АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                     

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

 

                         Име на продукта                                                                        КАЛИЕВ ФЕРИЦИАНИД

 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

 

                         Химическо наименование                                                          Калиев хексацианоферат (III)

                         Синоними                                                                                   Червена кръвна сол

                         Химическа формула                                                                  K3[Fe(СN)6]

                         Молекулна маса                                                                         329,26 g/mol

                         EC №                                                                                          237-323-3

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 -

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

 

                         Няма подходящи данни за токсикологична оценка. Класификацията в съответствие с категориите на

                         Опасност са определени в Разпоредба 67/548/ЕЕС  и са залегнали в законодателството на съответните

                         държави. В този контекст, третирането на този продукт като опасен не може да се изключи.

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

 

                         След вдишване                                                                           (Голямо  количество прах) Чист въздух. Консултирайте се

                                                                                                                             с лекар ако се почувствате зле.

                         След контакт с кожата                                                               (Частици, прах) Отмийте с течаща вода.

                                                                                                                             Свалете замърсените дрехи

                         След контакт с очите                                                                 (Частици, прах) Изплакнете с обилно количество вода

                                                                                                                             като държите клепачите широко отворени.

                                                                                                                             Незабавно потърсете очен специалист.

                         След поглъщане                                                                        (Частици, прах) Дайте на пострадалия да пие обилно количество вода,

                                                                                                                             Предизвикайте повръщане. Повикайте лекар

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

 

                         Подходящи средства за гасене                                                  В зависимост от материалите съхранявани в близост..

                                                                                                                            

                         Особени рискове                                                                        Не е запалителен. Възможно е освобождаване на опасни  

                                                                                                                             газове под въздействие на околния огън.

 

                         Специално защитно оборудване                                               Не стойте в опасната зона без подходящо химически

                                                                                                                             защитно облекло и независима дихателна апаратура.

 

                         Друга информация                                                                    Не позволявайте използваната за борба с огъня вода

                                                                                                                             да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

 

6. МЕРКИ  ПРИ СЛУЧАЙНО РАЗПИЛЯВАНЕ

 

                         Мерки касаещи хора                                                                  Избягвайте образуването на прах. Не вдишвайте прахта.    

                         Мерки за опазване на околната среда                                       Не позволявайте да попадне в канализацията.

                                                                                                                            

                         Методи за почистване                                                               Съберете с механични средства. Препратете за изхвърляне.

                                                                                                                             Почистете засегнатите площи.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

 

                         Използване                                                                                 Няма специални изисквания

 

                         Съхранение                                                                                Плътно затворена опаковка на сухо място, защитен от

                                                                                                                             светлина.

                                                                                                                             Температура за съхранение без ограничения.

 

                         Изисквания за опаковката                                                          Не използвайте леки метали за опаковка.

                        

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

 

                         Лична защитна екипировка                                                        Специфично за работното място защитно работно 

                                                                                                                             облекло трябва да бъде избрано в зависимост от

                                                                                                                             концентрацията и количеството на разглежданото

                                                                                                                            опасно вещество. Устойчивостта на защитното

                                                                                                                             облекло към химикалите трябва да бъде установена от

                                                                                                                             съответния доставчик.

                         Респираторна защита                                                                 Необходима когато се образува прах

                         Защита на очите                                                                        Необходима

                         Защита на ръцете                                                                       Необходима

                        

 

 

 

 

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

 

                         Физическо състояние                                                                 Твърдо

                         Цвят                                                                                            Тъмно червен

                         Мирис                                                                                        Без мирис

                         рН стойност (50 g/l H2O)                                                          6 @ 20°С

                         Точка на кипене                                                                         ¦

                         Точка топене                                                                              ¦

                         Плътност                                                                                    1,85 g/сm3 @ 20°С

                         Насипна плътност                                                                      900-1000 к g/m3

                         Разтворимост във вода                                                               464 g/l @20°С

                                                                                                                             299 g/l @0°С

                         Разтворимост в ацетон                                                               разтворим

                         Термична декомпозиция                                                            >300°С

 

10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

                        

                         Условия,които трябва да се избягват                                        Нагряване

                        

                         Материали които трябва                                                           Киселини, окисляващи агенти, флуор, амоняк, хромен триокис.

                         да се избягват                                                                            

 

                         Опасни продукти от разпадане                                                 В случай на пожар: водороден цианид, азотни газове.

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Остра токсичност                                                                      LD50 (орално мишка) 2970 mg/kg

                                                                                                                             LDLо (орално плъх) 1600 mg/kg

                        

                         Допълнителна токсикологична информация                            След вдишване на прахта: Замайване, повръщане, цианоза,

                                                                                                                             сърдечносъдова недостатъчност, кома.

                                                                                                                             След контакт с кожата: Леко раздразнение.

                                                                                                                             След контакт с очите: Леко раздразнение.

                                                                                                                             След хидролиза: токсичен. Следващото се отнася за

                                                                                                                             циановите съединения: Възможно е освобождаване на

                                                                                                                             циановодородна киселина-блокада на клетъчното дишане,

                                                                                                                             сърдечносъдова недостатъчност, безсъзнание.

 

                         Продуктът да се използва с необходимото внимание, нужно винаги когато се работи с химикали

 

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Екотоксични ефекти                                                                  Биологични ефекти: Токсичен за водни организми

 

                         Допълнителна екологична информация                                   Не допускайте да попадне във водните басейни, отходните

                                                                                                                             води и почвата!

 

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

                         Унищожаване на продукта                                                        Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и

                                                                                                                             остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат

                                                                                                                             за специални отпадъци. Унищожаването на последните се

                                                                                                                             регулира  в страните членки на ЕС чрез общи закони и

                                                                                                                             правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните

                                                                                                                             власти, така и с компаниите, които се занимават

                                                                                                                             с унищожаването им и които са в състояние да Ви

                                                                                                                             посъветват как да унищожите специалните отпадъци.                      

 

                         Унищожаване на опаковките                                                     Унищожаването се извършва в съгласие с официалните

                                                                                                                             правила. Замърсените опаковки се третират като самия

                                                                                                                             продукт.

                                                                                                                             Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки

                                                                                                                             могат да се използват като домакински или да се

                                                                                                                             рециклират.

 

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

 

                         Не е обект на транспортна регулация

 

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 -

 

                         ЕО фрази относно опасността                                                   -

 

                         ЕO фрази за безопасност                                                           -

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                             Информацията в този документ трябва за бъде

                                                                                                                             достъпна за всички, на които може да се наложи да

                                                                                                                             работят с продукта.