АЛФАХИМ ЕООД                                                                                                                 

тел./факс: 967 34 32; 0888703598
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.alphachim.com

------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


НАТРИЕВ АЦЕТАТ ТРИХИДРАТ


1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

НАТРИЕВ АЦЕТАТ ТРИХИДРАТ

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2115029994-37-0000

1.2. Употреба на веществото

Получаване на оцетна киселина, оцетен анхидрит, ацетилхлорид, етилов ацетат, кумарин; в галванотехниката; в каучукова промишленост; като пълнител в термофори; за неутрализиране на минерални киселини; за разделяне на някои алкалоиди; за консервиране на месни продукти; за ацетилиране и като водоотделящо средство при някои органични синтези; в медицината за определяне на билирубина, срещу стомашни и чревни катари, като слабително средство и като деуретик.

2. Описание на опасностите

Продуктът не е класифициран като опасен според директива на ЕС 67/548/ЕЕС.


3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Натриев ацетат трихидрат (CH3COONa.3H2O)
Съдържание: мин. 99 об. %
EC № 204-823-8
CAS № 6131-90-4

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

Свеж въздух.

4.2. При контакт с кожата

Да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода и сапун.

4.3. При контакт с очите

При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Ако е необходимо, да се потърси лекарска помощ (офталмолог).

4.4. При поглъщане

Пострадалият да пие вода (макс. 2 чаши). Ако се почуства зле, да потърси лекарска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Избират се според материалите, разположени в близост до пожара. Да се избира средство за гасене за пожар от клас А (пяна, ABC-прах). Да не се използва CO2.

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Възпламеним. Възможно е образуване на вредни възпламеними газове или пари по време на пожар.

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Дейности по гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

5.4. Допълнителна информация

Не позволявайте водата, ако е използвана такава за борба с огъня, да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте. Предотвратете прекият контакт с веществото. Осигурете свеж въздух в затворени помещения.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Не позволявайте попадане на веществото в канализацията.

6.3. Средства за почистване

Съберете в сухо състояние без да вдигате прах и почистете добре засегнатите места.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте.

7.2. Съхранение

Да се съхранява на сухо, хладно място в плътно затворена опаковка.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

Няма данни.

8.2. Контрол на експозиция

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства. В случай на недостатъчна вентилация, да се носи личен дихателен апарат.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

Необходима е при вдигане на прах.

8.2.1.2. Защита на ръцете

При пряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за проникване:  мин. 480 минути

При непряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за проникване:  мин. 480 минути

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на изискванията на директива на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

8.2.1.3. Защита на очите

Използвайте защитни очила.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Сменяйте работното облекло и си измийте ръцете и лицето след работа с продукта.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Твърдо безцветно вещество с лек мирис на оцетна киселина.

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда (информацията е взета от лист на Merck)

Молекулно тегло:                          136,08 g/mol
pH (воден разтвор, 50 g/l):            7,5 – 9,2 (20oC)
Температура на топене:                 58oC
Температура на кипене:                 > 400oC [разлага се] (за безводно вещество)
Температура на възпламеняване:  > 250oC (за безводно вещество)
Температура на самозапалване:    607oC
Експлозивни граници:
         долна                                              няма данни
         горна                                               няма данни
Парно налягане:                             няма
Плътност (20оС):                             1,42 g/cm3
Насипна плътност:                          ~ 900 kg/m3
Разтворимост във вода (20oC):      613 g/l
Термично разлагане:                     > 120оС (освобождава кристалохидрата)
log Pow:                                           -4,22 (за безводно вещество)
Фактор на биоконцентрация:                  < 10 (за безводно вещество)(IUCLID)

10. Стабилност и реактивоспособност

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Топлина.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Риск от експлозия при контакт с нитрати;
Екзотермична реакция при контакт с флуор.

10.3. Опасни продукти при разпадане

Няма информация.
В случай на пожар виж т. 5.

11. Токсикологична информация

Остра токсичност:                         LC50 (вдишване плъх): > 30 mg/l /1 час (RTECS)
                                                        LD50 (дермално заек): > 10000 mg/kg (RTECS)
                                                        LD50 (орално плъх): 3530 mg/kg (RTECS)
                                                        (данните се отнасят за безводно вещество)
Подостра до хронична
токсичност:                                     няма информация.
Допълнителна токси-
кологична информация:           
При вдишване на прах:        леко дразнене.
При контакт с кожата:          леко дразнене.
При контакт с очите:             леко дразнене.
При поглъщане на
големи количества:               стомашни проблеми.

С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

L. macrochirus LC50:              5000 mg/l /24 часа (за безводно вещество)
Daphnia magna EC0:              > 1000 mg/l /48 часа (за безводно вещество)(IUCLID)
Ps. putida EC50:                      7200 mg/l /18 часа (за безводно вещество)(IUCLID)

12.2. Подвижност

Няма информация.

12.3. Устойчивост и разградимост

Лесно биоразградим:

99 % за 28 дни (отнася се за безводно вещество) (OECD 301A)

12.4. Потенциал за биоакумулиране

Фактор на биоконцентрация < 10 (за безводно вещество)(IUCLID)
Леко биоакумулиращ (BCF<30)

Да не се допуска проникване в повърхностни и отпадъчни води или почва.

13. Третиране на отпадъците

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.
Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.
Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират като самия продукт. Отпадъкът да се третира според действа-щите регионални правила за третиране на химически отпадъци.

14. Информация за транспортиране

Не е класифициран като опасен за транспортиране продукт.

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./
Продуктът не е класифициран като опасен според директива на ЕС 67/548/ЕЕС.

16. Друга информация

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.