АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                     

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

 

                         Име на продукта                                                                        ЕКСТРАКЦИОНЕН БЕНЗИН

                                                                                              интервал  на кипене 65-92°С

 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

 

                         EC №                                                                                          265-151-9

                         EC-Index-№                                                                               649-328-00-1

                         Маркировка съгласно                                                                F Силно запалим

                         директивите на ЕС                                                                     Xп Вреден              

                         Химическа формула                                                                  Не се прилага

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

 

                         Силно запалим. Вреден: може да причини увреждания на белите дробове при поглъщане

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

 

                         След вдишване                                                                           Чист въздух. Потърсете медицинска помощ ако се почувствате  зле

                                                                                                                             .

                         След контакт с кожата                                                               Отмиване с обилно количество вода.

                                                                                                                             Незабавно свалете замърсените дрехи.

                         След контакт с очите                                                                 Изплакнете с обилно количество вода. Ако болката не отмине

                                                                                                                             консултирайте се с очен специалист.

                         След поглъщане                                                                        Дайте на пострадалия да пие обилно количество вода,

                                                                                                                             (ако е необходимо няколко литра).

                                                                                                                             Да не се предизвиква повръщане: Риск от аспирация!

                                                                                                                             Незабавно  потърсете медицинска помощ.

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

 

                         Подходящи средства за гасене                                                  Прахови гасители, пяна, въглероден двуокис.

                                                                                                                            

                         Особени рискове                                                                        Силно запалим. Изпаренията са по-тежки от въздуха

                                                                                                                             Образува експлозивни смеси с въздуха при висока

                                                                                                                             температура. Образуването на опасни експлозивни

                                                                                                                             газове е възможно в случай на пожар.

 

                         Специално защитно оборудване                                               Не стойте в опасната зона без подходяща дихателна

                                                                                                                             апаратура.

 

                         Друга информация                                                                    Не позволявайте използваната за борба с огъня вода

                                                                                                                             да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

 

6. МЕРКИ  ПРИ СЛУЧАЙНО РАЗЛИВАНЕ

 

                         Мерки касаещи хора                                                                  Не вдишвайте изпаренията/аерозолите. Осигурете достъп

                                                                                                                             на чист въздух в помещенията.

 

                         Предпазни мерки за опазване на околната среда                      Не позволявайте да попадне в канализацията.

                                                                                                                             Риск от експлозии.

 

                         Методи за почистване                                                               Попива се с абсорбиращи материали.

                                                                                                                             Препратете за изхвърляне. Почистете засегнатите площи.

                                                                                                                            

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

 

                         Използване                                                                                 Мерки за предотвратяване на пожари и експлозии:

                                                                                                                             Вземете мерки срещу статичното електричество.

                                                                                                                             Пазете далеч от източници на горене.

 

                         Съхранение                                                                                Плътно затворен. В добре вентилирани места,

                                                                                                                             далеч от източници на горене

                                                                                                                             Температура за съхранение от +15°С до 25°С

 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

 

                         Лична защитна екипировка                                                        Специфично за работното място защитно работно 

                                                                                                                             облекло трябва да бъде избрано в зависимост от

                                                                                                                             концентрацията и количеството на разглежданото

                                                                                                                             опасно вещество. Устойчивостта на защитното

                                                                                                                             облекло към химикалите трябва да бъде установена от

                                                                                                                             съответния доставчик.

 

                         Респираторна защита                                                                 Необходима когато се образуват пари/аерозоли

                         Защита на очите                                                                        Необходима

                         Защита на ръцете                                                                       Необходима

                        

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

 

                         Физическо състояние                                                                 Течност

                         Цвят                                                                                            Безцветен

                         Мирис                                                                                        Характерен

                         Вискозитет кинематичен                                                            0,89 mm2/s @20°C

                         Точка на кипене                                                                         65-92°С

                         Точка топене                                                                              -29°С

                         Експлозивни граници:

                         долна                                                                                          0,6 Vol%

                         горна                                                                                          8,3 Vol%

                         Температура на запалване                                                         200°С

                         Парно налягане                                                                          270 hРa @ 38°С

                         Плътност                                                                                    0,76 g/сm3 @ 15°С

                         Разтворимост във вода                                                               разтворим

 

10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

                        

                         Условия които трябва да се избягват                                        Нагряване. В газообразно състояние е експлозивен.

 

                         Материали които трябва да се избягват                                    Силно окисляващи агенти.

 

                         Опасни продукти при декомпозиция                                        няма данни

 

                         Неподходящи материали                                                          Повечето пластмаси, гума

                        

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Остра токсичност                                                                      LC50 (инхалиране, плъх) 3400 ppm(V)/ 4 h

 

                         Друга токсикологична информация                                         След вдишване на парите: Главоболие,  замайване, превъзбуда,

                                                                                                                             спазми, сърдечнo-съдова недостатъчност.

                                                                                                                             След инцидентно поглъщане съществува риск от аспирация.

                                                                                                                             При попадане в белия дроб (напр. при повръщане) може да

                                                                                                                             причини пневмония (химическа пневмония)       

 

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Екотоксични ефекти                                                                  Няма данни

 

                         Въздействие върху околната среда                                           При замърсяване на почвата или водата настъпва бързо

                                                                                                                             биоразграждане. Този продукт не се биоакумулира  в голяма

                                                                                                                             степен. При изпускане във Въздуха, той лесно се разпада чрез

                                                                                                                             фотохимична реакция. Време на полуразпад във въздуха между

                                                                                                                             1 и 10 дни. Когато се изпусне във въздуха, този продукт може

                                                                                                                             в умерена степен да се отстрани чрез мокро отлагане.

 

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

                         Унищожаване на продукта                                                        Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и

                                                                                                                             остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат

                                                                                                                             за специални отпадъци. Унищожаването на последните се                                                                                                                                             регулира  в страните членки на ЕС чрез общи закони и

                                                                                                                             правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните

                                                                                                                             власти, така и с компаниите, които се занимават

                                                                                                                             с унищожаването им и които са в състояние да Ви

                                                                                                                             посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

 

                         Унищожаване на опаковките                                                     Унищожаването се извършва в съгласие с официалните

                                                                                                                             правила. Замърсените опаковки се третират като самия

                                                                                                                             продукт.

                                                                                                                             Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки

                                                                                                                             могат да се използват като домакински или да се

                                                                                                                             рециклират.

 

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

 

                         Наземен транспорт                                                                    GGVS, GGVE, ADR, RID

                         Клас на риска                                                                             3

                         Наименование                                                                            PETROLEUM DESILLATES (PETROLEUM BENZINE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Етикет с ЕО-име                                                                        ЕКСТРАКЦИОНЕН БЕНЗИН

                         Маркировка съгласно                                                                F+ Силно запалим

                         директивите на ЕС                                                                     Xn Вреден

 

 

 

 

 

 

 

                         ЕО фрази относно опасността                                                   R11 Силно запалим

                                                                                                                             R65 Дразни очите.

                                                                                                                             R66 Вреден: може да причини увреждания на белия дроб

                                                                                                                             при поглъщане.

                         ЕO фрази за безопасност                                                           S9 Пазете опаковката в добре вентилирани помещения

                                                                                                                             S16 Пазете далеч от източници на горене-Не пушете

                                                                                                                             S23 Не вдишвайте изпаренията.

                                                                                                                             S24 Избягвайте контакт с кожата.

                                                                                                                             S33 Вземете предпазни мерки срещу статичното

                                                                                                                             електричество

                                                                                                                             S62 В случай на поглъщане не предизвиквайте повръщане.

                                                                                                                             Потърсете медицинска помощ и покажете тази опаковка или

                                                                                                                             етикета.

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                             Информацията в този документ трябва за бъде

                                                                                                                             достъпна за всички, на които може да се наложи да

                                                                                                                             работят с продукта.