АЛФАХИМ ЕООД                                                                                                                                                
тел./факс: 967 34 32; 0888703598
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.alphachim.com
------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

МЕТАНОЛ


1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

МЕТАНОЛ (МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ)

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2116381692-38-0000

1.2. Употреба на веществото

Широко приложение в промишлеността, при производство на формалдехид. При взаимодействие на продукта с амоняк се получава метиламин. При взаимодействие с бензол се извършва метилиране на бензола и се получава толуол. Метанолът се използва и за получаване на различни естери – метилацетат, диметилсулфат и други, а също така и метилхлорид. Използва се и за денатуриране на етиловия алкохол за технически цели /спирт за горене/. Използва се като разтворител при различни производства на финия органичен синтез. Като разтворител на лакове и политури. Намира ограничено приложение поради токсичността му.

2. Описание на опасностите

Лесно изпаряваща се течност. При смесване с въздуха парите експлодират. Парите избухват на земята, тъй като са по-тежки от въздуха. С изгарянето, парите и налягането се увеличават рязко. Сериозен риск от отравяне при вдишване, при поглъщане и при контакт с кожата. Може да предизвика увреждане на централната нервна система. Поразява бъбреците, централната нервна система, очите.
Запалима течност – кат. 2;
Остра токсичност – кат. 3;
Системен токсикант за определени органи – при единична експозиция, кат. 1

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Наименование                  Съдържание      Класификация           Символи за опасностEC №                                                                                                R-фрази CAS №                                                                                              S-фразиEC-индекс №                                                           

1.

Метанол (CH3OH)              > 99,9 %        F; R11                                    F; T200?659?6                                                      T; R23/24/25-                        R: 11-23/24/25-39/23/24/2567?56?1                                                          39/23/24/25                S: (1/2-)7-16-36/37-45603?001?00?X                                               

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

Предизвиква кашлица, затруднено дишане. Пострадалият да се изнесе на свеж въздух. Ако е наложително, да се извърши изкуствено дишане. Да се потърси незабавно лекарска помощ.

4.2. При контакт с кожата

Да се отстрани замърсеното облекло и обувки. Тялото да се измие незабавно със силна струя вода за не по-малко от 15 минути. Да се потърси лекарска помощ.

4.3. При контакт с очите

Да се измие незабавно със силна струя вода за не по-малко от 15 минути. Да се потърси лекарска помощ незабавно.

4.4. При поглъщане

Изведете пострадалият на свеж въздух и ако е в съзнание и буден, да му се даде да пие етанол (1 чаша от 40 %-ен алкохол). Никога да не се дава нещо през устата, ако  пострадалият е в безсъзнание. Да се потърси лекарска помощ незабавно (уведомете лекарите за поглъщане на метанол). Ако до 1 час след поглъщане на пострадалия не е оказана лекарска помощ, предизвикайте повръщане (само при пострадал в пълно съзнание) и му дайте да пие още етанол (в зависимост от теглото на пострадалия; средно ок. 0,3 литра 40 %-ен алкохол на 1 час).

4.5. Необходимост  от квалифицирана лекарска помощ

Задължителна.

4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място

Да се използват лични предпазни средства, аспиратор. Да се изнесат пострадалите, изпаднали в безсъзнание извън замърсената атмосфера, да се поставят в легнало странично положение и да се направи изкуствено дишане. Веднага да се потърси медицинска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Застрашената цистерна да се полее с водна струя. За малки огньове - гаси се със сух химикал, въглероден окис, пяна, халогено-пясъчна водна струя. За големи огньове – сух химикал, въглероден окис, пяна или водна струя. Контейнерите да се охлаждат, докато огънят бъде загасен напълно. Да се съобщи на полицията и пожарната охрана.

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Възпламеним. Лесно изпаряваща се течност. При смесване с въздуха парите експлодират. Парите избухват на земята, тъй като са по-тежки от въздуха. С изгарянето, парите и налягането се увеличават рязко. Сериозен риск от отравяне при вдишване, поглъщане и контакт с кожата. Да се вземат мерки срещу статично електричество.

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Дейности по гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

5.4. Допълнителна информация

Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня, да навлезе в повърх-ностно течащи или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Отстраняване на възпламеними източници, осигуряване на предпазни средства за дихателна защита, достатъчна вентилация, предпазване от контакт с кожата и очите.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

В случай на разлив вземете следните мерки:

1. Уведомете незабавно подготвени за това екипи, като „Гражданска защита” или местната пожарна бригада. Необучени хора или такива без подходящи лични предпазни средства не трябва да влизат в засегнатите зони;
2. Изключете всички източници на огън: машини, електрически инсталации, да не се пуши;
3. Евакуирайте и ограничете броя на хората в опасната зона на разлива. Ако е необходимо, да се направи защитно ограждение;
4. Спрете или ограничете, ако е възможно, източника на разлив;
5. Вентилирайте замърсената атмосфера чрез отваряне на прозорци за разсейване на изпаренията;
6. Ако има пръски от разтвори, съберете или ограничете пръснатия материал. Разредете и неутрализирайте пръските и съхранете отпадъка на обезопасена площадка. Отводняването в канали и реки е ЗАБРАНЕНО.

6.3. Средства за почистване

Не промивайте в канализацията или дренажните системи. Използването на противопожарна пяна може да се окаже полезно при някои положения с цел да се ограничава изпаряването на продукта. Метанолът или други лесно запалими продукти могат да бъдат изолирани с помощта на пясък или други материали, които са в състояние да абсорбират с развитата си повърхност такива вещества. Внимателно изгребете с лопати, отстранете и изметете, като поставите в контейнер абсорбиращия материал и го запазете с оглед на бъдещата потребност, но трябва да бъдете внимателни, защото в контейнерите е възможно да се акумулират запалими пари, особено ако последните са затворени. Отговорните екипи и лицата, които се грижат за почистването, трябва да бъдат подходящо обучени и да използват предпазни средства.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

Да се измият добре ръцете след работа с материала. Да се използва добре вентилирано пространство. Над празните контейнери може да се образуват пари, които могат да бъдат опасни. Да се избягва контакт с топлина, искри и пламък. Да се избягва поглъщането и вдишването. Да не се херметизират, режат, заваряват, запояват, пробиват, смилат или изоставят празните контейнери до източници на топлина, искри или отворен пламък.

7.2. Съхранение

Да се съхранява далече от източници на топлина, искри или пламък. В метални варели, плътно затворени. Цистерните да са защитени от слънцето и да са със суха азотна възглавница. Да се съхранява в хладно, сухо, добре вентилирано пространство далеч от несъвместими вещества.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

Химично наименование
ACGIH
NIOSH
OSHA – FINAL PELS
МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ
220 ppm;
260 mg/m3;
250 ppm stel;
328 mg/m3 stel;
кожа – възможна е значителна резорбция чрез кожата.
220 ppm TWA;
260 mg/m3 TWA;
6000 ppm IDLH.
220 ppm TWA;
260 mg/m3 TWA.

8.2. Контрол на експозиция

Препоръчва се система за локална или обща вентилация с изсмукване, за да се поддържа излагането на персонала на въздействие под допустимите граници на пренасяно от въздуха вещество. По принцип се предпочита локална вентилация с изсмукване, тъй като тя може да контролира емисиите на замърсителя при самия източник, като се предотвратява разнасянето му из целия район на работа.

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства. В случай на недостатъчна вентилация, да се носи личен дихателен апарат.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

Задължителна при отделяне на пари/аерозоли. Използвайте маска с филтър AX /кафяв/ (отговарящ на EN 371) срещу газове и пари на органични съединения.

8.2.1.2. Защита на ръцете

Пример:
При пряк контакт с веществото:
                   материал:                     бутилов каучук
                   дебелина:                      0,7 мм
                   време за разяждане:    мин. 480 минути
При непряк контакт с веществото:
                   материал:                     Витон®
                   дебелина:                      0,7 мм
                   време за разяждане:    мин. 120 минути
Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на изискванията на директива на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

8.2.1.3. Защита на очите

Задължителна. Използвайте химични защитни очила и/или шлем за цялото лице, когато е възможно пръскане. В района на работа поддържайте фонтан за измиване на очите и система за бързо оросяване.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Носете огнеустойчиво и антистатично предпазно облекло. Сменяйте работното облекло и си измийте ръцете и лицето след работа с продукта. В никакъв случай не яжте, не пийте и не пушете по време на работа с продукта. Не вдишвайте парите.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Безцветна течност със специфичен мирис.

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

Молекулно тегло:                          32,04 g/mol
pH (воден разтвор, 395 g/l):          няма
Вискозитет (динамичен):                0,597 mPa*s (20oC)
Температура на топене:                 -98оС
Температура на кипене:                 64,5oC (1,013 hPa)
Температура на възпламеняване:  11oC (DIN 51755, част 1, c.c.)
Температура на самозапалване:    455oC (DIN 51794)
Експлозивни граници:
         долна                                               5,5 об.%
         горна                                               36,5 об.%
Мин. енергия за самозапалване:    0,14 mJ
Парно налягане (20оС):                           128 hPa
Относителна плътност на парите:  1,11
Плътност (20оС):                             0,791 g/cm3
Разтворимост във вода (20oC):      разтворим
log Pow (25oC):                               -0,77 (експериментално)

10. Стабилност и реактивоспособност

Стабилен при нормална температура и налягане.

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва висока температура и източници на запалване и топлина.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

киселини (минерални, неоксидиращи, солна, флуорна, фосфорна, хромна, хипохлорна, азотна, сярна, органични: оцетна, бензоена, мравчена, метанова, оксалова); азо-, диазо- и хидразини (диметил хидразин, хидразин, метил хидразин); изоцианати (метил изоцианат); метали/алкални и алкалоземни: цезий, калий, натрий; нитриди (калиев нитрид, натриев нитрид); пероксиди и хидропероксиди (органични: ацетил пероксид, бензол пероксид, бутил пероксид, метил етил кетон пероксид); епоксиди (бутил глицидил етер); оксидиращи агенти (бром, водороден пероксид, азотен диоксид, калиев нитрат); редуциращи агенти (алуминиев карбид, хлоросилан, водороден фосфид, литиев хидрид); водоразтворими вещества (оцетен анхидрид, алкил алуминиев хлорид, калциев карбид, етил дихлоросилан).

10.3. Опасни продукти при разпадане

При горенето се отделят въглероден диоксид (CO2), въглероден оксид (СО) и формалдехид (HCHO).

В случай на пожар виж т. 5.

10.4. Допълнителна информация

Хигроскопичен.
Неподходящи за работа и съхранение материали: някои пластмаси, метални сплави.
Парите образуват взривоопасни смеси с въздуха.

11. Токсикологична информация

Остра токсичност:                LC50 (вдишване плъх): 64000 ppm /4 часа
                                               LD50 (орално заек): 14200 mg/kg
                                               LD50 (орално плъх): 7300 mg/kg
                                               LD50 (дермално заек): 15800 mg/kg
Подостра до хронична
токсичност:                                   
Канцерогенност:                             не е отразено в ACGIH, IARC, NIOSH, NTP или OSHA;
Епидемиология:                    метанол е бил наблюдаван да произвежда фетотоксичност в ембриони на лабораторни животни;
Патологичност:                     няма налични данни;
Репродуктивен ефект:           няма налични данни;
Невротоксичност:                 няма налични данни;
Мутагенност:                         не се наблюдава;
Специфичното аномално развитие /растеж/ включва: сърдечно-съдовата, скелетно-мускулната и отделителната системи.
Допълнителна токси-
кологична информация:
При вдишване на парите:     дразнещи симптоми в дихателния тракт, главоболие, сънливост.
При абсорбиране:                 слепота, необратимо увреждане на очния нерв, наркоза, кома, увреждане на бъбреците и черния дроб
С веществото трябва да се работи с повишено внимание - грижливо и внимателно

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Златна рибка (прясна вода):                            250 ррm / л, 1 час, мъртва.
Токсичност за водни растения/ животни:      TLm 96 >1000 ppm.
LC50 (48 часа) пъстърва:                          8000 mg/l.
LC50 (24 часа) морски скариди:               10000 mg/l.
ЕС50 (30 минути) фотобактерии phophoreum: 51000 – 320000 ррm

L.macrochirus LC50:                                  15400 mg/l /96 часа в мека вода (ECOTOX)
Daphnia magna EC50:                               10000 mg/l /48 часа (IUCLID)
Scenedesmus quadricauda IC5:                           8000 mg/l /8 дни (IUCLID)
E. sulcatum EC5:                                       10000 mg/l /72 часа
Ps. putida EC5:                                          6600 mg/l /16 часа
E. salcatum NOEC:                                   28 mg/l /72 часа
*(от лист на Merck)

12.2. Подвижност

Отводняването в канали и реки е забранено. В случай на разливане, да се направи защитно ограждение.
Константа на Хенри (от лист на Merck):   13,68 m3/mol                                   

12.3. Устойчивост и разградимост

Лесно биоразградим.
Метаболизъм чрез морска амониевооксидираща бактерия Nitrococcus oceanus с освобождаване на въглероден диоксид. Под анаеробни условия се отделя въглероден оксид.

BOD: 600 - 1120 mg/g (IUCLID)
COD: 1420 mg/g (IUCLID)
ThOD: 1500 mg/g (IUCLID)
BOD/ThOD (BOD5): 76 %

12.4. Потенциал за биоакумулиране

Коефициент n-октанол/вода (log Pow): -0,77
Не се очаква биоакумулиране (log Pow < 1)

Да не се допуска проникване във водите, отпадъчните води или почвата.

13. Третиране на отпадъците

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.
Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

RCRA U – серия: номер на отпадък: U 154

Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират както самия продукт според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци.

14. Информация за транспортиране

Наземен транспорт: ADR, RID
UN 1230  МЕТАНОЛ; клас: 3+6.1; опак. група: II; класиф. код: FT1
Информационен рапорт за продукт/ размер: 358 LB
IATA:
UN 1230  МЕТАНОЛ; клас: 3+6.1; опак. група: II; класиф. код: FT1
Морски транспорт: IMDG-Code
UN 1090  АЦЕТОН, 3, II
Ems  F-E  S-D

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

ЕТИКЕТ

Символи за опасност:      F – силно запалим                                  
                                           T – токсичен
Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на опасното химично вещество (R-фрази):
R: 11-23/24/25-39/23/24/25  Силно запалим. Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане. Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване
на опасното химично вещество (S-фрази):
S: (1/2-)7-16-36/37-45  Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. Съдът да се държи плътно затворен. Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици. При злополука или неразположение да се потърси неза-бавно медицинска помощ и ако е възможно, да се покаже този етикет.

16. Друга информация

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.