АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                     

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

 

                         Име на продукта                                                                        КАЛИЕВ НИТРАТ

 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

 

                         EC №                                                                                          231-818-8

                         Молекулна маса                                                                         101.11 g/mol

                         Химическа формула                                                                  КNO3

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

 

                         При контакт със запалими материали може да предизвика пожар.

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

 

                         След вдишване                                                                           Чист въздух. Потърсете медицинска помощ .

                         След контакт с кожата                                                               Отмиване с обилно количество вода.

                                                                                                                             Незабавно свалете замърсените дрехи.

                         След контакт с очите                                                                 Изплакнете с обилно количество вода като държите

                                                                                                                             клепачите широко отворени.

                         След поглъщане                                                                        Дайте на пострадалия да пие обилно количество вода,

                                                                                                                             Консултирайте се с лекар, ако се почувства зле.

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

 

                         Подходящи средства за гасене                                                  Вода.

                                                                                                                            

                         Особени рискове                                                                        Не е запалим, но подпомага горенето.

                                                                                                                             Пазете далеч от запалими материали.

                                                                                                                             В случай на пожар е възможно образуването на опасни,

                                                                                                                             запалими газове (азотен окис)

                         Специално защитно оборудване                                               Не стойте в опасната зона без подходяща  химически

                                                                                                                             защитна екипировка и дихателна апаратура.

                         Друга информация                                                                    Абсорбирайте отделените газове с вода.

                                                                                                                             Не позволявайте използваната за борба с огъня вода

                                                                                                                             да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

 

6. МЕРКИ  ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗПУСКАНЕ

 

                         Мерки, касаещи хора                                                                 Избягвайте разпрашаване на продукта, на вдишвайте прахта

                                                                                                                             Избягвайте контакт с веществото.

                         Предпазни мерки за опазване на околната среда                      Не позволявайте да попадне в канализацията.

                                                                                                                            

                         Методи за почистване                                                               Съберете сух.Препратете за унищожаване.

                                                                                                                             Почистете замърсените площи.

                                                                                                                             .

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

 

                         Използване                                                                                 Няма специални изисквания

                         Съхранение                                                                                Плътно затворен, на сухо, далеч от източници на горене и

                                                                                                                             топлина. Температура за съхранение без ограничение.

 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

 

                         Лична защитна екипировка                                                        Специфично за работното място защитно работно 

                                                                                                                             облекло трябва да бъде избрано в зависимост от

                                                                                                                             концентрацията и количеството на разглежданото

                                                                                                                             опасно вещество. Устойчивостта на защитното

                                                                                                                             облекло към химикалите трябва да бъде установена от

                                                                                                                             съответния доставчик.

                         Респираторна защита                                                                 Необходима когато се образува прах.

                         Защита на очите                                                                        Необходима

                         Защита на ръцете                                                                       Нитрилови ръкавици

                                                                                                                            

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

 

                         Физическо състояние                                                                 Твърдо

                         Цвят                                                                                            Бял

                         Мирис                                                                                        Без мирис

                         рН стойност на р-р 100 g/l H2O                                                5,0-7,5 @20°C

                         Точка топене                                                                              334°С

                         Плътност                                                                                    2,11 g/сm3 @ 20°С

                         Насипна плътност                                                                      800 kg/m3

                         Разтворимост във вода                                                               320 g/l @20°C

 

 

10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

                        

                         Условия които трябва да се избягват                                        Не са известни

                         Материали които трябва да се избягват                                    Повишена реактивност с метали на прах,

                                                                                                                             запалими вещества, сулфиди, бор, въглерод, сяра, фосфор,

                                                                                                                             магнезий (риск от експлозия)

                         Опасни продукти при декомпозиция                                        в случай на пожар: Виж Секция 5

                                                                                                                            

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Остра токсичност                                                                      LD50 (орално, плъх) 3750 mg/kg

                                                                                                                            

                         Друга токсикологична информация                                         След контакт с очите -слабо възпаление.

                                                                                                                             След поглъщане: Възпаление на лигавиците в

                                                                                                                             устата, гърлото, хранопровода и стомашно-чревния тракт,

                                                                                                                             гадене, повръщане, диария. След поглъщане на големи

                                                                                                                             количества: главоболие, сърдечна аритмия, понижение на

                                                                                                                             кръвното, задух и спазми.

                                                                                                                            

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

                        

                         Екотоксични ефекти                                                                  Биологични ефекти: Вреден за водните организми.

                                                                                                                             Токсичност при риби:LC50: 1378 mg/l / 96 h

 

                         Други екологични данни                                                          Не допускайте попадането на продукта в подпочвените води,

                                                                                                                             водните басейни и почвата.

 

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

                         Унищожаване на продукта                                                        Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и

                                                                                                                             остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат

                                                                                                                             за специални отпадъци. Унищожаването на последните се                                                                                                                                             регулира  в страните членки на ЕС чрез общи закони и

                                                                                                                             правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните

                                                                                                                             власти, така и с компаниите, които се занимават

                                                                                                                             с унищожаването им и които са в състояние да Ви

                                                                                                                             посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

 

                         Унищожаване на опаковките                                                     Унищожаването се извършва в съгласие с официалните

                                                                                                                             правила. Замърсените опаковки се третират като самия продукт.

                                                                                                                             Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки

                                                                                                                             могат да се използват като домакински или да се

                                                                                                                             рециклират.

 

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

 

                         Наземен транспорт                                                                    GGVS, GGVE, ADR, RID

                         Клас на риска                                                                             5.1. III

                         Наименование                                                                            POTASSIUM NITRATE

 

 

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Етикет с ЕО-име                                                                        КАЛИЕВ НИТРАТ

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 O Окисляващ

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

                         R - фрази относно опасността                                                   R8 При контакт със запалими материали 

                                                                                                                             може да предизвика пожар

 

                         S - фрази за безопасност                                                            S16 Пазете далеч от източници на горене - не пушете

                                                                                                                             S41 В случай на пожар и/или експлозия не вдишвайте дима.

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                             Информацията в този документ трябва за бъде

                                                                                                                             достъпна за всички, на които може да се наложи да

                                                                                                                             работят с продукта.