АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                     

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

 

                         Име на продукта                                                                        ТРИХЛОРОЕТИЛЕН

 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

 

                         Химическо наименование                                                          Трихлороетилен

                         Синоними                                                                                   Етилен трихлорид, 1,1,2-Трихлороетан

                         Химическа формула                                                                  Cl2ССHCl

                         Молекулна маса                                                                         131,79 g/mol

                         EC №                                                                                          201-167-4

                         EC-Index-№                                                                               602-027-00-9

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 Хп Вреден

                                                                                                                             R 40-52/53

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

 

                         Възможен риск от необратими ефекти. Вреден за водни организми, може да има дългосрочен вреден ефект за водната среда..

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

 

                         След вдишване                                                                           Чист въздух. Ако е необходимо направете на пострадалия

                                                                                                                             изкуствено дишане. Освободете дихателните пътища.

                         След контакт с кожата                                                               Отмиване с обилно количество вода.

                                                                                                                             Незабавно свалете замърсените дрехи.

                         След контакт с очите                                                                 Изплакнете с обилно количество вода  като държите клепачите широко

                                                                                                                             отворени. Повикайте очен лекар.

                         След поглъщане                                                                        В случай на повръщане има риск от аспирация. Лаксативи: Течен парафин

                                                                                                                             (3мл/кг), Активен въглен, Натриев сулфат (1 ч. Л. В 250 мл. вода)

                                                                                                                             Не давайте на пострадалия рициново масло, мляко или алкохол.

                                                                                                                             Незабавно повикайте лекар.

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

 

                         Подходящи средства за гасене                                                  В зависимост от материалите съхранявани в близост

 

                         Особени рискове                                                                        Не е  запалим. Под въздействие на  околния огън могат да

                                                                                                                             се освободят опасни изпарения (солна киселина)

 

                         Специално защитно оборудване                                               Не стойте в опасната зона без подходящо химически

                                                                                                                             защитно облекло и независима дихателна  апаратура.

 

                         Друга информация                                                                    Абсорбирайте освободените газове с вода.

                                                                                                                             Не допускайте водата използвана за борба с огъня да 

                                                                                                                             проникне в повърхностно течащите и подпочвените води.

6. МЕРКИ  ПРИ СЛУЧАЙНО РАЗЛИВАНЕ

 

                         Мерки, касаещи хора                                                                 Не вдишвайте изпаренията/аерозолите. Осигурете достъп

                                                                                                                             на чист въздух в затворени помещенията.

 

                         Мерки за опазване на околната среда                                       Не позволявайте да попадне в канализацията.

 

                         Методи за почистване                                                               Попива се с абсорбиращи материали.

                                                                                                                             Препратете за изхвърляне. Почистете засегнатите площи.

 

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

 

                         Използване                                                                                 Работете само в камина. Не вдишвайте продукта.

                                                                                                                             Избягвайте образуването на изпарения/ аерозоли.

 

                         Съхранение                                                                                В плътно затворена опаковка. В добре вентилирани

                                                                                                                             помещения.

                                                                                                                             Температура за съхранение от +15°С до 25°С

                                                                                                                            

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

 

                         Канцерогенност                                                                         С3 (възможна Канцерогенност за човека)

 

                         Лична защитна екипировка                                                        Специфично за работното място защитно работно 

                                                                                                                             облекло трябва да бъде избрано в зависимост от

                                                                                                                             концентрацията и количеството на разглежданото

                                                                                                                             опасно вещество. Устойчивостта на защитното

                                                                                                                             облекло към химикалите трябва да бъде установена от

                                                                                                                             съответния доставчик.

                         Респираторна защита                                                                 Необходима когато се образуват пари/аерозоли. (филтър  за изпарения от

                                                                                                                             органияни съединения)

                         Защита на очите                                                                        Необходима

                         Защита на ръцете                                                                       Необходима

 

                         Индустриална хигиена                                                              Незабавно сменете замърсените дрехи. Използвайте

                                                                                                                             защитни кремове за откритите части на кожата.

                                                                                                                             Измивайте с вода лицето и ръцете след работа с продукта.

                        

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

 

                         Физическо състояние                                                                 Течност

                         Цвят                                                                                            Безцветен

                         Мирис                                                                                        Характерен

                         Вискозитет динамичен                                                               0,55 mРа*s @20°C

                         Точка на кипене                                                                         86,9°С

                         Точка топене                                                                              -86,4°С

                         Експлозивни граници

                         Долна                                                                                         7,9 Vol%

                         Горна                                                                                          100 Vol%

                         Парно налягане                                                                          77 hРa @ 20°С

                         Плътност                                                                                    1,46 g/сm3 @ 20°С

                         Разтворимост във вода                                                               неразтворим

 

10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

                        

                         Условия, които трябва да се избягват                                       Силно нагряване.

 

                         Материали които трябва да се избягват                                    Алкални метали, алкалоземни метали, метали на прах,

                                                                                                                             Алкални хидроокиси, кислород, азотни окиси.

 

                         Опасни продукти при декомпозиция                                        в случай на пожар: солна киселина, фосген, хлор.

 

                         Допълнителна информация                                                       Чувствителен към топлина (декомпозиция)

                                                                                                                             Неподходящи работни материали: различни пластмаси

                                                                                                                             Експлозивен е когато е под формата на изпарения/аерозоли.

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Остра токсичност                                                                      LD50 (орално, плъх) 5650 mg/kg

 

                         По-слаба до хронична токсичност                                           Потенциалния карциногенен ефект се нуждае от

                                                                                                                             допълнително изясняване.

                                                                                                                             Няма опасност от ембриотоксичен ефект при съблюдаване

                                                                                                                             на пределно допустимите концентрации

 

                         Друга токсикологична информация                                         След вдишване на парите: Раздразнение на лигавиците, кашлица, задух.

                                                                                                                             След контакт с кожата: раздразнение, обезмасляване на кожата. Възможно

                                                                                                                             е последващо възпаление.

                                                                                                                             След контакт с очите: Раздразнение.

                                                                                                                             След поглъщане: гадене, повръщане.

                                                                                                                             След абсорбция: възбуда, спазми, наркоза. Абсорбцията може да доведе до

                                                                                                                             Увреждания на бъбреците и черния дроб.

                                                                                                                             Възможни симптоми след продължителна експозиция: токсичен ефект

                                                                                                                             върху централната нервна система.

 

                         Допълнителна информация                                                       Продукта трябва да се използва с обичайното внимание,

                                                                                                                             необходимо винаги, когато се работи с химикали.

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Екотоксични ефекти                                                                  Токсичност при водни организми:. LC50 100mg/l/ 96 h

                                                                                                                             Токсичен за водни организми, може да има дългосрочен вреден ефект за

                                                                                                                             водната среда.

                                                                                                                            

                                                                                                                             Не допускайте попадането на продукта в отходните води,

                                                                                                                             водните басейни и почвата.

 

 

 

 

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

                         Унищожаване на продукта                                                        Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и

                                                                                                                             остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат

                                                                                                                             за специални отпадъци. Унищожаването на последните се                                                                                                                                             регулира  в страните членки на ЕС чрез общи закони и

                                                                                                                             правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните

                                                                                                                             власти, така и с компаниите, които се занимават

                                                                                                                             с унищожаването им и които са в състояние да Ви

                                                                                                                             посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

 

                         Унищожаване на опаковките                                                     Унищожаването се извършва в съгласие с официалните

                                                                                                                             правила. Замърсените опаковки се третират като самия

                                                                                                                             продукт.

                                                                                                                             Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки

                                                                                                                             могат да се използват като домакински или да се

                                                                                                                             рециклират.

 

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

 

                         Наземен транспорт                                                                    GGVS, GGVE, ADR, RID

                         Клас на риска                                                                             6.1/15с

                         Наименование                                                                            TRICHLOROETHYLEN

 

 

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Етикет с ЕО-име                                                                        ТРИХЛОРОЕТИЛЕН

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 Xn Вреден

                                                                                                                             N Опасен за околната среда

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ЕО фрази относно опасността                                                   R40 Възможен риск от необратими ефекти.

                                                                                                                             R52/53 Вреден за водни организми, може да има дългосрочен вреден

                                                                                                                             ефект з за водната среда

                                                                                                                            

                         ЕO фрази за безопасност                                                           S23 Не вдишвайте изпаренията

                                                                                                                             S36/37 Носете подходящи предпазни дрехи и ръкавици

                                                                                                                             S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните

                                                                                                                             инструкции/ информационния лист за безопасност.

 

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                             Информацията в този документ трябва за бъде

                                                                                                                             достъпна за всички, на които може да се наложи да

                                                                                                                             работят с продукта.