АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                     

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

 

                         Име на продукта                                                                        ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

 

                         Синоними                                                                                   Етилов алкохол, Спирт, Винен спирт

                         Химическа формула                                                                  С2Н6ОН

                         Молекулна маса                                                                         46,07 g/mol

                         EC №                                                                                          200-578-6

                         EC-Index-№                                                                               603-002-00-5

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 F Запалим

                                                                                                                             R 11

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

 

                         Силно запалим.

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

 

                         След вдишване                                                                           Чист въздух.

                         След контакт с кожата                                                               Измийте с обилно количество вода.

                                                                                                                             Незабавно свалете замърсените дрехи.                

                         След контакт с очите                                                                 Изплакнете с обилно количество вода като държите

                                                                                                                             клепачите широко отворени.

                                                                                                                             Потърсете очен специалист, ако е необходимо.

                         След поглъщане                                                                        Дайте на пострадалия да пие обилно количество вода.

                                                                                                                             Консултирайте се с лекар, ако се почувствате зле.

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

 

                         Подходящи средства за гасене                                                  Вода, въглероден двуокис, пяна, прахови гасители.

                        

                         Особени рискове                                                                        Запалителен. Изпаренията са по-тежки от въздуха.

                                                                                                                             Възможно е да образува експлозивни смеси с въздуха.

                                                                                                                             Пазете от източници на горене. Вземете мерки срещу

                                                                                                                             статичното електричество. Вследствие на обкръжаващия

                                                                                                                             огън е възможно образуването на опасни запалими газове.

 

                         Специално защитно оборудване                                               Не стойте в опасната зона без подходящо химически

                                                                                                                             защитно облекло и независима дихателна апаратура.

 

                         Друга информация                                                                    Не позволявайте използваната за борба с огъня вода

                                                                                                                             да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

6.  МЕРКИ  ПРИ СЛУЧАЙНО РАЗЛИВАНЕ

 

                         Мерки,касаещи хора                                                                  Не вдишвайте парите/аерозолите. Осигурете достъпа на

                                                                                                                             чист въздух в затворени помещения.

 

                         Предпазни мерки за опазване                                                    Не позволявайте да попадне в канализацията. (риск от

                         на околната среда                                                                      експлозия)

                                                                                                                            

                         Методи за почистване                                                               Попийте се с абсорбиращи материали.

                                                                                                                             Препратете за изхвърляне. Почистете засегнатите

                                                                                                                             площи.

 

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

 

                         Използване                                                                                 Вземете мерки срещу статичното електричество.

                                                                                                                             Пазете от източници на горене.

 

                         Съхранение                                                                                Херметично затворен. в добре вентилирани помещения.

                                                                                                                             Пазете от източници на горене и топлина.

                                                                                                                             Температура на съхранение без ограничения.

 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

 

                         Специфични контролни параметри

                         Български норми                                                                       Пределно допустима концентрация в работна среда

                         Наименование                                                                            Етанол

                         ПДК                                                                                            960 mg/m3

                                                                                                                             500 ml/m3

 

                         Лична защитна екипировка                                                        Специфично за работното място защитното работно 

                                                                                                                             облекло трябва да бъде избрано в зависимост от

                                                                                                                             концентрацията и количеството на разглежданото

                                                                                                                             опасно вещество. Устойчивостта на защитното

                                                                                                                             облекло към химикалите трябва да бъде установена от

                                                                                                                             съответния доставчик.

 

                         Респираторна защита                                                                 Необходима когато се образуват пари/аерозоли

                                                                                                                             Филтър А за изпарения от органични вещества.

                         Защита на очите                                                                        Необходима

                         Защита на ръцете                                                                       Необходима

 

                         Индустриална хигиена                                                              Незабавно сменете замърсените дрехи

                                                                                                                             Използвайте защитни кремове за откритите части на

                                                                                                                             кожата. Измивайте лицето и ръцете след работа с продукта.

                        

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

 

                         Физическо състояние                                                                 Течност

                         Цвят                                                                                            Безцветен

                         Мирис                                                                                        Характерен

                         рН на 10 g/l H2O                                                                        7,o @20°C

                         Вискозитет динамичен                                                               0,597 mPa*s @20°С

                         Точка на кипене                                                                         78,3°С

                         Точка топене                                                                              -114,5°С

                         Температура на запалване                                                         425°С

                         Експлозивни граници:

                         долна                                                                                          3,5 Vol%

                         горна                                                                                          15 Vol%

                         Парно налягане                                                                          59 hРa @ 20°С

                         Плътност                                                                                    0,79 g/сm3 @ 20°С

                         Разтворимост във вода                                                               разтворим

 

10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

                        

                         Условия които трябва да се избягват                                        Нагряване.

                        

                         Вещества, които трябва да се избягват                                     Алкални метали, алкалоземни метали, алкални окиси, силно

                                                                                                                             окисляващи агенти.

 

                         Опасни продукти от разпадане                                                 Няма информация

 

                         Друга информация                                                                    Силно запалим;

                                                                                                                             Неподходящи работни материали: различни пластмаси,

                                                                                                                             гума.

                                                                                                                             Експлозивен във въздуха под формата на пари/аерозоли.

                        

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Остра токсичност                                                                      LD50 (орално плъх) 6200 mg/кg

                                                                                                                             LC50 (вдишване плъх) >8000 mg/l/4h

                                                                                                                             LD50 (кожно заек) 20000 mg/кg

 

                         Слаба до хронична токсичност                                                 Ембриотоксичен ефект не се наблюдава, когато

                                                                                                                             праговата гранична стойност се съблюдава.

                                                                                                                             Не е карциногенен при опити с животни.

                        

                         Допълнителна токсикологична                                                 След вдишване на парите: Слабо раздразнение на лигавиците

                         информация                                                                               Риск от абсорбция.

                                                                                                                             След контакт с кожата: При продължителен контакт

                                                                                                                             с продукта: дерматит

                                                                                                                             След контакт с очите: Слабо раздразнение.

                                                                                                                             След поглъщане на голямо количество: гадене, повръщане

                                                                                                                             Физиологични ефекти:           След абсорбция на голямо количество:

                                                                                                                             zamajwane, opiqnenie, narkoza, respiratorna paraliza.

 

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Биологична разложимост                                                          Лесно биоразградим.

 

                         Екотоксични ефекти                                                                  Биологични ефекти: Във високи концентарции-вреден ефект

                                                                                                                             върху водни организми.

                                                                                                                             Риск ор образуване на експлозивни изпарения над водната

                                                                                                                             повърхност.

 

                         Допълнителна екологична  информация                                  Не се очакват екологични проблеми когато продукта се

                                                                                                                             използва и съхранява с внимание.

 

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

                         Унищожаване на продукта                                                        Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и

                                                                                                                             остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат

                                                                                                                             за специални отпадъци. Унищожаването на последните се                                                                                                                                             регулира  в страните членки на ЕС чрез общи закони и

                                                                                                                             правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните

                                                                                                                             власти, така и с компаниите, които се занимават

                                                                                                                             с унищожаването им и които са в състояние да Ви

                                                                                                                             посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

                         Унищожаване на опаковките                                                     Унищожаването се извършва в съгласие с официалните

                                                                                                                             правила. Замърсените опаковки се третират като самия

                                                                                                                             продукт.

                                                                                                                             Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки

                                                                                                                             могат да се използват като домакински или да се

                                                                                                                             рециклират.

 

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

 

                         Наземен транспорт                                                                    GGVS, GGVE, ADR, RID

                         Класификация на риска                                                              3/3b

                         Наименование                                                                            ethanol

 

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Етикет с ЕО-име                                                                        ЕТАНОЛ

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 F Силно запалим

                        

 

 

 

 

 

 

 

                         ЕО фрази относно опасността                                                   R11 Силно запалим

                        

                         ЕO фрази за безопасност                                                           S7 Пазете контейнера плътно затворен.

                                                                                                                             S16 Пазете далеч от източници на горене-Не пушете.

                        

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                             Информацията в този документ трябва за бъде

                                                                                                                             достъпна за всички, на които може да се наложи да

                                                                                                                             работят с продукта.