АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                     

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

 

                         Име на продукта                                                                         НАТРИЕВ КАРБОНАТ БЕЗВОДЕН

 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

 

                         Синоними                                                                                   Калцинирана сода

                         Химическа формула                                                                  Na2СО3

                         Молекулна маса                                                                         105,99 g/mol

                         EC №                                                                                          200-580-7

                         EC-Index-№                                                                               607-002-00-6

                         Маркировка съгласно                                                                Xi Дразнещ

                         директивите на ЕС                                                                     R 36

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

 

                         Дразни очите

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

 

                         След вдишване                                                                           Чист въздух.

                         След контакт с кожата                                                               Отмиване с обилно количество вода.

                                                                                                                             Свалете замърсените дрехи

                         След контакт с очите                                                                 Изплакнете с обилно количество вода поне за 10 минути

                                                                                                                             като държите клепачите широко отворени.

                                                                                                                             Незабавно потърсете очен специалист.

                         След поглъщане                                                                        Дайте на пострадалия да пие обилно количество вода,

                                                                                                                             (ако е необходимо няколко литра). Предизвикайте

                                                                                                                             повръщане. Повикайте лекар

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

 

                         Подходящи средства за гасене                                                  В зависимост от материалите съхранявани в близост..

                                                                                                                            

                         Особени рискове                                                                        Не е запалителен. в случай на пожар е възможно образуване           

                                                                                                                             на опасни запалими газове .

 

                         Специално защитно оборудване                                               Не стойте в опасната зона без подходящо химически

                                                                                                                             защитно облекло и независима дихателна апаратура.

 

                         Друга информация                                                                    Не позволявайте използваната за борба с огъня вода

                                                                                                                             да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

 

6. МЕРКИ  ПРИ СЛУЧАЙНО РАЗПИЛЯВАНЕ

 

                         Мерки касаещи хора                                                                  Не вдишвайте прахта. Избягвайте контакт с продукта.

                                                                                                                             Осигурете достъпа на чист въздух в затворени помещения.

                                                                                                                              

                         Мерки за опазване на околната среда                                       Не позволявайте да попадне в канализацията.

                                                                                                                            

                         Методи за почистване                                                               Съберете с механични средства. Препратете за изхвърляне.

                                                                                                                             Почистете засегнатите площи.

                                                                                                                            

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

 

                         Използване                                                                                 Няма специални изисквания

 

                         Съхранение                                                                                Плътно затворена опаковка на сухо място.

                                                                                                                             Температура за съхранение от +15°С до 25°С

 

                         Изисквания за опаковката                                                          Не използвайте леки метали за опаковка.

                        

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

 

                         Специфични контролни параметри

                         Български норми                                                                       Пределно допустима концентрация

                         Наименование                                                                            Натриев карбонат

                         ПДК                                                                                            1,5 mg/m3

 

                         Лична защитна екипировка                                                        Специфично за работното място защитно работно 

                                                                                                                             облекло трябва да бъде избрано в зависимост от

                                                                                                                             концентрацията и количеството на разглежданото

                                                                                                                             опасно вещество. Устойчивостта на защитното

                                                                                                                             облекло към химикалите трябва да бъде установена от

                                                                                                                             съответния доставчик.

                         Респираторна защита                                                                 Необходима когато се образува прах

                         Защита на очите                                                                        Необходима

                         Защита на ръцете                                                                       Необходима

                        

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

 

                         Физическо състояние                                                                 Твърдо

                         Цвят                                                                                            Бял

                         Мирис                                                                                        Без мирис

                         рН стойност (50 g/l H2O)                                                          11,5 @ 20°С

                         Точка на кипене                                                                         1600°С

                         Точка топене                                                                              854°С

                         Плътност                                                                                    2,53 g/сm3 @ 20°С

                         Насипна плътност                                                                      1100 к g/m3

                         Разтворимост във вода                                                               220 g/l @20°С

                         Разтворимост в етанол                                                               слабо разтворим

 

10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

                        

                         Условия,които трябва да се избягват                                        Няма информация

                        

                         Материали които трябва                                                           Алуминий, алкалоземни метали на прах, органични азотни

                         да се избягват                                                                             съединения, флуор, алкални метали, неметални окиси.

 

                         Опасни продукти от разпадане                                                 Няма информация

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Остра токсичност                                                                      LD50 (орално плъх) 4090 mg/kg

                                                                                                                             LС50 (инхалиране заек) 2,3 mg/l 2 h

                         Специфични симптоми при опити                                            Тест за кожно раздразнение(заек): Леко раздразнение

                         с животни                                                                                   Тест за очно  раздразнение(заек): Остро раздразнение

                         Допълнителна токсикологична                                                 След вдишване на прахта: Остро раздразнение на лигавиците

                         информация                                                                               След контакт с кожата: Леко раздразнение.

                                                                                                                             След контакт с очите: Сериозно раздразнение.

                                                                                                                             След поглъщане: Раздразнение на лигавиците на устата,

                                                                                                                             гърлото, хранопровода и стомашно чревния тракт.

 

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Екотоксични ефекти                                                                  Биологични ефекти: Токсичност при риби LC50 300 mg/l /96h

 

                         Допълнителна екологична информация                                   Не се очакват екологични проблеми, ако продукта се

                                                                                                                             съхранява и използва с необходимото внимание.

 

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

                         Унищожаване на продукта                                                        Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и

                                                                                                                             остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат

                                                                                                                             за специални отпадъци. Унищожаването на последните се                                                                                                                                             регулира  в страните членки на ЕС чрез общи закони и

                                                                                                                             правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните

                                                                                                                             власти, така и с компаниите, които се занимават

                                                                                                                             с унищожаването им и които са в състояние да Ви

                                                                                                                             посъветват как да унищожите специалните отпадъци.                      

 

                         Унищожаване на опаковките                                                     Унищожаването се извършва в съгласие с официалните

                                                                                                                             правила. Замърсените опаковки се третират като самия

                                                                                                                             продукт.

                                                                                                                             Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки

                                                                                                                             могат да се използват като домакински или да се

                                                                                                                             рециклират.

 

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

 

                         Не е обект на транспортна регулация

 

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Етикет с ЕО-име                                                                        НАТРИЕВ КАРБОНАТ (БЕЗВОДЕН)

 

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 Xi Дразнещ

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ЕО фрази относно опасността                                                   R36 Дразни очите.

 

                         ЕO фрази за безопасност                                                           S22 Не вдишвайте прахта.

                                                                                                                             S26 В случай на контакт с очите, незабавно да се изплакнат с

                                                                                                                             обилно количество вода и да се потърси медицински съвет.

 

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                             Информацията в този документ трябва за бъде

                                                                                                                             достъпна за всички, на които може да се наложи да

                                                                                                                             работят с продукта.