АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                    

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

------------------------------------------------------------------------------

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

 

НАТРИЕВ ТРИПОЛИФОСФАТ

 

 

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

 

1.1. Наименование на веществото

 

НАТРИЕВ ТРИПОЛИФОСФАТ

 

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2116560530-53-0000

 

1.2. Употреба на веществото

 

Реактив за анализи; като детергент за почистващи препарати; в петролната, металургичната, минната промишленост, за третиране на водата.

 

 

1.4. Телефон за връзка в случай на спешност

 

02 / 962-42-27 ; 02 / 962-42-37; 112

 

2. Описание на опасностите

 

Дразни очите, дихателните пътища и кожата.

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВ ТРИПОЛИФОСФАТ

3. Състав на препарата

 

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

 

Наименование                      Съдържание    Класификация        Символ за опасностEC №                                                                                                R-фразиCAS №                                                                                              S-фрази

1.

Натриев триполи-                                         Xi; R36/37/38         Xiфосфат (Na5P3O10)                  > 94 %                                            R: 36/37/38231-838-7                                                                                         S: 26-367758-29-4

 

Други наименования: пента-натриев триполифосфат, пента-натриев трифосфат

 

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

4. Мерки за оказване на първа помощ

 

4.1. При вдишване

 

Свеж въздух.

 

4.2. При контакт с кожата

 

При контакт с кожата незабавно да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода. Да се потърси медицинска помощ, ако е необходимо.

 

4.3. При контакт с очите

 

При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Ако е необходимо, да се потърси лекарска помощ (офталмолог).

 

4.4. При поглъщане

 

Пострадалият да пие обилно количество вода. Предизвикайте повръщане. Ако пострадалият се почувства зле, да се потърси лекарска помощ.

 

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВ ТРИПОЛИФОСФАТ

 

5. Мерки при гасене на пожар

 

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

 

Избират се според материалите разположени в близост до пожара. Основни средства за гасене на пожар са праховите пожарогасители. Да се избира средство за гасене от клас А (пяна, ABC-прах). Да не се използва BC-прах, D-прах или CO2.

 

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

 

Невъзпламеним.

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

 

Дейности по гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

 

5.4. Допълнителна информация

 

Не позволявайте водата, ако е използвана такава за борба с огъня, да навлезе в почва или канализация.

 

6. Мерки при аварийно изпускане

 

6.1. Лични предпазни мерки

 

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте. Предотвратете прекият контакт с веществото.

 

6.2. Мерки за опазване на околната среда

 

Не допускайте попадане на веществото в канализацията.

 

6.3. Средства за почистване

 

Съберете в сухо състояние без да вдигате прах и почистете добре засегнатите места.

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВ ТРИПОЛИФОСФАТ

 

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

 

7.1. Работа с веществото

 

Работещият да се измива добре след работа с продукта. Да се отстранят дрехите и да се изперат преди повторна употреба. Да се избягва попадането на веществото в очите, по кожата или по дрехите. Да не се поглъща или вдишва праха.

 

7.2. Съхранение

 

Да се съхранява на сухо място в плътно затворена опаковка. Няма строго определен температурен интервал за съхранение.

 

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

 

8.1. Граници на експозиция

 

Няма данни.

 

8.2. Контрол на експозиция

 

Препоръчва се система за локална или обща вентилация с изсмукване, за да се поддържа излагането на персонала на въздействие под допустимите граници на пренасяно от въздуха въздействие. По принцип се предпочита локална вентилация с изсмукване, тъй като тя може да контролира емисиите на замърсителя при самия източник, като се предотвратява разнасянето му из целия район на работа.

 

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

 

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства. В случай на недостатъчна вентилация, да се носи личен дихателен апарат.

 

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

 

Необходима е при вдигане на прах.

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВ ТРИПОЛИФОСФАТ

 

8.2.1.2. Защита на ръцете

 

При пряк контакт с веществото:

                   материал:                     нитрил гума

дебелина:                      0,11 мм

                   време за разяждане:    мин. 480 минути

При непряк контакт с веществото:

                   материал:                     нитрил гума

                   дебелина:                      0,11 мм

                   време за разяждане:    мин. 480 минути

        

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на директивата на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

 

8.2.1.3. Защита на очите

 

Използвайте защитни очила.

 

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

 

Да се носи подходящо защитно облекло. Сменяйте работното облекло и си измийте ръцете и лицето след работа с продукта.

9. Физични и химични свойства

 

9.1. Обща информация

 

Твърдо бяло вещество без мирис.

 

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

 

Молекулно тегло:                          367,86 g/mol

pH (воден разтвор, 10 g/l, 20oC):   ~ 9,9

Температура на топене:                 622oC (разлага се)

Температура на кипене:                 няма

Температура на възпламеняване:  невъзпламеним

Температура на самозапалване:    незапалим

Експлозивни граници:

         долна                                               няма

         горна                                               няма

Парно налягане (20оС):                           < 0,1 hPa

Плътност (20оС):                            2,52 g/cm3

Насипна плътност:                          ~ 1000 kg/m3

Разтворимост във вода (25оС):      145 g/l

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВ ТРИПОЛИФОСФАТ

10. Стабилност и реактивоспособност

 

Стабилен при обикновени условия на съхранение и употреба. При разлагането му се образуват фосфорни оксиди, токсични газове, токсични пари на Na2O. Не се наблюдава нежелана полимеризация.

11. Токсикологична информация

 

Остра токсичност:                   LD50 (дермално заек): > 7940 mg/kg

                                               LD50 (орално плъх): 3120 mg/kg

Специфични симптоми

при животински

експерименти:                         Кожна дразнимост (заек): няма дразнене

                                               Очна дразнимост (заек): няма дразнене

 

Сенсибилизация:                   няма информация;

Канцерогенност:                   няма информация;

Мутагенност:                         не се наблюдава;

 

Допълнителна токси-

кологична информация:

При вдишване:                      леко дразнене на лигавиците в носа и гърлото, кашлица, задух.

При поглъщане на

големи количества:               диария, сънливост.

С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

 

12. Информация за околната среда

 

12.1. Екотоксичност

 

При правилна и внимателна употреба с продукта, не се наблюдават екологични проблеми.

 

L. idus LC0:                            1600 mg/l /48 часа

Daphnia magna EC50:             1150 mg/l /24 часа

activated sludge EC50:            > 1000 mg/l /3 часа

 

12.2. Подвижност

 

Няма информация.

 

 

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВ ТРИПОЛИФОСФАТ

 

 

12.3. Устойчивост и разградимост

 

Методите за определяне на биоразградимост не са приложими за неорганични вещества.

 

12.4. Потенциал за биоакумулиране

 

Няма информация.

 

13. Третиране на отпадъците

 

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.

Химическите остатъци обикновенно се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

Опаковка:                            Замърсените опаковки да се третират както самия продукт според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци.

 

14. Информация за транспортиране

 

Не е класифициран като опасен за транспортиране продукт.

 

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

 

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:

- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и

препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./

- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на

химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВ ТРИПОЛИФОСФАТ

 

 

ЕТИКЕТ

 

Символи за опасност:      Xi – Дразнещ

                                     

 

Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на

опасното химично вещество (R-фрази):

 

R: 36/37/38                   Дразни очите, дихателните пътища и кожата.

 

Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване

на опасното химично вещество (S-фрази):

 

S: (1/2-)26-36                 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. Да се носи подходящо защитно облекло.

 

16. Друга информация

 

 

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.