АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                    

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

------------------------------------------------------------------------------

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

 

НАТРИЕВ МЕТАБИСУЛФИТ

 

 

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

 

1.1. Наименование на веществото

 

НАТРИЕВ МЕТАБИСУЛФИТ (НАТРИЕВ ДИСУЛФИТ)

 

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2116560612-49-0000

 

1.2. Употреба на веществото

 

Реактив за анализи; химическо производство; фармацевтично производство и анализи; за избелване; за дезинфекция; за консервиране; като редуктор и др.

 

2. Описание на опасностите

 

Вреден при поглъщане. При контакт с киселини се отделя токсичен газ. Риск от сериозно увреждане на очите.

 

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:                  НАТРИЕВ МЕТАБИСУЛФИТ

 

3. Състав на препарата

 

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

 

 

Наименование                      Съдържание        Класификация    Символ за опасностEC №                                                                                                 R-фразиCAS №                                                                                              S-фразиEC-индекс №            

1.

Натриев дисулфит (Na2S2O5)     > 97 %                  Xn;R22          Xn231-673-0                                                                  Xi;R41           R:22?31?417681-57-4                                                                  R31                 S:(2?)26?39?46016-063-00-2                                                                                     

 

Други наименования: натриев пиросулфит, динатриев дисулфит, динатриев пиросулфит.

 

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

4. Мерки за оказване на първа помощ

 

4.1. При вдишване

 

Вдишването предизвиква дразнене на лигавиците в носа и гърлото. Възможни са кашлица и задух.  Пострадалият да се изведе на свеж въздух. Ако се почуства зле, да се потърси медицинска помощ.

 

4.2. При контакт с кожата

 

Възможно е леко дразнене. Да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие с вода и сапун. Ако е необходимо, да се потърси медицинска помощ.

 

4.3. При контакт с очите

 

Риск от сериозно увреждане на очите. При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Да се потърси незабавно лекарска помощ (офталмолог).

 

4.4. При поглъщане

 

Ако пострадалият е в съзнание, предизвикайте повръщане, давайки му 2 чаши вода и пъхнете пръст в гърлото му. Потърсете незабавно медицинска помощ. Не давайте нищо в устата на човек в безсъзнание.

Информационен лист за безопасност:                  НАТРИЕВ МЕТАБИСУЛФИТ

 

5. Мерки при гасене на пожар

 

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

 

Избират се според материалите, разположени в близост до пожара. Да се избира средство за гасене за пожар от клас A (пяна, ABC прах).

 

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

 

Невъзпламеним. Може да се разложи под действието на огъня на свободен серен диоксид, който е токсичен. Разложеният натриев дисулфид е запалим, силно дразни кожата и меките тъкани и не е съвместим с киселини.

 

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

 

Дейности по гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

 

5.4. Допълнителна информация

 

Не позволявайте водата, ако е използвана такава за борба с огъня, да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

 

6.1. Лични предпазни мерки

 

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте. Носете предпазни средства за очите/лицето. Възможно е сериозно увреждане на очите. Предотвратете прекия контакт с веществото. Осигурете свеж въздух в затворени помещения.

 

6.2. Мерки за опазване на околната среда

 

Не позволявайте попадане на веществото в канализацията.

 

6.3. Средства за почистване

 

Съберете в сухо състояние без да вдигате прах и почистете добре засегнатите места.

Информационен лист за безопасност:                  НАТРИЕВ МЕТАБИСУЛФИТ

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

 

7.1. Работа с веществото

 

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте. Носете предпазни средства за очите/лицето.

 

7.2. Съхранение

 

Да се съхранява на сухо, добре проветриво място в плътно затворена опаковка. Да е достъпен само за оторизиран персонал. Няма строго определен температурен интервал за съхранение.

 

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

 

8.1. Граници на експозиция

 

Няма данни.

 

8.2. Контрол на експозиция

 

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

 

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства. В случай на недостатъчна вентилация, да се носи личен дихателен апарат.

 

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

 

Необходима е при образуване на прах. Да се използва филтър P /бял/  (отго-варящ на DIN 3181) срещу твърди и течни частици на вредни вещества.

 

8.2.1.2. Защита на ръцете

 

При пряк контакт с веществото:

                   материал:                     нитрил гума

дебелина:                      0,11 мм

                   време за проникване:  мин. 480 минути

При непряк контакт с веществото:

                   материал:                     нитрил гума

                   дебелина:                      0,11 мм

                   време за проникване:  мин. 480 минути

        

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на изискванията на директива на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

Информационен лист за безопасност:                  НАТРИЕВ МЕТАБИСУЛФИТ

 

8.2.1.3. Защита на очите

 

Задължителна. Използвайте защитни очила.

 

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

 

Сменяйте работното облекло и си измийте ръцете и лицето след работа с продукта. В никакъв случай не яжте и не пийте по време на работа с продукта. Не вдишвайте праха.

9. Физични и химични свойства

 

9.1. Обща информация

 

Външен вид: фини кристали;

Агрегатно състояние: твърдо;

Цвят на веществото: бял;

Форма, в която се доставя: фини кристали

Мирис: слаб мирис на серен диоксид.

 

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда (информацията е взета от лист на Merck)

 

Молекулно тегло:                          190,11 g/mol

pH (воден разтвор, 50 g/l):            3,5 - 5 (20oC)

Температура на топене:                 ~ 150oC (разлага се)

Температура на кипене:                 няма

Температура на възпламеняване:  няма

Температура на самозапалване:    няма

Парно налягане:                             1,33 hPa (428oC)

Експлозивни граници:

         долна                                               няма

         горна                                               няма

Плътност (20оС):                             2,36 g/cm3

Насипна плътност:                          1000-1200 kg/m3

Разтворимост във вода (20oC):      ~ 650 g/l    

Термично разлагане:                     > 150oC

 

 

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:                  НАТРИЕВ МЕТАБИСУЛФИТ

10. Стабилност и реактивоспособност

 

Стабилен при обикновенни условия на използване и съхранение.

 

10.1. Условия, които трябва да се избягват

 

Силно затопляне (разлага се).

 

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

 

При контакт с киселини се отделя токсичен газ (серен диоксид).

Екзотермична реакция при контакт с: окислители, нитрити, нитрати, сулфиди

 

10.3. Опасни продукти при разпадане

 

При пожар виж т. 5.

 

11. Токсикологична информация

 

Остра токсичност:                                    LD50 (дермално плъх): > 2000 mg/kg (RTECS)

                                                        LD50 (орално плъх): 1540 mg/kg (OECD401)

Специфични симптоми

при животински

експерименти:                               Очна дразнимост (заек): дразнене (OECD405)

                                               Кожна дразнимост (заек): няма дразнене (OECD404)

Подостра до хронична

токсичност:                        

 

Сенсибилизация:                            няма;

Канцерогенност:                            няма;

Мутагенност:                                  няма;

                                     

Допълнителна токси-

кологична информация:

При вдишване на праха:           дразнене на лигавиците, кашлица, задух.

При контакт с кожата:          леко дразнене.

При контакт с очите:             риск от сериозно увреждане на очите.

При поглъщане:                    дразнене на лигавиците в устата, гърлото, фаринкса, хранопровода и стомашния тракт.

 

С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:                  НАТРИЕВ МЕТАБИСУЛФИТ

 

12. Информация за околната среда

 

12.1. Екотоксичност (данните са от лист на Merck)

 

Onchorhynchus mykiss LC50:    150-220 mg/l /96 часа (DIN38412/15)

Daphnia magna EC50:             89 mg/l /48 часа (OECD 202)

Desmodesmus subspicatus IC50: 48 mg/l /72 часа (OECD 201)

Ps. putida EC50:                         56 mg/l /17 часа (IUCLID)

COD:                                               0,165 g/g

 

12.2. Подвижност

 

Няма информация.

 

12.3. Устойчивост и разградимост

 

Методите за определяне на биоразградимост не са приложими за неорганични вещества.

 

12.4. Потенциал за биоакумулиране

 

Няма информация.

 

Да не се допуска проникване в повърхностни и отпадъчни води или почвата.

13. Третиране на отпадъците

 

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 06.03.03 – отпадъчни твърди соли, съдържащи сулфати, сулфити или сулфиди. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.

Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират като самия продукт. Отпадъкът да се третира според действа-щите регионални правила за третиране на химически отпадъци.

Информационен лист за безопасност:                  НАТРИЕВ МЕТАБИСУЛФИТ

 

 

14. Информация за транспортиране

 

Не е класифициран като опасен за транспортиране продукт.

 

 

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

 

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:

- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и

препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./

- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на

химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

 

ЕТИКЕТ

 

Символи за опасност:      Xn – Вреден

                                     

 

Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на

опасното химично вещество (R-фрази):

 

R: 22-31-41                   Вреден при поглъщане. При контакт с киселини се отделя токсичен газ. Риск от сериозно увреждане на очите.

 

Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване

на опасното химично вещество (S-фрази):

 

S: (2?)26?39?46              Да се пази от достъп на деца. При контакт с очите незабавно да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. Да се носят предпазни средства за очите/лицето. При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже етикета, ако е възможно.

 

EC № 231-673-0           ЕС етикет

 

16. Друга информация

 

 

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.