АЛФАХИМ ЕООД
тел./факс:
967 34 32; 0888703598;
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.alphachim.com

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
АЗОТНА КИСЕЛИНА, 58 %


1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

АЗОТНА КИСЕЛИНА, 58 %, чиста
Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2114285076-45-0000

1.2. Употреба на веществото

Реактив за анализи; В химическата промишленост при производство на азотни торове, полимери, изкуствени влакна, взривни вещества и др.

2. Описание на опасностите

Силна киселина с остър мирис. Пожароопасна при контакт с горими материали. Предизвиква тежки изгаряния.

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Наименование

Съдържание

Класификация

Символ за опасност 


 


EC №
CAS №
EC-индекс №

 


 


R-фрази*
S-фрази

 


>1.

Азотна киселина (HNO3) 

>58 %

O; R8

O; C

 


231-714-2

 


C; R35

R: 8-35

 


7697-37-2

 


 


S: (1/2-)23-26-36-45

 


007-004-00-1

 


 


 


* Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

4.Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

Вдишването на изпарения може да причини затруднения в дишането и да доведе до пневмония и белодробно възпаление, което може да бъде фатално. Други симптоми могат да включват кашлица, задавяне и раздразване на носа, гърлото и дихателните пътища. При вдишване пострадалият да се изведе на свеж въздух. Ако дишането спре, да се направи изкуствено дишане. Препоръчително е да се потърси медицинска помощ, ако пострадалият се почувства зле.

4.2. При контакт с кожата

Разяждаща! Може да причини зачервяване, болка и сериозни изгаряния на кожата. При контакт с кожата незабавно да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода и да се намаже с поли-етиленгликол 400. Препоръчително е да се потърси медицинска помощ.

4.3. При контакт с очите

Изпаренията може да причинят увреждане на очите. Контактът може да причини сериозни изгаряния и трайно увреждане. При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Задължително е да се потърси незабавно лекарска помощ (офталмолог).

4.4. При поглъщане

Разяждаща! Поглъщането може да причини болка и изгаряния на устата, гърлото, хранопровода и стомашно-чревния тракт. Пострадалият да пие обилно количество вода (няколко литра). Не предизвиквайте повръщане (риск от перфорация!). Не се опитвайте да неутрализирате. Не давайте нищо в устата на човек, който е в безсъзнание. Незабавно потърсете лекарска помощ.


5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Избират се според материалите, разположени в близост до пожара. Основни средства за гасене на пожар са праховите пожарогасители. Може да се използва пръскане с водна струя, за да се поддържат охладени контейнерите, но в никакъв случай да не се вкарва вода вътре в тях.

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове.

Веществото не гори, но е силен окислител и топлината от реакцията с редуктори или запалителни вещества може да причини запалване. Реагира експлозивно с горими органични или лесно окисляващи се материали, като: алкохоли, терпентин, дървени въглища, органични отпадъци, метален прах, сероводород и т.н. Реагира с повечето метали и освобождава газообразен водород, който може да образува експлозивни смеси с въздуха. Увеличава запалимостта на горими, органични и лесно окисляващи се материали. В случай на пожар носете пълен комплект защитно облекло и индивидуален апарат за дишане, с цяла маска за лице, работещ с подаване на налягане или при друг режим на положително налягане.
При високи температури киселината се разлага и се отделят токсични пари.

Опасни продукти от горенето: Азотни оксиди (NO, NOx).

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Специални устойчиви на високи температури облекло, ръкавици, ботуши (EN 469, CE) и задължително изолиращ дихателен апарат, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.


6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Не вдишвайте парите и предотвратете образуването им. Предотвратете прекия контакт с веществото. Вентилирайте районите с изтичане или замърсяване. Носете подходяща лична защитна екипировка, както е посочено в т. 8. Изолирайте опасния район. Не допускайте влизане на ненужен персонал.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

В случай на разлив вземете следните мерки:

1. Уведомете незабавно подготвени за това екипи, като „Гражданска защита” или местната пожарна бригада. Необучени хора или такива без подходящи лични предпазни средства не трябва да влизат в зони с висока концентрация на азотна киселина;

2. Евакуирайте и ограничете броя на хората в опасната зона на разлива;

3. Спрете или ограничете, ако е възможно, източника на разлив;

4. Вентилирайте замърсената атмосфера чрез отваряне на прозорци за разсейване на изпаренията.

5. Ако има пръски от разтвори, съберете или ограничете пръснатия материал. Разредете и неутрализирайте пръските и съхранете отпадъка на обезопасена площадка.

6.3. Средства за почистване

Неутрализирайте с алкален материал (калцинирана сода – Na2CO3), след което адсорбирайте с инертен материал (вермикулит, сух пясък, пръст) и поставете в контейнер за химически отпадъци. Не използвайте горими материали, като например дървени трици.


7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

Когато разреждате, киселината трябва винаги да се добавя бавно към водата на малки количества. Никога не използвайте гореща вода и никога не добавяйте вода в киселината. Прибавянето на вода към киселината може да причини неконтролирано кипене и пръскане.

7.2. Съхранение

Съхранявайте в хладен, сух и проветрив склад с устойчиви на киселина подове и добро оттичане. Пазете от физическа повреда. Пазете от пряка слънчева светлина и далече от топлина, вода, и несъвместими материали. Не измивайте контейнера и не го използвайте за други цели. Контейнерите от този материал могат да са опасни, когато са изпразнени, тъй като те запазват остатъци от продукта (изпарения, течност). Съблюдавайте всички изброени предупреждения и предпазни мерки за този продукт.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

ПДК съгласно Наредба № 13 (обн. ДВ, бр.8/2004 г.): 4 mg/m3

8.2. Контрол на експозиция

Препоръчва се система за локална или обща вентилация с изсмукване, за да се поддържа излагането на персонала на въздействие под допустимите граници на пренасяно от въздуха въздействие. По принцип се предпочита локална вентилация с изсмукване, тъй като тя може да контролира емисиите на замърсителя при самия източник, като се предотвратява разнасянето му из целия район на работа.

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

Ако границата на излагане на въздействие бъде надвишена, носете въздухоподаващ респиратор с маска, покриваща цялото лице. Азотната киселина е окислител и не трябва да влиза в контакт с окисляващи се материали. За защита от азотните оксиди трябва да се използва филтриращ противогаз при съдържание на кислород във въздуха най-малко 19 %, тип М (червен) – универсален, с време за защитно действие – 90 мин или NO-филтър P3 (според DIN 3181) срещу твърди и течни частици на токсични и много токсични вещества.

Информационен лист за безопасност:      АЗОТНА КИСЕЛИНА, 58 %

8.2.1.2. Защита на ръцете

При пряк контакт с веществото:

материал:                     витон

дебелина:                      0,7 мм

време за разяждане:    мин. 480 минути

При непряк контакт с веществото:

материал:                     естествен латекс

дебелина:                      0,6 мм

време за разяждане:    мин. 120 минути

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на директивата на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

8.2.1.3. Защита на очите

Използвайте химични защитни очила и/или шлем за цялото лице, когато е възможно пръскане. В района на работа поддържайте фонтан за измиване на очите и система за бързо оросяване.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Носете непропускащо защитно облекло, включително ботуши, ръкавици, лабораторно палто, престилка или комбинезон, според нуждата, за да се предотврати контакт с кожата.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Безцветна до жълтеникава течност. Задушаващ, остър мирис.

Информационен лист за безопасност:      АЗОТНА КИСЕЛИНА, 58 %

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

Молекулно тегло:                          63,01 g/mol
pH на воден разтвор (100 g/l):       1,0 (силна киселина)
Температура на топене (45 % р-р):        -24оС
Температура на топене (60 % р-р):        -18оС
Температура на кипене (45 % р-р):        95oC
Температура на кипене (60 % р-р):        102oC
Температура на възпламеняване:  няма
Температура на самозапалване:    няма
Плътност при 20оС (45 % р-р):      1,28 g/cm3
Плътност при 20оС (60 % р-р):      1,35 g/cm3
Разтворимост във вода:                           неограничена разтворимост
log Pow (25oC):                               -2,3 (за безводно вещество) /OECD107/

10. Стабилност и реактивоспособност

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Светлина и топлина.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Ацетонитрил, ацетилиден, алкохоли, анилини (спонтанно възпламеняване), амини, амоняк, взривоопасни вещества, фосфиди, алдехиди, дихлорометан, хидразини, диоксан, оцетна киселина / ацетон, оцетна киселина, флуор, формалдехид, глицерол/сярна киселина, йодоводород, хлорати/органични вещества, въглерод/сажди, въглеводороди, алкални метали, литиев силицид, органични разтворители, метали в прахово състояние, органични вещества/сярна киселина, фосфор, пиридин, серен диоксид, сероводород, водороден селенид, водороден пероксид.

Възможни са бурни реакции при контакт с: нитрили, антимон, арсен, бор, железни оксиди, алкални вешества, натриев хипохлорит.

10.3. Опасни продукти при разпадане

Азотни оксиди (NO, NOx).

10.3. Допълнителна информация

Силен окислител. Несъвместими материали за работа и съхранение на веществото: метали (отделяне на азотни газове и водород).

Информационен лист за безопасност:      АЗОТНА КИСЕЛИНА, 58 %

11. Токсикологична информация

Остра токсичност:             Няма количествени данни за токсичността на този продукт.

Подостра до хронична

токсичност:                         Проверките на веществото досега не са разкрили направени разследвания за вероятни тератогенни
ефекти.

Допълнителна токси-
кологична информация:

При вдишване на парите:     изгаряне на лигавицата, кашлица, задух. Вдишването може да причини образуване на отоци в
дихателните пътища.

При контакт с кожата:          изгаряния.

При контакт с очите:            изгаряния. Риск от ослепяване!

При поглъщане:                    увреждане на тъканта в устата, хранопровода, стомашно-чревния тракт, силна болка (риск от
перфорация!), повръщане на кръв, смърт.

Метахемоглобинанемия при поглъщане на големи количества.

С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.


12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Токсичен за водни организми. Токсичен ефект върху риба и планктон. Вреден поради промяна на pH. Образува разяждащи смеси с вода дори след разреждане. Не причинява недостиг на биологичен кислород. Опасен за питейните водоизточници.

12.2. Подвижност

Няма информация.

12.3. Устойчивост и разградимост

Силно разтворим във вода продукт. Понижава качеството на водата. Уведомете потребителите на вода надолу по течението на засегнатия водоем.

Информационен лист за безопасност:      АЗОТНА КИСЕЛИНА, 58 %

12.4. Потенциал за биоакумулиране

log Pow: -2,3 (за безводно вещество) /OECD107).

Не се очаква биоакумулация (log Pow < 1).

12.5. Други нежелателни ефекти

Обща информация относно нитратите: може да доведе до замърсяване на водоизточниците. Опасен за питейната вода. Риба: LC50
> 500 mg/l.

Да не се допуска проникване във водите, отпадъчните води или почвата.

13. Третиране на отпадъците

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 06.01.05 – Отпадъчни кисели разтвори (азотна и азотиста киселина). Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.

Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират както самия продукт според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 15.01.02 – Пластмасови опаковки.

Информационен лист за безопасност:      АЗОТНА КИСЕЛИНА, 58 %

14. Информация за транспортиране

Наземен транспорт: ADR, RID

UN 2031  АЗОТНА КИСЕЛИНА, различна от червена, димяща, с не повече                                      от 70 % азотна киселина, 8, II

Речен транспорт: ADN, ADNR: не е тестван

Морски транспорт: IMDG-Code

UN 2031  АЗОТНА КИСЕЛИНА, различна от червена, димяща, с не повече                                  от 70 % азотна киселина, 8, II

Ems  F-A  S-B

Въздушен транспорт:

UN 2031  АЗОТНА КИСЕЛИНА
CAO    8, II
PAX     8, II, забранен

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./

- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

ЕТИКЕТ

Символи за опасност:      O – Оксидиращ                  C – Корозивно действащ

Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на
опасното химично вещество (R-фрази):
R: 8-35                          Пожароопасен при контакт с горими материали. Предизвиква тежки изгаряния.

Информационен лист за безопасност:      АЗОТНА КИСЕЛИНА, 58 %

Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване
на опасното химично вещество (S-фрази):

S (1/2-)23-26-36-45      Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. Да не се вдишват парите. При контакт с очите незабавно да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. Да се носи подходящо защитно облекло. При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже етикета, ако е възможно.

16. Друга информация

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.