АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                     

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

 

                         Име на продукта                                                                        КАЛИЕВ ПЕРМАНГАНАТ

 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

 

                         EC №                                                                                          231-760-3

                         Молекулна маса                                                                         158.04 g/mol

                         Химическа формула                                                                  КМпO4

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

 

                         При контакт със запалими материали може да предизвика пожар. Вреден при поглъщане

                         Много токсичен за водни организми Може да има дългосрочен неблагоприятен ефект върху околната среда.

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

 

                         След вдишване                                                                           Чист въздух. Консултирайте се с лекар, ако се почувствате

                                                                                                                             зле

                         След контакт с кожата                                                               Отмиване с обилно количество вода.

                                                                                                                             Незабавно свалете замърсените дрехи.

                         След контакт с очите                                                                 Изплакнете с обилно количество вода като държите

                                                                                                                             клепачите широко отворени. Извикайте офталмолог.

                         След поглъщане                                                                        Дайте на пострадалия да пие обилно количество вода.

                                                                                                                             Не предизвиквайте повръщане (риск от перфорация)

                                                                                                                             Незабавно повикайте лекар.

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

 

                         Подходящи средства за гасене                                                  В зависимост от материалите съхранявани в близост.

                                                                                                                            

                         Особени рискове                                                                        Подпомага горенето.

                                                                                                                             Пазете далеч от запалими материали.

                                                                                                                             В случай на пожар е възможно образуването на опасни,

                                                                                                                             запалими газове.

                         Специално защитно оборудване                                               Не стойте в опасната зона без подходяща  химически

                                                                                                                             защитна екипировка и дихателна апаратура.

                         Друга информация                                                                    Абсорбирайте отделените газове с вода.

                                                                                                                             Не позволявайте използваната за борба с огъня вода

                                                                                                                             да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

 

6. МЕРКИ  ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗПУСКАНЕ

 

                         Мерки, касаещи хора                                                                 Избягвайте разпрашаване на продукта, на вдишвайте прахта

                                                                                                                             Избягвайте контакт с веществото.

                         Предпазни мерки за опазване на околната среда                      Не позволявайте да попадне в канализацията.

                                                                                                                            

                         Методи за почистване                                                               Съберете сух.Препратете за унищожаване.

                                                                                                                             Почистете замърсените площи.

                                                                                                                             .

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

 

                         Използване                                                                                 Няма специални изисквания

                         Съхранение                                                                                Плътно затворен, на сухо, далеч от източници на горене и

                                                                                                                             топлина. Температура за съхранение без ограничение.

 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

 

                         Лична защитна екипировка                                                        Специфично за работното място защитно работно облекло трябва да бъде

                                                                                                                             избрано в зависимост от концентрацията и количеството

                                                                                                                             на разглежданото опасно вещество. Устойчивостта на защитното

                                                                                                                             облекло към химикалите трябва да бъде установена от съответния

                                                                                                                             доставчик.

                         Респираторна защита                                                                 Необходима когато се образува прах.

                         Защита на очите                                                                        Необходима

                         Защита на ръцете                                                                       Нитрилови ръкавици

                                                                                                                            

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

 

                         Физическо състояние                                                                 Твърдо

                         Цвят                                                                                            Виолетов

                         Мирис                                                                                        Без мирис

                         рН стойност на р-р 20 g/l H2O                                                  7,0-9,0 @20°C

                         Точка топене                                                                              240°С

                         Плътност                                                                                    2,70 g/сm3 @ 20°С

                         Насипна плътност                                                                      1300-1600 kg/m3

                         Разтворимост във вода                                                               64 g/l @20°C

 

10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

                        

                         Условия които трябва да се избягват                                        Няма

                         Материали които трябва да се избягват                                    Органични съединения, киселини, запалими вещества,

                                                                                                                             водороден прекис, хидроксиламин, глицерол, сяра, амониеви

                                                                                                                             съединения, алкохоли, концентрирана сярна киселина, фосфор,

                                                                                                                             карбиди, алуминий на прах, антимон, арсен, солна киселина,

                                                                                                                             диметил сулфоксид, оцетен анхидрид, формалдехид,

                                                                                                                             триетаноламин

                         Опасни продукти при декомпозиция                                        няма

                         Друга информация                                                                    Силно окисляващ агент.

                                                                                                                             Опасност от експлодиране на прахта.

                                                                                                                            

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Остра токсичност                                                                      LD50 (орално, плъх) 1090 mg/kg

                                                                                                                            

                         Друга токсикологична информация                                         След контакт с очите: изгаряния, Риск от помътняване на

                                                                                                                             роговицата.

                                                                                                                             След поглъщане: гадене, повръщане. Риск от перфорасия на

                                                                                                                             хранопровода и стомаха..

                                                                                                                             След вдишване на прахта: Вдишването може да доведе до

                                                                                                                             белодробен оток.

                                                                                                                            

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

                        

                         Екотоксични ефекти                                                                  Силно токсичен за водни организми, може да има дългосрочен

                                                                                                                             неблагоприятен ефект върху околната среда.

                                                                                                                             Има бактерициден ефект.

                                                                                                                             Биологични ефекти: Вреден за водните организми.

                                                                                                                             Токсичност при риби:LC50: 0,75 mg/l / 96 h

 

                         Други екологични данни                                                          Не допускайте попадането на продукта в подпочвените води,

                                                                                                                             водните басейни и почвата.

 

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

                         Унищожаване на продукта                                                        Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и

                                                                                                                             остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат

                                                                                                                             за специални отпадъци. Унищожаването на последните се                                                                                                                                             регулира  в страните членки на ЕС чрез общи закони и

                                                                                                                             правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните

                                                                                                                             власти, така и с компаниите, които се заномават

                                                                                                                             с унищожаването им и които са в състояние да Ви

                                                                                                                             посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

                         Унищожаване на опаковките                                                     Унищожаването се извършва в съгласие с официалните

                                                                                                                             правила. Замърсените опаковки се третират като самия

                                                                                                                             продукт.

                                                                                                                             Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки

                                                                                                                             могат да се използват като домакински или да се

                                                                                                                             рециклират.

 

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

 

                         Наземен транспорт                                                                    GGVS, GGVE, ADR, RID

                         Клас на риска                                                                             5.1. II

                         Наименование                                                                            POTASSIUM PERMANGANATE

 

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Етикет с ЕО-име                                                                        КАЛИЕВ ПЕРМАНГАНАТ

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 O Окисляващ

                                                                                                                             Хп Вреден

                                                                                                                             N Опасен за околната среда

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

                         R - фрази относно опасността                                                   R8 При контакт със запалими материали 

                                                                                                                             може да предизвика пожар

                                                                                                                             R22 Вреден при поглъщане

                                                                                                                             R50/53 Много токсичен за водни организми, може да има

                                                                                                                             дългосрочен неблагоприятен ефект върху околната среда

                         S - фрази за безопасност                                                            S60-61 Този материал и опаковката му да се третират като

                                                                                                                              опасен отпадък. Избягвайте изпускането в околната среда.

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                             Информацията в този документ трябва за бъде

                                                                                                                             достъпна за всички, на които може да се наложи да

                                                                                                                             работят с продукта.