АЛФАХИМ ЕООД                                                                                                                                                 
тел./факс: 967 34 32; 0888703598
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.alphachim.com

------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

КАЛИЕВА ОСНОВА, на люспи

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

КАЛИЕВА ОСНОВА, на люспи (КАЛИЕВ ХИДРОКСИД / POTASSIUM HYDROXIDE)

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2116294502-45-0000

1.2. Употреба на веществото

ПРИ ПРИГОТВЯНЕТО НА КАЛИЕВИ СОЛИ: КАРБОНАТИ, ФОСФАТИ, НИТРАТИ, ПЕРМАНГАНАТ, КСАНТАТИ, ЙОДИДИ, ДЕТЕРГЕНТИ, ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ИНСЕКТИЦИДИ, ХЕРБИЦИДИ, ПИГМЕНТИ, ДОБАВКИ ЗА КАУЧУКОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ФОТОГРАФИЯТА, АЛКАЛНИТЕ БАТЕРИИ, ЗА ИЗБЕЛВАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА И ТЪКАНИ, ДЪРВЕСИНА, РАСТИТЕЛНИ И МИНЕРАЛНИ МАСЛА, ВОСЪЦИ, КАТО  ОКИСЛИТЕЛ ПРИ БАГРЕНЕ НА КОЖИ В ХИМИЧЕСКАТА ПРАКТИКА И МЕДИЦИНАТА.

2. Описание на опасностите

Вреден при поглъщане. Предизвиква тежки изгаряния. Силно хигроскопичен.

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Наименование                      Съдържание      Класификация      Символ за опасностEC №                                                                                                R-фразиCAS №                                                                                              S-фрази          EC-индекс №                                                           

1.

Калиева основа (KOH)        85 – 90 %                Xn; R22         C215?181?3                                                                  C; R35           R: 22-351310?58?3                                                                                         S: (1/2-)26?36/37/39?45019?002?00?8

Други наименования: калиев хидроксид, поташ каустик

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

Симптомите са дразнене на носа и очите. При вдишване на висока концентрация от праха: силна кашлица, затруднено дишане, опасност от бронхити.
В случаи на повторни и продължителни изгаряния: епетаксис, възпаления на носа.

ПЪРВА ПОМОЩ: Изведете пострадалият от замърсената/заразената област на проветриво място. Ако е необходимо, да се направи изкуствено дишане.
Задължително е да се потърси незабавно лекарска помощ.

4.2. При контакт с кожата

Зачервяване на кожата, смъдене, парене, причинява сериозни изгаряния. Незабавно да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода и да се намаже с полиетиленгликол 400. Да се потърси лекарска помощ в случай на нетърпима болка.

4.3. При контакт с очите

Дразнене, сълзене, подуване на очите. При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Ако има затруднения с отварянето на клепачите, промийте с аналгетик (оксибупрокаин). Опасност от изгаряния и ослепяване! Задължително е да се потърси незабавно лекарска помощ (офталмолог).

4.4. При поглъщане

Болезнени изгаряния в устата, гърлото, хранопровода, стомаха, перфорация на стомашно-чревния тракт. Ако пострадалият е в съзнание, да пие обилно количество вода (няколко литра, ако трябва). Да не се предизвиква повръщане (риск от перфорация!). Никога да не се дава нещо през устата, ако  пострадалият е в безсъзнание. Незабавно да се потърси спешна медицинска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Избират се според материалите, разположени в близост до пожара. Да се избира средство за гасене за пожар от клас А. Основни средства за гасене на пожар са праховите пожарогасители. Водата не е подходяща за гасене, но може да се използва пръскане с водна струя, за да се поддържат охладени контейнерите, но в никакъв случай да не се вкарва вода вътре в тях.

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Невъзпламеним.

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Специални устойчиви на високи температури облекло, ръкавици, ботуши (EN 469, CE) и задължително изолиращ дихателен апарат, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

5.4. Допълнителна информация

Не допускайте използваната за борба с огъня вода да попадне в повърхностно течащите или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Предотвратете образуването на прах и не я вдишвайте. Предотвратете прекия контакт с веществото. Осигурете свеж въздух в затворени помещения. Носете подходяща лична защитна екипировка, както е посочено в т. 8. Изолирайте опасния район. Не допускайте влизане на ненужен персонал.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

В случай на разлив вземете следните мерки:

1. Уведомете незабавно подготвени за това екипи, като „Гражданска защита” или местната пожарна бригада. Необучени хора или такива без подходящи лични предпазни средства не трябва да влизат в засегнатите зони;
2. Евакуирайте и ограничете броя на хората в опасната зона на разлива. Ако е необходимо, да се направи защитно ограждение;
3. Спрете или ограничете, ако е възможно, източника на разлив;
4. Вентилирайте замърсената атмосфера чрез отваряне на прозорци за разсейване на изпаренията;
5. Съберете или ограничете пръснатия материал.

6.3. Средства за почистване

Съберете продукта с подходящи средства, като избягвате образуването на прах. Недейте да метете с метла, а използвайте вакуумен или мокър начин за събиране, за да предотвратите образуването на прах. Поставете всичко в затворен, обозначен контейнер съвместим с продукта. Остатъците трябва да се измият с вода и да се неутрализират с разредена киселина като оцетна или  азотна киселина. Абсорбирайте неутрализираните остатъци с пясък или вермикулит и ги поставете в обозначен контейнер. Измийте добре засегнатите зони. Не позволявайте попадане на водата в канализацията.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

С веществото трябва да се работи с особено внимание. Работниците трябва да са запознати с вредните ефекти на продукта. Да се носи пълно защитно облекло (виж т. 8). Не вдигайте прах и предотвратете прекия контакт с веществото. Избягвайте контакт с вода или влага. Силно хигроскопично вещество. За приготвяне на водни разтвори е важно продуктът да се сипва във водата, а не обратното и да се оперира бавно и внимателно с постоянно бъркане.

7.2. Съхранение

ПРОДУКТЪТ ДА СЕ СЪХРАНЯВА В ПЛЪТНО ЗАТВОРЕНИ ОПАКОВКИ, ЕТИКЕТИРАНИ,  ПАЛЕТИЗИРАНИ, В СУХИ ПОМЕЩЕНИЯ С ДОБРА ВЕНТИЛАЦИЯ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ВЛАГАТА. ПОДЪТ, НА КОЙТО Е ПОСТАВЕН ПРОДУКТЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДОБРЕ ПОЧИСТЕН И КАНАЛИЗИРАН. ДА ИМА НАБЛИЗО ДУШОВЕ И ТЕЧАЩА ВОДА, А СЪЩО И ВОДА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДА В СЛУЧАЙ НА РАЗПИЛЯВАНЕ.  ДА СЕ ПАЗИ ДАЛЕЧ ОТ : АЛУМИНИЙ, АКРОЛЕИН,  АЛКОХОЛИ, МАЛЕИНОВ АНХИДРИД, ТРИХЛОРЕТИЛЕН, ТЪЙ КАТО КОНТАКТЪТ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЕКСПЛОЗИЯ. КОНТЕЙНЕРИТЕ ДА БЪДАТ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕНИ, ТЪЙ КАТО ПРИ КОНТАКТА НА КАЛИЕВАТА ОСНОВА С ВЪГЛЕРОДНИЯ ДВУОКИС СЕ ОБРАЗУВА КАЛИЕВ КАРБОНАТ. ПО ПРИНЦИП ДА СЕ ИЗБЯГВА ЗАПРАШЕНОСТ. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ТЕМПЕРАТУРА ЗА СЪХРАНЕНИЕ: от +5oC до +30oC. ДА НЕ СЕ СЪХРАНЯВА В АЛУМИНИЕВИ, КАЛАЕНИ ИЛИ ЦИНКОВИ КОНТЕЙНЕРИ И ОПАКОВКИ.
ОПАКОВЪЧЕН МАТЕРИАЛ: ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТОРБИ.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

TLV – TWA / ppm  = 2 mg/m3
( ПРЕДЕЛНАТА ГРАНИЦА, КОЯТО НЕ БИВА ДА СЕ ПРЕВИШАВА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА С ПРОДУКТА)
МЕДИЦИНА: СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА СЪОТВЕТНАТА ДЪРЖАВА.
АКО НЕ Е ПРЕДВИДЕН ПРОУЧВАТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПЕРИОД ОТ ЗАКОНА, Е НЕОБХОДИМ КОНТРОЛ НЕ ПО- МАЛКО ОТ 1 ГОДИНА.

8.2. Контрол на експозиция

Препоръчва се система за локална или обща вентилация с изсмукване, за да се поддържа излагането на персонала на въздействие под допустимите граници на пренасяно от въздуха въздействие. По принцип се предпочита локална вентилация с изсмукване, тъй като тя може да контролира емисиите на замърсителя при самия източник, като се предотвратява разнасянето му из целия район на работа.

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства. В случай на недостатъчна вентилация, да се носи личен дихателен апарат.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

Да се носи предпазна маска с филтър P2 (отговаряща на DIN 3181) срещу твърди и течни частици на вредни вещества.

8.2.1.2. Защита на ръцете

Пример:
При пряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                     0,11 мм
                   време за разяждане:    мин. 480 минути
При непряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за разяждане:    мин. 480 минути

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на директивата на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

8.2.1.3. Защита на очите

Задължителна. Използвайте химични защитни очила и/или шлем за цялото лице. В района на работа поддържайте фонтан за измиване на очите и система за бързо оросяване.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Носете непропускащо защитно облекло, за да се предотврати контакт с кожата. Сменяйте работното облекло и си измийте ръцете и лицето след работа с продукта. В никакъв случай не яжте, не пийте и не пушете по време на работа с продукта. Не вдишвайте праха. В случаи, когато продуктът е в течно състояние и има опасност от разливане, да се използват материали, устойчиви на калий, а именно неопрен нипалон.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Полупрозрачни бели люспи, безцветни или слабо жълтеникави, без мирис.

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

Молекулно тегло:                          56,11 g/mol
pH на воден разтвор (56 g/l):                  ~ 14 (20oC)
Температура на топене:                 360оС
Температура на кипене:                 1320oC
Температура на възпламеняване:  невъзпламеним
Температура на самозапалване:    няма
Експлозивни граници:
         долна                                               няма
         горна                                               няма
Парно налягане:                             няма
Плътност (20оС):                             2,04 g/cm3
Разтворимост във вода (20oC):      1130 g/l

10. Стабилност и реактивоспособност

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Влага и несъвместими материали.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Риск от експлозия при контакт с: метали, леки метали (образуване на водород!).

Бурни реакции при контакт с: амониеви съединения, алкалоземни метали, киселини, халогени, халоген-халоген съединения, халогенизирани въглеводороди, неметални оксихалиди, халоген оксиди, органични нитросъединения, фосфор, неметални оскиди, въглеводороди, анхидриди, силни киселини, азиди.

Акролеин и акрилонитрил полимеризират бързо в присъствие на калиева основа. Реагира екзотермично със смеси на алкохоли и хлороформ. Причинява експлозивно разлагане на малеинов анхидрит. При нагряване с трихлороетилен се образуват експлозивни хлорацетиленови деривати.

Разтварянето във вода, алкохол и глицерин е силна екзотермична реакция.

10.3. Опасни продукти при разпадане

При контакт с алуминий, калай, цинк, олово и мед се отделя водород (риск от експлозия!)

При пожар – т. 5.

10.4. Допълнителна информация

Силно хигроскопичен. Екзотермичен процес при разтваряне във вода.
Несъвместим с метали, някои пластмаси, стъкло, животински и зеленчукови тъкани.

11. Токсикологична информация

Остра токсичност:                         LD50 (орално плъх): 273 mg/kg (RTECS)
Специфични симптоми
при животински експе-
рименти:                                          Очна чувствителност (заек): изгаряния (RTECS).
                                                         Кожна чувствителност (заек): изгаряния (RTECS).
Подостра до хронична
токсичност:                                                        
Сенсибилизация:                            не се наблюдава.;
Канцерогенност:                             не се наблюдава.
Мутагенност:                                  не се наблюдава.
Допълнителна токси-
кологична информация:
При вдишване на праха:             изгаряния на лигавиците.
При контакт с кожата:             изгаряния.
При контакт с очите:               изгаряния. Риск от ослепяване!
При поглъщане:                      изгаряния в устата, гърлото, хранопровода и стомашно-чревния тракт. Риск от перфорация в хранопровода и стомаха.
С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Вреден за водни организми. Токсичен за риба и планктон. Вреден поради промяна на pH във водната среда. Образува токсични смеси с вода дори след разреждане. Не причинява биологичен кислороден дефицит.

Gambusia affinis LC50:           80 mg/l /96 часа (IUCLID)

12.2. Подвижност

Няма информация.

12.3. Устойчивост и разградимост

Методите за определяне на биоразградимост не са приложими за не-органични съединения.

12.4. Потенциал за биоакумулиране

Не се очаква биоакумулиране.
Не се очаква концентриране на веществото сред живите организми.
Да не се допуска проникване в повърхностни и отпадъчни води или почвата.

13. Третиране на отпадъците

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.
Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.
Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират както самия продукт според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци.

14. Информация за транспортиране

Наземен транспорт: ADR, RID
UN 1813  КАЛИЕВ ХИДРОКСИД, ТВЪРД, клас: 8; опак. група: II;
                                                                           класиф. код: C6
Речен транспорт: ADN, ADNR: не е тестван
Морски транспорт: IMDG-Code
UN 1813  КАЛИЕВ ХИДРОКСИД, ТВЪРД, клас: 8; опак. група: II;
                                                                           класиф. код: C6
Ems  F-A  S-B
Въздушен транспорт:
UN 1813  КАЛИЕВ ХИДРОКСИД, ТВЪРД, клас: 8; опак. група: II;
                                                                           класиф. код: C6

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

ЕТИКЕТ

Символи за опасност:      C – Корозивно действащ
Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на
опасното химично вещество (R-фрази):
R: 22-35                        Вреден при поглъщане. Предизвиква тежки изгаряния.
Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване
на опасното химично вещество (S-фрази):
S: (1/2-)26-36/37/39-45   При контакт с очите незабавно да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже етикета, ако е възможно.

16. Друга информация

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.