АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                     

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

 

                         Име на продукта                                                                        ЕТИЛАЦЕТАТ

 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

 

                         Синоними                                                                                   Етилов естер на оцетната киселина

                         EC №                                                                                          205-500-4

                         EC-Index-№                                                                               607-022-00-5

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 F Силно запалимо

                                                                                                                             Xi Дразнещо          

                                                                                                                             R 11-36-66-67

                                                                                                                             S 9-16-26

                         Химическа формула                                                                  С4Н8О2

                         Молекулна маса                                                                         88,10 g/mol

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

 

                         Силно запалим. Дразни очите. Повтаряща се експозиция може да причини сухота и

                         напукване на кожата. Изпаренията могат да причинят замайване и сънливост.

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

 

                         След вдишване                                                                           Чист въздух. Ако е необходимо направете изкуствено

                                                                                                                             дишане. Освободете дихателните пътища.

                         След контакт с кожата                                                               Отмиване с обилно количество вода.

                                                                                                                             Незабавно свалете замърсените дрехи.

                         След контакт с очите                                                                 Изплакнете с обилно количество вода поне 10 минути,

                                                                                                                             като държите клепачите широко отворени.

                                                                                                                             Незабавно потърсете очен специалист.

                         След поглъщане                                                                        Дайте на пострадалия да пие обилно количество вода,

                                                                                                                             (ако е необходимо няколко литра).

                                                                                                                             Последващо дайте активен въглен.

                                                                                                                             Да не се предизвиква повръщане:Риск от аспирация!

                                                                                                                             Незабавно  повикайте лекар.

                         Съвет към лекарите                                                                    Лаксативно средство:

                                                                                                                             Натриев сулфат (1 чаена лъжица в 250 мл вода)

                                                                                                                             При поглъщане на голямо количество: стомашна промивка

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

 

                         Подходящи средства за гасене                                                  Прахови гасители, пяна. въглероден двуокис.

                        

                         Особени рискове                                                                        Запалителен. Изпаренията са по-тежки от въздуха.

                                                                                                                             Образува експлозивни смеси с въздуха от околната

                                                                                                                             температура. Образуването на опасни експлозивни

                                                                                                                             газове е възможно в случай на пожар.

 

                         Специално защитно оборудване                                               Не стойте в опасната зона без подходящо химически

                                                                                                                             защитно облекло и независима дихателна апаратура.

 

                         Друга информация                                                                    Пазете далеч от източници на горене.

                                                                                                                             Не позволявайте използваната за борба с огъня вода

                                                                                                                             да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

                                                                                                                             Охлаждайте контейнерите като ги обливате с вода

                                                                                                                             от безопасно разстояние. Абсорбирайте отделените

                                                                                                                             газове с вода.

 

6. МЕРКИ  ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗПУСКАНЕ

 

                         Мерки, касаещи хора                                                                 Не вдишвайте изпаренията.

                                                                                                                             Избягвайте контакт с продукта. осигурете достъп

                                                                                                                             на чист въздух в затворени помещения.

 

                         Предпазни мерки за опазване                                                    Не позволявайте да попадне в канализацията.

                         на околната среда                                                                      Риск от експлозии.

 

                         Методи за почистване                                                               Попива се с абсорбиращи материали.

                                                                                                                             Препратете за изхвърляне. Почистете засегнатите

                                                                                                                             площи.

 

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

 

                         Използване                                                                                 Вземете мерки срещу статичното електричество.

                                                                                                                             Пазете далеч от източници на горене. Не вдишвайте

                                                                                                                             изпаренията. Не допускайте образуване на

                                                                                                                             изпарения/аерозоли.

                         Съхранение                                                                                Плътно затворен. В добре вентилирани помещения,

                                                                                                                             далеч от източници на горене

                                                                                                                             Температура за съхранение от +15°С до 25°С

 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

 

                         Специфични контролни параметри

                         ЕС норми                                                                                   Пределно допустима концентрация (ПДК)

                         Наименование                                                                            Етилацетат

                         ПДК                                                                                            400 мл/м3

                                                                                                                             1500 мг/м3

 

                         Лична защитна екипировка                                                        Специфично за работното място защитно работно 

                                                                                                                             облекло трябва да бъде избрано в зависимост от

                                                                                                                             концентрацията и количеството на разглежданото

                                                                                                                             опасно вещество. Устойчивостта на защитното

                                                                                                                             облекло към химикалите трябва да бъде установена от

                                                                                                                             съответния доставчик.

                         Респираторна защита                                                                 Необходима, когато се образуват пари/аерозоли

                                                                                                                             филтър АХ(EN 371)

                         Защита на очите                                                                        Необходима

                         Защита на ръцете                                                                       Необходима

 

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

 

                         Физическо състояние                                                                 Течност

                         Цвят                                                                                            Безцветен

                         Мирис                                                                                        Плодов

                         Вискозитет динамичен                                                               0,44 mPa*s @20°C

                         Точка на кипене                                                                         77°С

                         Точка на топене                                                                         -83°С

                         Температура на запалване                                                         460°С

                         Експлозивни граници:

                         долна                                                                                          2,1 Vol%

                         горна                                                                                          11,5 Vol%

                         Парно налягане                                                                          97  hРa @ 20°С

                         Плътност                                                                                    0,90 g/сm3 @ 20°С

                         Разтворимост във вода                                                               85,3 g/l

 

10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

                        

                         Условия които трябва да се избягват                                        Нагряване

                        

                         Вещества, които трябва да се избягват                                     Алкални метали, флуор, хидриди, окисляващи вещества.

                                                                                                                             съединения, киселини,

                         Опасни продукти при декомпозиция                                        В случай на пожар: етанол, оцетна киселина

 

                         Допълнителна информация                                                       Чувствителен към светлината и въздуха..

                                                                                                                             Неподходящи работни материали: различни пластмаси.

                                                                                                                             Експлозивен във вид на газ/аерозол.

                        

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Остра токсичност                                                                      LD50 (орално, плъх) 5620 mg/kg

                                                                                                                             LC50 (инхалиране, плъх) 1600 ppm/ 8 h

                                                                                                                             LD50 (кожно, заек) 18000 mg/kg

                                                                                                                             Кожно раздразнение (заек): Раздразнение

 

                         Слаба до хронична токсичност                                                 Не се очаква ембриотоксичен ефект, когато се спазват пределно

                                                                                                                             допустимите концентрации

 

                         Друга токсикологична  информация                                        След вдишване и поглъщане: Раздразнение на лигавиците,

                                                                                                                             замайване,: главоболие

                                                                                                                             След контакт с кожата: Раздразнение на кожата, сухота и

                                                                                                                             напукване.

                                                                                                                             След контакт с очите: Раздразнение..

                                                                                                                            

 

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Биологична разградимост                                                         Напълно биологично разградим

 

                         Екотоксични ефекти                                                                  Биологични ефекти: Токсичен за рибите и планктона. Риск от образуване

                                                                                                                             на експлозивни аерозоли над водната повърхност.

                                                                                                                             Не позволявайте да попадне в надземно течащите, подпочвените води

                                                                                                                             и почвата.

 

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

                         Унищожаване на продукта                                                        Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и

                                                                                                                             остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат

                                                                                                                             за специални отпадъци. Унищожаването на последните се                                                                                                                                             регулира  в страните членки на ЕС чрез общи закони и

                                                                                                                             правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните

                                                                                                                             власти, така и с компаниите, които се занимават

                                                                                                                             с унищожаването им и които са в състояние да Ви

                                                                                                                             посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

 

                         Унищожаване на опаковките                                                     Унищожаването се извършва в съгласие с официалните

                                                                                                                             правила. Замърсените опаковки се третират като самия

                                                                                                                             продукт.

                                                                                                                             Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки

                                                                                                                             могат да се използват като домакински или да се

                                                                                                                             рециклират.

 

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

 

                         Наземен транспорт                                                                    GGVS, GGVE, ADR, RID

                         Клас на риска                                                                             3/3b

                         Наименование                                                                            ETHYL ACETATE

 

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Етикет с ЕО-име                                                                        ЕТИЛАЦЕТАТ

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 F Силно запалим

                                                                                                                             Xi Дразнещ

                                                                                                                            

                        

 

 

 

 

 

 

                         ЕО фрази относно опасността                                                   R11 Силно запалим

                                                                                                                             R36 Дразни очите.

                                                                                                                             R66 Повтаряща се експозиция може да причини сухота

                                                                                                                             и напукване на кожата.

                                                                                                                             R67 Аерозолите могат да предизвикат замайване

                                                                                                                             и сънливост.

 

                         ЕO фрази за безопасност                                                           S16 Пазете далеч от източници на горене-Не пушете

                                                                                                                             S26 В случай на попадане в очите незабавно да се измият

                                                                                                                             с обилно количество вода и да се потърси медицинска помощ.

                                                                                                                             S33 Вземете мерки срещу статичното електричество.

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                             Информацията в този документ трябва за бъде

                                                                                                                             достъпна за всички, на които може да се наложи да

                                                                                                                             работят с продукта.