АЛФАХИМ ЕООД
тел./факс: 967 34 32; 0888703598
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.alphachim.com
------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


АЦЕТОН


1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

АЦЕТОН

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2116375723-39-0000

1.2. Употреба на веществото

Реактив за анализи; химическо производство; фармацевтично производство и анализи; разтворител на нитроцелуоза, целулоид, смоли, масла, мазнини и др.; хранителна и козметична промишленост; суровина за синтез на органични съединения.

2. Описание на опасностите

Извънредно запалима течност и пари. Парите могат да предизвикат моментално пожар. Дразни очите. Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. Парите могат да предизвикат  сънливост и световъртеж. Да се вземат мерки срещу статично електричество.

Информационен лист за безопасност:      АЦЕТОН

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Наименование                  Съдържание      Класификация           Символи за опасностEC №                                                                                                R-фрази CAS №                                                                                              S
фразиEC-индекс №                                                           

1.

Ацетон (CH3COCH3)             > 99 %        F; R11                                    F, Xi200?662?2                                                      Xi; R36                      R: 11-36-66-6767?64?1                                                          R66                            S: (2-)9-16-26606?001?00?8                                                 R67

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

Парите дразнят дихателните пътища. Причиняват кашлица, световъртеж, безсъзнание, главоболие. При вдишване на по-големи количества може да се стигне до подтискане на централната нервна система, наркоза и припадък. При вдишване пострадалият да се изведе на свеж въздух. Ако дишането спре, да се направи изкуствено дишане. Да се потърси медицинска помощ.

4.2. При контакт с кожата

Обезмаслява кожата. Причинява зачервяване, дразнене, изсушаване и напукване. При контакт с кожата незабавно да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода. При възпаление или зачервяване е препоръчително да се потърси медицинска помощ.

4.3. При контакт с очите

Парите дразнят очите. При контакт се наблюдава силно дразнене, сълзене, зачервяване и болка. При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Задължително е да се потърси незабавно лекарска помощ (офталмолог).

4.4. При поглъщане

Поглъщането на малки количества не води до вредни въздействия. Поглъщането на големи количества може да причини коремни болки, гадене и повръщане. При поглъщане не трябва да се предизвиква повръщане (риск от аспирация!). Ако пострадалият повръща, дръжте главата му силно наведена, за да се предотврати попадане на веществото в белите дробове. Никога не давайте нещо в устата на човек в безсъзнание. Незабавно потърсете лекарска помощ.

Информационен лист за безопасност:      АЦЕТОН

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

-         малки пожари: противопожарно гасящо средство, което е подходящо за запалвания от клас B - сух химикал, въглероден диоксид, разпръсната водна струя, пожарогасителна пяна или халон. Малки по обем запалвания, които са в началния си стадий могат по един типично определен начин да бъдат потушавани, използвайки преносими пожарогасители или други противопожарни съоръжения. Трябва да се постигне изолиране на площта около контейнери, съдържащи запалими вещества. Резервоари, корпуси на съоръжения и контейнери, които са изложени на въздействието на огън и прекомерно интензивна топлина, трябва да бъдат охлаждани с вода.

-         големи пожари: разпръсната водна струя или алкохолоустойчива пяна. За масивни запалвания, използването на подходящи държатели за шлангове или дистанционно управляеми разпръсквателни дюзи могат да се окажат с големи предимства с оглед да се ограничава излагането на опасности и въздействия на персонала, зает с противопожарните дейности. Запалвания на големи складиращи резервоари изискват за потушаването им специално обучен персонал и съоръжения с цел да се постигне положителен ефект и често в обхвата на мероприятията се предвижда подходящо и правилно използване на пожарогасителна пяна.

Водата може да не е ефективна за пожарогасене, но може да бъде използвана за охлаждане на контейнери, съдържащи продукта, и които са разположени в опасна близост до интензивен огън.

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Възпламеним. Парите образуват взривоопасни смеси, които са по-тежки от въздуха. Те се разстилат по земята и могат да върнат пламъка на големи разстояния. Този продукт може да представлява разпространяваща се опасност от пожар. По време на пожар могат да се отделят вредни газове и пари. Да се вземат мерки срещу статично електричество.

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Дейности по гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

Информационен лист за безопасност:      АЦЕТОН

5.4. Допълнителна информация

Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня, да навлезе в повърх-ностно течащи или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Не вдишвайте парите/аерозолите и предотвратете образуването им. Предотвратете прекия контакт с веществото. Вентилирайте районите с изтичане или замърсяване. Носете подходяща лична защитна екипировка, както е посочено в т. 8. Изолирайте опасния район. Не допускайте влизане на ненужен персонал.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

В случай на разлив вземете следните мерки:

1. Уведомете незабавно подготвени за това екипи, като „Гражданска защита” или местната пожарна бригада. Необучени хора или такива без подходящи лични предпазни средства не трябва да влизат в засегнатите зони;

2. Евакуирайте и ограничете броя на хората в опасната зона на разлива;

3. Спрете или ограничете, ако е възможно, източника на разлив;

4. Вентилирайте замърсената атмосфера чрез отваряне на прозорци за разсейване на изпаренията;

5. Ако има пръски от разтвори, съберете или ограничете пръснатия материал. Разредете и неутрализирайте пръските и съхранете отпадъка на обезопасена площадка.

6.3. Средства за почистване

Не промивайте канализацията или дренажните системи, освен ако системите са били конструирани и позволяват обработването на такъв материал. Използването на противопожарна пяна може да се окаже полезно при някои положения с цел да се ограничава изпаряването на продукта. Ацетонът или други лесно запалими нефтопродукти могат да бъдат изолирани с помощта на пясък или други материали, които са в състояние да абсорбират с развитата си повърхност такива вещества. Внимателно изгребете с лопати, отстранете и изметете като поставите в контейнер абсорбиращия материал и го запазете с оглед на бъдещата потребност, но трябва да бъдете внимателни, защото в контейнерите е възможно да се акумулират запалими пари, особено ако последните са затворени. Отговорните екипи и лицата, които се грижат за почистването, трябва да бъдат подходящо обучени и да използват предпазни средства.

Информационен лист за безопасност:      АЦЕТОН

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

Извънредно запалима течност и пари. Да се вземат мерки срещу статично електричество. Да се работи далече от запалими материали и източници на топлина. Да не се пуши. Да се избягва експозиция и контакт с кожата.

7.2. Съхранение

Да се съхранява в добре вентилирани места в плътно затворени опаковки. Избягвайте съхранение в близост до несъвместими материали (силни окислители, конц. азотна киселина, разтопена сяра и т.н.). Дръжте настрана от пламък, искри и прекомерно високи температури. Препоръчителна температура за съхранение: от +15oC до +25оС.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

Пределно допустими концентрации в работната среда:

500 ml/m3; 1210 mg/m3 (информацията е взета от ИЛБ на Merck KGaA)

8.2. Контрол на експозиция

Препоръчва се система за локална или обща вентилация с изсмукване, за да се поддържа излагането на персонала на въздействие под допустимите граници на пренасяно от въздуха въздействие. По принцип се предпочита локална вентилация с изсмукване, тъй като тя може да контролира емисиите на замърсителя при самия източник, като се предотвратява разнасянето му из целия район на работа.

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

Задължителна при отделяне на пари/аерозоли. Да се използва маска с филтър AX /кафяв/ (отговарящ на EN 371) срещу газове и пари на органични съединения.

Информационен лист за безопасност:      АЦЕТОН

8.2.1.2. Защита на ръцете

При пряк контакт с веществото:
                   материал:                     бутилов каучук
дебелина:                      0,7 мм
                   време за разяждане:    мин. 480 минути
При непряк контакт с веществото:
                   материал:                     естествен каучук
                   дебелина:                      0,6 мм
                   време за разяждане:    мин. 10 минути

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на изискванията на директива на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

8.2.1.3. Защита на очите

Задължителна. Използвайте химични защитни очила и/или шлем за цялото лице, когато е възможно пръскане. В района на работа поддържайте фонтан за измиване на очите и система за бързо оросяване.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Носете огнеустойчиво и антистатично предпазно облекло.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Безцветна, бистра, летлива течност с плодовоподобен мирис.

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

Молекулно тегло:                          58,08 g/mol
pH (воден разтвор, 395 g/l):          5-6
Вискозитет (динамичен):                0,32 mPa*s (20oC)
Температура на топене:                 -95,4оС
Температура на кипене:                 56,2oC (1013 hPa)
Температура на възпламеняване:  < -20oC (c.c.)
Температура на самозапалване:    465oC (DIN 51794)
Експлозивни граници:
         долна                                               2,5 об.%
         горна                                               12,8 об.%
Парно налягане (20оС):                           233 hPa

Информационен лист за безопасност:      АЦЕТОН

Относителна плътност на парите:  2,01
Плътност (20оС):                             0,79 g/cm3
Разтворимост във вода (20oC):      разтворим
log Pow (25oC):                               -0,24 (експериментално)

10. Стабилност и реактивоспособност

Стабилен при обикновенни условия на използване и съхранение.

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Нагряване и източници на запалване.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Риск от възпламеняване или отделяне на запалими пари или газове при контакт с: активен въглен, хромен(VI) оксид, етаноламин, флуор, силни окислители, силни редуктори, азотна киселина.
Риск от експлозия при контакт с: неметални оксихалиди, халоген-халоген съединения, хлороформ, въглероден пероксид (възможно е отделяне на пероксиди).
Екзотермична реакция при контакт с: бром, алкални метали, алкални хидроксиди, халогенни въглеводороди.

10.3. Опасни продукти при разпадане

При горенето се образуват въглероден диоксид (CO2) и въглероден оксид (СО).

10.4. Допълнителна информация

Чувствителен към светлина и въздух продукт.
Неподходящи за работа и съхранение материали: различни пластмаси и гума.
Експлозивен в смес с въздуха при газообразно състояние.

11. Токсикологична информация

Остра токсичност:             LC50 (вдишване плъх): 76 mg/l /4 часа
                                      LD50 (дермално заек): 20000 mg/kg
                                      LD50 (орално плъх): 5800 mg/kg
Специфични симптоми

при животински експе-
рименти:                              Очна чувствителност (заек): дразнене.
                                      Кожна чувствителност (заек): няма дразнене.

Информационен лист за безопасност:      АЦЕТОН

Подостра до хронична
токсичност:                         Неканцерогенен при животинските експерименти.
                                      Бактериални мутации: не се наблюдават.
                                      Тест на Ames: отрицателен.
                                      Хромозомно отклонение: няма (in vitro)
Допълнителна токси-
кологична информация:
При вдишване на парите:          дразнене на лигавиците, сънливост, замайване, абсорбиране.
При контакт с кожата:          изсушаващ ефект, съпроводен от напукване на                                             кожата.
При контакт с очите:            дразнене. Риск от замъгляване на роговицата.
При поглъщане:                    стомашно-чревни усложнения, абсорбиране.
С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Onchorhynchus mykiss LC50:          5540 mg/l /96 часа
Daphnia magna EC50:                      6100 mg/l /48 часа
Sc. quadricauda IC5:                        7500 mg/l /8 дни
M. aeruginosa EC5:                          530 mg/l /8 дни
Ps. putida EC5:                                1700 mg/l /16 часа
E. salcatum NOEC:                         28 mg/l /72 часа

12.2. Подвижност

Няма информация.

12.3. Устойчивост и разградимост

91 % / 28 дни (лесно биоразградим)

BOD5: 1,85 g/g
COD: 2,07 g/g
TOD: 2,20 g/g

12.4. Потенциал за биоакумулиране
log Pow: -0,24 (експериментално). Не се очаква биоакумулиране (log Pow < 1)
Да не се допуска проникване във водите, отпадъчните води или почвата.

Информационен лист за безопасност:      АЦЕТОН

13. Третиране на отпадъците

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.
Химическите остатъци обикновенно се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират както самия продукт според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци.

14. Информация за транспортиране

Наземен транспорт: ADR, RID
UN 1090  АЦЕТОН; клас: 3; опак. група: II; класиф. код: F1
Речен транспорт: ADN, ADNR: не е тестван
Морски транспорт: IMDG-Code
UN 1090  АЦЕТОН, 3, II
Ems  F-E  S-D
Въздушен транспорт: CAO, PAX
UN 1090  АЦЕТОН, 3, II

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:

- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

Информационен лист за безопасност:      АЦЕТОН

ЕТИКЕТ

Символи за опасност:      F – Силно запалим                       Xi – Дразнещ

Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на
опасното химично вещество (R-фрази):

R: 11-36-66-67              Силно запалим. Дразни очите. Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. Парите могат да предизвикат  сънливост и световъртеж.

Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване
на опасното химично вещество (S-фрази):

S: (2-)9-16-26                Да се пази от достъп на деца. Съдът да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

16. Друга информация

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.