АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                    

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

------------------------------------------------------------------------------

  

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ (конц. разтвор, акт. Cl = 5 ? 10 %)

 

 

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

 

1.1. Наименование на веществото

 

НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ (БЕЛИНА) [концентриран разтвор]

 

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2114566662-42-0000

 

1.2. Употреба на веществото

 

Реактив за анализи; като дезинфектант и като избелващ агент; като избелващо средство при пране; за почистване на кухни, бани, керамични и

фаянсови повърхности; отстраняване на неприятни миризми; за дезинфекция в животновъдството, хранително вкусовата промишленост и санитарни възли, като при употеба се разрежда  до желана концентрация с питейна вода; за шоково хлориране на кладенци или водопреносни системи.

 

2. Описание на опасностите

 

При контакт с киселини се отделя токсичен газ. Предизвиква изгаряния. Да се съхранява при температури под +15oC.

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ (БЕЛИНА)

 

3. Състав на препарата

 

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

 

 

Наименование                      Съдържание        Класификация    Символ за опасностEC №                                     Гранични                                           R-фразиCAS №                                   концентрации                                  S-фразиEC-индекс №            

1.

Натриев хипохлорит (NaClO)      акт. Cl = 5,0 – 10,0 %    C;R34         C; N231-668-3                               C?25%: C,N;R31-34-50        R31              R: 31-34-507681-52-9                              10%?C<25%: C;R31-34        N;R50         S: (1/2-)28-45-50-61017-011-00-1                           5%?C<10%: Xi; R31-36/38

2.

Натриева основа (NaOH)   0,5 – 1,0 %                   C; R35        C215?185?5                              5%=<C: C;R35                                 R:351310?73?2                              2%=<C<5%: C;R34                         S:(1/2?)26?37/39?45011?002?00?6                         0,5%=<C<2%: Xi;R36/38

 

Други наименования: белина, разтвор на хипохлорит, натриев хлорат (I)

 

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

4. Мерки за оказване на първа помощ

 

4.1. При вдишване

 

Предизвиква силно дразнене на носа и гърлото. Последствията от интоксикацията зависят директно от концентрацията и продължителността на излагане.

Пострадалият да се изведе на чист въздух, а като противодействащо вещество може да  се използва смес от спирт и амоняк, която трябва да се вдиша. Сместа противодейства на хлора и успокоява пострадалия. Незабавно потърсете медицинска помощ. Ако пострадалият изпитва дихателни  затруднения, да се транспортира до най-близкото медицинско заведение.

 

4.2. При контакт с кожата

 

Причинява изгаряния с тежки последици. Предизвиква болка и зачервяване, болезнен оток.

При контакт с кожата, незабавно да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода и да се намаже с полиетиленгликол 400. Да се потърси медицинска помощ.

 

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ (БЕЛИНА)

 

 

4.3. При контакт с очите

 

Причинява изгаряния. Дразни мускулната мембрана, очите и кожата, води до сълзене и зачервяване и подуване на клепачите.

Измийте внимателно и обилно очите с чиста чешмяна вода. Да се отстранят контактните лещи, ако има такива. Клепачите да се държат широко отворени за да е възможно изплакването на цялата повърхност на окото. Веднага потърсете лекарска помощ (офталмолог).

 

4.4. При поглъщане

 

Опасни последици, вероятно фатални. Поглъщането може да бъде съпроводено с гадене, повръщане и обезводняване. Впоследствие може да се очаква засягане на хранопровода, стомашната кухина.

Пострадалия трябва да изпие голямо количество вода. Не се опитвайте да неутрализирате. НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ ПОВРЪЩАНЕ! (риск от перфорация). Да не се дава нищо през устата на пострадал в безсъзнание или в пристъп. Незабавно да се потърси медицинска помощ.

 

4.5. Основни изводи

 

Натриевият хипохлорит има силно разяждащо и дразнещо действие и може да причини тежки изгаряния, и да доведе до фатални последствия, ако бъде погълнат или вдишан. Да се пази от контакт с очите, кожата и дрехите! Не вдишвайте изпаренията! Съдовете за съхранение да се затварят плътно.

 

5. Мерки при гасене на пожар

 

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

 

Избират се според материалите, разположени в близост до пожара. Да се избира средство за гасене за пожар от клас B (CO2, пяна, ABC-прах, BC-прах). Да не се използва D-прах.

 

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

 

Продукта не е възпламеним. Обкръжаващият огън може да доведе до разграждането му и да освободи опасни газове като хлор, хлороводород и др. Образува взривоопасни съединения с водород и въздух. Контакт със запалителни материали, с органични продукти, с някой минерали може да доведе до огън или взрив.

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ (БЕЛИНА)

 

 

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

 

Дейности по гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

 

5.4. Допълнителна информация

 

Не позволявайте водата, ако е използвана такава за борба с огъня, да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

 

6.1. Лични предпазни мерки

 

Да се носи подходяща защитна екипировка. Да не се докосва или стъпва по разлятата течност. Преустановете изтичането, ако това е възможно без риск. Всички излишни служители да се евакуират от засегната зона. Опасната  зона да се почисти и изолира. Да се осигури местна и обща вентилация в работните помещения, поддържаща концентрации на продукта под допустимите граници.

 

6.2. Мерки за опазване на околната среда

 

Не позволявайте разлива да попадне в канализационната система или в повърхностно течащи и подпочвени води. Почвата и водните повърхности могат да се предпазват от замърсяване като се изолира работната зона с абсорбент.

 

6.3. Средства за почистване

 

Попийте с течен материал абсорбент (например Chemizorb®). Препоръчва се последващо измиване с обилно количество вода и неутрализация с разреден разтвор на киселина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ (БЕЛИНА)

 

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

 

7.1. Работа с веществото

 

Малки количества от продукта се съхраняват в оригиналната им опаковка, добре затворени, в сухи и добре проветриви помещения. Големи  количества продукт се съхраняват в танкери (стационарни цистерни), в специално подредени  места, където е и осигурено място и  средства за съхраняване и използване на неутрализиращи вещества, необходими при  случайни разливи. Да не се използват алуминиеви, калаени и цинкови съдове, както и техни сплави, месинг и пр.

 

7.2. Съхранение

 

Да се съхранява на сухо, добре проветриво място в плътно затворена опаковка. Да е достъпен само за оторизиран персонал. Да се съхранява при температури, не по-високи от +15oC.

 

7.3. Специфична употреба

 

Да се съхранява в съдове и складови резервоари плътно затворени, по такъв начин, че да има възможност вътрешното налягане да бъде изпускано. Съдовете да бъдат разположени на открито или в помещения с добра вентилация, защитени от светлина и нагряване.

 

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

 

8.1. Граници на експозиция

 

ПДК за хлор в работна среда – 3 mg/m3

 

8.2. Контрол на експозиция

 

Осигурете задължително вентилация и контрол на температурата при работа и съхранение на закрито. В работната среда да се използва отрицателно налягане (вакуум), който да задържа изпаренията в съоръженията.

 

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

 

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства. В случай на недостатъчна вентилация, да се носи личен дихателен апарат.

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ (БЕЛИНА)

 

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

 

Необходима. Да се използва филтър B-(P3) /сив/  (отговарящ на DIN 3181).

 

8.2.1.2. Защита на ръцете

 

При пряк контакт с веществото:

                   материал:                     нитрил гума

дебелина:                      0,11 мм

                   време за проникване:  мин. 480 минути

При непряк контакт с веществото:

                   материал:                     нитрил гума

                   дебелина:                      0,11 мм

                   време за проникване:  мин. 480 минути

        

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на изискванията на директива на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

 

8.2.1.3. Защита на очите

 

Задължителна. Използвайте защитни очила при всички операции. Работното място е необходимо да е снабдено с фонтан за плакнене на очите.

 

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

 

Тялото трябва да е изцяло покрито с подходящо защитно облекло. Сменяйте работното облекло и си измийте ръцете и лицето след работа с продукта. В никакъв случай не яжте и не пийте по време на работа с продукта. Не вдишвайте парите/аерозола.

 

8.2.2. Контрол на експозицията на околна среда

Не допускайте разливи в канализационната система или в повърхностно течащи и подпочвени води.

9. Физични и химични свойства

 

9.1. Обща информация

 

Течност, прозрачна до леко опалесцираща, със слабожълт цвят и характерен мирис на хлор.

 

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ (БЕЛИНА)

 

 

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

 

Концентрация                                

pH:                                                  12 –  13 (20oC)

Температура на топене:                 -16oC

Температура на кипене:                 96 – 99oC

Температура на възпламеняване:  невъзпламеним

Температура на самозапалване:    няма

Парно налягане:                             20 hPa (20oC)

Експлозивни граници:

         долна                                              няма

         горна                                               няма

Вискозитет /динамичен/:                2,8 mPa*s (20oC)

Плътност (20оС):                             1,13 – 1,21 g/cm3

Разтворимост във вода (20oC):      разтворим

 

10. Стабилност и реактивоспособност

 

Продукта при нормални условия е сравнително стабилен за боравене и съхранение. Има разлагане при използване по предназначение, в този смисъл да се избягва допълнително нагряване. Опасност при изпускане в околната среда както за животните, така и за хората.

 

10.1. Условия, които трябва да се избягват

 

Топлина, директна слънчева светлина, контакт с влага, въздух.

 

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

 

Риск от експлозия при контакт с: окислители, редуктори, мравчена киселина, амини, амоняк, безводна оцетна киселина, карбамид (урея), метанол, органични вещества, оксалова киселина.

 

Образува газове при контакт с: цианиди, азотна киселина (отделят се хлор и азотни газове), солна киселина (отделя се хлор).

 

Риск от запалване или образуване на запалими газове или пари при контакт с арсен.

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност:      НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ (БЕЛИНА)

 

10.3. Опасни продукти при разпадане

 

Хлор-газ при високи температури, над 35оС, т.е. осъществява се разграждане до нестабилни продукти с промяна на агрегатното състояние.

 

При пожар виж т. 5.

 

10.3. Опасни продукти при разпадане

Реактивен агент с продуктите посочени по-горе, като взаимодействията са съпроводени с отделяне на токсични газове. Техническият продукт е корозивен и може да изгори кожата и да причини увреждане на очите, особено когато е в концентрирана форма. Чувствителен към светлина, въздух и топлина.

11. Токсикологична информация

 

Остра токсичност:                                    LD 50 (орално, заек): 8200 mg/kg (IUCLID)

                                                        (пресметнато  на чисто тегло)

Специфични симптоми

при животински

експерименти:                               Очна дразнимост (заек): изгаряне (IUCLID)

                                               Кожна дразнимост (заек): изгаряне

Подостра до хронична

токсичност:                        

 

Тест за чувствителност

- морско свинче:                    няма ефект за изостряне на чувствителност

- опит с човек:                       няма ефект за изостряне на чувствителност

 

Не е канцерогенен при опити с животни.

Няма намаляване на възпроизводителните функции при опити с животни.

Бактериална мутагенност:    Bacillus subtilis тест – отрицателен;

                                                        Salmonella typhimurium тест – отрицателен.

Допълнителна токси-

кологична информация:

При вдишване на парите:          дразнене на лигавиците, кашлица, задух. Вдишването може да доведе до образуване на едеми в дихателния тракт.

При контакт с кожата:          изгаряния.

При контакт с очите:             изгаряния. Риск от слепота.

При поглъщане:                    изгаряния в устата, гърлото, хранопровода и стомашния тракт. Риск от перфорация в хранопровода и стомаха.

 

Възможни са и други вредни симптоми.

С веществото трябва да се работи с повишено внимание.

Информационен лист за безопасност:                  НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ (БЕЛИНА)

 

12. Информация за околната среда

 

12.1. Екотоксичност (данните са от лист на Merck)

 

Силно токсичен за водни организми. Причинява вреден ефект поради промяна на pH. Образува вредни смеси с водата, дори в разредено състояние.

 

P. promelas LC50:                     0,08 mg/l /96 часа (изчислено за чисто вещество) (ECOTOX)

Daphnia magna EC50:             0,04 mg/l /48 часа (изчислено за чисто вещество) (ECOTOX)

Photobacterium phosphoreum EC50:  100 mg/l /15 мин. (изчислено за чисто вещество)

 

12.2. Подвижност

 

Голяма. Да не се допуска проникване в повърхностни и отпадъчни води или почвата.

 

12.3. Устойчивост и разградимост

 

Методите за определяне на биоразградимост не са приложими за неорганични вещества.

 

12.4. Потенциал за биоакумулиране

 

Няма информация.

 

13. Третиране на отпадъците

 

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 06.03.03 – отпадъчни разтвори на соли, съдържащи хлориди, флуориди и др.. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.

Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират като самия продукт. Отпадъкът да се третира според действа-щите регионални правила за третиране на химически отпадъци.

Информационен лист за безопасност:                  НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ (БЕЛИНА)

 

14. Информация за транспортиране

 

Наземен транспорт: ADR, RID

UN 1791  ХИПОХЛОРИТЕН РАЗТВОР,  клас: 8, опак. група: II; C9.

 

Речен транспорт: ADN, ADNR: не е тестван

 

Морски транспорт: IMDG-Code

UN 1791  ХИПОХЛОРИТЕН РАЗТВОР,  клас: 8, опак. група: II.

Ems  F-A  S-B

 

Въздушен транспорт: CAO, PAX

UN 1791  ХИПОХЛОРИТЕН РАЗТВОР,  клас: 8, опак. група: II.

 

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

 

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:

- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и

препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./

- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на

химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

 

ЕТИКЕТ

Символи за опасност:      C – Корозивно действащ

                                     

 

Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на

опасното химично вещество (R-фрази):

 

R: 31-34                        При контакт с киселини се отделя токсичен газ. Предизвиква изгаряния.

 

Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване

на опасното химично вещество (S-фрази):

 

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-50        Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. При контакт с очите, незабавно да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода. Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже етикета, ако е възможно. Да не се смесва с киселини.

EC № 231-668-3           ЕС етикет

 

16. Друга информация

 

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.