АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                    

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

------------------------------------------------------------------------------

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

ТОЛУЕН

 

 

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

 

1.1. Наименование на веществото

 

ТОЛУЕН (ТОЛУОЛ)

 

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2114770779-27-0000

 

1.2. Употреба на веществото

 

Реактив за анализи; фармацевтично производство и анализи; разтворител и разредител на лакове, каучук и др.; изходен продукт за получаване на тринитротолуол, бензалдехид, бензоена киселина, захарин, багрила, лекарства и др.

 

2. Описание на опасностите

 

Силно запалим. Дразни кожата. Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване. Възможен риск от увреждане на плода при бременност. Mоже да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. Да се вземат мерки срещу статично електричество. Repr. cat. 3 – токсичен за репродукцията.

 

 

Информационен лист за безопасност:      ТОЛУЕН (ТОЛУОЛ)

3. Състав на препарата

 

2.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

 

Наименование                  Съдържание      Класификация           Символи за опасностДруги наименования                                                                         R-фразиEC №                                                                                                S-фразиCAS №                                                                                                          EC-индекс №                                                           

1.

Толуол (C7H8)                         > 99,9 %     F; R11                                    F, XnМетилбензен, фенилметан                                   Repr.Cat.3; R63       R: 11-38-48/20-63-65-67203-625-9                                                      Xn; R48/20-65           S: (2-)36/37-62-46108-88-3                                                        Xi; R38 R67                          601-021-00-3

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

 

4. Мерки за оказване на първа помощ

 

4.1. При вдишване

 

Прекомерното съприкосновение с продукта може да причини възпаление на носа, гърлото, дробовете и респираторния тракт. Ефектите от поражение върху централната нервна система могат да включват: главоболие, замаяност, загуба на равновесие и влошена координация, безсъзнание, кома, респираторна недостатъчност и смърт. При вдишване пострадалият да се изведе на свеж въздух. Ако дишането спре, да се направи изкуствено дишане. Да се потърси незабавно лекарска помощ.

 

4.2. При контакт с кожата

 

Може да предизвика възпаление на кожата при продължителен или повторен контакт. Течността може да бъде абсорбирана през кожата в токсични количества, ако големи участъци от кожата са подложени на повтарящи се контакти. При контакт с кожата незабавно да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода. При възпаление или зачервяване е необходимо да се потърси лекарска помощ.

 

4.3. При контакт с очите

 

При контакт се усеща силно дразнене. Възможно е трайно увреждане. При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Задължително е да се потърси незабавно лекарска помощ (офталмолог).

 

Информационен лист за безопасност:      ТОЛУЕН (ТОЛУОЛ)

 

4.4. При поглъщане

 

Поглъщането може да причини гастро-интестинални разстройства, включително интензивни възпалителни изменения, гадене, повръщане и диария, така както и поражения на централната нервна система, които наподобяват алкохолната интоксикация. В тежки случаи се появява тремор, конвулсии, загуба на съзнание, кома, блокиране на респираторната дейност и дори смърт. Не предизвиквайте повръщане (риск от аспирация!). Незабавно потърсете лекарска помощ. Да не се дават течности за вътрешно приемане. Ако възникне спонтанно повръщане, наведете пострадалия напред, за да се намали риска от вдишване на стомашна течност. Малки количества от продукта, които са проникнали в устата трябва да се промият, докато изчезне химическия вкус в нея.

5. Мерки при гасене на пожар

 

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

 

-         малки пожари: противопожарно гасящо средство, което е подходящо за запалвания от клас B - сух химикал, въглероден диоксид, разпръсната водна струя, пожарогасителна пяна или халон. Малки по обем запалвания, които са в началния си стадий могат по един типично определен начин да бъдат потушавани, използвайки преносими пожарогасители или други противопожарни съоръжения. Трябва да се постигне изолиране на площта около контейнери, съдържащи запалими вещества. Резервоари, корпуси на съоръжения и контейнери, които са изложени на въздействието на огън и прекомерно интензивна топлина, трябва да бъдат охлаждани с вода.

 

-         големи пожари: разпръсната водна струя или алкохолоустойчива пяна. За масивни запалвания, използването на подходящи държатели за шлангове или дистанционно управляеми разпръсквателни дюзи могат да се окажат с големи предимства с оглед да се ограничава излагането на опасности и въздействия на персонала, зает с противопожарните дейности. Запалвания на големи складиращи резервоари изискват за потушаването им специално обучен персонал и съоръжения с цел да се постигне положителен ефект и често в обхвата на мероприятията се предвижда подходящо и правилно използване на пожарогасителна пяна.

 

Водата може да не е ефективна за пожарогасене, но може да бъде използвана за охлаждане на контейнери, съдържащи продукта и които са разположени в опасна близост до интензивен огън.

 

 

Информационен лист за безопасност:      ТОЛУЕН (ТОЛУОЛ)

 

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

 

Възпламеним. Парите образуват взривоопасни смеси, които са по-тежки от въздуха. Те се разстилат по земята и могат да върнат пламъка на големи разстояния. По време на пожар могат да се отделят вредни газове и пари.

 

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

 

Дейности по гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

 

5.4. Допълнителна информация

 

Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня да навлезе в повърх-ностно течащи или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

 

6.1. Лични предпазни мерки

 

Не вдишвайте парите/аерозолите и предотвратете образуването им. Предотвратете прекия контакт с веществото. Вентилирайте районите с изтичане или замърсяване. Носете подходяща лична защитна екипировка, както е посочено в т. 8. Изолирайте опасния район. Не допускайте влизане на ненужен персонал.

 

6.2. Мерки за опазване на околната среда

 

В случай на разлив вземете следните мерки:

1. Уведомете незабавно подготвени за това екипи, като „Гражданска защита” или местната пожарна бригада. Необучени хора или такива без подходящи лични предпазни средства не трябва да влизат в засегнатите зони;

2. Евакуирайте и ограничете броя на хората в опасната зона на разлива;

3. Спрете или ограничете, ако е възможно, източника на разлив;

4. Вентилирайте замърсената атмосфера чрез отваряне на прозорци за разсейване на изпаренията;

5. Ако има пръски от разтвори, съберете или ограничете пръснатия материал. Разредете и неутрализирайте пръските и съхранете отпадъка на обезопасена площадка.

 

Разливите могат да предизвикат инфилтриране в подповърхностния почвен слой и да достигнат до подпочвените води.

 

Информационен лист за безопасност:      ТОЛУЕН (ТОЛУОЛ)

 

6.3. Средства за почистване

 

Не промивайте канализацията или дренажните системи, освен ако системите са били конструирани и позволяват обработването на такъв материал. Използването на противопожарна пяна може да се окаже полезно при някои положения с цел да се ограничава изпаряването на продукта. Толуенът или други лесно запалими нефтопродукти могат да бъдат изолирани с помощта на пясък или други материали, които са в състояние да абсорбират с развитата си повърхност такива вещества. Внимателно изгребете с лопати, отстранете и изметете като поставите в контейнер абсорбиращия материал и го запазете с оглед на бъдещата потребност, но трябва да бъдете внимателни, защото в контейнерите е възможно да се акумулират запалими пари, особено ако последните са затворени. Отговорните екипи и лицата, които се грижат за почистването трябва да бъдат подходящо обучени и да използват предпазни средства.

 

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

 

7.1. Работа с веществото

 

Лесно запалима течност. Да се вземат мерки срещу статично електричество. Да се работи далече от запалими материали и източници на топлина. Да се избягва експозиция и контакт с кожата. Не използвайте продукта в качеството му на почистващ разтворител върху кожата.

 

7.2. Съхранение

 

Да се съхранява в добре вентилирани места в плътно затворени опаковки. Избягвайте съхранение в близост до несъвместими материали (силни окислители, конц. азотна киселина, разтопена сяра и т.н.). Дръжте настрана от пламък, искри и прекомерно високи температури. Препоръчителна температура за съхранение: от +15oC до +25оС.

 

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

 

8.1. Граници на експозиция

 

Пределно допустими концентрации в работната среда:

 

за 8 часа:             150 mg/m3

за 15 мин.:          300 mg/m3

Repr. cat. 3:                  токсичен за репродукцията

Кожна ресорбция: риск от абсорбиране през кожата

Информационен лист за безопасност:      ТОЛУЕН (ТОЛУОЛ)

 

8.2. Контрол на експозиция

 

Препоръчва се система за локална или обща вентилация с изсмукване, за да се поддържа излагането на персонала на въздействие под допустимите граници на пренасяно от въздуха въздействие. По принцип се предпочита локална вентилация с изсмукване, тъй като тя може да контролира емисиите на замърсителя при самия източник, като се предотвратява разнасянето му из целия район на работа.

 

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

 

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства. Праг на мирис – 0,2 ppm.

 

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

 

Задължителна при отделяне на пари/аерозоли. Да се използва маска с филтър A /кафяв/ (отговарящ на DIN 3181) срещу газове и пари на органични съединения.

 

8.2.1.2. Защита на ръцете

 

При пряк контакт с веществото:

                   материал:                     витон

дебелина:                      0,7 мм

                   време за разяждане:    мин. 480 минути

При непряк контакт с веществото:

                   материал:                     нитрил гума

                   дебелина:                      0,4 мм

                   време за разяждане:    мин. 10 минути

        

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на директивата на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

 

8.2.1.3. Защита на очите

 

Задължителна. Използвайте химични защитни очила и/или шлем за цялото лице, когато е възможно пръскане. В района на работа поддържайте фонтан за измиване на очите и система за бързо оросяване.

 

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

 

Носете непропускащо защитно облекло, включително ботуши, ръкавици, лабораторно палто, престилка или комбинезон, според нуждата, за да се предотврати контакт с кожата и пряка експозиция към продукта.

Информационен лист за безопасност:      ТОЛУЕН (ТОЛУОЛ)

9. Физични и химични свойства

 

9.1. Обща информация

 

Безцветна прозрачна течност с бензолоподобен мирис.

 

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

 

Молекулно тегло:                          92,14 g/mol

pH:                                                  неприложимо

Вискозитет (динамичен):                0,6 mPa*s (20oC)

Вискозитет (кинематичен):             0,7 mm2/s (20oC)

Температура на топене:                 -95оС

Температура на кипене:                 110,6oC

Температура на възпламеняване:  4oC

Температура на самозапалване:    535oC (DIN 51794)

Експлозивни граници:

         долна                                               1,2 об.%

         горна                                               8 об.%

Парно налягане (20оС):                           29 hPa

Относителна плътност на парите:  3,18

Плътност (20оС):                             0,87 g/cm3

Разтворимост във вода (20oC):      0,52 g/l

log Pow (25oC):                               2,65 (експериментално) /IUCLID/

 

10. Стабилност и реактивоспособност

 

Стабилен. Опасна полимеризация не може да се случи.

 

10.1. Условия, които трябва да се избягват

 

Топлина и източници на запалване.

 

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

 

Риск от експлозия при контакт с: димяща сярна киселина, азотна киселина, сребърни перхлорати, азотен диоксид, неметални халиди, оцетна киселина, халоген-халоген съединения, ураниев хексафлуорид, органични нитро-съединения.

Възможни са бурни реакции при контакт със: силни окислители, силни киселини, сяра.

 

Информационен лист за безопасност:      ТОЛУЕН (ТОЛУОЛ)

 

10.3. Опасни продукти при разпадане

 

При горенето се образуват въглероден диоксид (CO2), въглероден оксид (СО) и негорими въглеводороди (дим). Контакт с азотна и сярна киселина довежда до образуване на нитрокрезоли, които могат да се разложат освобождавайки много енергия.

 

10.4. Допълнителна информация

 

Неподходящи за работа и съхранение материали: различни пластмаси, гума.

Експлозивен с въздуха в газообразно състояние.

 

11. Токсикологична информация

 

Остра токсичност:             LC50 (вдишване плъх): 28,1 mg/l /4 часа

                                      LD50 (дермално заек): 12124 mg/kg

                                      LD50 (орално плъх): 636 mg/kg

Специфични симптоми

при животински експе-

рименти:                              Очна чувствителност (заек): дразнене.

                                      Кожна чувствителност (заек): дразнене.

Подостра до хронична

токсичност:                         Съществува риск от увреждане на зародиша при бременни жени. Да се избягва експозиция.

 

                                      Бактериални мутации: не се наблюдават.

                                      Тест на Ames: отрицателен.

Допълнителна токси-

кологична информация:

При вдишване:                         дразнене в дихателния тракт, главоболие, сънливост, замайване, абсорбиране.

При вдишв. на големи количества: пневмония и дихателна парализа.

При контакт с кожата:          дразнене. При по-дълго излагане към продукта:                                          дерматит.  Напукване на кожата, което може да                                           бъде последвано от възпаление. Опасност от                                                абсорбиране през кожата.

При контакт с очите:            дразнене.

При поглъщане:                    гадене и повръщане. Риск от аспирация при повръщане и от абсорбиране.

Системен ефект припогл. на големи количества: увреждане на централната нервна система,                                                   опиянение, спазми, безсъзнание, спиране на                                                  дишането, сърдечно-съдови увреждания, смърт.

С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

Информационен лист за безопасност:      ТОЛУЕН (ТОЛУОЛ)

 

12. Информация за околната среда

 

12.1. Екотоксичност

 

Токсичен за риба и планктон. Промяна във вкусовите характеристики на рибния протеин.

 

Onchorhynchus mykiss LC50:          5,8 mg/l /96 часа

Daphnia magna EC50:                      6 mg/l /48 часа

Selenastrum capricornutum IC50:     12 mg/l /72 часа

Photobacterium phosphoreum EC50:        20 mg/l /30 мин.

E. salcatum NOEC:                         456 mg/l /72 часа

 

12.2. Подвижност

 

Няма информация.

 

12.3. Устойчивост и разградимост

 

TOD: 3,13 g/g

 

12.4. Потенциал за биоакумулиране

 

log Pow: 2,65 (IUCLID). Незначителен потенциал за биоакумулиране (log Pow 1-3)

 

Да не се допуска проникване във водите, отпадъчните води или почвата.

13. Третиране на отпадъците

 

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.

Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

 

 

Информационен лист за безопасност:      ТОЛУЕН (ТОЛУОЛ)

 

 

Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират както самия продукт според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци.

 

14. Информация за транспортиране

 

Наземен транспорт: ADR, RID

UN 1294  ТОЛУОЛ, клас: 3; опак. група: II; класиф. код: F1

 

Речен транспорт: ADN, ADNR: не е тестван

 

Морски транспорт: IMDG-Code

UN 1294  ТОЛУОЛ, 3, II

Ems  F-E  S-D

 

Въздушен транспорт: CAO, PAX

UN 1294  ТОЛУОЛ, 3, II

 

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

 

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:

- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и

препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./

- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на

химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

 

ЕТИКЕТ

 

Символи за опасност:      F – Силно запалим                       Xn – Вреден

 

                                                                                         

 

Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на

опасното химично вещество (R-фрази):

 

R: 11-38-48/20-63-65-67 Силно запалим. Дразни кожата. Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване. Възможен риск от увреждане на плода при бременност. Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. Парите могат да предизвикат  сънливост и световъртеж.

 

Информационен лист за безопасност:      ТОЛУЕН (ТОЛУОЛ)

 

Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване

на опасното химично вещество (S-фрази):

 

S: (2-)36/37-62-46         Да се пази от достъп на деца. Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици. При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси мед. помощ и да се покаже тази опаковка или етикета. При поглъщане да се потърси незабавно мед. помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

 

16. Друга информация

 

 

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.