АЛФАХИМ ЕООД
тел./факс: 967 34 32; 0888703598
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.alphachim.com

------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


МЕДЕН(II) СУЛФАТ ПЕНТАХИДРАТ


1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

МЕДЕН(II) СУЛФАТ ПЕНТАХИДРАТ

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2115526251-59-0000

1.2. Употреба на веществото

Реактив за анализи; химическо производство; получаване на минерални бои; напояване на дървесина; борба с вредители и болести по разстенията; кожарство; медицина; галваника и др.

2. Описание на опасностите

Вреден при поглъщане. Дразни очите и кожата. Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Наименование                      Съдържание    Класификация        Символ за опасностEC №                                                                                                R-фразиCAS №                                                                                              S-фрази                     

1.

Меден(II) сулфат          пентахидрат (CuSO4.5H2O)     > 98 %                 Xn; R22         Xn; N231?847?6                                                                  Xi; R36/38     R: 22-36/38-50/537758?99?8                                                                  N ; R50-53     S: (2-)22-60-61029?004?00?0

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

Пострадалият да се изведе на свеж въздух.

4.2. При контакт с кожата

Да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода и сапун.

4.3. При контакт с очите

При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Да се потърси лекарска помощ (офталмолог).

4.4. При поглъщане

Поглъщането може да причини стомашни болки, гадене, повръщане, диария, спад на кръвното налягане, такикадрия, припадък. Пострадалият да пие обилно количество вода (няколко литра). Да не се предизвиква повръщане. Да се потърси незабавно лекарска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Избират се според материалите, разположени в близост до пожара. Да се избира средство за гасене за пожар от клас А.

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Невъзпламеним. По време на пожар могат да се отделят вредни газове и пари. При пожар се отделят серни оксиди (SO, SOx).

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Дейности по гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

5.4. Допълнителна информация

Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня да навлезе в повърх-ностно течащи или подпочвени води. Абсорбирайте отделените пари с вода.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте. Предотвратете прекия контакт с веществото. Осигурете свеж въздух в затворени помещения.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Не позволявайте попадане на веществото в канализацията.

6.3. Средства за почистване

Съберете в сухо състояние без да вдигате прах и почистете добре засегнатите места.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте.

7.2. Съхранение

Да се съхранява на сухо място в плътно затворена опаковка. Няма строго определен температурен интервал за съхранение.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

ПДК за медни съединения (прах във въздуха): 1 mg/m3

8.2. Контрол на експозиция

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

Необходима. Да се използва филтър P2 /бял/  (отговарящ на DIN 3181) срещу твърди и течни частици на вредни вещества.

8.2.1.2. Защита на ръцете

При пряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за проникване:  мин. 480 минути
При непряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за проникване:  мин. 480 минути        
Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на изискванията на директива на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

8.2.1.3. Защита на очите

Използвайте защитни очила.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Сменяйте работното облекло и си измийте ръцете и лицето след работа с продукта.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Твърдо вещество със син цвят и без мирис.

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

Молекулно тегло:                          249,68 g/mol
pH (воден разтвор, 50 g/l):            3,5-4,5 (20oC)
Температура на топене:                 няма
Температура на кипене:                 няма
Температура на възпламеняване:  няма
Температура на самозапалване:    няма
Експлозивни граници:
         долна                                               няма
         горна                                               няма
Плътност (20оС):                             2,29 g/cm3 (20oC)
Насипна плътност:                          ~ 900-1200 kg/m3
Разтворимост във вода (20oC):      317 g/l
Термично разлагане:                     88-245оС (отделяне на кристализац. вода)
                                                        340-650oC

10. Стабилност и реактивоспособност

Стабилен при обикновенни условия на използване и съхранение.

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Нагряване (разлагане).

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Възможни са бурни реакции при контакт със: силни окислители, хидроксиламин, магнезий в прахово състояние.

10.3. Опасни продукти при разпадане

В случай на пожар виж т. 5.

10.4. Допълнителна информация

При нагряване се отделя кристализационната вода.

11. Токсикологична информация

Остра токсичност:              LD50 (дермално плъх): > 2000 mg/kg (RTECS)
                                             LD50 (орално плъх): 960 mg/kg (HSDB)
                                             LDLo (орално човек): 1088 mg/kg (RTECS)
Подостра до хронична
токсичност:                         Мутагенност:      micronucleus негативен (in vivo)
Допълнителна токси-
кологична информация:
При вдишване:                      дразнене на лигавиците, кашлица, задух.
При контакт с кожата:          дразнене.
При контакт с очите:             дразнене, риск от замъгляване на роговицата. При вдигане на прах: конюктивит.
При поглъщане:                    стомашни болки, повръщане, диария, спад на кръвното налягане, такикадрия, припадък. След латентен период: смърт.
С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Силно токсичен за водни организми. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Притежава ефект при унищожаване на гъбички.

Onchorhynchus mykiss LC50:          0,03 mg/l /96 часа (ECOTOX database)
Daphnia magna EC50:                      0,2 mg/l /48 часа (ECOTOX database)

12.2. Подвижност

Няма информация.

12.3. Устойчивост и разградимост

Методите за определяне на биоразградимост не са приложими за неорганични вещества.

12.4. Потенциал за биоакумулиране

Няма информация.

Да не се допуска проникване в повърхностни и отпадъчни води или почвата.

13. Третиране на отпадъците

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 06.03.03 – твърди соли съдържащи сулфати, сулфити или сулфиди. Няма единни регула-ции на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.
Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.
Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират като самия продукт. Отпадъкът да се третира според действа-щите регионални правила за третиране на химически отпадъци.

14. Информация за транспортиране

Наземен транспорт: ADR, RID
UN 3077  ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО, Н.У.К. (МЕДЕН(II) СУЛФАТ); клас: 9, опак. група: III; М7.
Речен транспорт: ADN, ADNR: не е тестван
Морски транспорт: IMDG-Code
UN 3077  ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО, Н.У.К. (МЕДЕН(II) СУЛФАТ); клас: 9, опак. група: III; класиф. код: М7; морски замърсител: PP; група на сегрегация: 7
Ems  F-A  S-F
Въздушен транспорт: CAO, PAX
UN 3077  ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО, Н.У.К. (МЕДЕН(II) СУЛФАТ); клас: 9, опак. група: III; М7.

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

ЕТИКЕТ

Символи за опасност:      Xn – Вреден                        N – Опасен за околната среда
Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на
опасното химично вещество (R-фрази):
R: 22-36/38-50/53         Вреден при поглъщане. Дразни очите и кожата. Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване
на опасното химично вещество (S-фрази):
S (1/2-)22-60-61            Да не се вдишва праха. Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък. Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.

16. Друга информация

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.