АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                    

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

------------------------------------------------------------------------------

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

 

СЯРНА КИСЕЛИНА, 95-98 %

 

 

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

 

1.1. Наименование на веществото

 

СЯРНА КИСЕЛИНА, 95-98 %

 

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2114094671-44-0000

 

1.2. Употреба на веществото

 

Реактив за анализи; фармацевтично производство и анализи; производство на  торове, минерални киселини, соли на различните метали;  произвоство на багрила, минерални пигменти и други съединения; производство на акумулатори; преработка на кожи.

 

2. Описание на опасностите

 

Силна киселина без мирис и с голяма плътност (1,84 g/cm3). Предизвиква тежки изгаряния.

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      СЯРНА КИСЕЛИНА, 95-98 %

 

3. Състав на препарата

 

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

 

 

Наименование                      Съдържание    Класификация        Символ за опасностEC №                                                                                                R-фразиCAS №                                                                                              S-фрази          EC-индекс №                                                           

1.

Сярна киселина (H2SO4)         95-98 %               C; R35           C231?639?5                                                                                         R: 357664?93?9                                                                                         S: (1/2-)26-30-45016?020?00?8

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

4. Мерки за оказване на първа помощ

 

4.1. При вдишване

 

Пострадалият да се изведе на свеж въздух. Да се потърси медицинска помощ, ако пострадалият се почувства зле.

 

4.2. При контакт с кожата

 

Разяждаща! Може да причини зачервяване, болка и сериозни изгаряния на кожата. При контакт с кожата незабавно да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода и да се намаже с поли-етиленгликол 400. Незабавно да се потърси лекарска помощ.

 

4.3. При контакт с очите

 

Контактът може да причини сериозни изгаряния и трайно увреждане. Риск от ослепяване! При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Задължително е да се потърси незабавно лекарска помощ (офталмолог).

 

4.4. При поглъщане

 

Разяждаща! Поглъщането може да причини болка и изгаряния на устата, гърлото, хранопровода и стомашно-чревния тракт. Пострадалият да пие обилно количество вода (няколко литра). Не предизвиквайте повръщане (риск от перфорация!). Не се опитвайте да неутрализирате. Не давайте нищо в устата на човек, който е в безсъзнание. Незабавно потърсете лекарска помощ.

Информационен лист за безопасност:      СЯРНА КИСЕЛИНА, 95-98 %

 

5. Мерки при гасене на пожар

 

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

 

Избират се според материалите, разположени в близост до пожара. Да не се използва вода. Основни средства за гасене на пожар са праховите пожарогасители. Може да се използва пръскане с водна струя, за да се поддържат охладени контейнерите, но в никакъв случай да не се вкарва вода вътре в тях.

 

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

 

Веществото не гори. Риск от пожар и/или експлозия при контакт с основи, горими материали, окислители, редуктори или вода. Бурният огън може да освободи вредни изпарения. В случай на пожар носете пълен комплект защитно облекло и индивидуален апарат за дишане, с цяла маска за лице, работещ с подаване на налягане или при друг режим на положително налягане.

Опасни продукти от горенето: серни оксиди (SOx).

 

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

 

Специални устойчиви на високи температури облекло, ръкавици, ботуши (EN 469, CE) и задължително изолиращ дихателен апарат, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

 

5.4. Допълнителна информация

 

Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня, да навлезе в повърх-ностно течащи или подпочвени води. Абсорбирайте отделените пари с вода.

6. Мерки при аварийно изпускане

 

6.1. Лични предпазни мерки

 

Не вдишвайте парите/аерозолите и предотвратете образуването им. Предотвратете прекия контакт с веществото. Вентилирайте районите с изтичане или замърсяване. Носете подходяща лична защитна екипировка, както е посочено в т. 8. Изолирайте опасния район. Не допускайте влизане на ненужен персонал.

 

Информационен лист за безопасност:      СЯРНА КИСЕЛИНА, 95-98 %

 

6.2. Мерки за опазване на околната среда

 

В случай на разлив вземете следните мерки:

1. Уведомете незабавно подготвени за това екипи, като Гражданска защита или местната пожарна бригада. Необучени хора или такива без подходящи лични предпазни средства не трябва да влизат в зони с висока концентрация на сярна киселина;

2. Евакуирайте и ограничете броя на хората в опасната зона на разлива;

3. Спрете или ограничете, ако е възможно, източника на разлив;

4. Вентилирайте замърсената атмосфера чрез отваряне на прозорци за разсейване на изпаренията;

5. Ако има пръски от разтвори, съберете или ограничете пръснатия материал. Разредете и неутрализирайте пръските и съхранете отпадъка на обезопасена площадка.

 

6.3. Средства за почистване

 

Неутрализирайте с алкален материал (калцинирана сода – Na2CO3), след което абсорбирайте с инертен материал (вермикулит, сух пясък, пръст) и поставете в контейнер за химически отпадъци. Не използвайте горими материали, като например дървени трици.

 

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

 

7.1. Работа с веществото

 

Когато разреждате, киселината трябва винаги да се добавя бавно към водата на малки количества. Никога не използвайте гореща вода и никога не добавяйте вода в киселината. Прибавянето на вода към киселината може да причини неконтролирано кипене и пръскане.

 

7.2. Съхранение

 

Съхранявайте в хладен, сух и проветрив склад с устойчиви на киселина подове и добро оттичане. Пазете от физическа повреда. Пазете от пряка слънчева светлина и далече от топлина, вода, и несъвместими материали. Не измивайте контейнера и не го използвайте за други цели. До продукта да има достъп само оторизиран персонал. Съблюдавайте всички изброени предупреждения и предпазни мерки за този продукт.

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      СЯРНА КИСЕЛИНА, 95-98 %

 

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

 

8.1. Граници на експозиция

 

ПДК съгласно Наредба № 13 (обн. ДВ, бр.8/2004 г.): 1 mg/m3

 

8.2. Контрол на експозиция

 

Препоръчва се система за локална или обща вентилация с изсмукване, за да се поддържа излагането на персонала на въздействие под допустимите граници на пренасяно от въздуха въздействие. По принцип се предпочита локална вентилация с изсмукване, тъй като тя може да контролира емисиите на замърсителя при самия източник, като се предотвратява разнасянето му из целия район на работа.

 

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

 

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства.

 

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

 

Задължителна при отделяне на пари/аерозоли. Да се използва маска с филтър P2 (отговарящ на DIN 3181) срещу твърди и течни частици на вредни вещества.

 

8.2.1.2. Защита на ръцете

 

При пряк контакт с веществото:

                   материал:                     витон

дебелина:                      0,7 мм

                   време за разяждане:    мин. 480 минути

При непряк контакт с веществото:

                   материал:                     бутил гума

                   дебелина:                      0,7 мм

                   време за разяждане:    мин. 120 минути

        

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на директивата на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      СЯРНА КИСЕЛИНА, 95-98 %

 

8.2.1.3. Защита на очите

 

Задължителна. Използвайте химични защитни очила и/или шлем за цялото лице, когато е възможно пръскане. В района на работа поддържайте фонтан за измиване на очите и система за бързо оросяване.

 

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

 

Носете непропускащо защитно облекло, включително ботуши, ръкавици, лабораторно палто, престилка или комбинезон, според нуждата, за да се предотврати контакт с кожата.

 

9. Физични и химични свойства

 

9.1. Обща информация

 

Течност без мирис. Безцветна в чисто състояние. Примесите придават кафяв оттенък.

 

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

 

Молекулно тегло:                          98,08 g/mol

pH на воден разтвор (49 g/l, 25oC):        0,3 (силна киселина)

Температура на топене:                 ~ 3оС

Температура на кипене:                 ~ 335oC

Температура на възпламеняване:  няма

Температура на самозапалване:    няма

Вискозитет (динамичен):                ~ 24 mPa*s (20oC)

Експлозивни граници:

         долна                                               няма

         горна                                               няма

Парно налягане (20оС):                           ~ 0,0001 hPa

Относителна плътност на парите:  ~ 3,4

Плътност (20оС):                             1,84 g/cm3

Разтворимост във вода:                           разтворим (отделя се топлина!)

Разтворимост в етанол:                           разтворим (отделя се топлина!)

Термично разлагане:                     ~ 338oC

log Pow (25oC):                               -2,3 (за безводно вещество) /OECD107/

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      СЯРНА КИСЕЛИНА, 95-98 %

 

10. Стабилност и реактивоспособност

 

10.1. Условия, които трябва да се избягват

 

Силно затопляне. Реагира с влага екзотермично, което може и да увеличи способността му на окисляем агент.

 

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

 

Вода, алкални метали, алкални съединения, амоняк, алдехиди, ацетонитрил, алкалоземни метали и техни съединения, алкали, киселини, метали, метални сплави, фосфорни оксиди, фосфор, хидриди, халоген-халоген съединения, оксихалогенни съединения, перманганати, нитрати, карбиди, възпламеними вещества, органични разтворители, нитрили, органични нитросъединения, анилин, пероксиди, нитриди, литиев силицид, съединения на желязо(III), бромати, хлорати, амини, перхлорати, водороден пероксид.

 

10.3. Опасни продукти при разпадане

 

Серни оксиди (SOx).

 

10.4. Допълнителна информация

 

хигроскопичен, корозивен ефект, несъвместим с животински/растителни тъкани и метали, при контакт с метали може да се отдели водород (риск от експлозия!).

 

11. Токсикологична информация

 

Остра токсичност:             LC50 (вдишване плъх): 510 mg/m3 /2 часа (за чисто вещество)

 

Специфични симптоми

при животински експе-

рименти:                              Очна чувствителност (заек): изгаряне.

                                      Кожна чувствителност (заек): изгаряне.

 

Токсикологични стойности не са известни, поради другите опасни свойства на продукта.

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      СЯРНА КИСЕЛИНА, 95-98 %

 

Подостра до хронична

токсичност:                         Проверките на веществото досега не са разкрили направени разследвания за вероятни тератогенни и канцерогенни ефекти. Не се очаква ембриотоксичен ефект при спазване на граничните стойности.

 

                                      Бактериални мутации: не се наблюдават.

                                      Тест на Ames: отрицателен.

Допълнителна токси-

кологична информация:

 

При вдишване на аерозолите:   уврежда засегнатата лигавица.

При контакт с кожата:          силни изгаряния с образуване на струпеи.

При контакт с очите:            силни изгаряния, поражения на роговицата.

При поглъщане:                    жестока болка (риск от перфорация!), гадене, повръщане и диария. 

След латентен период от няколко седмици е възможно стесняване на пилора.

С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

 

12. Информация за околната среда

 

12.1. Екотоксичност

 

Вредно въздействие върху водни организми. Вредно въздействие поради промяна на pH в средата. Токсичен за риба и водорасли. Разяждащо и в разредена форма. Не предизвиква липса на биологичен кислород. Излага на риск източници на питейна вода, ако се допусне попадане на големи количества в почвите и/или водите. Неутрализирането е възможно в пречиствателни станции.

 

L.macrochirus LC50:      16-29 mg/l /96 часа (за чисто вещество)

Daphnia magna EC50:   29 mg/l /24 часа (за чисто вещество)

 

12.2. Подвижност

 

Няма информация.

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      СЯРНА КИСЕЛИНА, 95-98 %

 

12.3. Устойчивост и разградимост

 

Методите за определяне на биологична разградимост не са приложими за неорганични вещества.

 

12.4. Потенциал за биоакумулиране

 

Не се очаква концентриране в организми.

 

Да не се допуска проникване във водите, отпадъчните води или почвата.

 

13. Третиране на отпадъците

 

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 06.01.01 – Отпадъчни кисели разтвори (сярна и сериста киселина). Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.

Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

 

Опаковка:                            Замърсените опаковки да се третират както самия продукт според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 15.01.02 – Пластмасови опаковки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      СЯРНА КИСЕЛИНА, 95-98 %

 

14. Информация за транспортиране

 

Наземен транспорт: ADR, RID

UN 1830  СЯРНА КИСЕЛИНА, с повече от 51 % киселина; клас: 8,

                                      опак. група: II; класиф. код: C1

 

Речен транспорт: ADN, ADNR: не е тестван

 

Морски транспорт: IMDG-Code

UN 1830  СЯРНА КИСЕЛИНА, с повече от 51 % киселина, 8, II

Ems  F-A  S-B

 

Въздушен транспорт: CAO, PAX

UN 1830  СЯРНА КИСЕЛИНА, с повече от 51 % киселина, 8, II

 

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

 

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:

- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и

препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./

- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на

химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

 

ЕТИКЕТ

 

Символи за опасност:      C – Корозивно действащ

 

                                              

 

Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на

опасното химично вещество (R-фрази):

 

R: 35                             Предизвиква тежки изгаряния.

 

Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване

на опасното химично вещество (S-фрази):

 

S (1/2-)26-30-45            Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. При контакт с очите незабавно да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. Никога да не се добавя вода в този продукт. При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже етикета, ако е възможно.

 

Информационен лист за безопасност:      СЯРНА КИСЕЛИНА, 95-98 %

 

 

16. Друга информация

 

 

 

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.