поглъщане:                    дразнещи на лигавиците в устата, гърлото, фаринкса, хранопровода и стомашно-чревния тракт. Стомашно-чревни проблеми.

 

В носа и белите дробове на работещите в производството на никел са конста-

тирани случаи на ракови тумори и туберколозни процеси.

С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

 

12. Информация за околната среда

 

12.1. Екотоксичност

 

Силно токсичен за водни организми. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

 

Onchorhynchus mykiss LC50: 1,28 mg/l /96 часа /за безводен/ (ECOTOX database)

Daphnia magna EC50:             1 mg/l /48 часа /за безводен/ (OECD 202)

Selenastrum capricornutum IC50: 0,75 mg/l /72 часа /за безводен/ (OECD 201)

Информационен лист за безопасност: НИКЕЛОВ(II) СУЛФАТ ХЕКСАХИДРАТ

 

 

12.2. Подвижност

 

Няма информация.

 

12.3. Устойчивост и разградимост

 

Методите за определяне на биоразградимост не са приложими за неорганични вещества.

 

12.4. Потенциал за биоакумулиране

 

Няма информация.

 

Да не се допуска проникване в повърхностни и отпадъчни води или почвата.

13. Третиране на отпадъците

 

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 06.03.03 – твърди соли съдържащи сулфати, сулфити или сулфиди. Няма единни регула-ции на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.

Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

 

Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират като самия продукт. Отпадъкът да се третира според действа-щите регионални правила за третиране на химически отпадъци.

 

14. Информация за транспортиране

 

Наземен транспорт: ADR, RID

UN 3288  ТОКСИЧНО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. (НИКЕЛОВ(II) СУЛФАТ); клас: 6.1, опак. група: III; T5.

 

Речен транспорт: ADN, ADNR: не е тестван

Информационен лист за безопасност: НИКЕЛОВ(II) СУЛФАТ ХЕКСАХИДРАТ

 

Морски транспорт: IMDG-Code

UN 3288  ТОКСИЧНО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. (НИКЕЛОВ(II) СУЛФАТ); клас: 6.1, опак. група: III; T5.

Ems  F-A  S-A

 

Въздушен транспорт: CAO, PAX

UN 3288  ТОКСИЧНО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. (НИКЕЛОВ(II) СУЛФАТ); клас: 6.1, опак. група: III; T5.

 

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

 

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:

- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и

препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./

- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на

химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

 

ЕТИКЕТ

 

Символи за опасност:      Xn – Вреден                        N – Опасен за околната среда

                   

 

Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на

опасното химично вещество (R-фрази):

 

R: 22-40-42/43-50/53    Вреден при поглъщане. Недостатъчни данни за канцерогенно действие. Възможна е чувствителност при вдишване и при контакт с кожата. Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

 

Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване

на опасното химично вещество (S-фрази):

 

S (2-)22-36/37-60-61    Да не се вдишва праха. Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици. Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък. Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.

 

16. Друга информация

 

 

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.