АЛФАХИМ ЕООД                                                                                                                                               
тел./факс: 967 34 32; 0888703598
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.alphachim.com

------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


КАЛАЕН(II) ХЛОРИД ДИХИДРАТ

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

КАЛАЕН(II) ХЛОРИД ДИХИДРАТ

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2117255864-34-0000

1.2. Употреба на веществото

Реактив за анализи; химическо производство; като редуктор при синтеза на органични съединения и багрила; като стипцовка при багрене на текстилни материали; при производството на лакове и пр.

2. Описание на опасностите

Вреден при поглъщане. Дразни очите, дихателните пътища и кожата. Възможна е чувствителност при контакт с кожата.

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Наименование                      Съдържание        Класификация    Символ за опасностEC №                                                                                                 R-фразиCAS №                                                                                              S-фразиEC-индекс №            

1.

Калаен(II) хлорид (SnCl2)       > 98 %                  Xn; R22         Xn231-868-0                                                                  Xi; R36/37/38  R: 22-36/37/38-4310025-69-1                                                                R43                 S: (2-)24-26-37

Други наименования: калаен дихлорид.

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

Свеж въздух.

4.2. При контакт с кожата

При контакт с кожата незабавно да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода и сапун. Ако се появи дразнене, да се потърси медицинска помощ.

4.3. При контакт с очите

При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Да се потърси лекарска помощ (офталмолог).

4.4. При поглъщане

Пострадалият да пие обилно количество вода. Да се потърси лекарска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Избират се според материалите разположени в близост до пожара. Основни средства за гасене на пожар са праховите пожарогасители. Да се избира средство за гасене от клас А (пяна, ABC-прах). Да не се използва BC-прах, D-прах или CO2.

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Невъзпламеним. По време на пожар могат да се отделят вредни газове и пари. При пожар се отделя солна киселина (HCl).

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Дейности по гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

5.4. Допълнителна информация

Абсорбирайте отделените пари с вода. Не позволявайте водата, ако е използвана такава за борба с огъня, да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте. Предотвратете прекия контакт с веществото. Осигурете свеж въздух в затворени помещения.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Не позволявайте попадане на веществото в канализацията.

6.3. Средства за почистване

Съберете в сухо състояние без да вдигате прах и почистете добре засегнатите места.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте. Носете подходящо предпазно облекло и ръкавици.

7.2. Съхранение

Да се съхранява на сухо място в плътно затворена опаковка. Да е достъпен само за оторизиран персонал. Да се съхранява при температури между +15oC и +25oC.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

ПДК за калай (Sn): 2 mg/m3

8.2. Контрол на експозиция

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства. В случай на недостатъчна вентилация, да се носи личен дихателен апарат.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

Необходима е при образуване на прах. Да се използва филтър B /сив/ (при пожар) или филтър P2 /бял/ (при работа с продукта) (отговарящ на DIN 3181) срещу твърди и течни частици на вредни вещества.

8.2.1.2. Защита на ръцете

При пряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за проникване:  мин. 480 минути
При непряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за проникване:  мин. 480 минути

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на изискванията на директива на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

8.2.1.3. Защита на очите

Използвайте защитни очила.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Сменяйте работното облекло и си измийте ръцете и лицето след работа с продукта. В никакъв случай не яжте и не пийте по време на работа с продукта. Не вдишвайте праха.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Бяло твърдо вещество без мирис.

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда (информацията е взета от лист на Merck)

Молекулно тегло:                          225,63 g/mol
pH (воден разтвор, 100 g/l):          ~ 1-2 (20oC)
Температура на топене:                 38oC
Температура на кипене:                 623oC (1013 hPa)
Температура на възпламеняване:  невъзпламеним
Температура на самозапалване:    няма
Парно налягане:                             слабо
Експлозивни граници:
         долна                                               няма
         горна                                               няма
Плътност (20оС):                             2,71 g/cm3
Насипна плътност:                          ~ 1250 kg/m3
Разтворимост във вода (20oC):      1187 g/l                                           

10. Стабилност и реактивоспособност

Стабилен при обикновени условия на използване и съхранение.

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Влага и високи температури.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Възможни са бурни реакции при контакт със силни киселини и с водороден пероксид.
Риск от възпламеняване или образуване на вредни газове и пари при контакт със: съединения халоген-халоген, етилен оксид, карбиди.)
Риск от експлозия при контакт с: хидразин и производните му, нитрати, алкални метали, силни окислители.

10.3. Опасни продукти при разпадане

Няма информация.
В случай на пожар виж т. 5.

10.4. Допълнителна информация

При нагряване се освобождава кристалохидрата.

11. Токсикологична информация

Остра токсичност:                                    LD50 (орално плъх): 700 mg/kg (за безводен)
Подостра до хронична
токсичност:                        
Сенсибилизация:                            наблюдава се чувствителност при контакт с кожата;
Канцерогенност:                             няма информация;
Мутагенност:                                  не се наблюдава.
Допълнителна токси-
кологична информация:
При вдишване на праха:           дразнене на лигавиците, кашлица, задух. Възможна е треска при вдишване на големи количества.
При контакт с кожата:          дразнене. Риск от чувствителност.
При контакт с очите:             дразнене.
При поглъщане:                    дразнене на лигавиците в устата, гърлото, хранопровода и стомашно-чревния тракт.
Системни ефекти:                  гадене, повръщане.
Други вредни симптоми не са изключени.
С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Вреден ефект във водната среда поради промяна на pH.

Sc. quadricauda IC50:                 < 10 mg/l /72 часа (за безводен)

12.2. Подвижност

Няма информация.

12.3. Устойчивост и разградимост

Методите за определяне на биоразградимост не са приложими за неорганични вещества.

12.4. Потенциал за биоакумулиране

Няма информация.
Да не се допуска проникване в повърхностни и отпадъчни води или почвата.

13. Третиране на отпадъците

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 06.03.05 – твърди соли съдържащи хлориди, флуориди и др. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.
Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.
Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират като самия продукт. Отпадъкът да се третира според действа-щите регионални правила за третиране на химически отпадъци.

14. Информация за транспортиране

Не е класифициран като опасен за транспортиране продукт.

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

ЕТИКЕТ

Символи за опасност:      Xn – Вреден
Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на
опасното химично вещество (R-фрази):
R: 22-36/37/38-43         Вреден при поглъщане. Дразни очите, дихателните пътища и кожата. Възможна е чувствителност при контакт с кожата.
Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване
на опасното химично вещество (S-фрази):
S: (2-)24-26-37              Да се пази от достъп на деца. Да се избягва контакт с кожата. При контакт с очите, незабавно да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. Да се носят подходящи ръкавици.

16. Друга информация

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.