АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                    

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

------------------------------------------------------------------------------

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

 

НАТРИЕВА ОСНОВА, ТВЪРДА

 

 

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

 

1.1. Наименование на веществото

 

НАТРИЕВА ОСНОВА, ТВЪРДА (СОДА КАУСТИК)

 

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2116449554-39-0000

 

1.2. Употреба на веществото

 

Реактив за анализи; химическо производство; сапунена промишленост; омекотяване на твърди води; синтез на багрила; производство на целуоза.

 

2. Описание на опасностите

 

Корозивно действащ продукт, опасен за човешкото здраве и околната среда. Предизвиква тежки изгаряния.

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВА ОСНОВА, ТВЪРДА

3. Състав на препарата

 

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

 

Наименование                      Съдържание    Класификация        Символ за опасностEC №                                                                                                R-фразиCAS №                                                                                              S-фрази          EC-индекс №                                                           

1.

Натриева основа (NaOH)       > 98 %                  C; R35           C215?185?5                                                                                         R: 351310?73?2                                                                                         S: (1/2-)26?37/39?45011?002?00?6

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

4. Мерки за оказване на първа помощ

 

4.1. При вдишване

 

Дразни носа и гърлото. Предизвиква кашлица и дихателни затруднения. При високи концентрации има риск от пневмония и пулмонална едема. При вдишване пострадалия да се изведе на свеж въздух. Ако дишането спре, да се направи изкуствено дишане. Препоръчително е да се потърси медицинска помощ, ако пострадалият се почувства зле.

 

4.2. При контакт с кожата

 

Болезнено дразнене, зачервяване и подуване на кожата. Риск от остри изгаряния, бавно зарастване. При контакт с кожата незабавно да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода и да се намаже с полиетиленгликол 400. Препоръчително е да се потърси медицинска помощ.

 

4.3. При контакт с очите

 

Остро дразнене на очите, сълзене, зачервяване и подуване на клепачите. Риск от сериозни и трайни увреждания на очите. При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Ако има затруднения с отварянето на клепачите, промийте с аналгетик (оксибупрокаин). Задължително е да се потърси незабавно лекарска помощ (офталмолог).

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВА ОСНОВА, ТВЪРДА

 

4.4. При поглъщане

 

Остро дразнене, изгаряния, перфорация на гастроинтестиналния тракт придружена с шок. Обилно слюнкоотделяне. Риск от едема на гърлото и зачервяване. Пострадалият да пие обилно количество вода (няколко литра). Не предизвиквайте повръщане (риск от перфорация!). Не се опитвайте да неутрализирате. Не давайте нищо в устата на човек, който е в безсъзнание. Незабавно потърсете лекарска помощ. Наблюдавани са смъртни случаи след поемане на еднократна доза около 5 грама от човек с тегло 70 кг.

5. Мерки при гасене на пожар

 

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

 

Избират се според материалите, разположени в близост до пожара. Да се избира средство за гасене за пожар от клас А. Основни средства за гасене на пожар са праховите пожарогасители. Водата не е подходяща за гасене, но може да се използва пръскане с водна струя, за да се поддържат охладени контейнерите, но в никакъв случай да не се вкарва вода вътре в тях.

 

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

 

Невъзпламеним. Бурният огън може да освободи опасни газове. Екзотермична реакция при контакт с вода.

 

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

 

Специални устойчиви на високи температури облекло, ръкавици, ботуши (EN 469, CE) и задължително изолиращ дихателен апарат, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

 

5.4. Допълнителна информация

 

Абсорбирайте отделените газове с вода, ако е безопасно. Не допускайте използваната за борба с огъня вода да попадне в повърхностно течащите или подпочвени води.

 

 

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВА ОСНОВА, ТВЪРДА

6. Мерки при аварийно изпускане

 

6.1. Лични предпазни мерки

 

Предотвратете образуването на прах и не я вдишвайте. Предотвратете прекия контакт с веществото. Осигурете свеж въздух в затворени помещения. Носете подходяща лична защитна екипировка, както е посочено в т. 8. Изолирайте опасния район. Не допускайте влизане на ненужен персонал.

 

6.2. Мерки за опазване на околната среда

 

Не допускайте попадане на веществото в канализации, повърхностни и отпадни води. При по-големи разливи уведомете съответните власти като „Гражданска защита”.

 

6.3. Средства за почистване

 

Съберете продукта с подходящи средства като избягвате образуването на прах. Недейте да метете с метла, а използвайте вакуумен или мокър начин за събиране за да предотвратите образуването на прах. Поставете всичко в затворен, обозначен контейнер съвместим с продукта. Остатъците трябва да се измият с вода и да се неутрализират с разредена киселина като оцетна, солна или сярна киселина. Абсорбирайте неутрализираните остатъци с пясък или вермикулит и ги поставете в обозначен контейнер. Измийте добре засегнатите зони.

 

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

 

7.1. Работа с веществото

 

С веществото трябва да се работи с особено внимание. Работниците трябва да са запознати с вредните ефекти на продукта. Да се носи пълно защитно облекло (виж т. 8). Не вдигайте прах и предотвратете прекия контакт с веществото. Избягвайте контакт с вода или влага. При разреждане с вода, добавяйте продукта към водата, но никога обратното. Хигроскопично вещество.

 

7.2. Съхранение

 

Да се съхранява в плътно затворена опаковка, в сухо помещение с добра вентилация. Препоръчително е да се съхранява при температури от +5оС до +30оС. Да не се съхранява в алуминиеви, калаени или цинкови опаковки.

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВА ОСНОВА, ТВЪРДА

 

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

 

8.1. Граници на експозиция

 

2 mg/m3

8.2. Контрол на експозиция

 

Препоръчва се система за локална или обща вентилация с изсмукване, за да се поддържа излагането на персонала на въздействие под допустимите граници на пренасяно от въздуха въздействие. По принцип се предпочита локална вентилация с изсмукване, тъй като тя може да контролира емисиите на замърсителя при самия източник, като се предотвратява разнасянето му из целия район на работа.

 

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

 

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства.

 

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

 

Да се носи предпазна маска с филтър B-(P3) срещу твърди частици на неорганични алкални вещества.

 

8.2.1.2. Защита на ръцете

 

При пряк контакт с веществото:

                   материал:                     нитрил гума

дебелина:                     0,11 мм

                   време за разяждане:    мин. 480 минути

При непряк контакт с веществото:

                   материал:                     нитрил гума

                   дебелина:                      0,11 мм

                   време за разяждане:    мин. 480 минути

        

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на директивата на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВА ОСНОВА, ТВЪРДА

 

8.2.1.3. Защита на очите

 

Използвайте химични защитни очила и/или шлем за цялото лице. В района на работа поддържайте фонтан за измиване на очите и система за бързо оросяване.

 

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

 

Носете непропускащо защитно облекло, за да се предотврати контакт с кожата. Сменяйте облеклото веднага след работа и измийте ръцете и лицето.

 

9. Физични и химични свойства

 

9.1. Обща информация

 

Бели люспи или перли без мирис. Силно хигроскопични. Дразнят носа и гърлото.

 

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

 

Молекулно тегло:                          40,00 g/mol

pH на воден разтвор (50 g/l):                  ~ 14 (20oC)

Температура на топене:                 323оС

Температура на кипене:                 1390oC (1013 hPa)

Температура на възпламеняване:  няма

Температура на самозапалване:    няма

Експлозивни граници:

         долна                                               няма

         горна                                               няма

Парно налягане:                             няма

Плътност (20оС):                             2,13 g/cm3

Разтворимост във вода (20oC):      1090 g/l

 

10. Стабилност и реактивоспособност

 

10.1. Условия, които трябва да се избягват

 

Влага и несъвместими материали.

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВА ОСНОВА, ТВЪРДА

 

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

 

Риск от експлозия при контакт с: метали, леки метали (образуване на водород).

 

Бурни реакции при контакт с: киселини, нитрили, алкалоземни метали в прахово състояние, амониеви съединения, цианиди, магнезий, органични нитросъединения, органични взривоопасни вещества, феноли и окислители.

 

10.3. Опасни продукти при разпадане

 

Водород.

 

10.4. Допълнителна информация

 

Хигроскопичен. Бурна реакция с вода и киселини, при която се отделя топлина. Корозивно действие с много метали.

Несъвместими материали за работа с продукта или съхранението му: метали, метални сплави (месинг и др.), алуминий, цинк, калай, различни пластмаси.

11. Токсикологична информация

 

Остра токсичност:             Не са известни количествени данни за токсичността на продукта.

Специфични симптоми

при животински експе-

рименти:                              Очна чувствителност (заек): изгаряния (RTECS).

                                      Кожна чувствителност (заек): изгаряния (RTECS).

Подостра до хронична

токсичност:                         Не се наблюдават тератогенни ефекти при животин-ските експерименти.

Бактериални мутации: не се наблюдават.

                                      Тест на Ames: отрицателен.

Допълнителна токси-

кологична информация:

При вдишване на парите:           изгаряния на лигавиците.

При контакт с кожата:             изгаряния.

При контакт с очите:               изгаряния. Риск от ослепяване!

При поглъщане:                      изгаряния в устата, гърлото, хранопровода и стомашно-чревния тракт. Риск от перфорация в хранопровода и стомаха.

С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВА ОСНОВА, ТВЪРДА

12. Информация за околната среда

 

12.1. Екотоксичност

 

Вреден за водни организми. Токсичен за риба и планктон. Вреден поради промяна на pH. Образува токсични смеси с вода дори след разреждане.

 

Риби:                            Onchorhynchus mykiss LC50: 45,4 mg/l /96 часа (за 50% воден разтвор)

                            Gambusia affinis LC50: 72 mg/l /96 часа (при pH > 10)

Ракообразни:      различни видове EC80: 33-100 mg/l /48 часа (при pH > 10)

Водорасли:                  Daphnia magna EC50: 76 mg/l /24 часа (за 50% воден разтвор)

 

12.2. Подвижност

 

Въздух:               незабавно разграждане.

Вода:                            значителна разтворимост и мобилност.

Почва/седименти: значителна разтворимост и мобилност, замърсяване на                               водите при валеж.

 

12.3. Устойчивост и разградимост

 

Въздух:               неутрализация (атмосферен CO2) t ? = 13 секунди;

                            продукти от разграждането: натриев карбонат (аерозол).

Вода:                            незабавно йонизация с увеличаване на pH;

                            продукти от разграждането: соли.

Почва:                 йонизация/неутрализация.

 

12.4. Потенциал за биоакумулиране

 

Не се очаква биоакумулиране.

Не се очаква концентриране сред живите организми.

 

Да не се допуска проникване във водите, отпадъчните води или почвата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВА ОСНОВА, ТВЪРДА

13. Третиране на отпадъците

 

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.

Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

 

Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират както самия продукт според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци.

 

14. Информация за транспортиране

 

Наземен транспорт: ADR, RID

UN 1823  НАТРИЕВ ХИДРОКСИД, ТВЪРД, клас: 8; опак. група: II;

                                                                           класиф. код: C6

 

Речен транспорт: ADN, ADNR: не е тестван

 

Морски транспорт: IMDG-Code

UN 1823  НАТРИЕВ ХИДРОКСИД, ТВЪРД, клас: 8; опак. група: II;

                                                                           класиф. код: C6

Ems  F-A  S-B

 

Въздушен транспорт:

UN 1823  НАТРИЕВ ХИДРОКСИД, ТВЪРД, клас: 8; опак. група: II;

                                                                           класиф. код: C6

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВА ОСНОВА, ТВЪРДА

 

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

 

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:

- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и

препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./

- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на

химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

 

ЕТИКЕТ

 

Символи за опасност:      C – Корозивно действащ

                                     

                                     

 

Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на

опасното химично вещество (R-фрази):

 

R: 35                             Предизвиква тежки изгаряния.

 

Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване

на опасното химично вещество (S-фрази):

 

S: (1/2-)26-37/39-45      При контакт с очите незабавно да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже етикета, ако е възможно.

 

16. Друга информация

 

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.