АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                     

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

 

                         Име на продукта                                                                        КАЛИЕВ ХИДРООКИС

 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ

 

                         Химическо наименование                                                          Калиев хидроокис

                         Химическа формула                                                                  КOH

                         Mолекулна маса                                                                         74,13 g/mol

                         Синоними                                                                                   Калиева основа

                         EC index №                                                                                019-002-00-8

                         ЕС №                                                                                          215-181-3

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 С Корозивна

                                                                                                                             R22 Вредна при поглъщане

                                                                                                                             R35 Причинява сериозни изгаряния.

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

 

                         Вредна при поглъщане. Причинява сериозни изгаряния.        

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

 

                         При вдишване                                                                            Изнесете пострадалия на чист въздух.

                                                                                                                             Повикайте лекар.

 

                         При контакт с кожата                                                                Незабавно измийте кожата обилно с вода. Намажете

                                                                                                                             с полиетиленгликол 400. Незабавно свалете замърсените

                                                                                                                             дрехи.

 

                         При попадане в очите                                                                Да се измият очите обилно с вода, най-малко за 10 минути, 

                                                                                                                             като клепача се държи широко отворен . Незабавно

                                                                                                                             потърсете помощ от очен лекар.

 

                         При поглъщане                                                                          Дайте на пострадалия да пие обилно количество вода,

                                                                                                                             (ако е необходимо няколко литра). Да не се предизвиква

                                                                                                                             повръщане, поради риск от перфорации.

                                                                                                                             Незабавно  повикайте лекар.

                                                                                                                             Не правете опити да неутрализирате.  

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

 

                         Подходящи средства за гасене                                                  В зависимост от материалите съхранявани в близост.

 

                         Специфични рискове                                                                 Продуктът не е горим.           При контакт на продукта с леки

                                                                                                                             метали може да се отдели водород (Риск от експлозии!)

 

                         Предпазно облекло                                                                    Не стойте в опасната зона без подходящо химически

                                                                                                                              защитно облекло и  независима дихателна апаратура.

 

6. МЕРКИ  ПРИ СЛУЧАЙНО РАЗПИЛЯВАНЕ

 

                         Мерки, касаещи хора                                                                 Избягвайте контакт с продукта. Избягвайте разпрашаване

                                                                                                                             на продукта, избягвайте вдишването на прахта.                 

                                                                                                                             Осигурете достъп на чист въздух. в затворени помещения.

                                                                                                                            

                         Предпазни мерки за опазване                                                    Не допускайте попадането на продукта в канализацията

                         на околната среда                                                                     

 

                         Методи за почистване                                                               Съберете продукта по механичен начин.

                                                                                                                             Препратете за унищожаване.

                                                                                                                             Почистете засегнатите площи.

 

                         Средства за неутрализация                                                        Разредена сярна киселина.

 

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

 

                         Използване                                                                                 Няма специални изисквания.

 

                         Съхранение                                                                                Контейнера да се съхранява плътно затворен,

                                                                                                                             на сухо място. Температура за съхранение:

                                                                                                                             без ограничения

 

                         Несъвместими материали                                                          Алуминий, цинк, калай.

 

 

 

 

 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

 

                         Лична защитна екипировка                                                        Защитното облекло трябва да бъде избрано според

                                                                                                                             спецификата на извършваната работа, в зависимост от

                                                                                                                             концентрацията на вредните субстанции.

                                                                                                                             Устойчивостта на защитното облекло към химикали

                                                                                                                             трябва да бъда проверена при съответните доставчици.

 

                         Дихателна защита                                                                      Препоръчителна когато продукта се разпрашава.

                         Защита на очите                                                                        Предпазни очила

                         Защита на ръцете                                                                       Необходима. Защитни ръкавици.

 

                         Индустриална хигиена                                                              Незабавно свалете замърсените дрехи. Използвайте

                                                                                                                             защитни кремове за ръцете. След работа с продукта

                                                                                                                             измийте ръцете и лицето.

                        

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

 

                         Физическо състояние                                                                 Твърдо

                         Цвят                                                                                            Бял

                         Миризма                                                                                     Без мирис

                         рН на 50g/l H2O @ 20°C                                                            >13,5

                         Точка на топене                                                                         143°С

                         Точка на топене                                                                         1320°С

                         Разтворимост във вода                                                               Разтворима

                         Разтворимост в етанол                                                               Разтворима

 

                         10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

                        

                         Условия, които трябва да се избягват                                       Няма данни

                        

                         Материали, които трябва                                                          Метали, леки метали: Може да се отдели водород(риск от

                         да се избягват                                                                             експлозия!) амониеви вещества, алкалоземни метали,

                                                                                                                             халогени, живак/живачни съединения, органични

                                                                                                                             азотосъдържащи съединения, фосфор, неметални окиси,

                                                                                                                             анхидриди, силни киселини.

                        

                         Опасни продукти от разлагане                                                  Не са известни.

 

                         Друга информация                                                                    Изключително хигроскопичен продукт. При разтваряне във

                                                                                                                             вода: силно екзотермична реакция.

                                                                                                                             Несъвместима с метали, различни пластмаси, стъкло,

                                                                                                                             растителни/животински тъкани.

                        

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Остра токсичност                                                                      LD50 (орално плъх) 273 mg/kg (безводна субстанция)

 

                         Друга токсикологична информация                                         При инхалиране на прахта: Изгаряния на лигавиците.

                                                                                                                             При контакт с кожата: Изгаряния

                                                                                                                             При попадане в очите: Изгаряния. Риск от ослепяване.

                                                                                                                             При поглъщане: Изгаряния на лигавиците в устата,

                                                                                                                             гърлото, стомашно-чревния тракт. Риск от перфорации.

 

                         Друга информация                                                                    Продуктът да се използва с обичайното внимание,

                                                                                                                             необходимо винаги когато се работи с химикали.

 

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Екотоксични ефекти                                                                  Биологични ефекти: Вредни ефекти, дължащи се на

                                                                                                                             промяната на рН. Каустична дори и в ниска концентрация.

                                                                                                                             Токсична за водни организми.

                                                                                                                             Токсичност при риби LC50  80 mg/l /24 h (безводна субстанция)

                                                                                                                             Водни организми: LC50  10-100 mg/l /96 h (безводна субстанция)

 

                         Друга екологична информация                                                 Не позволявайте попадането във водните басейни,

                                                                                                                             отходните води и почвата.

 

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

                         Унищожаване на продукта                                                        Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и

                                                                                                                             остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат

                                                                                                                             за специални отпадъци. Унищожаването на последните се

                                                                                                                             регулира  в страните членки на ЕС чрез общи закони и

                                                                                                                             правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните

                                                                                                                             власти, така и с компаниите, които се занимават

                                                                                                                             с унищожаването им, и които са в състояние да Ви

                                                                                                                             посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

 

                         Унищожаване на опаковките                                                     Унищожаването се извършва в съгласие с официалните

                                                                                                                             правила. Замърсените опаковки се третират като самия

                                                                                                                             продукт.

                                                                                                                             Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки

                                                                                                                             могат да се използват като домакински или да се

                                                                                                                             рециклират.

 

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

 

                         Наземен транспорт                                                                    GGVS, GGVE, ADR, RID

                         Класификация                                                                            8/41b

                         ADR                                                                                            80

                         Точно име при транспорт                                                         potassium HYDROXIDE, SOLID

 

 

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Етикет с ЕО-име                                                                        КАЛИЕВА ОСНОВА

                         ЕО обозначения                                                                         С Разяждащо

 

 

 

 

 

 

 

                         ЕО фрази относно опасността                                                   R22 Вреден при поглъщане.

                                                                                                                             R35 Причинява сериозни изгаряния.

                        

                         ЕO фрази за безопасност                                                           S26 В случай на попадане в очите незабавно да се измият

                                                                                                                             с обилно количество вода и да се потърси медицинска помощ.

                                                                                                                             S36/37/39 Носете подходящи защитни дрехи, ръкавици и

                                                                                                                             предпазни средства за лицето и очите

                                                                                                                             S45 В случай на злополука и ако се почувствате недобре,

                                                                                                                             незабавно потърсете медицинска помощ (покажете

                                                                                                                             етикета когато е възможно)

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                             Информацията в този документ трябва за бъде

                                                                                                                             достъпна за всички, на които може да се наложи да

                                                                                                                             работят с продукта.