АЛФАХИМ ЕООД                                                                                                                                               
тел./факс: 967 34 32; 0888703598
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.alphachim.com
------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

БОРНА КИСЕЛИНА

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

БОРНА КИСЕЛИНА

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2114306436-55-0000

1.2. Употреба на веществото

Реактив за анализи; химическо производство; фармацевтично производство и анализи; в производство на емайли и някои бои; за дъбене на кожи; получаване на буферни системи, поддържащи среда с определена концентрация на H+ и OH-, които са необходими за много химични производства.

2. Описание на опасностите

Продуктът не е класифициран като опасен според директива на ЕС 67/548/ЕЕС.

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Борна киселина (H3BO3)
Съдържание: > 99 об. %
EC № 233-139-2
CAS № 10043-35-3

Други наименования: ортоборна киселина

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

Свеж въздух.

4.2. При контакт с кожата

Да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода и сапун.

4.3. При контакт с очите

При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Да се потърси лекарска помощ (офталмолог).

4.4. При поглъщане

Пострадалият незабавно да пие вода (макс. 2 чаши). Ако се почуства зле, да се потърси лекарска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Избират се според материалите, разположени в близост до пожара. Да се избира средство за гасене за пожар от клас А (пяна, ABC-прах).

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Невъзпламеним.

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Дейности по гасене на пожар, които могат да имат за резултат излагане на въздействие на силна топлина, пушек и странични продукти на горенето изискват въздухоизолираща апаратура и пълно топлозащитно облекло. В зависимост от нивото на обгазеност да се използва филтруващ противогаз Б-300 или изолиращ противогаз, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

5.4. Допълнителна информация

Не позволявайте водата, ако е използвана такава за борба с огъня, да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте. Предотвратете прекият контакт с веществото. Осигурете свеж въздух в затворени помещения.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Не позволявайте попадане на веществото в канализацията.

6.3. Средства за почистване

Съберете в сухо състояние без да вдигате прах и почистете добре засегнатите места.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

Избягвайте образуването на прах и не го вдишвайте.

7.2. Съхранение

Да се съхранява на сухо място в плътно затворена опаковка. Няма строго определен температурен интервал за съхранение.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

Няма данни.

8.2. Контрол на експозиция

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства. В случай на недостатъчна вентилация, да се носи личен дихателен апарат.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

Необходима е при вдигане на прах.

Да се изплолзва филтър P3 /бял/ (отговарящ на DIN 3181).

8.2.1.2. Защита на ръцете

При пряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 мм
                   време за проникване:  мин. 480 минути
При непряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,11 м
                   време за проникване:  мин. 480 минути

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на изискванията на директива на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

8.2.1.3. Защита на очите

Използвайте защитни очила.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Сменяйте работното облекло и си измийте ръцете и лицето след работа с продукта.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Твърдо вещество във вид на бял прах без мирис.

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

Молекулно тегло:                          61,83 g/mol
pH (воден разтвор, 33 g/l):            3,8 – 4,8 (20oC)
Температура на топене:                 185oC (разлага се)
Температура на кипене:                 няма
Температура на възпламеняване:  невъзпламеним
Температура на самозапалване:    няма
Експлозивни граници:
         долна                                               няма
         горна                                               няма
Парно налягане (20oC):                           2,7 hPa
Плътност (20оС):                             1,44 g/cm3
Насипна плътност:                          ~ 400 – 600 kg/m3
Разтворимост във вода (21oC):      50 g/l
log Pow (25oC):                               0,757 (IUCLID)  

10. Стабилност и реактивоспособност

Стабилен при обикновенни условия на използване и съхранение.

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Силно нагряване (разлага се).

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Екзотермични реакции и риск от експлозия при контакт с оцетна киселина.

10.3. Опасни продукти при разпадане

Няма информация.

В случай на пожар виж т. 5.

11. Токсикологична информация

Остра токсичност:                                    LC50 (вдишване плъх): > 2,03 mg/l (OECD 403)
                                                                   LD50 (дермално плъх): > 2000 mg/kg (IUCLID
                                                                   LD50 (орално плъх): 2660 mg/kg (RTECS)
Специфични симптоми
при животински
експерименти:                               Очна дразнимост (заек): леко дразнене (IUCLID)
                                                        Кожна дразнимост (заек): леко дразнене (IUCLID)
Подостра до хронична
токсичност:                                    
Сенсибилизация:                   не се наблюдава (OECD 406);
Канцерогенност:                   не се наблюдава;
Мутагенност:                         не се наблюдава (IUCLID);
Допълнителна токси-
кологична информация:           
При контакт с кожата:          леко дразнене.
При контакт с очите:             леко дразнене.
При поглъщане:                    възможно е гадене, повръщане, диария.
При поглъщане на
големи количества:               възбуда, спазми, умора, атаксия (нарушена   координация), спад на температурата.
С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Onchorhynchus mykiss LC50:      50-100 mg/l /96 часа (ECOTOX)
Daphnia magna EC50:             133 mg/l /48 часа (ECOTOX)

12.2. Подвижност

Няма информация.

12.3. Устойчивост и разградимост

Методите за определяне на биоразградимост не са приложими за неорганични вещества.

12.4. Потенциал за биоакумулиране

log P (октанол/вода) = 0,757 (20oC) (IUCLID)
Не се очаква биоакумулиране (log Pow < 1)

Да не се допуска проникване в повърхностни и отпадъчни води или почва.

13. Третиране на отпадъците

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.
Химическите остатъци обикновено се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.
Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират като самия продукт. Отпадъкът да се третира според действа-щите регионални правила за третиране на химически отпадъци.

14. Информация за транспортиране

Не е класифициран като опасен за транспортиране продукт.

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

Продуктът не е класифициран като опасен според директива на ЕС 67/548/ЕЕС.

16. Друга информация

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.