АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                     

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

 

                         Име на продукта                                                                        ХЛОРНА ВАР

 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

 

                         Химическо наименование                                                          Калциев хипохлорит

                         Химическа формула                                                                  Ca(OСl)2

                         Молекулна маса                                                                         142,98 g/mol

                         EC №                                                                                          231-908-7

                         EC-Index-№                                                                               017-012-00-7

                         Маркировка съгласно                                                                O Окисляващо

                                                                                                                             С-Корозивно

                                                                                                                             N Опасно за околната среда

                         директивите на ЕС                                                                     R22-31-34-50

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

 

                         Контакт със запалими материали може да причини пожар. Вреден при поглъщане. При контакт с киселини се отделят токсични газове.

                         Причинява изгаряния. Силно токсичен за водни организми.

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

 

                         След вдишване                                                                           Чист въздух. Повикайте лекар.

                         След контакт с кожата                                                               Отмиване с обилно количество вода.

                                                                                                                             Намажете с полиетиленгликол 400.

                                                                                                                             Незабавно свалете замърсените дрехи

                         След контакт с очите                                                                 Изплакнете с обилно количество вода поне 10 минути

                                                                                                                             като държите клепачите широко отворени.

                                                                                                                             Незабавно потърсете очен специалист.

                         След поглъщане                                                                        Дайте на пострадалия да пие обилно количество вода,

                                                                                                                             (ако е необходимо няколко литра). Да не се предизвиква

                                                                                                                             повръщане, поради (риск от перфорация)

                                                                                                                             Незабавно  потърсете медицинска помощ.

                                                                                                                             Не опитвайте да неутрализирате.

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

 

                         Подходящи средства за гасене                                                  В зависимост от материалите съхранявани в близост.

                                                                                                                             Да не се използват СО2, вода, пяна.

                                                                                                                            

                         Особени рискове                                                                        Не е запалителен, но усилва горенето. Пазете далеч от запалими

                                                                                                                             материали. Не допускайте продукта да е в контакт с вода. Под въздействие

                                                                                                                             на околния огън може да се образуват опасни газове: хлороводород.

 

                         Специално защитно оборудване                                               Не стойте в опасната зона без подходящо химически

                                                                                                                             защитно облекло и независима дихателна апаратура.

 

                         Друга информация                                                                    В случай на пожар охлаждайте контейнерите, като ги

                                                                                                                             обливате с вода.от безопасно разстояние.

                                                                                                                             Не позволявайте използваната за борба с огъня вода

                                                                                                                             да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

                                                                                                                             Абсорбирайте отделените пари с вода.

 

 

6. МЕРКИ  ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗПУСКАНЕ

 

                         Мерки, касаещи хора                                                                 Избягвайте разпрашаването, не вдишвайте прахта.

                                                                                                                             Избягвайте контакт с продукта. Осигурете достъпа

                                                                                                                             на чист въздух в затворени помещения.

 

                         Предпазни мерки за опазване на околната среда                      Не позволявайте да попадне в канализацията.

                                                                                                                            

 

                         Методи за почистване /абсорбиране                                         Съберете сух. Не допускайте разпрашаване.

                                                                                                                             Препратете за изхвърляне. Почистете засегнатите площи.

 

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

 

                         Използване                                                                                 Няма специални изисквания

 

                         Съхранение                                                                                Плътно затворен, на сухо място, далеч от източници на горене и топлина.

                                                                                                                             Температура за съхранение от +15до +25°С

                                                                                                                            

 

 

 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

 

                         Лична защитна екипировка                                                        Специфично за работното място защитно работно 

                                                                                                                             облекло трябва да бъде избрано в зависимост от

                                                                                                                             концентрацията и количеството на разглежданото

                                                                                                                             опасно вещество. Устойчивостта на защитното

                                                                                                                             облекло към химикалите трябва да бъде установена от

                                                                                                                             съответния доставчик.

 

                         Респираторна защита                                                                 Необходима когато се образува прах

                         Защита на очите                                                                        Необходима

                         Защита на ръцете                                                                       Необходима

                        

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

 

                         Физическо състояние                                                                 Твърдо

                         Цвят                                                                                            Бял

                         Мирис                                                                                        Хлорен

                         Точка на топене                                                                         100°С

                         Плътност                                                                                    2,35g/сm3 @ 20°С

                         Разтворимост във вода                                                               200 g/l @20°C

                         Термично разлагане                                                                  >177°С

 

10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

                        

                         Условия които трябва да се избягват                                        Нагряване (разлагане)

                        

                         Вещества, които трябва да се избягват                                     Киселини, вода , железен окис, калиев цианид, етанол, глицерол, метанол

                                                                                                                             (съществува риск от експлозия.)

 

                         Опасни продукти от разлагане                                                  В случай на пожар: Виж Секция 5

                        

                         Допълнителна информация                                                       Продуктът е чувствителен към топлина..

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Остра токсичност                                                                      LD50 (кожно заек) 2000 mg/kg

                                                                                                                             LC50 (орално плъх) 850 mg/kg

 

                         Специфични симптоми при опити с животни                           Тест за кожно раздразнение при заек: Изгаряне

 

                         Допълнителна токсикологичнаинформация                             След вдишване на прахта: изгаряния на лигавиците, кашлица,затруднено

                                                                                                                             дишане. Вдишването може да доведе до белодробен оток.

                                                                                                                             След контакт с кожата: Изгаряния.

                                                                                                                             След контакт с очите: Изгаряния. Риск от ослепяване..

                                                                                                                             След поглъщане: Изгаряния на устата, хранопровода и

                                                                                                                             стомашно-чревния тракт, изгаряния на лигавиците.

                                                                                                                             Риск от перфорация!

 

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Биологична разградимост                                                         Неприложима при неорганични съединения.

 

                         Екотоксични ефекти                                                                  Биологични ефекти: вреден за водни организми поради

                                                                                                                             промяната на рН. Образува корозионни смеси с водата,

                                                                                                                             дори когато са разредени, нанасят вреда върху развитието

                                                                                                                             на растенията.

                                                                                                                             Силно токсичен за водни организми!

 

                         Допълнителна информация                                                       Не допускайте да попадне в надземни, подпочвени води и

                                                                                                                             почвата.

 

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

                         Унищожаване на продукта                                                        Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и

                                                                                                                             остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат

                                                                                                                             за специални отпадъци. Унищожаването на последните се

                                                                                                                             регулира  в страните членки на ЕС чрез общи закони и

                                                                                                                             правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните

                                                                                                                             власти, така и с компаниите, които се занимават

                                                                                                                             с унищожаването им и които са в състояние да Ви

                                                                                                                             посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

 

                         Унищожаване на опаковките                                                     Унищожаването се извършва в съгласие с официалните

                                                                                                                             правила. Замърсените опаковки се третират като самия

                                                                                                                             продукт.

                                                                                                                             Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки

                                                                                                                             могат да се използват като домакински или да се

                                                                                                                             рециклират.

 

 

 

 

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

 

                         Наземен транспорт                                                                    GGVS, GGVE, ADR, RID

                         Наименование                                                                            CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, 5.1, II

 

 

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Етикет с ЕО-име                                                                        КАЛЦИЕВ ХИПОХЛОРИТ/ ХЛОРНА ВАР

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 O Окисляващ

                                                                                                                             С Разяждащ

                                                                                                                             N Опасен за околната среда

                                                                                                                            

                        

 

 

 

 

 

                         ЕО фрази относно опасността                                                   R35 Причинява тежки изгаряния.

 

                         ЕO фрази за безопасност                                                           S23 Не вдишвайте парите (аерозолите)

                                                                                                                             S26 В случай на попадане в очите незабавно да се измият

                                                                                                                             обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

                                                                                                                             S45 В случай на злополука или ако се почувствате недобре,

                                                                                                                             незабавно потърсете медицинска помощ (покажете

                                                                                                                             етикета когато е възможно)

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                             Информацията в този документ трябва за бъде

                                                                                                                             достъпна за всички, на които може да се наложи да

                                                                                                                             работят с продукта.