АЛФАХИМ ЕООД
тел./факс: 967 34 32; 0888703598
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.alphachim.com

------------------------------------------------------------------------------


ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

МЛЕЧНА КИСЕЛИНА, мин. 80 %


1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

МЛЕЧНА КИСЕЛИНА, мин. 80 %

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2116382081-52-0000

1.2. Употреба на веществото

Фармацевтично производство и анализи; суровина за хранителни цели; в текстилната промишленост; в кожарството и др.

2. Описание на опасностите

Дразни кожата. Риск от сериозно увреждане на очите. Вреден при поглъщане

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Наименование                      Съдържание    Класификация        Символ за опасностEC №                                                                                                R-фразиCAS №                                                                                              S-фрази

1.

Млечна киселина (C3H6O3)     > 80 %            Xi; R38-41                        Xi200-018-0                                                                                          R: 38-4150-21-5                                                                                             S: (1/2-)24-26-39

Други наименования: лактол, 2-хидроксипропионова киселина

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

При вдишване пострадалият да се изведе на свеж въздух. Ако дишането спре, да се направи изкуствено дишане. Да се потърси медицинска помощ, ако пострадалият се почувства зле.

4.2. При контакт с кожата

При контакт с кожата незабавно да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода. Да се потърси медицинска помощ, ако е необходимо.

4.3. При контакт с очите

Контактът може сериозно да увреди очите. При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Задължително е да се потърси незабавно лекарска помощ (офталмолог).

4.4. При поглъщане

Пострадалият да пие вода (максимум 2 чаши). Не предизвиквайте повръщане (риск от перфорация!). Не се опитвайте да неутрализирате. Не давайте нищо в устата на човек, който е в безсъзнание. Незабавно потърсете лекарска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Избират се според материалите разположени в близост до пожара. Основни средства за гасене на пожар са праховите пожарогасители. Може да се използва пръскане с водна струя, за да се поддържат охладени контейнерите, но в никакъв случай да не се вкарва вода вътре в тях. Да се избира средство за гасене от клас B (CO2, пяна, ABC-прах, BC-прах). Да не се използва D-прах.

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Невъзпламеним.

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Дейности по гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

5.4. Допълнителна информация

Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня да навлезе в повърх-ностно течащи или подпочвени води. Абсорбирайте отделените пари с вода.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Не вдишвайте парите/аерозола и предотвратете образуването им. Предотвратете прекия контакт с веществото. Вентилирайте районите с изтичане или замърсяване. Носете подходяща лична защитна екипировка, както е посочено в т. 8. Изолирайте опасния район. Не допускайте влизане на ненужен персонал.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Не допускайте попадане на веществото в канализации.

6.3. Средства за почистване

Попийте с течен материал абсорбент (например Chemizorb®) и съберете разлива в обозначен контейнер. Почистете добре замърсеното място. Не използвайте метални инструменти и не позволявайте попадане на веществото в канализацията и почвата.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

Работещият да се измива добре след работа с материала. Да се отстранят дрехите и да се изперат преди повторна употреба. Да се използва подходяща вентилация. Да се избягва попадането на веществото в очите, по кожата или по дрехите. Да не се поглъща или вдишва. Да се държи далече от силни основи и метали. Да не се използват метални шпатули или други метални инструменти. Да не се вдишват парите или изпаренията.

7.2. Съхранение

Да се съхранява в добре затворенa опаковка на сухо, хладно, добре вентилирано място, далече от запалими вещества. Да се съхранява при температури между +15оС и +25oC.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

Няма данни.

8.2. Контрол на експозиция

Препоръчва се система за локална или обща вентилация с изсмукване, за да се поддържа излагането на персонала на въздействие под допустимите граници на пренасяно от въздуха въздействие. По принцип се предпочита локална вентилация с изсмукване, тъй като тя може да контролира емисиите на замърсителя при самия източник, като се предотвратява разнасянето му из целия район на работа.

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства. В случай на недостатъчна вентилация, да се носи личен дихателен апарат.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

Необходима е при отделяне на пари/аерозол. Да се носи маска с филтър P2 (отговарящ на DIN 3181) срещу твърди и течни частици на вредни вещества.

8.2.1.2. Защита на ръцете

При пряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за разяждане:    мин. 480 минути
При непряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за разяждане:    мин. 480 минути
Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на директивата на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

8.2.1.3. Защита на очите

Използвайте химични защитни очила и/или шлем за цялото лице, когато е възможно пръскане. В района на работа поддържайте фонтан за измиване на очите и система за бързо оросяване.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Да се носи подходящо защитно облекло. Сменяйте работното облекло и си измийте ръцете и лицето след работа с продукта.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Безцветна или жълтеникава, почти без мирис, вискозна течност. С кисел вкус, състояща се от смес на млечна киселина (C3H6O3) и лактат (C6H10O5). Получава се чрез синтез или чрез млечна ферментация на захари.

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда (данните са от лист на Merck)

pH (воден разтвор 10 g/l, 20oC):    ~ 2,8
Вискозитет (динамичен):                20 – 40 mPa*s (20oC)
Температура на топене:                 18oC
Температура на кипене:                 122oC (20 hPa)
Температура на възпламеняване:  невъзпламеним
Температура на самозапалване:    незапалим
Експлозивни граници:
         долна                                               няма
         горна                                               няма
Парно налягане (25оС):                           0,1 hPa
Плътност (20оС):                            1,19 g/cm3
Разтворимост във вода:                           разтворим
log Pow:                                           -0,62 (за чисто вещество)

10. Стабилност и реактивоспособност

Стабилен при стайна температура и налягане.

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Високи температури.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Бурни реакции при контакт с окислители и силни основи.

10.3. Опасни продукти при разпадане

Няма информация.
В случай на пожар виж т. 5.

11. Токсикологична информация

Остра токсичност:                   LD50 (дермално заек): > 2000 mg/kg (OECD 402)
                                                  LD50 (орално плъх): 3730 mg/kg (OECD 401)
Специфични симптоми
при животински
експерименти:                         Кожна дразнимост (заек): дразнене (OECD 404)
Сенсибилизация:                   няма информация;
Канцерогенност:                   няма информация;
Мутагенност:                         няма информация;

Допълнителна токси-
кологична информация:
При вдишване на парите:     дразнещи симптоми в дихателния тракт.
При контакт с кожата:          дразнене.
При контакт с очите:            тежки изгаряния. Риск от сериозно увреждане на очите!
При поглъщане:                    дразнене на лигавиците в устата, фаринкса, хранопровода и стомашния тракт.
Поглъщането на големи количества може да доведе до увреждане на бъбреците.
Не са изключени и други вредни симптоми.
С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.
(информацията в тази точка е взета от лист на Merck)

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Вреден ефект поради промяна на pH във водната среда.

Danio rerio LC50:                             320 mg/l /96 часа (OECD 203)
Daphnia magna EC50:             240 mg/l /48 часа (OECD 202)
Pseudokirchneriella subcapitata IC50: 3500 mg/l /72 часа (OECD 201)
BOD5:                                     0,45 g/g (IUCLID)
COD:                                               100 % от TOD (от лист на Merck)

12.2. Подвижност

Няма информация.

12.3. Устойчивост и разградимост

Няма информация.

12.4. Потенциал за биоакумулиране

log P (октанол/вода) = -0,62 (за чисто вещество) (OECD 117)
Не се очаква биоакумулиране (log Pow < 1)

Да не се допуска проникване във водите, канализацията или почвата.

13. Третиране на отпадъците

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 06.01.02 – Отпадъчни кисели разтвори (млечна киселина). Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.
Химическите остатъци обикновенно се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.
Опаковка:                            Замърсените опаковки да се третират както самия продукт според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци.

14. Информация за транспортиране

Не е класифициран като опасен за транспортиране продукт.

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

ЕТИКЕТ

Символи за опасност:      Xi – Дразнещ
Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на
опасното химично вещество (R-фрази):
R: 38-41                        Дразни кожата. Риск от сериозно увреждане на очите.
Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване
на опасното химично вещество (S-фрази):
S: (1/2-)24-26-37/39        Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. Да се избягва контакт с кожата. При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.

16. Друга информация

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.