АЛФАХИМ ЕООД                                                                                                                                                  
тел./факс: 967 34 32; 0888703598
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.alphachim.com

------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

КОМПЛЕКСОН III ®


1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

КОМПЛЕКСОН III ® (ди-НАТРИЕВ ЕДТА ДИХИДРАТ)

1.2. Употреба на веществото

Реактив за анализи; химическо производство; комплексометрия.

2. Описание на опасностите

Продуктът не е класифициран като опасен според директива на ЕС 67/548/EEC, но въпреки това, е вреден при поглъщане.

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Наименование:             Комплексон III ®
Други наименования:  динатриев етилендиаминтетраацетат дихидрат;                                             динатриев едта дихидрат, динатриева сол на                                                етилендиаминтетраоцетна киселина дихидрат;
Химическа формула:   C10H14N2Na2O8.2H2O
Моларна маса:             372,24 g/mol
Съдържание:                > 99,5 %
EC №                                     205-358-3
CAS №                         6381-92-6

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

Свеж въздух.

4.2. При контакт с кожата

Да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие с вода.

4.3. При контакт с очите

Да се измият обилно с вода, като клепачите се държат отворени.

4.4. При поглъщане

Пострадалият да пие обилно количество вода. Ако се почувства зле, да се потърси медицинска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Вода, CO2, пяна, прах и други средства подходящи за пожар от клас А.

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Възпламеним. По време на пожар могат да се отделят вредни възпламеними газове и пари.
Опасни продукти от горенето: азотни оксиди (NO, NOx).

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Дейности по гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

5.4. Допълнителна информация

Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня да навлезе в повърх-ностно течащи или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Избягвайте вдигането на прах и не го вдишвайте.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Не позволявайте попадане на веществото в канализацията.

6.3. Средства за почистване

Съберете в сухо състояние. Почистете добре засегнатите места. Информация за отпадъците – т. 13.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

Избягвайте вдигането на прах и не го вдишвайте.

7.2. Съхранение

Да се съхранява на сухо място в плътно затворена опаковка. Препоръчителна температура за съхранение: от +15оС до +25оС.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

Няма.

8.2. Контрол на експозиция

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

Препоръчва се при образуване на прах. Да се използва филтър P1 /бял/  (отговарящ на DIN 3181) срещу твърди частици на инертни вещества.

8.2.1.2. Защита на ръцете

При пряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за проникване:  мин. 480 минути
При непряк контакт с веществото:
                   материал:                     естествен каучук
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за проникване:  мин. 480 минути
Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на изискванията на директива на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

8.2.1.3. Защита на очите

Използвайте защитни очила.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Сменяйте работното облекло и си измийте ръцете след работа с продукта.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Бели кристали без мирис.

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

pH (воден разтвор, 50 g/l):            4-5 (20oC)
Температура на топене:                 110оС (освобождаване на кристалохидрата)
Температура на кипене:                 няма (разлагане)
Температура на възпламеняване:  няма
Температура на самозапалване:    няма
Експлозивни граници:
         долна                                               няма
         горна                                               няма
Плътност (20оС):                             не е известна
Насипна плътност:                          ~ 700 kg/m3
Разтворимост във вода (20oC):      100 g/l
Термично разлагане:                     255оС

10. Стабилност и реактивоспособност

Стабилен при обикновенни условия на използване и съхранение.

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Силно нагряване.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Възможни са бурни реакции със силни окислители.

10.3. Опасни продукти при разпадане

Азотни оксиди (NO, NOx).

10.4. Допълнителна информация

Изпаряване на кристалната вода при нагряване.

Неподходящи за работа и съхранение материали: алуминий, никел, цинк, мед и медни сплави.

11. Токсикологична информация

Остра токсичност:             LD50 (орално плъх): > 2000 mg/kg (за безводно вещество)

Специфични симптоми
при животински експе-
рименти:                              Очна чувствителност (заек): няма.
                                              Кожна чувствителност (заек): няма.
Подостра до хронична
токсичност:                        
Бактериални мутации:          Salmonella typhimurium: негативен
Допълнителна токси-
кологична информация:
При поглъщане:                    бавно абсорбиране, нарушен електролитен баланс.
При поглъщане на
големи количества:               увреждане на бъбреците.
Възможна е чувствителност към веществото при предразположени хора.
С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Риба:
P. reticulata LC50:                   ~ 320 mg/l /96 часа (за безводно вещество) (IUCLID)
Бактерии:
Ps. putida EC50:            56 mg/l /8 часа (за безводно вещество) (IUCLID)
активна утайка EC50:   403 mg/l /3 часа (OECD 209)

12.2. Подвижност

Няма информация.

12.3. Устойчивост и разградимост

Не е лесно биоразградим.

12.4. Потенциал за биоакумулиране

Няма информация.

Да не се допуска проникване в повърхностни и отпадъчни води или почвата.

13. Третиране на отпадъците

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.
Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.
Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират като самия продукт. Отпадъкът да се третира според действа-щите регионални правила за третиране на химически отпадъци.

14. Информация за транспортиране

Не е класифициран като опасен за транспортиране продукт.

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

ЕТИКЕТ

Символи за опасност:  няма
R-фрази:                       няма
S-фрази:                                 няма

16. Друга информация

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.