АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                     

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

 

                         Име на продукта                                                      ЖЕЛЕЗЕН III ХЛОРИД ХЕКСАХИДРАТ

 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

 

                         Химическа формула                                                                  FeCl3.6H2O

                         Молекулна маса                                                                         270,32 g/mol

                         EC №                                                                                          231-729-4

                         EC-Index-№                                                                               607-002-00-6

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 Xn Вреден

                                                                                                                             R 22-38-41

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

 

                         Вреден при поглъщане. Дразни кожата. Риск от сериозно увреждане на очите.

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

 

                         След вдишване                                                                           Чист въздух.

                         След контакт с кожата                                                               Отмиване с обилно количество вода.

                                                                                                                             Свалете замърсените дрехи

                         След контакт с очите                                                                 Изплакнете с обилно количество вода като държите

                                                                                                                             клепачите широко отворени.

                                                                                                                             Незабавно потърсете очен специалист.

                         След поглъщане                                                                        Дайте на пострадалия да пие обилно количество вода,

                                                                                                                             (ако е необходимо няколко литра). Предизвикайте

                                                                                                                             повръщане. Повикайте лекар

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

 

                         Подходящи средства за гасене                                                  В зависимост от материалите съхранявани в близост..

                                                                                                                            

                         Особени рискове                                                                        Не е запалителен. В случай на пожар е възможно образуване          

                                                                                                                             на опасни газове (солна киселина)

 

                         Специално защитно оборудване                                               Не стойте в опасната зона без подходящо химически

                                                                                                                             защитно облекло и независима дихателна апаратура.

 

                         Друга информация                                                                    Не позволявайте използваната за борба с огъня вода

                                                                                                                             да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

                                                                                                                             Абсорбирайте отделените газове с вода.

 

6. МЕРКИ  ПРИ СЛУЧАЙНО РАЗПИЛЯВАНЕ

 

                         Мерки касаещи хора                                                                  Избягвайте образуването на прах. Не вдишвайте прахта.

                                                                                                                              

                         Мерки за опазване на околната среда                                       Не позволявайте да попадне в канализацията.

                                                                                                                            

                         Методи за почистване                                                               Съберете с механични средства. Препратете за изхвърляне.

                                                                                                                             Почистете засегнатите площи.

                                                                                                                            

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

 

                         Използване                                                                                 Няма специални изисквания

 

                         Съхранение                                                                                Плътно затворена опаковка на сухо място.

                                                                                                                             Температура за съхранение от +15°С до 25°С

                        

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

 

                         Лична защитна екипировка                                                        Специфично за работното място защитно работно 

                                                                                                                             облекло трябва да бъде избрано в зависимост от

                                                                                                                             концентрацията и количеството на разглежданото

                                                                                                                             опасно вещество. Устойчивостта на защитното

                                                                                                                             облекло към химикалите трябва да бъде установена от

                                                                                                                             съответния доставчик.

 

                         Респираторна защита                                                                 Необходима когато се образува прах

 

                         Защита на очите                                                                        Необходима

 

                         Защита на ръцете                                                                       Необходима

                        

 

 

 

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

 

                         Физическо състояние                                                                 Твърдо

                         Цвят                                                                                            Жълто-кафяв

                         Мирис                                                                                        Хлорен

                         рН стойност (10 g/l H2O)                                                          1,8 @ 20°С

                         Точка на кипене                                                                         ¦

                         Точка топене                                                                              37°С

                         Разтворимост във вода                                                               920 g/l @20°С

 

10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

                        

                         Условия, които трябва да се избягват                                       Силно нагряване

                        

                         Материали които трябва                                                           алкални метали, етилен оксид

                         да се избягват                                                                            

 

                         Опасни продукти от разпадане                                                 В случай на пожар: Виж Секция 5

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Остра токсичност                                                                      LD50 (орално плъх) 450 mg/kg (безводна субстанция

 

                         Допълнителна токсикологична                                                 След вдишване на прахта: Раздразнение на лигавиците

                         информация                                                                               След контакт с кожата: Раздразнение.

                                                                                                                             След контакт с очите: Риск от сериозно увреждане на очите.

                                                                                                                             След поглъщане: Гадене, повръщане

                                                                                                                             След абсорбиране на голямо количество: Сърдечносъдова

                                                                                                                             недостатъчност, токсичен ефект върху черния дроб и

                                                                                                                             бъбреците.

 

                         Допълнителна информация                                                       Продуктът да се използва и съхранява с обичайното

                                                                                                                             внимание, нужно винаги, когато се работи с химикали

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Екотоксични ефекти                                                                  Биологични ефекти: Токсичност при риби LC50 23 mg/l /48h

 

                         Продуктът реагира с водата:В следствие на реакцията може да се получи солна киселина.

 

                         Допълнителна екологична информация                                   Следващото се отнася за солната киселина: Вреден ефект

                                                                                                                             върху водни организми, поради промяната на рН

                                                                                                                             стойностите. Биологичен ефект: Леталния ефект при риби

                                                                                                                             започва при концентрация над 25 mg/l (солна киселина). При

                                                                                                                             водорасли е вредна над 6 mg/l.

                        

                                                                                                                             Не допускайте продукта да попадне във водните басейни,

                                                                                                                             отходните води и почвата.

 

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

                         Унищожаване на продукта                                                        Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и

                                                                                                                             остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат

                                                                                                                             за специални отпадъци. Унищожаването на последните се

                                                                                                                             регулира  в страните членки на ЕС чрез общи закони и

                                                                                                                             правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните

                                                                                                                             власти, така и с компаниите, които се занимават

                                                                                                                             с унищожаването им и които са в състояние да Ви

                                                                                                                             посъветват как да унищожите специалните отпадъци.                      

 

                         Унищожаване на опаковките                                                     Унищожаването се извършва в съгласие с официалните

                                                                                                                             правила. Замърсените опаковки се третират като самия

                                                                                                                             продукт.

                                                                                                                             Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки

                                                                                                                             могат да се използват като домакински или да се

                                                                                                                             рециклират.

 

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

 

                         Не е обект на транспортна регулация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.15 РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Етикет с ЕО-име                                                                        ЖЕЛЕЗЕН III ХЛОРИД

 

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 Xп Вреден

 

 

 

 

 

 

 

                         ЕО фрази относно опасността                                                   R22 Вреден при поглъщане

                                                                                                                             R38 Дразни кожата.

                                                                                                                             R41 Риск от сериозно увреждане на очите.

 

                         ЕO фрази за безопасност                                                           S26 В случай на контакт с очите, незабавно да се изплакнат с

                                                                                                                             обилно количество вода и да се потърси медицински съвет.

                                                                                                                             S39 Носете защитни средства за лицето и очите.

                                                                                                                            

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                             Информацията в този документ трябва за бъде

                                                                                                                             достъпна за всички, на които може да се наложи да

                                                                                                                             работят с продукта.