АЛФАХИМ ЕООД
тел./факс: 967 34 32; 0888703598
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.alphachim.com

------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ГЛИЦЕРИН

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

ГЛИЦЕРИН (GLYCERIN)

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2116719369-35-0000
Submission number: YH431174-34

1.2. Употреба на веществото

Получаване на синтетични смоли (напр. глифталови), естери на колофона; в производството на експлозиви (нитроглицерин, динамит); в козметиката и др.

2. Описание на опасности

Продуктът не е класифициран като опасен според директива на ЕС 67/548/ЕЕС. При правилна употреба и съхранение, няма опасни и негативни ефекти за човека.

Силно хигроскопичен.

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Глицерин (C3H8O3)
Съдържание: > 99 об. %
EC № 200-289-5
CAS № 56-81-5
Други наименования: глицерол (glycerol); 1,2,3-трихидроксипропан                                               (1,2,3-trihydroxypropane); 1,2,3-пропантриол                                    (1,2,3-propanetriol); протол (protol); Е422.

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

Свеж въздух.

4.2. При контакт с кожата

Не причинява изгаряния или дразнене. При контакт с кожата да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие с вода и сапун.

4.3. При контакт с очите

При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Да се потърси лекарска помощ (офталмолог), ако е необходимо.

4.4. При поглъщане

При поглъщане на големи количества да се пие вода. Не предизвиквайте повръщане, освен ако медицински лица не ви упътят обратното. Никога не давайте нещо в устата на човек, който е в безсъзнание. Разхлабете тесните дрехи на пострадалия. Потърсете лекарска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Избират се според материалите, разположени в близост до пожара. Основни средства за гасене на пожар са праховите пожарогасители. Да се избира средство за гасене от клас B (пяна, ABC-прах, BC-прах, CO2). Неподходящи средства за гасене са водата и D-прах. Водата може да се използва чрез разпръскване за охлаждане на контейнерите.

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Възпламеним. Парите са по-тежки от въздуха и се разпространяват близо до земната повърхност. Образува запалими смеси с въздуха при силно нагряване. При пожар може да се отделят вредни газове и пари (акролеин).

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Не стойте в зоната на пожара без необходимите предпазни средства. Дейности по гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

5.4. Допълнителна информация

Абсорбирайте отделените пари с вода. Не позволявайте водата, използвана за борба с огъня, да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Не вдишвайте парите/аерозола. Предотвратете прекия контакт с веществото.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Не допускайте попадане на веществото в канализации.

6.3. Средства за почистване

Съберете продукта в обозначен контейнер и почистете добре засегнатите места.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

Да се работи далече от източници на топлина и запалване. Предотвратете прекия контакт с веществото и не вдишвайте парите/аерозола.

7.2. Съхранение

Да се съхранява в добре затворенa опаковка на сухо, хладно и добре проветриво място. Да се съхранява при температури от +5oC до +30oC.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

OSHA:       15 mg/m3
ACGIH:      10 mg/m3

8.2. Контрол на експозиция

Препоръчва се система за локална или обща вентилация с изсмукване, за да се поддържа излагането на персонала на въздействие под допустимите граници на пренасяно от въздуха вещество. По принцип се предпочита локална вентилация с изсмукване, тъй като тя може да контролира емисиите на замърсителя при самия източник, като се предотвратява разнасянето му из целия район на работа.

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства. В случай на недостатъчна вентилация, да се носи личен дихателен апарат.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

Необходима е при образуване на пари/аерозол. Да се използва филтър A-(P2).

8.2.1.2. Защита на ръцете

Пример:
При пряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за разяждане:    мин. 480 минути
При непряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за разяждане:    мин. 480 минути
Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на директивата на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

8.2.1.3. Защита на очите

Използвайте химични защитни очила.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Да се носи подходящо защитно облекло. Сменяйте работното облекло и си измийте ръцете и лицето след работа с продукта.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Безцветна маслоподобна течност без мирис.

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда (данните са от лист на Merck)

Молекулно тегло:                           92,10 g/mol
pH (воден разтвор, 100 g/l, 20oC):          ~ 5   
Вискозитет (динамичен):                1412 mPa*s (20oC)
Температура на топене:                 17,8оС
Температура на кипене:                 290oC (1013 hPa) (разлагане)
Температура на възпламеняване:  ~ 180oC (o.c.)
                                                        199oC (c.c.)
Температура на самозапалване:    400oC
Експлозивни граници:
         долна                                               2,6 об.%
         горна                                               14,3 об.%
Парно налягане:                             < 0,001 hPa (20оС)
Относителна плътност на парите:  3,18
Специфична плътност (20оС):        1,26 g/cm3
Разтворимост във вода (20oC):      разтворим
Неразтворим в:                               етер, хлороформ3
Термично разлагане:                     > 290oC
log Pow:                                           -1,76

10. Стабилност и реактивоспособност

Стабилен при нормални условия на употреба и съхранение.

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Топлина и източници на запалване.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Риск от експлозия при контакт с: халогени, силни окислители, пероксиди, азотна киселина, концентрирана сярна киселина, водороден пероксид, перхлорати, нитрили.

Риск от възпламеняване или образуване на запалими газове или пари при контакт с: хромен(VI) оксид, калиев перманганат, халогенни оксиди, хидриди.

Екзотермична реакция при контакт с фосфорни оксиди.

10.3. Опасни продукти при разпадане

При температури над 290oC глицеринът се разлага, образувайки корозивен газ акролеин.

В случай на пожар виж т. 5.

Силно хигроскопичен.

11. Токсикологична информация

Остра токсичност:                   LD50 (орално плъх): 12600 mg/kg (IUCLID)
                                                  LD50 (дермално заек): > 18700 mg/kg (IUCLID)
Специфични симптоми
при животински
експерименти:                         Кожна дразнимост (заек): няма дразнене (IUCLID)
                                                  Очна дразнимост (заек): няма дразнене (OECD405)
Сенсибилизация:                   Patch test – негативен (IUCLID);
Канцерогенност:                   няма;
Мутагенност:                         Ames test – негативен (ин витро) (IUCLID);
Допълнителна токси-
кологична информация:
При вдишване на пари:        леко дразнене в дихателния тракт и дробовете.
При поглъщане на големи количества:     повръщане, стомашни болки, главоболие, замаяност, диария, цианоза.
С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Няма вредно въздействие върху околната среда, дори когато е изпуснато голямо количество или при преливане. Във вода очевидно няма ефекти, различни от тези, изискващи кислород, произхождащи от биологично разграждане, което се извършва в умерена степен. Токсичността му спрямо водата, както е измерена от Tim 96, определяща, че концентрацията, която би убила 50 % от изложените на продукта организми за 96 часа, е 1000 mg/l – ниво, което е абсолютно маловажно.

C. auratus LC50:                               > 5000 mg/l /24 часа
Daphnia magna EC50:                     > 10000 mg/l /24 часа
Sc. quadricauda IC5:                        > 10000 mg/l /7 дни
Ps. putida EC5:                                > 10000 mg/l /16 часа
E. sulcatum EC5:                              3200 mg/l /72 часа
(данните са взети от лист на Merck)

12.2. Подвижност

Няма информация.

12.3. Устойчивост и разградимост

Биоразградимост: 63% за 14 дни (OECD 301 C)
Лесно биоразградим (DOC >70 %; BOD >60 %; BOD5 към COD >50 %)
BOD 71 % от TOD за 5 дни
COD 95 % от TOD
TOD 1,217 g/g

12.4. Потенциал за биоакумулиране

Коефициент n-октанол/вода (log Pow) = -1,76;
Не се очаква биоакумулиране (log Pow < 1).

Да не се допуска попадане в канализации, води или почва.

13. Третиране на отпадъците

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.
Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци. Този, който създава отпадъци, носи отговорност за установяване на тяхната токсичност и физичните свойства, а също и за определяне на подходящата квалификация на отпадъците и методите за изхвърляне/депониране в съответствие с приложимите наредби.
Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират както самия продукт според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Изхвърля-нето/депонирането трябва да бъде в съответствие с регионалните, националните и местните закони и наредби. Местните наредби е възможно да бъдат по-строги от регионалните и националните изисквания и трябва да се спазват.

14. Информация за транспортиране

Не е класифициран като опасен за транспортиране продукт.

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

ЕТИКЕТ

Продуктът не е класифициран като опасен според директива на ЕС 67/548/ЕЕС.
EC No. 200-289-5.

16. Друга информация

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.