АЛФАХИМ ЕООД                                                                                                                                                  
тел./факс: 967 34 32; 0888703598
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.alphachim.com

------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

КАРБАМИД (УРЕЯ)

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

КАРБАМИД (УРЕЯ) (CARBAMIDE)

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2116561177-42-0000
Submission number: AP411724-39

1.2. Употреба на веществото

Като изкуствен тор; като прибавка към фуража; при получаване на карбамидни смоли; карбамидни лепила; като стабилизатор на нитроцелуоза; като катализатор при производството на пенополиуретан.

2. Описание на опасностите

Продуктът не е класифициран като опасен според директива на ЕС 67/548/EEC, но въпреки това, е вреден при поглъщане и при вдишване на праха.

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Наименование                  Съдържание      Класификация           Символи за опасностEC №                                                                                                R-фрази CAS №                                                                                              S-фразиEC-индекс №                                                           

1.

Карбамид (CO(NH2)2)        > 99 %           ---                                ---200?315?5                                                                                          ---57?13?6                                                                                             ---

a.

Общ азот (N)                       < 46 %           ---                                ---                                                                                                          ---                                                                                                          ---

b.

Биурет                                  < 1 %             Xi; R36/38                 Xi                                                                                                          R: 36/38                                                                                                          S: 26

c.

Вода (H2O)                            < 0,3 %          ---                                ---                                                                                                          ---                                                                                                          ---

Пълният текст на R-фразите е в т. 16.

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

Пострадалият да се изведе на свеж въздух. Ако е наложително, да се извърши изкуствено дишане.

4.2. При контакт с кожата

Отстранете замърсеното облекло и измийте засегнатото място с вода. Да се потърси медицинска помощ в случай на възпаления.

4.3. При контакт с очите

При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Да се потърси лекарска помощ (офталмолог), ако е необходимо.

4.4. При поглъщане

Пострадалият да пие обилно количество вода. Незабавно потърсете лекарска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Избират се според материалите разположени в близост до пожара. Основни средства за гасене на пожар са праховите пожарогасители. Да се избира средство за гасене от клас A (вода, пяна, ABC-прах). Неподходящи средства за гасене са BC-прах, D-прах и CO2.

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Невъзпламеним. При пожар става разлагане при образуване на отровни азотни газове (азотни оксиди).

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Дейности при гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

5.4. Допълнителна информация

Абсорбирайте отделените пари с вода. Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Не вдишвайте праха и предотвратете образуването му. Предотвратете прекия контакт с веществото. Да се използва одобрен сепаратор за прах или пари, ако се предизвиква разпрашаване на частиците във въздуха.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Не допускайте попадане на веществото в канализации.

6.3. Средства за почистване

Съберете в сухо състояние без да вдигате прах в обозначен контейнер. Почистете добре засегнатите места.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

Работещият да се измива добре след работа с продукта. Да се отстранят дрехите и да се изперат преди повторна употреба. Да се използва подходяща вентилация. Да не се вдишва праха.   

7.2. Съхранение

Да се съхранява в добре затворенa опаковка на сухо място с добра вентилация. Да се съхранява при температури от +15oC до +25oC.

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

Няма данни.

8.2. Контрол на експозиция

Препоръчва се система за локална или обща вентилация с изсмукване, за да се поддържа излагането на персонала на въздействие под допустимите граници на пренасяно от въздуха въздействие. По принцип се предпочита локална вентилация с изсмукване, тъй като тя може да контролира емисиите на замърсителя при самия източник, като се предотвратява разнасянето му из целия район на работа.

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства. В случай на недостатъчна вентилация, да се носи личен дихателен апарат.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

Необходима е при вдигане на прах.

8.2.1.2. Защита на ръцете

Пример:
При пряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за разяждане:    мин. 480 минути
При непряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за разяждане:    мин. 480 минути
Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на изискванията на директива на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

8.2.1.3. Защита на очите

Използвайте химични защитни очила или защитен шлем за цялото лице. Да се поддържат в изправност източници на водни струи за изплакване на очите.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Да се носи подходящо защитно облекло. Сменяйте работното облекло и си измивайте ръцете и лицето след работа с продукта.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Бели кристали или пудра със специфичен мирис на амоняк.

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

Молекулно тегло:                          60,06 g/mol
pH (10 % воден разтвор):              7,2 (20oC)
Температура на топене:                 132 – 135оС
Температура на кипене:                 разлагане
Температура на възпламеняване:  няма
Температура на самозапалване:    невъзпламеним
Експлозивни граници:
         долна                                               няма
         горна                                               няма
Парно налягане:                             < 0,1 hPa (20оС)
Специфична плътност (20оС):        1,35 g/cm3
Насипна плътност:                          720-760 kg/m3
Разтворимост във вода (20oC):      1080 g/l
Термично разлагане:                     > 132oC
log Pow:                                           -1,59 (от лист на Merck)

10. Стабилност и реактивоспособност

Стабилен при обикновенни условия на съхранение и употреба. Разпада се при 132oC.

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва нагряване, открити пламъци и източници на топлина.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

При контакт с основи се отделя амоняк.

Да се избягва контакт с: калциев и натриев хипохлорит (образува се експлозивния азотен трихлорид), натриев нитрит, галиев перхлорат, силни окислители (перманганати, дихромати, нитрити, хлор), фосфорен пентахлорид, нитрозил перхлорат, титанов тетрахлорид, хромилхлорид.

10.3. Опасни продукти при разпадане

При нагряване до разлагане се образуват амоняк, азотни оксиди, цианурова киселина, цианова киселина, биурет, въглероден диоксид. Не се наблюдава нежелана полимеризация.

В случай на пожар виж т. 5.

11. Токсикологична информация

Остра токсичност:                        LD50 (дермално плъх): 8200 mg/kg (IUCLID);
                                                       LD50 (орално плъх): 8471 mg/kg (RTECS).
Специфични симптоми
при животински
експерименти:                               Очна дразнимост (заек): не се наблюдава (IUCLID);
                                                        Кожна дразнимост (заек): не се наблюдава (IUCLID).
Подостра до хронична
токсичност:                                   
Канцерогенност:                             няма;
Сенсибилизация:                   не се наблюдава;
Мутагенност:                         Ames test (ин витро) – негативен (IUCLID).­­

Допълнителна токси-
кологична информация:
При вдишване на парите:     дразнене в респираторния тракт, кашлица, затруднено дишане.
При контакт с кожата:          зачервяване, сърбеж, болка.
При контакт с очите:             възпаление, зачервяване, болка.
При поглъщане:                    възпаления в храносмилателния тракт, гадене, повръщане, диария. Може да причини главоболие, загуба на ориентация и електролитен недостиг.
С веществото трябва да се работи с повишено внимание - грижливо и внимателно.

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Да се спазват изискванията за опазване на околната среда. Ако се изхвърли в почвата, карбамидът ще хидролизира до амоняк от няколко дни до няколко седмици. Замърсява подпочвените води. Да не попада в запаси с питейна вода. Слабо токсичен за риба и водни организми.

L. idus LC50:                                              > 6810 mg/l /96 часа (IUCLID)
Daphnia magna EC50:                               > 10000 mg/l /24 часа (IUCLID)
Sc. quadricauda IC5:                                 > 10000 mg/l /7 дни
Ps. putida EC5:                                          > 10000 mg/l /16 часа
(данните са взети от лист на Merck)

12.2. Подвижност

Силно разтворим във вода.          

12.3. Устойчивост и разградимост

Ако се замърси въздуха, карбамидът лесно деградира под действие на хидроксилните радикали за по-малко от 1 ден. В почвата се усвоява от растенията. Ако се изхвърли във водни басейни, биоразграждането протича по-бавно и продължително.

Биологична разградимост: Лесно биоразградим. 96 % /16 дни (OECD 302 B);

12.4. Потенциал за биоакумулиране

Коефициент n-октанол/вода (log Pow) = -1,59 (от лист на Merck);
Не се очаква биоакумулиране (log Pow < 1).
Да не се допуска попадане в канализации, води или почва.

13. Третиране на отпадъците

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.
Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци. Този, който създава отпадъци носи отговорност за установяване на тяхната токсичност и физичните свойства, а също и за определяне на подходящата квалификация на отпадъците и методите за изхвърляне/депониране в съответствие с приложимите наредби.
Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират както самия продукт според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Изхвърля-нето/депонирането трябва да бъде в съответствие с регионалните, националните и местните закони и наредби. Местните наредби е възможно да бъдат по-строги от регионалните и националните изисквания и трябва да се спазват.

14. Информация за транспортиране

Не е класифициран като опасен за транспортиране продукт.

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

ЕТИКЕТ

Продуктът не е класифициран като опасен според директива на ЕС 67/548/ЕЕС.
EC No. 200?315?5.

16. Друга информация

R: 36/38                        Дразни очите и кожата

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.