АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                     

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

 

                         Име на продукта                                                                   ВОДОРОДЕН ПРЕКИС 60%

 

 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ

 

                         Химическо наименование                                                  Водороден прекис

                         Химическа формула                                                            Н2О2

                         Mолекулна маса                                                                   34,00 g/mol

                         ЕС №                                                                                         231-765-0

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

 

                         Разяжда лигавиците, очите и кожата.                           

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

 

                         Общи съвети                                                                           В случай на попадане върху лицето и очите, третирайте

                                                                                                                             първо очите.

                                                                                                                             Не сушете замърсените дрехи в близост до открит огън

                                                                                                                             или източници на топлина.

                                                                                                                             Накиснете замърсените дрехи във вода преди изсушаване.

 

                         При вдишване                                                                        Изнесете пострадалия на чист въздух възможно най-бързо

                                                                                                                            Направете изкуствено дишане ако е необходимо.

                                                                                                                             Потърсете медицинска помощ. незабавно.

 

                         При контакт с кожата                                                          Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки.

                                                                                                                            Незабавно измийте кожата обилно под течаща вода.

                                                                                                                             Потърсете медицинска помощ.

 

                         При попадане в очите                                                         Да се измият очите обилно с вода, най-малко за 15 минути, 

                                                                                                                             като клепача се държи широко отворен . Незабавно

                                                                                                                             потърсете помощ от очен лекар.

 

                         При поглъщане                                                                      Изплакнете устата с обилно количество вода.

                                                                                                                             Не давайте на пострадалия да пие каквото и да е.

                                                                                                                             Да не се предизвиква повръщане, поради риск от

                                                                                                                             перфорации.

                                                                                                                             Незабавно  повикайте лекар.

                                                                                                                             Не правете опити да неутрализирате.      

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

 

                         Специфични рискове                                                           Продуктът не е запалим, но под въздействие на околния

                                                                                                                             Огън може да отдели водород (риск от експлозия)

                                                                                                                             Силен окислител. При контакт с лесно запалими материали

                                                                                                                             може да възникне спонтанно самозапалване/експлозия.

                                                                                                                            

                         Подходящи средства за гасене                                         Вода.

 

                         Предпазно облекло                                                              Не стойте в опасната зона без подходящо химически

                                                                                                                            защитно облекло и независима дихателна апаратура.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО РАЗПИЛЯВАНЕ

 

                         Мерки, касаещи хора                                                          Избягвайте контакт с продукта. Осигурете достъпа на чист

                                                                                                                             въздух в затворени помещения.

 

                         Методи за почистване                                                        Ако е възможно заградете замърсения район  с пясък или.

                                                                                                                             пръст и залейте с обилно количество вода..

                                                                                                                             Не прибавяйте никакви химически продукти.

 

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

 

                         Използване                                                                             Работете в добре вентилирани помещения

                                                                                                                             Пазете далеч от източници на топлина.и несъвместими

                                                                                                                             материали (виж Секция10)

                                                                                                                             Пазете от контакт с органични материали.

                                                                                                                             Никога не връщайте неизполваното количество обратно в

                                                                                                                             контейнера.

                                                                                                                             Осигурете безпрепятствен достъп до вода за  инцидентни

                                                                                                                             случаи..

 

                         Съхранение                                                                            Контейнера да се съхранява плътно затворен, в добре

                                                                                                                             вентилирани помещения, на хладно място.

                                                                                                                             Съхранявайте далеч от източници на горене и топлина.

                                                                                                                             Съхранявайте далеч от запалими материали.

 .

                        

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

 

                         Лична защитна екипировка                                               Защитното облекло трябва да бъде избрано според

                                                                                                                             спецификата на извършваната работа, в зависимост от

                                                                                                                             концентрацията на вредните субстанции.

                                                                                                                             Устойчивостта на защитното облекло към химикали

                                                                                                                             трябва да бъда проверена при съответните доставчици.

                         Дихателна защита                                                               Препоръчителна, респиратор.

                         Защита на очите                                                                   Предпазни очила

                         Защита на ръцете                                                                 Необходима. Защитни ръкавици.

                         Индустриална хигиена                                                       Незабавно свалете замърсените дрехи. Използвайте

                                                                                                                             защитни кремове за ръцете. След работа с продукта

                                                                                                                             измийте ръцете и лицето.

                        

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

 

                         физическо състояние                                                           Течност

                         Цвят                                                                                          Без цвят

                         Миризма                                                                                  Леко остра

                         рН                                                                                              1-4

                         Точка на топене                                                                    -40°С

                         Точка на кипене                                                                    125°С

                         Разтворимост във вода                                                        Напълно разтворим

 

10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

                        

                         Условия,които трябва да се избягват                             Нагряване. Замърсяване.

                        

                         Материали, които трябва да се избягват                      Киселини, основи, метали, метални соли, редуциращи

                                                                                                                             вещества, органични материали, запалими материали.

 

                         Опасни продукти от разлагане                                        Кислород.

                        

 

 

 

 

 

 

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Остра токсичност                                                                 LC50 (вдишване плъх) 2000 мг/м3 / 4ч.

                                                                                                                             LD50 (орално плъх) 805 мг/кг

                                                                                                                             LD50 (кожно заек) 2000 мг/кг

                        

                         Друга токсикологична информация                               Токсичния ефект е във връзка с разяждащите свойства на

                                                                                                                             продукта.

 

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Екотоксични ефекти                                                             Токсичен за водораслите, рибите и планктона

 

                         Друга екологична информация                                        Не позволявайте изтичането във водните басейни и

                                                                                                                             почвата.

 

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

                         Унищожаване на продукта                                               Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и

                                                                                                                             остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат

                                                                                                                             за специални отпадъци. Унищожаването на последните се

                                                                                                                             регулира  в страните членки на ЕС чрез общи закони и

                                                                                                                             правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните

                                                                                                                             власти, така и с компаниите, които се занимават

                                                                                                                             с унищожаването им, и които са в състояние да Ви

                                                                                                                             посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

                         Унищожаване на опаковките                                            Унищожаването се извършва в съгласие с официалните

                                                                                                                             правила. Замърсените опаковки се третират като самия

                                                                                                                             продукт.

                                                                                                                             Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки

                                                                                                                             могат да се използват като домакински или да се

                                                                                                                             рециклират.

 

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

                        

                         UN №                                                                                        UN 2015

                         Точно име при транспорт                                                  HIDROGEN PEROXIDE

 

 

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Етикет с ЕО-име                                                                    ВОДОРОДЕН ПРЕКИС

                         ЕО обозначения                                                                    С Разяждащо

                                                                                                                             О Окисляващо

 

 

 

 

 

 

                         ЕО фрази относно опасността                                          R8 Контакт със запалими материали може да предизвика

                                                                                                                             пожар

                                                                                                                            R35 Причинява сериозни изгаряния.

                        

                         ЕO фрази за безопасност                                                    S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на

                                                                                                                             деца.

                                                                                                                             S3 Да се съхранява на хладно място.

                                                                                                                             S28.1 След контакт с кожата, веднага да се измие обилно

                                                                                                                             с вода..

                                                                                                                             S26 В случай на попадане в очите незабавно да се измият

                                                                                                                             с обилно количество вода и да се потърси медицинска

                                                                                                                             помощ.

                                                                                                                             S36/39 Носете подходящи защитни дрехи, и

                                                                                                                             предпазни средства за лицето и очите

                                                                                                                             S45 В случай на злополука и ако се почувствате недобре,

                                                                                                                             незабавно потърсете медицинска помощ (покажете

                                                                                                                             етикета когато е възможно)

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                             Информацията в този документ трябва за бъде

                                                                                                                             достъпна за всички, на които може да се наложи да

                                                                                                                             работят с продукта.