АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                     

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

 

                         Име на продукта                                                                           ЦИНКОВ ДВУХЛОРИД

 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

 

                         EC №                                                                                          231-592-0

                         EC-Index-№                                                                               030-003-00-2

                         Молекулна маса                                                                         136,28 g/mol

                         Химическа формула                                                                  ZnCl2

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

 

                         Причинява изгаряния. Силно токсичен за водните организми. Може да има дълготраен

                         неблагоприятен ефект върху водната среда.

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

 

                         След вдишване                                                                           Чист въздух. Потърсете медицинска помощ .

                         След контакт с кожата                                                               Отмиване с обилно количество вода. Намажете с

                                                                                                                             Полиетиленгликол 400.

                                                                                                                             Незабавно свалете замърсените дрехи.

                         След контакт с очите                                                                 Изплакнете с обилно количество вода най малко за 10 мин.

                                                                                                                             като държите клепачите широко отворени. Незабавно се

                                                                                                                             консултирайте се с очен специалист.

                         След поглъщане                                                                        Дайте на пострадалия да пие обилно количество вода,

                                                                                                                             (ако е необходимо няколко литра).

                                                                                                                             Да не се предизвиква повръщане: (риск от перфорация!)

                                                                                                                             Незабавно  потърсете медицинска помощ.

                                                                                                                             Не се опитвайте да неутрализирате

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

 

                         Подходящи средства за гасене                                                  В зависимост от материалите съхранявани в близост

                                                                                                                            

                         Особени рискове                                                                        Не е запалим. Околният огън може да освободи опасни газове

                                                                                                                             В случай на пожар може да се образува солна киселина.

                         Специално защитно оборудване                                               Не стойте в опасната зона без подходяща  химически

                                                                                                                             защитна екипировка и дихателна апаратура.

                         Друга информация                                                                    Не позволявайте използваната за борба с огъня вода

                                                                                                                             да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

 

6. МЕРКИ  ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗПУСКАНЕ

 

                         Мерки касаещи хора                                                                  Избягвайте разпрашаване на продукта, на вдишвайте прахта

                                                                                                                             Избягвайте контакт с продукта.

                         Предпазни мерки за опазване                                                    Не позволявайте да попадне в канализацията.

                         на околната среда                                                                     

                         Методи за почистване                                                               Почистете по механичен начин засегнатите  площи.

                                                                                                                             Препратете за изхвърляне. Избягвайте разпрашаването.

                                                                                                                             .

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

 

                         Използване                                                                                 Няма специални изисквания

                         Съхранение                                                                                Плътно затворен, на сухо В добре вентилирани помещения.

                                                                                                                             Температура за съхранение от +15°С до 25°С

 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

 

                         Лична защитна екипировка                                                        Специфично за работното място защитно работно 

                                                                                                                             облекло трябва да бъде избрано в зависимост от

                                                                                                                             концентрацията и количеството на разглежданото

                                                                                                                             опасно вещество. Устойчивостта на защитното

                                                                                                                             облекло към химикалите трябва да бъде установена от

                                                                                                                             съответния доставчик.

                         Респираторна защита                                                                 Необходима когато се образува прах.

                         Защита на очите                                                                        Необходима

                         Защита на ръцете                                                                       Необходима

                        

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

 

                         Физическо състояние                                                                 Твърдо

                         Цвят                                                                                            Бял

                         Мирис                                                                                        Без мирис

                         рН стойност на р-р 100 g/l H2O                                                5 @20°C

                         Точка на кипене                                                                         732°С

                         Точка топене                                                                              283°С

                         Плътност                                                                                    2,91 g/сm3 @ 25°С

                         Насипна плътност                                                                      1400-1800 kg/m3

                         Разтворимост във вода                                                               4320 g/l @25°C

                         Разтворимост в етанол                                                               разтворим

 

10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

                        

                         Условия които трябва да се избягват                                        няма данни

                         Материали които трябва да се избягват                                    няма данни

                         Опасни продукти при декомпозиция                                        в случай на пожар: Виж Секция 5

                        

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Остра токсичност                                                                      LC50 (орално, плъх) 350 mg/kg

 

                         Друга токсикологична информация                                         След вдишване на прахта: Увреждания на дихателните органи

                                                                                                                             След поглъщане: Възпаление на слизестата мембрана в

                                                                                                                             устата, гърлото, хранопровода и стомашно-чревния тракт,

                                                                                                                             болки, повръщане, диария.

                                                                                                                             При поглъщане на голямо количество: високо кръвно налягане,

                                                                                                                             сърдечно-съдови разстройства, колапс.

                                                                                                                             При контакт с продукта: Изгаряния на кожата, очите,

                                                                                                                             лигавиците              .

 

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Екотоксични ефекти                                                                  Биологични ефекти: Силно токсичен за водните организми.

                                                                                                                             Може да има дълготраен неблагоприятен ефект върху

                                                                                                                             водната среда. Опасен при попадане в питейните води.

                                                                                                                             Токсичност при риби:LC50: 3,3 mg/l / 96 h

                         Други екологични данни                                                          Не допускайте попадането на продукта в подпочвените води,

                                                                                                                             водните басейни и почвата.

 

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

                         Унищожаване на продукта                                                        Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и

                                                                                                                             остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат

                                                                                                                             за специални отпадъци. Унищожаването на последните се               

                                                                                                                             регулира  в страните членки на ЕС чрез общи закони и

                                                                                                                             правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните

                                                                                                                             власти, така и с компаниите, които се занимават

                                                                                                                             с унищожаването им и които са в състояние да Ви

                                                                                                                             посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

                         Унищожаване на опаковките                                                     Унищожаването се извършва в съгласие с официалните

                                                                                                                             правила. Замърсените опаковки се третират като самия

                                                                                                                             продукт.

                                                                                                                             Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки

                                                                                                                             могат да се използват като домакински или да се

                                                                                                                             рециклират.

 

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

 

                         Наземен транспорт                                                                    GGVS, GGVE, ADR, RID

                         Клас на риска                                                                             8/11с

                         Наименование                                                                            ZINC CHLORIDE

 

 

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Етикет с ЕО-име                                                                        ЦИНКОВ ХЛОРИД

                         Маркировка съгласно                                                                C Разяждащ

                         директивите на ЕС                                                                     N Опасен за околната среда

 

 

 

 

 

 

 

                         ЕО фрази относно опасността                                                   R34 Причинява изгаряния

                                                                                                                             R50/53 Силно токсичен за водните организми.

                                                                                                                             Може да има дълготраен неблагоприятен ефект върху

                                                                                                                             водната среда..

                         ЕO фрази за безопасност                                                           S7/8 Пазете опаковката плътно затворена на сухо място.

                                                                                                                             S28 В случай на контакт с кожата, незабавно да се измие

                                                                                                                             с обилно количество вода.

                                                                                                                             S45 В сучай на инцидент, или ако се почувствате зле,

                                                                                                                             незабавно потърсете медицинска помощ (покажете етикета,

                                                                                                                             когато е възможно)

                                                                                                                             S60 Този продукт и опаковката му да се третират като

                                                                                                                             опасен отпадък.

                                                                                                                             S61 Не допускайте изпускане в околната среда.

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                             Информацията в този документ трябва за бъде

                                                                                                                             достъпна за всички, на които може да се наложи да

                                                                                                                             работят с продукта.