АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                    

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

------------------------------------------------------------------------------

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

 

НИКЕЛОВ(II) ХЛОРИД ХЕКСАХИДРАТ

 

 

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

 

1.1. Наименование на веществото

 

НИКЕЛОВ(II) ХЛОРИД ХЕКСАХИДРАТ

 

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2117255785-32-0000

 

1.2. Употреба на веществото

 

Реактив за анализи; химическо производство; производство на керамика; галваника; противогази и др.

 

 

2. Описание на опасностите

 

Токсичен при поглъщане. Възможна е чувствителност при контакт с кожата. Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

 

 

 

Информационен лист за безопасност: НИКЕЛОВ(II) ХЛОРИД ХЕКСАХИДРАТ

 

3. Състав на препарата

 

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

 

 

Наименование                      Съдържание        Класификация    Символ за опасностEC №                                                                                                 R-фразиCAS №                                                                                              S-фрази                    

1.

Никелов(II) хлорид                                               хексахидрат (NiCl2.6H2O)       > 98 %                  T; R25               T; N231-743-0                                                                  R43                    R: 25-43-50/537791?20?4                                                                  N ; R50-53        S: (2-)24-37-45-61

 

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

 

4. Мерки за оказване на първа помощ

 

4.1. При вдишване

 

Пострадалият да се изведе на свеж въздух. При дразнене на лигавиците в носа и гърлото, да се потърси лекарска помощ.

 

4.2. При контакт с кожата

 

При контакт с кожата предизвиква екземи. Да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода и сапун. Да се потърси лекарска помощ.

 

4.3. При контакт с очите

 

При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Да се потърси лекарска помощ (офталмолог).

 

4.4. При поглъщане

 

Пострадалият да пие обилно количество вода (няколко литра). Предизвикайте повръщане. Да се потърси незабавно лекарска помощ.

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност: НИКЕЛОВ(II) ХЛОРИД ХЕКСАХИДРАТ

 

5. Мерки при гасене на пожар

 

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

 

Избират се според материалите, разположени в близост до пожара. Да се избира средство за гасене за пожар от клас A (пяна, ABC прах).

 

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

 

Невъзпламеним. По време на пожар могат да се отделят вредни газове и пари. При пожар се отделя солна киселина (HCl).

 

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

 

Дейности по гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

 

5.4. Допълнителна информация

 

Абсорбирайте отделените пари с вода. Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

 

6.1. Лични предпазни мерки

 

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте. Предотвратете прекия контакт с веществото. Осигурете свеж въздух в затворени помещения.

 

6.2. Мерки за опазване на околната среда

 

Не позволявайте попадане на веществото в канализацията.

 

6.3. Средства за почистване

 

Съберете в сухо състояние без да вдигате прах и почистете добре засегнатите места.

 

 

 

Информационен лист за безопасност: НИКЕЛОВ(II) ХЛОРИД ХЕКСАХИДРАТ

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

 

7.1. Работа с веществото

 

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте.

 

7.2. Съхранение

 

Да се съхранява на сухо, добре проветриво място в плътно затворена опаковка. Да е достъпен само за оторизиран персонал. Няма строго определен температурен интервал за съхранение.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

 

8.1. Граници на експозиция

 

Не са известни.

 

8.2. Контрол на експозиция

 

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

 

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства.

 

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

 

Необходима. Да се използва филтър P3 /бял/  (отговарящ на DIN 3181) срещу твърди и течни частици на токсични и силно токсични вещества.

 

8.2.1.2. Защита на ръцете

 

При пряк контакт с веществото:

                   материал:                     нитрил гума

дебелина:                      0,11 мм

                   време за проникване:  мин. 480 минути

При непряк контакт с веществото:

                   материал:                     нитрил гума

                   дебелина:                      0,11 мм

                   време за проникване:  мин. 480 минути

        

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на изискванията на директива на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

 

 

 

Информационен лист за безопасност: НИКЕЛОВ(II) ХЛОРИД ХЕКСАХИДРАТ

 

8.2.1.3. Защита на очите

 

Използвайте защитни очила.

 

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

 

Сменяйте работното облекло и си измийте ръцете и лицето след работа с продукта. В никакъв случай не яжте и не пийте по време на работа с продукта. Не вдишвайте праха.

 

9. Физични и химични свойства

 

9.1. Обща информация

 

Зелени кристали без мирис.

 

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

 

Молекулно тегло:                          237,70 g/mol

pH (воден разтвор, 100 g/l):          ~ 4,9 (20oC)

Температура на топене:                 няма

Температура на кипене:                 няма

Температура на възпламеняване:  няма

Температура на самозапалване:    няма

Експлозивни граници:

         долна                                               няма

         горна                                               няма

Плътност (20оС):                             1,92 g/cm3

Насипна плътност:                          ~ 640 kg/m3

Разтворимост във вода (20oC):      2540 g/l

Термично разлагане:                     140оС (отделяне на кристализац. вода)

                                                        1001oC (безводен)

10. Стабилност и реактивоспособност

 

Стабилен при обикновенни условия на използване и съхранение.

 

10.1. Условия, които трябва да се избягват

 

Силно затопляне.

 

 

 

Информационен лист за безопасност: НИКЕЛОВ(II) ХЛОРИД ХЕКСАХИДРАТ

 

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

 

Бурни реакции при контакт с алкални метали.

 

10.3. Опасни продукти при разпадане

 

В случай на пожар виж т. 5.

 

10.4. Допълнителна информация

 

При нагряване се отделя кристализационната вода.

 

11. Токсикологична информация

 

Остра токсичност:             LD50 (орално плъх): 186 mg/kg (OECD 401)

 

Подостра до хронична

токсичност:                        

 

Мутагенност:                         micronucleus позитивен (за безводен);

Бактериална мутагенност:    salmonella typhimurium негативен.

                                     

Допълнителна токси-

кологична информация:

При вдишване:                      дразнене в дихателния тракт.

При контакт с кожата:          дразнене, екземи („никелова краста”).

При контакт с очите:             леко дразнене.

При поглъщане:                    дразнещи на лигавиците в устата, гърлото, фаринкса, хранопровода и стомашно-чревния тракт. Стомашно-чревни проблеми.

 

В носа и белите дробове на работещите в производството на никел са конста-

тирани случаи на ракови тумори и туберколозни процеси.

 

Възможни са и други вредни симптоми.С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност: НИКЕЛОВ(II) ХЛОРИД ХЕКСАХИДРАТ

 

12. Информация за околната среда

 

12.1. Екотоксичност

 

Силно токсичен за водни организми. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

 

C. caprio LC50:                       1,3 mg/l /96 часа /за безводен/ (ECOTOX database)

Daphnia magna EC50:             0,51 mg/l /48 часа /за безводен/ (ECOTOX database)

Photobacterium phosphoreum EC50:  23 mg/l /15 мин. микротоксичен тест

Selenastrum capricornutum IC50: 0,66 mg/l /72 часа /за безводен/ (OECD 201)

 

12.2. Подвижност

 

Няма информация.

 

12.3. Устойчивост и разградимост

 

Методите за определяне на биоразградимост не са приложими за неорганични вещества.

 

12.4. Потенциал за биоакумулиране

 

Няма информация.

 

Да не се допуска проникване в повърхностни и отпадъчни води или почвата.

13. Третиране на отпадъците

 

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 06.03.05 – твърди соли съдържащи хлориди, флуориди и др. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.

Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

 

 

Информационен лист за безопасност: НИКЕЛОВ(II) ХЛОРИД ХЕКСАХИДРАТ

 

Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират като самия продукт. Отпадъкът да се третира според действа-щите регионални правила за третиране на химически отпадъци.

 

14. Информация за транспортиране

 

Наземен транспорт: ADR, RID

UN 3288  ТОКСИЧНО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. (НИКЕЛОВ(II) ХЛОРИД); клас: 6.1, опак. група: III; T5.

 

Речен транспорт: ADN, ADNR: не е тестван

 

Морски транспорт: IMDG-Code

UN 3288  ТОКСИЧНО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. (НИКЕЛОВ(II) ХЛОРИД); клас: 6.1, опак. група: III; T5.

Ems  F-A  S-A

 

Въздушен транспорт: CAO, PAX

UN 3288  ТОКСИЧНО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. (НИКЕЛОВ(II) ХЛОРИД); клас: 6.1, опак. група: III; T5.

 

 

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

 

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:

- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и

препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./

- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на

химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

 

ЕТИКЕТ

 

Символи за опасност:      T – Токсичен          N – Опасен за околната среда

                    

 

Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на

опасното химично вещество (R-фрази):

 

R: 25-43-50/53              Токсичен при поглъщане. Възможна е чувствителност при контакт с кожата. Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

 

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност: НИКЕЛОВ(II) ХЛОРИД ХЕКСАХИДРАТ

 

Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване

на опасното химично вещество (S-фрази):

 

S (2-)24-37-45-61         Да се избягва контакт с кожата. Да се носят подходящи ръкавици. При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже етикета, ако е възможно. Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.

 

16. Друга информация

 

 

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.