АЛФАХИМ ЕООД                                                                                                                                                   
тел./факс: 967 34 32; 0888703598
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.alphachim.com

------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА МОНОХИДРАТ


1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА МОНОХИДРАТ (CITRIC ACID MONOHYDRATE)

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2116375871-36-0000

1.2. Употреба на веществото

Добавка в храни, детергенти за промишлени и домакински цели (пране, миене); в различни фармацевтични препарати; в текстилната промишленост; в производството на печатни платки.

2. Описание на опасностите

Дразни очите.

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Наименование                      Съдържание    Класификация        Символ за опасностEC №                                                                                                R-фразиCAS №                                                                                             
фрази

1.

Лимонена киселина                                                           монохидрат (C6H8O7.H2O)           > 99 %                   ---                    Xi                                201-069-1                                                                                          R: 365949-29-1                                                                                         S: (2-)26

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

Свеж въздух.

4.2. При контакт с кожата

При контакт с кожата да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие с вода.

4.3. При контакт с очите

При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Да се потърси лекарска помощ (офталмолог), ако е необходимо.

4.4. При поглъщане

Веднага дайте на пострадалия да пие вода (максимум 2 чаши). Незабавно потърсете лекарска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Избират се според материалите разположени в близост до пожара. Основни средства за гасене на пожар са праховите пожарогасители. Да се избира средство за гасене от клас A (вода, пяна, ABC-прах). Неподходящи средства за гасене са BC-прах, D-прах и CO2.

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Възпламеним продукт. По време на пожар е възможно образуването на вредни газове или пари.

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Не стойте в зоната на пожара без необходимите предпазни средства. Дейности по гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

5.4. Допълнителна информация

Абсорбирайте отделените пари с вода. Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Не вдишвайте праха и предотвратете образуването му. Предотвратете прекия контакт с веществото. Да се използва одобрен сепаратор за прах или пари, ако се предизвиква разпрашаване на частиците във въздуха.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Не допускайте попадане на веществото в канализации.

6.3. Средства за почистване

Съберете в сухо състояние без да вдигате прах в обозначен контейнер. Почистете добре засегнатите места.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

Работещият да се измива добре след работа с продукта. Да се отстранят дрехите и да се изперат преди повторна употреба. Да се използва подходяща вентилация. Да не се вдишва праха.

7.2. Съхранение

Да се съхранява в добре затворенa опаковка на сухо място. Няма строго определен температурен интервал за съхранение. Да не се съхранява в метални съдове.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

Няма данни.

8.2. Контрол на експозиция

Препоръчва се система за локална или обща вентилация с изсмукване, за да се поддържа излагането на персонала на въздействие под допустимите граници на пренасяно от въздуха въздействие. По принцип се предпочита локална вентилация с изсмукване, тъй като тя може да контролира емисиите на замърсителя при самия източник, като се предотвратява разнасянето му из целия район на работа.

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства. В случай на недостатъчна вентилация, да се носи личен дихателен апарат.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

Необходима е при вдигане на прах.

8.2.1.2. Защита на ръцете

Пример:
При пряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за разяждане:    мин. 480 минути
При непряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за разяждане:    мин. 480 минути
Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на директивата на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

8.2.1.3. Защита на очите

Използвайте химични защитни очила.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Да се носи подходящо защитно облекло. Сменяйте работното облекло и си измийте ръцете и лицето след работа с продукта.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Твърдо бяло вещество без мирис във вид на кристали/пудра.

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда (данните са от лист на Merck)

Молекулно тегло:                           210,14 g/mol
pH (воден разтвор, 50 g/l, 25oC):   1,85
Температура на топене:                 135 – 152oC
Температура на кипене:                 разлага се
Температура на възпламеняване:  няма
Температура на самозапалване:    345oC (за безводно вещество)
Експлозивни граници:
         долна                                               115 g/m3
         горна                                               не е известна
Парно налягане (20оС):                           < 0,1 hPa (за безводно вещество)
Плътност (20оС):                            1,54 g/cm3
Насипна плътност:                          ~ 800 – 1000 kg/m3
Разтворимост във вода:                           ~ 1630 g/l (20oC)
Термично разлагане:                     > 170oC
log Pow (20oC):                               -1,72 (за безводно вещество) (IUCLID)

10. Стабилност и реактивоспособност

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Силно нагряване.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Бурни реакции при контакт с метали, окислители, основи, редуктори.

10.3. Опасни продукти при разпадане

Няма информация.
В случай на пожар виж т. 5.

11. Токсикологична информация

Остра токсичност:                   LD50 (орално плъх): 3000 mg/kg (за безводно вещество)(RTECS)
Специфични симптоми
при животински
експерименти:                         Кожна дразнимост (заек): няма дразнене (OECD 404)
(за безводно вещество)                Очна дразнимост (заек): силно дразнене (OECD 405)
Сенсибилизация:                   няма;
Канцерогенност:                   няма;
Мутагенност:                         Ames test - негативен;
                                               Няма тератогенен ефект при животинските експерименти.
                                               Не уврежда репродуктивните функции при животинските          експерименти.
Допълнителна токси-
кологична информация:
При вдишване на парите:     дразнещи симптоми в дихателния тракт.
При контакт с кожата:          леко дразнене.
При контакт с очите:            дразнене
При поглъщане на големи количества:     дразнене на лигавиците в стомаха, кашлица, болка, повръщане на кръв.
С веществото трябва да се работи с повишено внимание - грижливо и внимателно.

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Причинява вреден ефект във водната среда поради промяна на pH.

L. idus LC50:                           440 – 760 mg/l /96 часа (за безв. вещество) (IUCLID)
Daphnia magna EC50:             ~ 120 mg/l /72 часа (за безв. вещество) (IUCLID)

Максимално допустими
токси чни концентрации:
E. salcatum EC5:                    485 mg/l /72 часа (за безв. вещество)
Ps. putida EC5:                       > 10000 mg/l /16 часа (за безв. вещество)
M. aeruginosa EC5:                80 mg/l /8 дни (за безв. вещество)
Sc. quadricauda IC50:              640 mg/l /7 дни (за безв. вещество)

12.2. Подвижност

Няма информация.

12.3. Устойчивост и разградимост

Биоразградимост: 98 % /2 дни (за безводно вещество) (OECD 302 B).
Лесно отстранимо и разградимо вещество.

BOD5: 0,481 g/g
TOD: 0,686 g/g
COD: 0,685 g/g

12.4. Потенциал за биоакумулиране

Коефициент n-октанол/вода (log Pow) = -1,72 (20oC) (за безводно вещество) (IUCLID);
Не се очаква биоакумулиране (log Pow < 1).
Да не се допуска попадане в канализации, води или почва.

13. Третиране на отпадъците

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.
Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци. Този, който създава отпадъци носи отговорност за установяване на тяхната токсичност и физичните свойства, а също и за определяне на подходящата квалификация на отпадъците и методите за изхвърляне/депониране в съответствие с приложимите наредби.
Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират както самия продукт според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Изхвърля-нето/депонирането трябва да бъде в съответствие с регионалните, националните и местните закони и наредби. Местните наредби е възможно да бъдат по-строги от регионалните и националните изисквания и трябва да се спазват.

14. Информация за транспортиране

Не е класифициран като опасен за транспортиране продукт.

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

ЕТИКЕТ

Символи за опасност:      Xi – Дразнещ
Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на
опасното химично вещество (R-фрази):
R: 36                             Дразни очите.
Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване
на опасното химично вещество (S-фрази):
S: (2-)26-37/39               Да се пази от достъп на деца. При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

16. Друга информация

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.