АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                     

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

 

                         Име на продукта                                                                        МРАВЧЕНА КИСЕЛИНА

 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

 

                         Химическо наименование                                                          Мравчена киселина

                         Химическа формула                                                                  HСООН

                         Молекулна маса                                                                         46,03 g/mol

                         EC №                                                                                          200-579-1

                         EC-Index-№                                                                               607-001-00-0

                         Маркировка съгласно                                                                С-Корозивно

                         директивите на ЕС                                                                     R35

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

 

                         Причинява тежки изгаряния.

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

 

                         След вдишване                                                                           Чист въздух. Повикайте лекар.

                         След контакт с кожата                                                               Отмиване с обилно количество вода.

                                                                                                                             Намажете с полиетиленгликол 400.

                                                                                                                             Незабавно свалете замърсените дрехи

                         След контакт с очите                                                                 Изплакнете с обилно количество вода поне 10 минути

                                                                                                                             като държите клепачите широко отворени.

                                                                                                                             Незабавно потърсете очен специалист.

                         След поглъщане                                                                        Дайте на пострадалия да пие обилно количество вода,

                                                                                                                             (ако е необходимо няколко литра). Да не се предизвиква

                                                                                                                             повръщане, поради (риск от перфорация)

                                                                                                                             Незабавно  потърсете медицинска помощ.

                                                                                                                             Не опитвайте да неутрализирате.

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

 

                         Подходящи средства за гасене                                                  Прахови гасители, въглероден двуокис, пяна

                                                                                                                            

                         Особени рискове                                                                        Запалителна. Изпаренията са по-тежки от въздуха. В случай на пожар

                                                                                                                             е възможно образуването на опасни запалими газове/аерозоли. Възможно

                                                                                                                             е образуването на експлозивни смеси с въздуха. При контакт с метали

                                                                                                                             може да се отдели водород (риск от експлозия!)

 

                         Специално защитно оборудване                                               Не стойте в опасната зона без подходящо химически

                                                                                                                             защитно облекло и независима дихателна апаратура.

 

                         Друга информация                                                                    В случай на пожар охлаждайте контейнерите, като ги

                                                                                                                             обливате с вода.от безопасно разстояние.

                                                                                                                             Не позволявайте използваната за борба с огъня вода

                                                                                                                             да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

                                                                                                                             Абсорбирайте отделените пари с вода.

 

 

6. МЕРКИ  ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗПУСКАНЕ

 

                         Мерки, касаещи хора                                                                 Не вдишвайте парите/аерозолите.

                                                                                                                             Избягвайте контакт с продукта. Осигурете достъпа

                                                                                                                             на чист въздух в затворени помещения.

 

                         Предпазни мерки за опазване                                                    Не позволявайте да попадне в канализацията.

                         на околната среда                                                                     

 

                         Методи за почистване /абсорбиране                                         Попийте се с абсорбиращи материали.

                                                                                                                             Препратете за изхвърляне. Почистете засегнатите площи.

 

                         Друга информация                                                                    Обезвреждане: Неутрализира се с разредена натриева

                                                                                                                             основа или натриев бикарбонат

 

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

 

                         Използване                                                                                 Няма специални изисквания

 

                         Съхранение                                                                                Плътно затворена. В добре вентилирани места., далеч от източници на

                                                                                                                             горене и топлина.

                                                                                                                             Температура за съхранение от +15до 25°С

                                                                                                                             Може да се разложи, образувайки газообразни продукти особено когато се

                                                                                                                             съхранява по-продължително време.

 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

 

                         Специфични контролни параметри

                         Български норми                                                                       Пределно допустими стойности в работната среда

                         ПДК                                                                                            5 мг/м3

                                                                                                                             9,5 мг/м3

 

                         Лична защитна екипировка                                                        Специфично за работното място защитно работно 

                                                                                                                             облекло трябва да бъде избрано в зависимост от

                                                                                                                             концентрацията и количеството на разглежданото

                                                                                                                             опасно вещество. Устойчивостта на защитното

                                                                                                                             облекло към химикалите трябва да бъде установена от

                                                                                                                             съответния доставчик.

 

                         Респираторна защита                                                                 Необходима когато се образуват пари/аерозоли

                         Защита на очите                                                                        Необходима

                         Защита на ръцете                                                                       Необходима

                         Друга защитна екипировка                                                        Киселиноустойчиво защитно облекло

                        

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

 

                         Физическо състояние                                                                 Течност

                         Цвят                                                                                            Безцветен

                         Мирис                                                                                        Остър

                         Вискозитет (динамичен)                                                            1,8 mPa*s

                         Точка на кипене                                                                         101°С

                         Точка на топене                                                                         8°С

                         Точка на запалване                                                                    480°С

                         Есплозивни граници

                         Долна                                                                                         12 Vol%

                         Горна                                                                                          38 Vol%

                         Парно налягане                                                                          6,42 hРa @ 20°С

                         Плътност                                                                                    1,22g/сm3 @ 20°С

                         Разтворимост във вода                                                               разтворима

                         Разтворимост в етанол                                                               разтворима

                         Разтворимост в етер                                                                   разтворима

 

10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

                        

                         Условия които трябва да се избягват                                        Нагряване

                        

                         Материали които трябва да се избягват                                    Алкални метали, алуминий, силни окислители, сярна киселина, неметални

                                                                                                                             окиси, органични азотни съединения, фосфорни окиси, водороден прекис.

 

                         Опасни продукти от разлагане                                                  Няма информация

                        

                         Допълнителна информация                                                       Продуктът е чувствителен към светлина и нагряване.

                                                                                                                             Пазете от директна слънчева светлина.

                                                                                                                             Образува експлозивни аерозоли с въздуха.

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Остра токсичност                                                                      LD50 (орално плъх) mg/kg

                                                                                                                             LC50 (инхалиране плъх) mg/l / 4h.

 

                         Специфични симптоми при опити с животни                           Тест за кожно раздразнение при заек: Изгаряне

                                                                                                                             Тест за очно раздразнение при заек: Изгаряне.

                         Слаба до хронична токсичност                                                 Не се очаква да има ембриотоксичен ефект, когато се съблюдават

                                                                                                                             максимално допустимите концентрации в работната среда.

                                                                                                                             Не е канцерогенна при опити с животни.

                                                                                                                             Няма влияние върху репродуктивната способност при опити с животни.

 

                         Допълнителна токсикологичнаинформация                             След вдишване на парите: Раздразнения на лигавиците, затруднено

                                                                                                                             дишане.

                                                                                                                             След контакт с кожата: Изгаряния.

                                                                                                                             След контакт с очите: Изгаряния, конюнктивити.

                                                                                                                             След поглъщане: Изгаряния на хранопровода и

                                                                                                                             стомашно-чревния тракт, изгаряния на лигавиците.

                                                                                                                             Увреждания на бъбреците.

 

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Биологична разградимост                                                         Продуктът е напълно биологично разградим

 

                         Екотоксични ефекти                                                                  Биологични ефекти: Поразява водните организми.

                                                                                                                             Отравя рибата и планктона. Пораженията се дължат на

                                                                                                                             промяната на рН. Образува корозионни смеси с водата,

                                                                                                                             дори когато са разредени, нанасят вреда върху развитието

                                                                                                                             на растенията.

 

                         Допълнителна информация                                                       Не допускайте да попадне в надземни, подпочвени води и

                                                                                                                             почвата.

 

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

                         Унищожаване на продукта                                                        Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и

                                                                                                                             остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат

                                                                                                                             за специални отпадъци. Унищожаването на последните се

                                                                                                                             регулира  в страните членки на ЕС чрез общи закони и

                                                                                                                             правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните

                                                                                                                             власти, така и с компаниите, които се занимават

                                                                                                                             с унищожаването им и които са в състояние да Ви

                                                                                                                             посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

 

                         Унищожаване на опаковките                                                     Унищожаването се извършва в съгласие с официалните

                                                                                                                             правила. Замърсените опаковки се третират като самия

                                                                                                                             продукт.

                                                                                                                             Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки

                                                                                                                             могат да се използват като домакински или да се

                                                                                                                             рециклират.

 

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

 

                         Наземен транспорт                                                                    GGVS, GGVE, ADR, RID

                         Наименование                                                                            FORMIC ACID

 

 

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Етикет с ЕО-име                                                                        МРАВЧЕНА КИСЕЛИНА

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 С Разяждащ

                                                                                                                            

                        

 

 

 

 

 

                         ЕО фрази относно опасността                                                   R35 Причинява тежки изгаряния.

 

                         ЕO фрази за безопасност                                                           S23 Не вдишвайте парите (аерозолите)

                                                                                                                             S26 В случай на попадане в очите незабавно да се измият

                                                                                                                             обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

                                                                                                                             S45 В случай на злополука или ако се почувствате недобре,

                                                                                                                             незабавно потърсете медицинска помощ (покажете

                                                                                                                             етикета когато е възможно)

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                             Информацията в този документ трябва за бъде

                                                                                                                             достъпна за всички, на които може да се наложи да

                                                                                                                             работят с продукта.