АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                    

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

------------------------------------------------------------------------------

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

 

НАТРИЕВ ХИПОФОСФИТ МОНОХИДРАТ

 

 

 

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

 

1.1. Наименование на веществото

 

НАТРИЕВ ХИПОФОСФИТ МОНОХИДРАТ

 

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2118480479-26-0000

 

1.2. Употреба на веществото

 

Химическо производство.

 

 

2. Описание на опасностите

 

Продуктът не е класифициран като опасен според директива на ЕС 67/548/ЕЕС.

 

 

 

Информационен лист за безопасност: НАТРИЕВ ХИПОФОСФИТ МОНОХИДРАТ

3. Състав на препарата

 

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

 

Натриев хипофосфит монохидрат (NaH2PO2.H2O)

Съдържание: > 99 об. %

EC № 231-669-9

CAS № 10039-56-2

Други наименования: натриев фосфинат монохидрат

4. Мерки за оказване на първа помощ

 

4.1. При вдишване

 

Свеж въздух.

 

4.2. При контакт с кожата

 

Да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода и сапун.

 

4.3. При контакт с очите

 

При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Да се потърси лекарска помощ (офталмолог).

 

4.4. При поглъщане

 

Пострадалият да пие вода (макс. 2 чаши). Ако се почуства зле, да се потърси лекарска помощ.

 

5. Мерки при гасене на пожар

 

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

 

Избират се според материалите, разположени в близост до пожара. Да се избира средство за гасене за пожар от клас А (пяна, ABC-прах).

 

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Невъзпламеним. По време на пожар могат да се отделят вредни пари. При пожар е възможно да се отделят фосфорни оксиди (PxOx).

Информационен лист за безопасност: НАТРИЕВ ХИПОФОСФИТ МОНОХИДРАТ

 

 

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

 

Дейности по гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

 

5.4. Допълнителна информация

 

Не позволявайте водата, ако е използвана такава за борба с огъня, да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

 

6.1. Лични предпазни мерки

 

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте. Предотвратете прекият контакт с веществото. Осигурете свеж въздух в затворени помещения.

 

6.2. Мерки за опазване на околната среда

 

Не позволявайте попадане на веществото в канализацията.

 

6.3. Средства за почистване

 

Съберете в сухо състояние без да вдигате прах и почистете добре засегнатите места.

 

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

 

7.1. Работа с веществото

 

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте.

 

7.2. Съхранение

 

Да се съхранява на сухо място в плътно затворена опаковка. Няма строго определен температурен интервал за съхранение.

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност: НАТРИЕВ ХИПОФОСФИТ МОНОХИДРАТ

 

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

 

8.1. Граници на експозиция

 

Няма данни.

 

8.2. Контрол на експозиция

 

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

 

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства. В случай на недостатъчна вентилация, да се носи личен дихателен апарат.

 

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

 

Необходима е при вдигане на прах.

 

8.2.1.2. Защита на ръцете

 

При пряк контакт с веществото:

                   материал:                     нитрил гума

дебелина:                      0,11 мм

                   време за проникване:  мин. 480 минути

При непряк контакт с веществото:

                   материал:                     нитрил гума

                   дебелина:                      0,11 мм

                   време за проникване:  мин. 480 минути

        

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на изискванията на директива на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

 

8.2.1.3. Защита на очите

 

Използвайте защитни очила.

 

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

 

Сменяйте работното облекло и си измийте ръцете и лицето след работа с продукта.

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност: НАТРИЕВ ХИПОФОСФИТ МОНОХИДРАТ

 

9. Физични и химични свойства

 

9.1. Обща информация

 

Твърдо вещество във форма на кристали с бял цвят и без мирис.

 

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

 

Молекулно тегло:                          105,99 g/mol

pH (воден разтвор, 10 g/l):            6,0 – 8,0 (20oC)

Температура на топене:                 няма

Температура на кипене:                 няма

Температура на възпламеняване:  невъзпламеним

Температура на самозапалване:    няма

Експлозивни граници:

         долна                                               няма

         горна                                               няма

Парно налягане:                             30 hPa (20oC)

Плътност (20оС):                             1,81 g/cm3

Насипна плътност:                          ~ 1000 kg/m3

Разтворимост във вода (20oC):      1100 g/l

Термично разлагане:                     > 100оС (освобождава кристалохидрата)

                                                        > 248оС (за безводно вещество)

                                                       

10. Стабилност и реактивоспособност

 

Стабилен при обикновенни условия на използване и съхранение.

 

10.1. Условия, които трябва да се избягват

 

Силно нагряване (разлага се).

 

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

 

Възможни са бурни реакции при контакт със силни окислители, хлорати и нитрати.

 

10.3. Опасни продукти при разпадане

 

Няма информация.

В случай на пожар виж т. 5.

 

Информационен лист за безопасност: НАТРИЕВ ХИПОФОСФИТ МОНОХИДРАТ

 

11. Токсикологична информация

 

Остра токсичност:                         LD50 (дермално заек): > 2000 mg/kg (RTECS)

                                                           LD50 (орално плъх): 7640 mg/kg (RTECS)

 

Подостра до хронична

токсичност:                                     няма информация.

        

Допълнителна токси-

кологична информация:            Не е изключено да се наблюдават вредни       симптоми при работа с продукта, но те      възникват само при неправилна употреба.

С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

 

12. Информация за околната среда

 

12.1. Екотоксичност

 

Няма информация за токсичността на продукта.

 

Daphnia magna EC0:              940 mg/l /48 часа (за безводно вещество)(IUCLID)

 

12.2. Подвижност

 

Няма информация.

 

12.3. Устойчивост и разградимост

 

Методите за определяне на биоразградимост не са приложими за неорганични вещества.

 

12.4. Потенциал за биоакумулиране

 

Няма информация.

 

Да не се допуска проникване в повърхностни и отпадъчни води или почва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност: НАТРИЕВ ХИПОФОСФИТ МОНОХИДРАТ

13. Третиране на отпадъците

 

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.

Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират като самия продукт. Отпадъкът да се третира според действа-щите регионални правила за третиране на химически отпадъци.

 

14. Информация за транспортиране

 

Не е класифициран като опасен за транспортиране продукт.

 

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

 

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:

- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и

препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./

- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на

химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

 

Продуктът не е класифициран като опасен според директива на ЕС 67/548/ЕЕС.

 

16. Друга информация

 

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.