АЛФАХИМ ЕООД
тел./факс: 967 34 32; 0888703598
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.alphachim.com
------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


АМОНИЕВ ХЛОРИД

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

АМОНИЕВ ХЛОРИД

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2116604717-44-0000

1.2. Употреба на веществото

Реактив за анализи; химическо производство; калайдисване; спояване; медицина; производството на сухи и акумулаторни батерии; производство на изкуствени торове; електроди; ферментационни продукти и др.

2. Описание на опасностите

Вреден при поглъщане. Дразни очите.

Информационен лист за безопасност: АМОНИЕВ ХЛОРИД

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Наименование                      Съдържание        Класификация    Символ за опасностEC №                                                                                                 R-фразиCAS №                                                                                              S
фразиEC-индекс №            

1.

Амониев хлорид (NH4Cl)       > 98 %                  Xn; R22            Xn235?186?4                                                                  Xi ; R36            R: 22-3612125?02?9                                                                                          S: (2-)22017?014?00?8

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

Пострадалият да се изведе на свеж въздух. При дразнене на лигавиците в носа и гърлото, да се потърси лекарска помощ.

4.2. При контакт с кожата

Да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода и сапун. Да се потърси лекарска помощ, ако е необходимо.

4.3. При контакт с очите

При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Да се потърси лекарска помощ (офталмолог).

4.4. При поглъщане

Пострадалият да пие вода (макс. 2 чаши). Предизвикайте повръщане. Да се потърси незабавно лекарска помощ.

Информационен лист за безопасност: АМОНИЕВ ХЛОРИД

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Избират се според материалите, разположени в близост до пожара. Да се избира средство за гасене за пожар от клас A (пяна, ABC прах).

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Невъзпламеним. При горене предизвиква корозия на металите и може да се дисоциира до амоняк и хлороводород. Смесите на амоняк (16-25%) и въздух са запалими.

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Дейности по гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

5.4. Допълнителна информация

Абсорбирайте отделените пари с вода. Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте. Предотвратете прекия контакт с веществото. Осигурете свеж въздух и вентилация в затворени помещения.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Не позволявайте попадане на веществото в канализацията.

6.3. Средства за почистване

Съберете в сухо състояние без да вдигате прах и почистете добре засегнатите места. Отпадъците съберете в специален контейнер.

Информационен лист за безопасност: АМОНИЕВ ХЛОРИД

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте.

7.2. Съхранение

Да се съхранява на сухо място в плътно затворена опаковка. Няма строго определен температурен интервал за съхранение.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

Не са известни.

8.2. Контрол на експозиция

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

Необходима при образуване на прах. Да се използва филтър P2 /бял/  (отговарящ на DIN 3181) срещу твърди и течни частици на токсични и силно токсични вещества.

8.2.1.2. Защита на ръцете

При пряк контакт с веществото:

материал:                     нитрил гума
дебелина:                      0,11 мм
време за проникване:  мин. 480 минути

При непряк контакт с веществото:
материал:                     нитрил гума
дебелина:                      0,11 мм
време за проникване:  мин. 480 минути

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на изискванията на директива на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

Информационен лист за безопасност: АМОНИЕВ ХЛОРИД

8.2.1.3. Защита на очите

Задължителна. Използвайте защитни очила.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Сменяйте работното облекло и си измийте ръцете и лицето след работа с продукта. В никакъв случай не яжте и не пийте по време на работа с продукта. Не вдишвайте праха.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Твърдо прахообразно вещество без цвят и мирис.

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

Молекулно тегло:                          53,49 g/mol
pH (воден разтвор, 50 g/l):            4,5-5,5 (20oC)
Температура на топене:                 338oC (при нагряване сублимира)
Температура на кипене:                 520oC
Температура на възпламеняване:  няма
Температура на самозапалване:    > 400oC
Експлозивни граници:
долна                                               няма
горна                                               няма

Парно налягане:                             1,3 hPa (30oC)
                                                         67 hPa (250oC)
Плътност (20оС):                             1,52 g/cm3
Насипна плътност:                          ~ 500 kg/m3
Разтворимост във вода (20oC):      372 g/l
log Pow:                                           -4,37

10. Стабилност и реактивоспособност

Стабилен при обикновенни условия на използване и съхранение.

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Силно нагряване и затопляне.

Информационен лист за безопасност: АМОНИЕВ ХЛОРИД

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Бурни реакции при контакт с алкални хидроксиди и киселини.
Риск от възпламеняване или образуване на възпламеними газове или пари при контакт с: съединения халоген-халоген, алкални вещества.
Риск от експлозия при контакт с: нитрати, хлорати, соли на тежки метали, нитрити, циановодород, хлор, сребърни соли, силни окислители.

10.3. Опасни продукти при разпадане

В случай на пожар виж т. 5.

10.4. Допълнителна информация

Сублимиращ. Неразтворим в ацетон и етер. Неподходящи материали за съхранение и работа с продукта: мед, медни съединения, желязо, алуминий, олово.

11. Токсикологична информация

Остра токсичност:                         LD50 (орално плъх): 1440 mg/kg (Merck MSDS)
Специфични симптоми
при животински
експерименти:                               Очна дразнимост (заек): дразнене (Merck MSDS)
                                               Кожна дразнимост (заек): няма дразнене
Подостра до хронична
токсичност:                        
Сенсибилизация:                   няма
Канцерогенност:                   няма
Мутагенност:                                  micronucleus тест негативен (IUCLID)
Бактериална мутагенност:    ames тест негативен (IUCLID)
                                               няма тератогенен ефект
Допълнителна токси-
кологична информация:
При вдишване:                      дразнене на лигавиците, кашлица и задух.
При контакт с кожата:          дразнене.
При контакт с очите:             леко дразнене.
При поглъщане:                    дразнещи на лигавиците в устата, гърлото, фаринкса, хранопровода и стомашно-чревния тракт.
Абсорбиране.

Информационен лист за безопасност: АМОНИЕВ ХЛОРИД

Общи пояснения относно

амониеви соли:                      При поглъщане: дразнещи симптоми, гадене,                                                         повръщане, диария.
                                               При поглъщане на големи количества: спад на                                                       кръвното налягане, припадък, увреждане на                                                 централната нервна система, спазми, наркоза,                                                       дихателна парализа, хемолиза.

С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

C. caprio LC50:                       209 mg/l /96 часа (IUCLID)
Daphnia magna EC50:             > 100 mg/l /48 часа

12.2. Подвижност

Стабилен при обикновени условия на съхранение и употреба. При пожар се разлага до амоняк и хлороводород. Не се наблюдава нежелана полимеризация.

12.3. Устойчивост и разградимост

Методите за определяне на биоразградимост не са приложими за неорганични вещества.

12.4. Потенциал за биоакумулиране

log Pow: -4,37. Не се очаква биоакумулиране (log Pow < 1)

Да не се допуска попадане в почви, канализации, повърхностни и отпадъчни води.

13. Третиране на отпадъците

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 06.03.05 – твърди соли съдържащи хлориди, флуориди и др. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.

Информационен лист за безопасност: АМОНИЕВ ХЛОРИД

Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират като самия продукт. Отпадъкът да се третира според действа-щите регионални правила за третиране на химически отпадъци.

14. Информация за транспортиране

Не е класифициран като опасен за транспортиране продукт.

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

ЕТИКЕТ

Символи за опасност:      Xn – Вреден

Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на
опасното химично вещество (R-фрази):

R: 22-36                        Вреден при поглъщане. Дразни очите.

Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване
на опасното химично вещество (S-фрази):

S: 22                              Да не се вдишва праха.

16. Друга информация

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.