АЛФАХИМ ЕООД
тел./факс: 967 34 32; 0888703598
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.alphachim.com

------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

КАЛАЕН(II) СУЛФАТ

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

КАЛАЕН(II) СУЛФАТ

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2117255870-41-0000

1.2. Употреба на веществото

Реактив за анализи.

2. Описание на опасностите

Продуктът не е класифициран като опасен според директива на ЕС 67/548/ЕЕС.

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Калаен(II) сулфат (SnSO4)
Съдържание: > 97 об. %
EC № 231-302-2
CAS № 7488-55-3

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

Пострадалият да се изведе на свеж въздух.

4.2. При контакт с кожата

Да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода и сапун.

4.3. При контакт с очите

При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Да се потърси лекарска помощ (офталмолог).

4.4. При поглъщане

Пострадалият да пие обилно количество вода (няколко литра). Да не се предизвиква повръщане. Да се потърси лекарска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Избират се според материалите, разположени в близост до пожара. Да се избира средство за гасене за пожар от клас А (пяна, ABC-прах).

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Невъзпламеним. По време на пожар могат да се отделят вредни пари.

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Дейности по гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

5.4. Допълнителна информация

Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня да навлезе в повърх-ностно течащи или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте. Предотвратете прекият контакт с веществото. Осигурете свеж въздух в затворени помещения.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Не позволявайте попадане на веществото в канализацията.

6.3. Средства за почистване

Съберете в сухо състояние без да вдигате прах и почистете добре засегнатите места.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте.

7.2. Съхранение

Да се съхранява на сухо място в плътно затворена опаковка. Няма строго определен температурен интервал за съхранение.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

ПДК за калай (Sn): 2 mg/m3

8.2. Контрол на експозиция

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства. В случай на недостатъчна вентилация, да се носи личен дихателен апарат.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

Необходима при вдигане на прах.
Да се използва маска с филтър P /бял/ (отговарящ на DIN 3181).

8.2.1.2. Защита на ръцете

При пряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за проникване:  мин. 480 минути
При непряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за проникване:  мин. 480 минути

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на изискванията на директива на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

8.2.1.3. Защита на очите

Използвайте защитни очила.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Сменяйте работното облекло и си измийте ръцете и лицето след работа с продукта.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Твърдо вещество (прах) без цвят и мирис.

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

Молекулно тегло:                          214,77 g/mol
pH (воден разтвор, 50 g/l):            ~ 1,6 (20oC)
Температура на топене:                 разлага се
Температура на кипене:                 няма
Температура на възпламеняване:  невъзпламеним
Температура на самозапалване:    няма
Експлозивни граници:
         долна                                               няма
         горна                                               няма
Плътност (20оС):                             неизвестна
Насипна плътност:                          ~ 740 kg/m3
Разтворимост във вода (20oC):      разтворим
Термично разлагане:                     378оС

10. Стабилност и реактивоспособност

Стабилен при обикновени условия на използване и съхранение.

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Влага.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Възможни са бурни реакции при контакт със силни окислители.

10.3. Опасни продукти при разпадане

Няма информация.

В случай на пожар виж т. 5.

11. Токсикологична информация

Остра токсичност:                         LD50 (орално плъх): 2207 mg/kg (RTECS)
Подостра до хронична
токсичност:                                     няма информация.
Допълнителна токси-
кологична информация:
При вдишване:                      вдишването на прах трябва да се избягва, тъй като може да увреди дихателните органи.
При контакт с кожата:          няма информация.
При контакт с очите:             няма информация.
При поглъщане:                    възможно е съвсем леко абсорбиране през стомашния тракт.
С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Няма количествени данни за токсичността на продукта.

12.2. Подвижност

Няма информация.

12.3. Устойчивост и разградимост

Няма информация.

12.4. Потенциал за биоакумулиране

Няма информация.
Да не се допуска проникване в повърхностни и отпадъчни води или почва.

13. Третиране на отпадъците

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 06.03.03 – твърди соли съдържащи сулфати, сулфити или сулфиди. Няма единни регула-ции на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.
Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.
Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират като самия продукт. Отпадъкът да се третира според действа-щите регионални правила за третиране на химически отпадъци.

14. Информация за транспортиране

Не е класифициран като опасен за транспортиране продукт.

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./
Продуктът не е класифициран като опасен според директива на ЕС 67/548/ЕЕС.

16. Друга информация

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.