АЛФАХИМ ЕООД

тел./факс: 967 34 32; 0888703598
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.alphachim.com

------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА (ASCORBIC ACID) BP2004 / USP28Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2116604832-50-0000

Submission number: XR420623-15

1.2. Употреба на веществото

Добавка в храни.

2. Описание на опасностите

Продуктът не е класифициран като опасен според директива на ЕС 67/548/ЕЕС.

ВНИМАНИЕ: Чувствителен към светлина и въздух.

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Аскорбинова киселина (C6H8O6)
Съдържание: > 99 об. %
EC № 200-066-2
CAS № 50-81-7

Други наименования: Витамин C; L-аскорбинова киселина; 3-кето-L-гулофуранолактон;
                                      2-3-дидехидро-L-трео-хексоно-1,4-лактон;

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

Свеж въздух.

4.2. При контакт с кожата

При контакт с кожата да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие с вода.

4.3. При контакт с очите

При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Да се потърси лекарска помощ (офталмолог), ако е необходимо.

4.4. При поглъщане

Малки количества не представляват опасност за здравето. При поглъщане на големи количества да се пие вода. Не предизвиквайте повръщане, освен ако медицински лица не ви препоръчат обратното. Никога не давайте нещо в устата на човек, който е в безсъзнание. Разхлабете тесните дрехи на пострадалия. Потърсете лекарска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Избират се според материалите разположени в близост до пожара. Основни средства за гасене на пожар са праховите пожарогасители. Да се избира средство за гасене от клас A (вода, пяна, ABC-прах). Неподходящи средства за гасене са BC-прах, D-прах и CO2.

 5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Може да бъде възпламеним при високи температури. По време на пожар е възможно отделянето на азотни оксиди (NO, NO2 ...).

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Не стойте в зоната на пожара без необходимите предпазни средства. Дейности по гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

5.4. Допълнителна информация

Абсорбирайте отделените пари с вода. Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Не вдишвайте праха и предотвратете образуването му. Предотвратете прекия контакт с веществото. Да се използва одобрен сепаратор за прах или пари, ако се предизвиква разпрашаване на частиците във въздуха.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Не допускайте попадане на веществото в канализации.

6.3. Средства за почистване

Съберете в сухо състояние без да вдигате прах в обозначен контейнер. Почистете добре засегнатите места.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

Да се работи далече от източници на топлина и запалване. Предотвратете прекия контакт с веществото и не вдишвайте праха.

7.2. Съхранение

Да се съхранява в добре затворенa опаковка на сухо, хладно и добре проветриво място.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

Няма данни.

8.2. Контрол на експозиция

Препоръчва се система за локална или обща вентилация с изсмукване, за да се поддържа излагането на персонала на въздействие под допустимите граници на пренасяно от въздуха въздействие. По принцип се предпочита локална вентилация с изсмукване, тъй като тя може да контролира емисиите на замърсителя при самия източник, като се предотвратява разнасянето му из целия район на работа.

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства. В случай на недостатъчна вентилация, да се носи личен дихателен апарат.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

Необходима е при вдигане на прах.

8.2.1.2. Защита на ръцете

Пример:
При пряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за разяждане:    мин. 480 минути
При непряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за разяждане:    мин. 480 минути
Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на директивата на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

8.2.1.3. Защита на очите

Използвайте химични защитни очила.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Носете подходящо защитно облекло. Сменяйте работното облекло и  измивайте ръцете и лицето си след работа с продукта.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Твърди кристали с бял до жълт цвят и без мирис.

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда (данните са от лист на Merck)

Молекулно тегло:                           176,13 g/mol
pH (в. р-р, 50 g/l, 20oC):                 2,2-2,5       
Темп. на топене:                             190-192оС(разлагане) 
Темп. на самозапалване:                380оС
Плътност (20оС):                                      1,65 g/cm3 
Обемна плътност:                           ~ 500-900 kg/m3 
Р-римост във вода (24оС):              330 g/l
Р-римост в етанол (20оС):              20 g/l
Термично разлагане:                     > 192оС              
log Pow:                                           -2,15

10. Стабилност и реактивоспособност

Стабилен при нормални условия на съхранение и употреба.

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Топлина и нагряване. Чувствителен към светлина и въздух.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Алуминий, мед, медни смеси, цинк, метални йони, окислители..

10.3. Опасни продукти при разпадане

Азотни оксиди (NO, NO2 ...)
В случай на пожар виж т. 5.

11. Токсикологична информация

Остра токсичност:                   LD50 (орално плъх): 11900 mg/kg
Специфични симптоми
при животински
експерименти:                         Кожна дразнимост (заек): няма дразнене
                                                  Очна дразнимост (заек): леко дразнене
Сенсибилизация:                  няма;
Канцерогенност:                   няма;
Мутагенност:                         няма;                                      
                                                Няма тератогенен ефект при животинските експерименти.
                                                Не уврежда репродуктивните функции при животинските          експерименти.
Допълнителна токси-
кологична информация:
При вдишване на праха:       дразнещи симптоми в дихателния тракт.
При контакт с очите:            дразнене
При поглъщане на големи количества:     слабо дразнене в храносмилателния тракт.
С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Този продукт и разлагащите се от него продукти не причиняват вредни ефекти за околната среда.

12.2. Подвижност

Няма информация.

12.3. Устойчивост и разградимост

Няма информация.

12.4. Потенциал за биоакумулиране

Коефициент n-октанол/вода (log Pow) = -2,15;
Не се очаква биоакумулиране (log Pow < 1).
Да не се допуска попадане в канализации, води или почва.

13. Третиране на отпадъците

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.
Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци. Този, който създава отпадъци носи отговорност за установяване на тяхната токсичност и физичните свойства, а също и за определяне на подходящата квалификация на отпадъците и методите за изхвърляне/депониране в съответствие с приложимите наредби.

Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират както самия продукт според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Изхвърля-нето/депонирането трябва да бъде в съответствие с регионалните, националните и местните закони и наредби. Местните наредби е възможно да бъдат по-строги от регионалните и националните изисквания и трябва да се спазват.

14. Информация за транспортиране

Не е класифициран като опасен за транспортиране продукт.

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

ЕТИКЕТ

Продуктът не е класифициран като опасен според директива на ЕС 67/548/ЕЕС. EC No. 200-066-2.

16. Друга информация

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.