АЛФАХИМ ЕООД
тел./факс: 967 34 32; 0888703598
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.alphachim.com

------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

МОНОЕТАНОЛАМИН

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

МОНОЕТАНОЛАМИН (MONOETHANOLAMINE)

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2114578979-17-0000

1.2. Употреба на веществото

Използва се за очистване на промишлени газове от H2S и CO2. Неутрализатор в производството на миещи препарати. Полупродукт в органичния синтез.

2. Описание на опасностите

Вреден при вдишване. Дразни очите, дихателните пътища и кожата. Контактът с веществото води до тежки изгаряния. Засегнатата от течността  кожа се възпалява. Силно разяждаща субстанция. При нагряване на веществото се появява силно възпалително въздействие върху очите посредством парите.
При изпускане и смесване с въздуха: слабо разяждаща и дразнеща (възпалителна) и горима течност със сравнително висока пламна температура от 95oC.  При силно нагряване се образуват взривоопасни смеси. Запалването става чрез горещи повърхности, искри, открит пламък. Веществото реагира с киселини, богат на кислород материал и киселинни анхидриди и хлориди.

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Наименование                  Съдържание      Класификация           Символи за опасностEC №                                                                                                R-фрази CAS №                                                                                              S
фразиEC-индекс №                                                           
1.
Етаноламин (C2H7NO)    > 99,8 %           Xn;R20                      Xn205?483?3                                                      Xi;R36/37/38             R:20?36/37/38141?43?5                                                                                           S: (2)603?030?00?8                                                

Други наименования: етаноламин (ethanolamine), MEA, 2-аминоетанол (2-aminoethanol), 2-хидроксиетиламин (2-hydroxiethylamine), коламин.

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

При продължително вдишване на пари се получава дразнене и поражение на белите дробове. Хора с хронични заболявания на дихателната система са лесно уязвими. При вдишване пострадалият да се изведе на чист въздух, да се разположи удобно, да се разхлабят тесните дрехи, ако дишането е спряло, да се направи изкуствено дишане или да се подаде чист кислород. При всички случаи, да се потърси незабавно лекарска помощ.

4.2. При контакт с кожата

При попадане върху кожата предизвиква зачервяване и обрив. Хора с хронични кожни заболявания са лесно уязвими. Замърсените от течността  дрехи, обувки и чорапи трябва да се свалят, отстранят и унищожат. Засегнатите места на тялото да се промият обилно с вода. Да се потърси лекарска помощ, ако е необходимо.

4.3. При контакт с очите

При попадане в очите е възможно да настъпят необратими процеси. Веднага да се промият в продължение на 10-15 минути с вода. За тази цел клепачите трябва да се отворят с палец и показалец и същевременно окото трябва да се върти на всички страни. Да се потърси незабавно лекарска помощ (офталмолог).

4.4. При поглъщане

При поглъщане предизвиква главоболие, изгаряне на гърлото, стомаха. Пострадалият да пие вода (макс. 2 чаши). Да не се предизвиква повръщане (риск от перфорация!). Да се потърси незабавно лекарска помощ. Пострадалият не трябва да се оставя да изстива. Не се опитвайте да неутрализирате.

4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ

Задължителна. Да се процедира както при разяждане на белите дробове. Малка токсичност на системата.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Малки пожари: при малко огнище на пожара може да се използва вода, сух пожарогасителен прах или CO2;

Големи пожари: при голямо огнище на пожара може да се използва химическа пяна (6 литра/сек.*m2), фино разпръсната вода с дебит 0,4 литра/сек. или въздушно-механична пяна на основа „ПЕНРОГ” ПО-11.

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Възпламеним. Парите са по-тежки от въздуха, разпространяват се близо до земната повърхност и е възможно запалването им от разстояние. При пожар става разлагане при образуване на отровни азотни газове. Може да се получат взривоопасни или разяждащи пари. Да се избягва директно нагряване, допир с искрящи предмети и пламъци.

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Дейности при гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

ВНИМАНИЕ: Гуменото защитно облекло се атакува при продължително въздействие.

5.4. Допълнителна информация

При избора на средство за гасене, да се имат предвид и материалите, разположени в близост до пожара. Пропускането на течност да се преустанови, ако това е възможно без риск. Охлаждайте контейнерите с водна струя от безопасно разстояние. Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня, да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Избягвайте контакт с разлят материал. Съблечете веднага всички замърсени дрехи. Спрете течовете, ако е възможно без лично да се излагате на рискове. Отстранете всички огнеизточници от околното пространство. Използвайте подходящо оборудване, за да избегнете замърсяване на околната среда. Предотвратете разпространяване или навлизане в канализацията, повърхностно течащи или подпочвени води чрез използване на пясък, почва или други подходящи прегради. Опитайте се да разсеете парите или да насочите потока им към безопасно място като например използвате разпръскватели на мъгла. Вземете предпазни мерки срещу статично електричество. Осигурете електрическа проводимост чрез свързване и заземяване на цялото оборудване. Контролирайте работното пространство с индикатор за леснозапалим газ.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

При големи разливания на течност (> 1 варел), прехвърлете чрез използване на механични средства (като камион-цистерна с вакуум) в резервоар за отпадъци за възстановяване или безопасно унищожаване. Не отмивайте остатъците с вода. Запазете ги като замърсени отпадъци. Оставете остатъците да се изпарят или ги попийте с подходящ адсорбционен материал и осигурете безопасното им изхвърляне. Отстранете замърсената почва и осигурете безопасното й изхвърляне. Ако продукта попадне в течащ водоем, да се уведомят потребителите на питейна, консумативна и охлаждаща вода. При малки разливания на течност (< 1 варел), прехвърлете чрез използване на механични средства в надписан и плътно затварящ се контейнер за следващо възстановяване на продукта или за безопасно унищожаване. Оставете остатъците да се изпарят или ги попийте с подходящ адсорбционен материал и осигурете безопасното им изхвърляне. Отстранете замърсената почва и осигурете безопасното й изхвърляне.

6.3. Средства за почистване

Остатъчните количества да се покрият с негорим попивателен материал като смлян варовик, вермикулит, суха почва или пясък и в затворени контейнери да се транспортира на сигурно място за депониране и за унищожаване. Напоените повърхности след това се измиват основно с вода.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

Предпазните мерки при работа с материала включват осигуряване на максимална херметичност на оборудването и тръбопроводите и контрол на съдържанието на въглеводороди във въздуха. Всички пропуски трябва незабавно да се отстраняват. Наличие на централна или локална смукателно-нагнетателна вентилация е задължителна за изолиране на работните помещения. Да се използват при работа безискрови инструменти. Веществото реагира при контакт с киселини и анхидриди.  

7.2. Съхранение

Съхранява се в плътно затворени опаковки или закрити резервоари от неръждаема стомана под азотна възглавница, снабдени със серпентина за подгряване при температура 35-40oC. Температура на замръзване: 10,3oC. Не се допуска употребата на медни и алуминиеви съдове. Атакува гума и при дълго въздействие я разрушава. Веществото абсорбира въглероден диоксид от въздуха и реагира много бурно при контакт с киселини. При съхранение продуктът да се пази от въздействието на влага и светлина.

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

ПДК във въздуха на работната среда:   8,0 mg/m3 за 8 часа
MAK (максимално допустима норма):   3 ppm

8.2. Контрол на експозиция

Да се използва подходяща вентилация, за да се поддържа концентрацията на парите на продукта под границите на запалване и излагане здравето на риск от професионално заболяване.

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства. В случай на недостатъчна вентилация, да се носи личен дихателен апарат.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

Задължителна при отделяне на пари/аерозоли. Използвайте маска с филтър A /кафяв/ (отговарящ на DIN 3181) срещу пари на органични съединения.

8.2.1.2. Защита на ръцете

Пример:

При пряк контакт с веществото:
                   материал:                     естествен латекс
                   дебелина:                      0,6 мм
                   време за разяждане:    мин. 480 минути
При непряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за разяждане:    мин. 10 минути

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на изискванията на директива на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

8.2.1.3. Защита на очите

Задължителна. Използвайте химични защитни очила и/или шлем за цялото лице, когато е възможно пръскане. В района на работа поддържайте фонтан за измиване на очите и система за бързо оросяване.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Носете огнеустойчиво и антистатично предпазно облекло. Сменяйте работното облекло и си измивайте ръцете и лицето след работа с продукта. В никакъв случай не яжте, не пийте и не пушете по време на работа с продукта. Не вдишвайте парите.

ИНЖЕНЕРНИ КОНТРОЛИ: Може да образува експлозивна смес с въздуха, особено в празни и непочистени съдове. Загряването предизвиква повишаване на налягането с риск от възпламеняване, последвано от експлозия.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Безцветна хигроскопична течност с лек мирис на амоняк.

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

Молекулно тегло:                          61,10 g/mol
pH (воден разтвор, 100 g/l, 20oC): 12,1
Вискозитет (кинематичен):             20 mm2/s (23oC)
Температура на топене:                 10,5оС
Температура на кипене:                 168-172oC (1013 hPa)
Температура на възпламеняване:  95oC
Температура на самозапалване:    410oC (DIN 51794)
Експлозивни граници:
         долна                                              3,4 об.%
         горна                                               27 об.%
Парно налягане:                             0,5 hPa (20оС)
Относителна плътност на парите:  2,1
Специфична плътност (20оС):        1,016 – 1,019 g/cm3
Разтворимост във вода (20oC):      напълно разтворим
log Pow (25oC):                               -1,91 (OECD 107)

10. Стабилност и реактивоспособност

10.1. Условия, които трябва да се избягват

При силно нагряване се образуват взривоопасни смеси. Запалване става чрез нагорещени повърхности, искри или открит огън.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Атакува медта, среброто и съединенията на тези метали.

Реагира с азотни съединения, азотна киселина, нитрити, като отделя нитрозамини.

Екзотермична реакция при контакт с: акролеин, нитрили, хлорсулфонова киселина, солна киселина, оцетна киселина, сярна киселина, азотна киселина, силни минерални киселини, винил ацетат, окислители.

Риск от възпламеняване или образуване на запалими газове или пари при контакт със съединения на сяра и желязо(III).

10.3. Опасни продукти при разпадане

При горенето се образуват въглероден оксид, въглероден диоксид и азотен диоксид. Отделя се голямо количество топлина.
Въглероден диоксид: наркотик. Дразни дихателните пътища, нарушава дейностите на централната нервна и сърдечно-съдова система. При високи концентрации затруднява дишането.
Въглероден оксид: отрова. Измества кислорода от оксихемоглобина на кръвта, като образува карбоксихемоглобин, което води до кислородна недостатъчност.

В случай на пожар виж т. 5.

10.4. Допълнителна информация

Хигроскопичен.
Неподходящи за работа и съхранение материали: мед, медни сплави, гуми.
Образува запалими смеси с въздуха при силно нагряване.

11. Токсикологична информация

Остра токсичност:                        LD50 (дермално заек): 1025 mg/kg (IUCLID)
                                                       LD50 (орално плъх): 1515 mg/kg
Специфични симптоми
при животински
експерименти:                               Очна дразнимост (заек): изгаряния (RTECS);
                                                        Кожна дразнимост (заек): изгаряния (RTECS);
Подостра до хронична
токсичност:                                   
Канцерогенност:                             няма информация;
Сенсибилизация:                   няма информация;
Мутагенност:                         micronucleus (mammal cell test) – негативен (OECD 474);
                                               Ames test – негативен (IUCLID).
Допълнителна токси-
кологична информация:
При вдишване на парите:     абсорбция, дразнене на лигавиците, кашлица и задух. Възможен е бронхит.
При контакт с кожата:          изгаряния. Опасност от кожна абсорбция.
При контакт с очите:             изгаряния. Риск от слепота !
При поглъщане:                    изгаряния в устата, гърлото, хранопровода и стомашно-чревния тракт. Риск от перфорация в хранопровода и стомаха.
При абсорбция:                     гадене, световъртеж. Увреждане на черния дроб и бъбреците.
С веществото трябва да се работи с повишено внимание - грижливо и внимателно.

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Отровно за водните организми. LD50 за водни организми = 45 mg/l за 96 часа. Водозастрашаващо вещество. Клас за застрашаване на водите: 1. Фактор за оценка на токсичността за риби: 3,6. За бозайници: 1. Ако изпуснатият продукт попадне в канализацията или във водоотводните тръби на кораби, възникват опасни смеси и опасност от експлозия.

Onchorhynchus mykiss LC50:                     150 mg/l /96 часа (IUCLID)
Daphnia magna EC50:                               65 mg/l /48 часа (IUCLID)
Activated sludge EC50:                               > 1000 mg/l /3 часа (OECD 209)
Desmodesmus subspicatus IC50:                 22 mg/l /72 часа (IUCLID)
(данните са взети от лист на Merck)

12.2. Подвижност

Образува взривоопасни смеси с въздуха, които се разпространяват надалече. Парите са по-тежки от въздуха и остават на земята. Запалванията могат да се разпространят обратно от далечни разстояния до съда с продукта.                 

12.3. Устойчивост и разградимост

Моноетаноламина е термически неустойчив. При високи температури протичат реакции на полимеризация.

Биологична разградимост: Лесно биоразградим. 90-100 % /28 дни (OECD 301 E);

Лесно се разгражда по биологичен път;
BOD5: 0,8 g/g (IUCLID);
TOD: 1,31 g/g (IUCLID).

12.4. Потенциал за биоакумулиране

Коефициент n-октанол/вода (log Pow) = -1,91 (20oC) (OECD 107);
Не се очаква биоакумулиране (log Pow < 1).

Да не се допуска попадане в канализации, води или почва.

13. Третиране на отпадъците

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.
Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци. Този, който създава отпадъци носи отговорност за установяване на тяхната токсичност и физичните свойства, а също и за определяне на подходящата квалификация на отпадъците и методите за изхвърляне/депониране в съответствие с приложимите наредби.
Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират както самия продукт според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Изхвърля-нето/депонирането трябва да бъде в съответствие с регионалните, националните и местните закони и наредби. Местните наредби е възможно да бъдат по-строги от регионалните и националните изисквания и трябва да се спазват.

14. Информация за транспортиране

Наземен транспорт: ADR, RID

UN 2491  ЕТАНОЛАМИН или ЕТАНОЛАМИНОВ РАЗТВОР; клас: 8; опак. група: III; класиф. код: C7; идент. № 80.
Речен транспорт: ADN, ADNR
UN 2491  ЕТАНОЛАМИН или ЕТАНОЛАМИНОВ РАЗТВОР; клас: 8;
опак. група: III; класиф. код: C7; идент. № 80; етикет: 8; огр. кол. LQ7;
разрешен превоз: Т; препор. екипировка: PP, EP.
Морски транспорт: IMDG-Code
UN 2491  ЕТАНОЛАМИН или ЕТАНОЛАМИНОВ РАЗТВОР; клас: 8; опак. група: III;
Ems  F-A  S-B.
Въздушен транспорт: CAO, PAX
UN 2491  ЕТАНОЛАМИН или ЕТАНОЛАМИНОВ РАЗТВОР; клас: 8; опак. група: III.

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

ЕТИКЕТ

Символи за опасност:      Xn – вреден
Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на
опасното химично вещество (R-фрази):
R: 20-36/37/38              Вреден при вдишване. Дразни очите, дихателните пътища и кожата.
Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване
на опасното химично вещество (S-фрази):
S: (2)                             Да се пази от достъп на деца.
ЕC №                            205?483?3

16. Друга информация

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.