АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                     

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

 

                         Име на продукта                                                                        МЕТИЛЕН ХЛОРИД

 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

 

                         Химическо наименование                                                          Дихлорометан

                         Синоними                                                                                   Метилен хлорид

                         Химическа формула                                                                  СН2Cl2

                         Молекулна маса                                                                         84,93 g/mol

                         EC №                                                                                          200-838-9

                         EC-Index-№                                                                               602-004-00-3

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 Хп Вреден

                                                                                                                             R 40

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

 

                         Възможен риск от необратими ефекти..

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

 

                         След вдишване                                                                           Чист въздух. Ако е необходимо направете на пострадалия

                                                                                                                             изкуствено дишане. Освободете дихателните пътища.

                         След контакт с кожата                                                               Отмиване с обилно количество вода.

                                                                                                                             Незабавно свалете замърсените дрехи.

                         След контакт с очите                                                                 Изплакнете с обилно количество вода най-малко за 10 мин. 

                                                                                                                             като държите клепачите широко отворени.

                                                                                                                             Повикайте очен лекар.

                         След поглъщане                                                                        Избягвайте повръщането (риск от аспирация)

                                                                                                                             Дайте на пострадалия да пие обилно количество вода.

                                                                                                                             Дайте активен въглен.

                                                                                                                             Незабавно повикайте лекар.

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

 

                         Подходящи средства за гасене                                                  Въглероден двуокис, пяна, прах.

 

                         Особени рискове                                                                        Практически не е  запалим. Изпаренията са по-тежки от въздуха.

                                                                                                                             Под въздействие на  околния огън могат да

                                                                                                                             се освободят опасни изпарения (солна киселина, фосген)

 

                         Специално защитно оборудване                                               Не стойте в опасната зона без подходящо химически

                                                                                                                             защитно облекло и независима дихателна  апаратура.

 

                         Друга информация                                                                    Абсорбирайте освободените газове с вода.

                                                                                                                             Не допускайте водата използвана за борба с огъня да 

                                                                                                                             проникне в повърхностните и подпочвените води.

6. МЕРКИ  ПРИ СЛУЧАЙНО РАЗЛИВАНЕ

 

                         Мерки, касаещи хора                                                                 Не вдишвайте изпаренията/аерозолите. Осигурете достъп

                                                                                                                             на чист въздух в затворени помещенията.

                                                                                                                             Избягвайте контакт с продукта.

 

                         Мерки за опазване на околната среда                                       Не позволявайте да попадне в канализацията.

 

                         Методи за почистване                                                               Попива се с абсорбиращи материали.

                                                                                                                             Препратете за изхвърляне. Почистете засегнатите

                                                                                                                             площи.

 

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

 

                         Използване                                                                                 Работете само в камина. Не вдишвайте продукта.

                                                                                                                             Избягвайте образуването на изпарения/ аерозоли.

                                                                                                                             Пазете от светлина.

 

                         Съхранение                                                                                В плътно затворена опаковка, защитена от светлина. В добре вентилирани

                                                                                                                            помещения.

                                                                                                                             Температура за съхранение от +15°С до 25°С

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

 

                         Допустима концентрация във въздуха                                      100 ml/m3

                                                                                                                             350 mg/m3

                         Канцерогенност                                                                         С3 (възможна Канцерогенност за човека)

 

                         Лична защитна екипировка                                                        Специфично за работното място защитно работно 

                                                                                                                             облекло трябва да бъде избрано в зависимост от

                                                                                                                             концентрацията и количеството на разглежданото

                                                                                                                             опасно вещество. Устойчивостта на защитното

                                                                                                                             облекло към химикалите трябва да бъде установена от

                                                                                                                             съответния доставчик.

 

                         Респираторна защита                                                                 Необходима когато се образуват пари/аерозоли.

                                                                                                                             Филтър за изпарения от органични вещества.

                         Защита на очите                                                                        Необходима

                         Защита на ръцете                                                                       Необходима

 

                         Индустриална хигиена                                                              Незабавно сменете замърсените дрехи. Използвайте

                                                                                                                             защитни кремове за откритите части на кожата.

                                                                                                                             Измивайте с вода лицето и ръцете след работа с продукта.

                        

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

 

                         Физическо състояние                                                                 Течност

                         Цвят                                                                                            Безцветен

                         Мирис                                                                                        Сладникав

                         Вискозитет динамичен                                                               0,43 mРа*s @20°C

                         Точка на кипене                                                                         40°С

                         Точка топене                                                                              -95°С

         Температура на запалване                                                         605°С

                         Експлозивни граници

                         Долна                                                                                         13 Vol%

                         Горна                                                                                          22 Vol%

                         Парно налягане                                                                          475 hРa @ 20°С

                         Плътност                                                                                    1,33 g/сm3 @ 20°С

                         Разтворимост във вода                                                               20 g/l @20°C

 

10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

                        

                         Условия, които трябва да се избягват                                       Нагряване.

 

                         Вещества които трябва да се избягват                                      Алкални метали, алкалоземни метали, метали на прах, азотни окиси

                                                                                                                             Перхлорна киселина, азотна киселина, неметални окиси, кислород,

                                                                                                                             алуминий,.

 

                         Опасни продукти при декомпозиция                                        в случай на пожар виж Секция 5

 

                         Допълнителна информация                                                       Чувствителен към нагряване и светлина.

                                                                                                                             Неподходящи работни материали: различни пластмаси, гума, леки метали,

                                                                                                                             стомана.

                                                                                                                             Експлозивен при нагряване, когато е под формата на газ/аерозол.   

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Остра токсичност                                                                      LD50 (орално, човек) 357 mg/kg

                                                                                                                             LD50 (орално, плъх) 1600 mg/kg

                                                                                                                             LC50 (инхалиране плъх) 88 mg/l / 30 min.

 

                         По-слаба до хронична токсичност                                           Потенциалния карциногенен ефект се нуждае от

                                                                                                                             допълнително изясняване.

                                                                                                                             Няма опасност от ембриотоксичен ефект при съблюдаване

                                                                                                                             на пределно допустимите концентрации

 

                         Друга токсикологична информация                                         След вдишване на парите: Раздразнение на лигавиците, опиянение,

                                                                                                                             Наркоза, безсъзнание.

                                                                                                                             След абсорбция на голямо количество: Възбуда, спазми, наркоза.

                                                                                                                             След контакт с кожата: Раздразнение. Обезмасляване с възможно

                                                                                                                             последващо възпаление.

                                                                                                                             След контакт с очите: Слабо раздразнение на лигавицата.

                                                                                                                             След поглъщане: Възможно увреждания на черния дроб и бъбреците.

                                                                                                                             След абсорбция на големи количества Замайване, сънливост, спадане на

                                                                                                                             кръвното налягане, сърдечна аритмия, затруднено дишане,,

                                                                                                   влошаване на двигателната координация, наркоза, сърдечносъдова

                                                                                                   недостатъчност.

 

                         Допълнителна информация                                                       Продукта трябва да се използва с обичайното внимание,

                                                                                                                             необходимо винаги, когато се работи с химикали.

 

 

 

 

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Биологично разграждане                                                          Не е напълно биоразградим.

 

                         Екотоксични ефекти                                                                  Биологични ефекти:

                                                                                                                             Токсичност при риби:. LC50 310mg/l/ 96 h

                                                                                                                             Токсичност при бактерии: ЕC50 1000-2880 mg/l / 15 min.

                                                                                                                             Токсичност при водорасли: IC50 650  mg/l/ 96 h

                                                                                                                            

                                                                                                                             Не допускайте попадането на продукта в отходните води,

                                                                                                                             водните басейни и почвата.

 

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

                         Унищожаване на продукта                                                        Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и

                                                                                                                             остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат

                                                                                                                             за специални отпадъци. Унищожаването на последните се                                                                                                                                             регулира  в страните членки на ЕС чрез общи закони и

                                                                                                                             правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните

                                                                                                                             власти, така и с компаниите, които се занимават

                                                                                                                             с унищожаването им и които са в състояние да Ви

                                                                                                                             посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

 

                         Унищожаване на опаковките                                                     Унищожаването се извършва в съгласие с официалните

                                                                                                                             правила. Замърсените опаковки се третират като самия

                                                                                                                             продукт.

                                                                                                                             Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки

                                                                                                                             могат да се използват като домакински или да се

                                                                                                                             рециклират.

 

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

 

                         Наземен транспорт                                                                    GGVS, GGVE, ADR, RID

                         Клас на риска                                                                             6.1/15с

                         Наименование                                                                            DICHLOROMETHAN

 

 

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Етикет с ЕО-име                                                                        ДИХЛОРОМЕТАН (Метилен хлорид)

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 Xn Вреден

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ЕО фрази относно опасността                                                   R40 Възможен риск от необратими ефекти.

                                                                                                                            

                         ЕO фрази за безопасност                                                           S23 Не вдишвайте изпаренията

                                                                                                                             S24/25 Избягвайте контакт с кожата и очите.

                                                                                                                             S36/37 Носете подходящи предпазни дрехи и ръкавици.

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                             Информацията в този документ трябва за бъде

                                                                                                                             достъпна за всички, на които може да се наложи да

                                                                                                                             работят с продукта.