АЛФАХИМ ЕООД                                                                                                                                            
тел./факс: 967 34 32; 0888703598
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.alphachim.com

------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, 85 %

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, 85 % (орто-ФОСФОРНА КИСЕЛИНА)

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2116449746-32-0000

1.2. Употреба на веществото

Хран. качество: за третиране на водата за промишлени нужди; като агент за придаване на кисел вкус в хранителната промишленост; производство на емайли;
Техн. качество: в производството на хартия; за третиране на металите; за почистващи препарати.

2. Описание на опасностите

Киселина с голяма плътност (~ 1,7 g/cm3). Предизвиква изгаряния. Вредна при вдишване, при поглъщане и при контакт с очите и кожата.

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Наименование                      Съдържание    Класификация        Символ за опасностEC №                                                                                                R-фразиCAS №                                                                                             
фрази          EC-индекс №                                                           
1.
Фосфорна киселина (H3PO4)     > 85 %              C; R34           C231-633-2                                                                                          R: 347664-38-2                                                                                         S: (1/2-)26-45015?011?00?6
Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

При вдишване пострадалият да се изведе на свеж въздух. Ако дишането спре, да се направи изкуствено дишане. Препоръчително е да се потърси медицинска помощ, ако пострадалият се почувства зле.

4.2. При контакт с кожата

Разяждаща! Може да причини зачервяване, болка и изгаряния на кожата. При контакт с кожата незабавно да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода и да се намаже с поли-етиленгликол 400. Да се потърси медицинска помощ.

4.3. При контакт с очите

Контактът може да причини зачервяване и подуване на очите. При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Задължително е да се потърси незабавно лекарска помощ (офталмолог).

4.4. При поглъщане

Поглъщането може да причини болка и изгаряния на устата, гърлото, хранопровода и стомашно-чревния тракт. Пострадалият да пие вода (максимум 2 чаши). Не предизвиквайте повръщане (риск от перфорация!). Не се опитвайте да неутрализирате. Не давайте нищо в устата на човек, който е в безсъзнание. Незабавно потърсете лекарска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Избират се според материалите разположени в близост до пожара. Основни средства за гасене на пожар са праховите пожарогасители. Може да се използва пръскане с водна струя, за да се поддържат охладени контейнерите, но в никакъв случай да не се вкарва вода вътре в тях.

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Невъзпламенимо. Бурният огън може да освободи вредни пари. Контактът с повечето метали води до отделяне на водород (риск от експлозия!).

Опасни продукти от горенето: фосфорни оксиди (PxOx)

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Специални устойчиви на високи температури облекло, ръкавици, ботуши (EN 469, CE) и задължително изолиращ дихателен апарат, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

5.4. Допълнителна информация

Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня да навлезе в повърх-ностно течащи или подпочвени води. Абсорбирайте отделените пари с вода.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Не вдишвайте парите/аерозола и предотвратете образуването им. Предотвратете прекия контакт с веществото. Вентилирайте районите с изтичане или замърсяване. Носете подходяща лична защитна екипировка, както е посочено в т. 8. Изолирайте опасния район. Не допускайте влизане на ненужен персонал.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Не допускайте попадане на веществото в канализации. При разливане фосфорната киселина замърсява почвата и подпочвените води.

6.3. Средства за почистване

Неутрализирайте с алкален материал (калцинирана сода – Na2CO3), след което абсорбирайте с инертен материал (вермикулит, сух пясък, пръст) и поставете в контейнер за химически отпадъци. Не използвайте горими материали, като например дървени трици. Почистете замърсеното място.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

Да се избягва контакт с кожата и очите. Когато разреждате, киселината трябва винаги да се добавя бавно към водата на малки количества. Никога не използвайте гореща вода и никога не добавяйте вода в киселината.

7.2. Съхранение

Съхранявайте в хладен, сух и проветрив склад с устойчиви на киселина подове и добро оттичане. Пазете от физическа повреда. Пазете от пряка слънчева светлина и далече от топлина, вода, и несъвместими материали. Да се съхранява при температури над +15оС. Да се съхранява в плътно затворени опаковки (от неръждаема стомана или подсилени пластмаси). Да се предпазва от измръзване. След работа с продукта, задължително се измиват ръцете.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

ПДК:          1 mg/m3
                   2 mg/m3 за кратки периоди (< 15 мин.)

8.2. Контрол на експозиция

Препоръчва се система за локална или обща вентилация с изсмукване, за да се поддържа излагането на персонала на въздействие под допустимите граници на пренасяно от въздуха въздействие. По принцип се предпочита локална вентилация с изсмукване, тъй като тя може да контролира емисиите на замърсителя при самия източник, като се предотвратява разнасянето му из целия район на работа.

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства. В случай на недостатъчна вентилация, да се носи личен дихателен апарат.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

Необходима е при отделяне на пари/аерозол. Да се носи маска с филтър P2 (отговарящ на DIN 3181) срещу твърди и течни частици на вредни вещества.

8.2.1.2. Защита на ръцете

При пряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за разяждане:    мин. 480 минути
При непряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за разяждане:    мин. 480 минути
Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на директивата на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

8.2.1.3. Защита на очите

Използвайте химични защитни очила и/или шлем за цялото лице, когато е възможно пръскане. В района на работа поддържайте фонтан за измиване на очите и система за бързо оросяване.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Носете непропускащо защитно облекло, включително ботуши, ръкавици, лабораторно палто, престилка или комбинезон, според нуждата, за да се предотврати контакт с кожата.

8.2.2. Контрол на въздействие на веществото върху околната среда

Стабилност при обикновени условия на съхранение и употреба.
TLV-TWA: 1 mg/m3
TLV-STEL: 3 mg/m3
TLV-PEL: 1 mg/m3

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Бистра. безцветна, сироповидна течност без мирис.

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

Молекулно тегло:                          95,00 g/mol
pH (воден разтвор 100 g/l, 20oC):  < 0,5
Вискозитет (кинематичен):             30,5 mm2/s (25oC)
Температура на топене:                 ~ 21oC
Температура на втвърдяване:                 ~ 158oC
Температура на кипене:                 ~ 50oC
Температура на възпламеняване:  невъзпламеним
Температура на самозапалване:    незапалим
Експлозивни граници:
         долна                                               няма
         горна                                               няма
Парно налягане (20оС):                           2 hPa
Плътност (20оС):                            1,7 g/cm3
Разтворимост във вода:                           разтворим

10. Стабилност и реактивоспособност

Стабилност при обикновени условия на съхранение и употреба. Може да се охлажда без да изкристализира.

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Силно нагряване (образуват се фосфорни оксиди).

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Бурни реакции при контакт с: основи, метални оксиди, натриев тетрахидроборат.
Риск от възпламеняване или образуване на възпламеними газове или пари при контакт с: метали, метални сплави (отделя се водород, който е експлозивен), сулфиди, меркаптан, цианиди, алдехиди.
Екзотермична реакция при контакт с: алдехиди, амини, амиди, алкохоли, гликоли, азотни съединения, карбамати, естери, основи, феноли, крезоли, органични фосфати, епоксиди, горими материали, органични пероксиди.
Образува токсични пари при контакт с цианиди, сулфиди, флуориди, органични пероксиди, халогенирани въглеводороди.
Смесите с нитрометан са експлозивни.

10.3. Опасни продукти при разпадане

Фосфорни оксиди (PxOx)

10.4. Допълнителна информация

Неподходящи материали за работа с продукта: желязо / желязо-съдържащи съединения, стомана, алуминий и съединенията му. При контакт с метали се отделя водород (риск от експлозия!)

11. Токсикологична информация

Остра токсичност:      LC50 (вдишване плъх): >0,85 mg/l /1 час (за чисто вещество)
                                     LD50 (дермално заек): 2740 mg/kg (за чисто вещество)
                                     LD50 (орално плъх): 1530 mg/kg (за чисто вещество)
                                     TCLo (вдишване човек): 100 mg/m3
Специфични симптоми
при животински
експерименти:                   Очна дразнимост (заек): изгаряне
                                            Кожна дразнимост (заек): изгаряне
Сенсибилизация:          няма
Канцерогенност:          няма
Мутагенност:                няма
Допълнителна токси-
кологична информация:
При вдишване на парите:     дразнещи симптоми в дихателния тракт.
При контакт с кожата:          изгаряния.
При контакт с очите:            конюктивит, изгаряния. Риск от ослепяване!
При поглъщане:                    изгаряния, силна болка (риск от перфорация!).
Системни ефекти:                  шок, спазми.
С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Вреден ефект върху водните организми. Разяждаща дори в разредено състояние. Вреден ефект поради промяна на pH.

Gambusia affinis LC50: 138 mg/l /96 часа (за чисто вещество)
Activated sludge EC50: 270 mg/l (за чисто вещество)

12.2. Подвижност

Стабилен.

12.3. Устойчивост и разградимост

Неорганично вещество. Не причинява биологичен дефицит откъм кислорода.

12.4. Потенциал за биоакумулиране

Няма информация.

12.5. Други нежелателни ефекти

Да не се допуска проникване във водите, отпадъчните води или почвата.

13. Третиране на отпадъците

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 06.01.02 – Отпадъчни кисели разтвори (солна киселина). Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.
Химическите остатъци обикновенно се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.
Опаковка:                            Замърсените опаковки да се третират както самия продукт според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 15.01.02 – Пластмасови опаковки.

14. Информация за транспортиране

Наземен транспорт: ADR, RID
UN 1805  ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА, 8, III, C1
Речен транспорт: ADN, ADNR: не е тестван
Морски транспорт: IMDG-Code
UN 1805  ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА, 8, III
Ems  F-A  S-B
Въздушен транспорт: CAO, PAX
UN 1805  ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА, 8, III

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

ЕТИКЕТ

Символи за опасност:      C – Корозивно действащ

Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на
опасното химично вещество (R-фрази):
R: 34                             Предизвиква изгаряния.
Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване
на опасното химично вещество (S-фрази):
S (1/2-)26-36/37/39-45    Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. При контакт с очите незабавно да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже етикета, ако е възможно.

16. Друга информация

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.