АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                     

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

 

                         Име на продукта                                                                        ХЛОРОФОРМ

 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

 

                         Химическо наименование                                                          Хлороформ

                         Синоними                                                                                   Трихлорометан

                         Химическа формула                                                                  СНCl3

                         Молекулна маса                                                                         119,38 g/mol

                         EC №                                                                                          200-663-8

                         EC-Index-№                                                                               602-006-00-4

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 Хп Вреден

                                                                                                                             R 22-38-40-48/20/22

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

 

                         Вреден при поглъщане. Дрaзни кожата. Възможен риск от необратими ефекти. Вреден: Опасност от

                         сериозни увреждания на здравето при продължителна експозиция, при вдишване и при  поглъщане.

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

 

                         След вдишване                                                                           Чист въздух. Ако е необходимо направете на пострадалия

                                                                                                                             изкуствено дишане. Освободете дихателните пътища.

                         След контакт с кожата                                                               Отмиване с обилно количество вода.

                                                                                                                             Незабавно свалете замърсените дрехи.

                         След контакт с очите                                                                 Изплакнете с обилно количество вода най-малко за 10 мин. 

                                                                                                                             като държите клепачите широко отворени.

                                                                                                                             Повикайте очен лекар.

                         След поглъщане                                                                        Избягвайте повръщането (риск от аспирация)

                                                                                                                             Дайте на пострадалия активен въглен.

                                                                                                                             Лаксатив: натриев сулфат (1 чаена лъжица в 250 мл вода)

                                                                                                                             Незабавно повикайте лекар.

                         Информация за лекарите                                                           Стомашна промивка                             

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

 

                         Подходящи средства за гасене                                                  В зависимост от материалите съхранявани в близост

 

                         Особени рискове                                                                        Не е  запалим. Под въздействие на  околния огън могат да

                                                                                                                             се освободят опасни изпарения (солна киселина)

 

                         Специално защитно оборудване                                               Не стойте в опасната зона без подходящо химически

                                                                                                                             защитно облекло и независима дихателна  апаратура.

 

                         Друга информация                                                                    Абсорбирайте освободените газове с вода.

                                                                                                                             Не допускайте водата използвана за борба с огъня да 

                                                                                                                             проникне в повърхностните и подпочвените води.

6. МЕРКИ  ПРИ СЛУЧАЙНО РАЗЛИВАНЕ

 

                         Мерки, касаещи хора                                                                 Не вдишвайте изпаренията/аерозолите. Осигурете достъп

                                                                                                                             на чист въздух в затворени помещенията.

                                                                                                                             Избягвайте контакт с продукта.

 

                         Мерки за опазване на околната среда                                       Не позволявайте да попадне в канализацията.

 

                         Методи за почистване                                                               Попива се с абсорбиращи материали.

                                                                                                                             Препратете за изхвърляне. Почистете засегнатите

                                                                                                                             площи.

 

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

 

                         Използване                                                                                 Работете само в камина. Не вдишвайте продукта.

                                                                                                                             Избягвайте образуването на изпарения/ аерозоли.

 

                         Съхранение                                                                                В плътно затворена опаковка. В добре вентилирани

                                                                                                                             помещения.

                                                                                                                             Температура за съхранение от +15°С до 25°С

                                                                                                                             Продукта трябва да бъде достъпен само за упълномощени

                                                                                                                             лица.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

 

                         Допустима концентрация във въздуха                                      2 ml/m3

                                                                                                                             10 mg/m3

                         Канцерогенност                                                                         С3 (възможна Канцерогенност за човека)

 

                         Лична защитна екипировка                                                        Специфично за работното място защитно работно 

                                                                                                                             облекло трябва да бъде избрано в зависимост от

                                                                                                                             концентрацията и количеството на разглежданото

                                                                                                                             опасно вещество. Устойчивостта на защитното

                                                                                                                             облекло към химикалите трябва да бъде установена от

                                                                                                                             съответния доставчик.

 

                         Респираторна защита                                                                 Необходима когато се образуват пари/аерозоли.

                                                                                                                             Филтър АХ (ЕN 371)

                         Защита на очите                                                                        Необходима

                         Защита на ръцете                                                                       Необходима

 

                         Индустриална хигиена                                                              Незабавно сменете замърсените дрехи. Използвайте

                                                                                                                             защитни кремове за откритите части на кожата.

                                                                                                                             Измивайте с вода лицето и ръцете след работа с продукта.

                        

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

 

                         Физическо състояние                                                                 Течност

                         Цвят                                                                                            Безцветен

                         Мирис                                                                                        Сладникав

                         Вискозитет динамичен                                                               0,56 mРа*s @20°C

                         Точка на кипене                                                                         61°С

                         Точка топене                                                                              -63°С

                         Парно налягане                                                                          21,3 hРa @ 38°С

                         Плътност                                                                                    1,47 g/сm3 @ 20°С

                         Разтворимост във вода                                                               8 g/l @20°C

 

10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

                        

                         Условия, които трябва да се избягват                                       Силно нагряване.

 

                         Материали които трябва да се избягват                                    Алкални метали, алкалоземни метали, метали на прах,

                                                                                                                             прекиси, флуор, алкохоли, силни алкали, кетони, органични

                                                                                                                             азотосъдържащи съединения, кислород.

 

                         Опасни продукти при декомпозиция                                        в случай на пожар виж Секция 5

 

                         Допълнителна информация                                                       Чувствителен към нагряване и светлина.

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Остра токсичност                                                                      LD50 (орално, плъх) 908 mg/kg

                                                                                                                             LC50 (инхалиране, плъх) 47,4 mg/l/ 4 h

                                                                                                                             LC50 (инхалиране човек) 25000 ррт (V) 5 min.

 

                         По-слаба до хронична токсичност                                           Потенциалния карциногенен ефект се нуждае от

                                                                                                                             допълнително изясняване.

                                                                                                                             Няма опасност от ембриотоксичен ефект при съблюдаване

                                                                                                                             на пределно допустимите концентрации

 

                         Друга токсикологична информация                                         След вдишване на парите: Кашлица.

                                                                                                                             След абсорбция: Възбуда, спазми, наркоза.

                                                                                                                             След контакт с кожата: Раздразнение. Опасност от

                                                                                                                             абсорбиране през кожата.

                                                                                                                             След контакт с очите: Слабо раздразнение на лигавицата.

                                                                                                                             След поглъщане: гадене, повръщане.

                                                                                                                             Физиологични ефекти: След продължителен контакт

                                                                                                                             с химикала: Спадане на кръвното налягане, главоболие,

                                                                                                                             влошаване на двигателната координация, стомашночревни

                                                                                                                             oплаквания, сърдечносъдова недостатъчност.

 

                                                                                                                             Не могат да се изключат увреждания на черния дроб и

                                                                                                                             бъбреците

 

                         Допълнителна информация                                                       Продукта трябва да се използва с обичайното внимание,

                                                                                                                             необходимо винаги, когато се работи с химикали.

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Биологично разграждане                                                          Не се разгражда във водата.

 

                         Екотоксични ефекти                                                                  Биологични ефекти: Вреден за водни организми.

                                                                                                                             Опасност от проникване в питейната вода при попадане на

                                                                                                                             продукта в почвата, водоемите и отходните води.

                                                                                                                             Токсичност при риби:. LC50 18-71mg/l/ 96 h

                                                                                                                             Токсичност при бактерии: ЕC50 1010 mg/l/ 3 h

                                                                                                                             Токсичност при водорасли: IC50 1100 mg/l/ 8 d

                                                                                                                            

                                                                                                                             Не допускайте попадането на продукта в отходните води,

                                                                                                                             водните басейни и почвата.

 

 

 

 

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

                         Унищожаване на продукта                                                        Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и

                                                                                                                             остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат

                                                                                                                             за специални отпадъци. Унищожаването на последните се                                                                                                                                            регулира  в страните членки на ЕС чрез общи закони и

                                                                                                                             правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните

                                                                                                                             власти, така и с компаниите, които се занимават

                                                                                                                             с унищожаването им и които са в състояние да Ви

                                                                                                                             посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

 

                         Унищожаване на опаковките                                                     Унищожаването се извършва в съгласие с официалните

                                                                                                                             правила. Замърсените опаковки се третират като самия

                                                                                                                             продукт.

                                                                                                                             Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки

                                                                                                                             могат да се използват като домакински или да се

                                                                                                                             рециклират.

 

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

 

                         Наземен транспорт                                                                    GGVS, GGVE, ADR, RID

                         Клас на риска                                                                             6.1/15с

                         Наименование                                                                            chloroform

 

 

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Етикет с ЕО-име                                                                        ХЛОРОФОРМ

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 Xn Вреден

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ЕО фрази относно опасността                                                   R22 Вреден при поглъщане.

                                                                                                                             R38 Дразни кожата.

                                                                                                                             R40 Възможен риск от необратими ефекти.

                                                                                                                             R48/20/22 Вреден! Опасност от сериозно увреждане на

                                                                                                                             здравето при продължителна експозиция (вдишване) и при

                                                                                                                             поглъщане.

                                                                                                                            

                         ЕO фрази за безопасност                                                           S36/37 Носете подходящи предпазни дрехи и ръкавици.

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                             Информацията в този документ трябва за бъде

                                                                                                                             достъпна за всички, на които може да се наложи да

                                                                                                                             работят с продукта.