АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                    

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

------------------------------------------------------------------------------

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

 

ОЦЕТНА КИСЕЛИНА (ЛЕДЕНА)

 

 

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

 

1.1. Наименование на веществото

 

ОЦЕТНА КИСЕЛИНА (ЛЕДЕНА)

 

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2116449808-30-0000

 

1.2. Употреба на веществото

 

Производство на оцетен анхидрит, винилацетилен и различни продукти на финия органичен синтез (багрила, лекарства и др.); получаване на соли (алуминиев, меден, оловен и други ацетати); текстилна промишленост; хранителна промишленост; в домакинството като вкусово и консервиращо вещество.

 

2. Описание на опасностите

 

Запалима. Предизвиква тежки изгаряния. Парите са по-тежки от въздуха. Образува взривоопасни смеси с въздуха при температура над 39оС.

 

 

Информационен лист за безопасност:      ОЦЕТНА КИСЕЛИНА (ЛЕДЕНА)

3. Състав на препарата

 

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

 

Наименование                      Съдържание    Класификация        Символ за опасностEC №                                                                                                R-фразиCAS №                                                                                              S-фрази          EC-индекс №                                                           

1.

Оцетна киселина (CH3COOH)    > 99,7 %                  R10                 C200?580?7                                                                  C; R35           R: 10-3564?19?7                                                                                             S: (1/2-)26-30-45607?002?00?6

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

4. Мерки за оказване на първа помощ

 

4.1. При вдишване

 

Пострадалият да се изведе на свеж въздух в полуседнало положение. Ако дишането спре, да се направи изкуствено дишане. Симптомите на оток на белия дроб често се появяват след няколко часа и се усилват при физическо натоварване. Необходимо е спокойствие и почивка за пострадалия. Да се потърси лекарска помощ.

 

4.2. При контакт с кожата

 

Разяждаща! Може да причини зачервяване, болка и изгаряния на кожата. При контакт с кожата незабавно да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода и да се намаже с поли-етиленгликол 400. Незабавно да се потърси лекарска помощ.

 

4.3. При контакт с очите

 

При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Задължително е да се потърси незабавно лекарска помощ (офталмолог).

 

4.4. При поглъщане

 

Изплакнете устата. Пострадалият да не пие повече от 2 чаши вода. Не предизвиквайте повръщане (риск от перфорация!). Не се опитвайте да неутрализирате. Не давайте нищо в устата на човек, който е в безсъзнание. Незабавно потърсете лекарска помощ.

 

Информационен лист за безопасност:      ОЦЕТНА КИСЕЛИНА (ЛЕДЕНА)

 

5. Мерки при гасене на пожар

 

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

 

Избират се според материалите разположени в близост до пожара. Вода, CO2, пяна, прах и други подходящи средства за гасене на пожар от клас B. Може да се използва пръскане с водна струя, за да се поддържат охладени контейнерите, но в никакъв случай да не се вкарва вода вътре в тях.

 

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

 

Възпламеним. Парите са по-тежки от въздуха. Образува взривоопасни смеси с въздуха при температура над 39оС.

 

Опасни продукти от горенето: пари на оцетната киселина.

 

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

 

Специални устойчиви на киселини и високи температури облекло, ръкавици, ботуши (EN 469, CE) и задължително изолиращ дихателен апарат, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

 

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

 

Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня да навлезе в повърх-ностно течащи или подпочвени води. Абсорбирайте отделените пари с вода.

6. Мерки при аварийно изпускане

 

6.1. Лични предпазни мерки

 

Не вдишвайте парите/аерозолите и предотвратете образуването им. Предотвратете прекия контакт с веществото. Вентилирайте районите с изтичане или замърсяване. Носете подходяща лична защитна екипировка, както е посочено в т. 8. Изолирайте опасния район. Не допускайте влизане на ненужен персонал.

 

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      ОЦЕТНА КИСЕЛИНА (ЛЕДЕНА)

 

6.2. Мерки за опазване на околната среда

 

В случай на разлив вземете следните мерки:

1. Уведомете незабавно подготвени за това екипи, като „Гражданска защита” или местната пожарна бригада. Необучени хора или такива без подходящи лични предпазни средства не трябва да влизат в зони с висока концентрация на оцетна киселина;

2. Евакуирайте и ограничете броя на хората в опасната зона на разлива;

3. Спрете или ограничете, ако е възможно, източника на разлив;

4. Вентилирайте замърсената атмосфера чрез отваряне на прозорци за разсейване на изпаренията;

5. Ако има пръски от разтвори, съберете или ограничете пръснатия материал. Разредете и неутрализирайте пръските и съхранете отпадъка на обезопасена площадка.

 

6.3. Средства за почистване

 

Абсорбирайте продукта с инертен материал (вермикулит, сух пясък, пръст) и поставете в обозначен контейнер за химически отпадъци. Не използвайте горими материали, като например дървени трици.

 

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

 

7.1. Работа с веществото

 

Когато разреждате, киселината трябва винаги да се добавя бавно към водата на малки количества. Никога не използвайте гореща вода и никога не добавяйте вода в киселината. Да се избягва прекият контакт с веществото. Да се работи далече от топлина и източници на запалване. Да се вземат мерки срещу статично електричество.

 

7.2. Съхранение

 

Съхранявайте в добре затворена опакова на сухо и добре проветриво място, далече от източници на топлина и искри. Препоръчителна температура за съхранение: от +15оС до +25оС. Да се съхранява далече от силни окислители. Подходящи материали за съхранение: киселиноустойчива стомана, полиетилен, полипропилен, PTFE, стъкло.

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      ОЦЕТНА КИСЕЛИНА (ЛЕДЕНА)

 

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

 

8.1. Граници на експозиция

 

Пределно допустими концентраций на работното място:                   

 

10 ml/m3 (25 mg/m3) – средно дневна норма;

20 ml/m3 (50 mg/m3) – краткотрайно (8 пъти по 5 минути за смяна).

 

8.2. Контрол на експозиция

 

Препоръчва се система за локална или обща вентилация с изсмукване, за да се поддържа излагането на персонала на въздействие под допустимите граници на пренасяно от въздуха въздействие. По принцип се предпочита локална вентилация с изсмукване, тъй като тя може да контролира емисиите на замърсителя при самия източник, като се предотвратява разнасянето му из целия район на работа.

 

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

 

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства.

 

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

 

Задължителна при отделяне на пари/аерозоли. Да се използва маска с филтър E-(P2) - жълт.

 

8.2.1.2. Защита на ръцете

 

При пряк контакт с веществото:

                   материал:                     бутил гума

дебелина:                      0,7 мм

                   време за разяждане:    мин. 480 минути

При непряк контакт с веществото:

                   материал:                     естествен латекс

                   дебелина:                      0,6 мм

                   време за разяждане:    мин. 30 минути

        

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на директивата на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

 

 

Информационен лист за безопасност:      ОЦЕТНА КИСЕЛИНА (ЛЕДЕНА)

 

8.2.1.3. Защита на очите

 

Задължителна. Използвайте химични защитни очила и/или шлем за цялото лице, когато е възможно пръскане. В района на работа поддържайте фонтан за измиване на очите и система за бързо оросяване.

 

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

 

Носете непропускащо киселинноустойчиво защитно облекло.

 

9. Физични и химични свойства

 

9.1. Обща информация

 

Безцветна течност с остра миризма.

 

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

 

Молекулно тегло:                          60,05 g/mol

pH на воден разтвор (50 g/l, 20oC):        2,5

Вискозитет (динамичен):                1,22 mPa*s (20oC)

Вискозитет (кинематичен):             1,17 mm2/s (20oC)

Температура на топене:                 16,7оС

Температура на кипене:                 116-118oC (1013 hPa)

Температура на възпламеняване:  39oC

Температура на самозапалване:    454oC

Експлозивни граници:

         долна                                               3,3 об.%

         горна                                               22 об.%

Парно налягане (20оС):                           15,4 hPa

Относителна плътност на парите:  2,07

Плътност (20оС):                             1,05 g/cm3

Разтворимост във вода:                           1000 g/l (25оС).

log Pow:                                          -0,17 (експериментално)

Показател на биоконцентриране:  < 1 (изчислен) (HSDB)

Показател на пречупване (nD20):    1,3720

10. Стабилност и реактивоспособност

 

10.1. Условия, които трябва да се избягват

 

Топлина и източници на запалване.

Информационен лист за безопасност:      ОЦЕТНА КИСЕЛИНА (ЛЕДЕНА)

 

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

 

Риск от експлозия при контакт с: силни окислители (като CrO3, калиев перманганат, пероксиди, перхлорна киселина), нитрати (топлина), концентрирана сярна киселина, водороден пероксид.

 

Възможни са бурни реакции при контакт с: метали (желязо, цинк, магнезий – отделя се водород), алкални хидроксиди, етаноламин, алдехиди, алкохоли, халоген-халоген съединения, силни алкали, азотна киселина.

 

10.3. Опасни продукти при разпадане

 

Пари на оцетната киселина.

 

10.4. Допълнителна информация

 

Несъвместим с метали. Експлозивен с въздуха в газообразно състояние при нагряване.

 

11. Токсикологична информация

 

Остра токсичност:             LC50 (вдишване плъх): 11,4 mg/l /4 часа (IUCLID)

                                      LCLo (вдишване плъх): 16000 ppm (V) /4 часа (RTECS)

                                      LD50 (дермално заек): 1060 mg/kg (IUCLID)

                                      LD50 (орално плъх): 3310 mg/kg (RTECS)

 

Специфични симптоми

при животински експе-

рименти:                              Кожна чувствителност (заек): изгаряне.

 

Подостра до хронична

токсичност:                         Бактериални мутации: не се наблюдават.

                                      Salmonella typhimurium: отрицателен.

                                      Не се наблюдава тератогенен ефект при животин-ските екперименти. (IUCLID)

Допълнителна токси-

кологична информация:

 

При вдишване на парите:          дразнещи симптоми в дихателния тракт, пневмония, бронхит. Вдишването може да доведе до образуване на оток в дихателния тракт.

 

Информационен лист за безопасност:      ОЦЕТНА КИСЕЛИНА (ЛЕДЕНА)

 

При контакт с кожата:          изгаряния.

При контакт с очите:            изгаряния (риск от ослепяване!). Риск от                                                                 замъгляване на роговицата! Риск от                                                               перфорация!

При поглъщане:                    изгаряния в устата, гърлото, хранопровода и                                                         стомашно-чревния тракт. Риск от перфорация в                                           хранопровода и стомаха. Гадене и повръщане.                                                      Възможна е аспирация в белите дробове след                                                        повръщане.

Системни ефекти:                  задух, стомашни спазми, шок, сърдечно-съдови                                           увреждания. Увреждане на бъбреците.

С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

 

12. Информация за околната среда

 

12.1. Екотоксичност

 

Вредно въздействие върху водни организми. Вредно въздействие поради промяна на pH в средата. Разяждащ и в разредено състояние.

 

L.macrochirus LC50:                         75 mg/l /96 часа

Daphnia magna EC50:                      47 mg/l /24 часа

Photobacterium phosphoreum EC50:      11 mg/l /15 мин.

 

Максимално допустими концентрации:

Sc. quadricauda IC5:                        4000 mg/l /16 часа

Ps. putida EC5:                                2850 mg/l /16 часа

E. sulcatum EC5:                              78 mg/l /72 часа

 

12.2. Подвижност

 

Няма информация.

 

12.3. Устойчивост и разградимост

 

99 % / 30 дни (тест в затворена бутилка) (HSDB) – лесно биоразградим.

 

12.4. Потенциал за биоакумулиране

 

log Pow: -0,17 (експериментално). Не се очаква биоакумулиране (log Pow < 1)

 

Да не се допуска проникване в повърхностни и отпадъчни води или почвата.

Информационен лист за безопасност:      ОЦЕТНА КИСЕЛИНА (ЛЕДЕНА)

 

13. Третиране на отпадъците

 

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 06.01.99 – Отпадъчни кисели разтвори. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.

Химическите остатъци обикновенно се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

 

Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират както самия продукт според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци.

 

14. Информация за транспортиране

 

Наземен транспорт: ADR, RID

UN 2789  ОЦЕТНА КИСЕЛИНА ЛЕДЕНА; клас: 8 (3); опак. група: II;

                                                                                     класиф. код: CF1

 

Речен транспорт: ADN, ADNR: не е тестван

 

Морски транспорт: IMDG-Code

UN 2789  ОЦЕТНА КИСЕЛИНА ЛЕДЕНА; клас: 8 (3); опак. група: II;

                                                                                     класиф. код: CF1

Ems  F-E  S-C

 

Въздушен транспорт: CAO, PAX

UN 2789  ОЦЕТНА КИСЕЛИНА ЛЕДЕНА; клас: 8; опак. група: II;

                                                                                     класиф. код: CF1

 

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      ОЦЕТНА КИСЕЛИНА (ЛЕДЕНА)

 

 

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

 

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:

- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и

препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./

- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на

химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

 

ЕТИКЕТ

 

Символи за опасност:      C – Корозивно действащ

 

                                              

 

Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на

опасното химично вещество (R-фрази):

 

R: 10-35                        Запалим. Предизвиква тежки изгаряния.

 

Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване

на опасното химично вещество (S-фрази):

 

S (1/2-)23-26-45            Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. Да не се вдишват парите. При контакт с очите незабавно да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже етикета, ако е възможно.

 

 

16. Друга информация

 

 

 

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.